Paragony

Paragon jest dokumentem handlowym ewidencjonującym sprzedaż detaliczną. Potwierdza dokonanie zakupu i wydawany jest w postaci wydruku przez sprzedawców posiadających kasy fiskalne lub drukarki fiskalne. Zawiera podstawowe informacje o cenie produktu, naliczonych podatkach, a także dane sprzedawcy. Wystawiony paragon generuje płatność, ale nie skutkuje powstaniem zapisu w rejestrach VAT.

Lista paragonów umieszczona jest w menu głównym na zakładce Sprzedaż Paragony.

Lista paragonów
Lista paragonów

Opis listy dokumentów znajduje się w artykule Lista dokumentów.

Formularz paragonu
Formularz paragonu

Szczegółowy opis formularza dokumentu oraz zakładek znajduje się w podkategorii Formularze dokumentów.

Cechy charakterystyczne dokumentu PAR

 • można go zatwierdzić bez wyboru kontrahenta (kontrahent Nieokreślony)
 • zatwierdzony paragon można przekształcić do faktury sprzedaży
 • paragon nie jest ujmowany w rejestrze VAT
 • paragon jest wystawiany tylko i wyłącznie w walucie systemowej. Płatności natomiast, mogą być w walutach obcych.
 • parametr Kierunek VAT przyjmuje wartość Od brutto, bez możliwości jego zmiany
 • podczas wystawiania paragonu dostępna jest funkcja Zatwierdź i fiskalizuj, powoduje ona jednoczesne zatwierdzenie i fiskalizację paragonu
 • zatwierdzony paragon można zafiskalizować wiele razy

Generowanie dokumentów handlowych i magazynowych z paragonu

 • z zatwierdzonego paragonu można wygenerować FS (jeżeli NIP nabywcy na paragonie jest zgodny z NIPem na wygenerowanej fakturze) lub WZ
Uwaga

Fakturę wygenerowaną z paragonu, na którym nie określono NIPu kontrahenta można zapisać/zatwierdzić tylko jeżeli:

 • dokumenty wystawione zostały na osobę fizyczną
 • paragon wystawiony został przed 01.01.2020r.
 • FS może zostać wygenerowana z kilku dokumentów PAR
 • nie można wygenerować FS lub WZ z paragonu, który nie jest zatwierdzony lub został anulowany
 • nie można wygenerować FS z PAR oznaczonego jako faktura uproszczona
 • paragon może zostać przekształcony do faktury tylko raz
 • nie ma możliwości generowania faktury z paragonu tylko na część pozycji
 • przekształcenie paragonu do faktury może skutkować powstaniem zapisu w rejestrze VAT
 • nie można wygenerować WZ z paragonu, z którego wcześniej wygenerowano FS, możliwa jest natomiast odwrotna sytuacja – z paragonu, do którego wygenerowano WZ można wygenerować FS
 • jeśli na podstawie paragonu został wygenerowany inne dokument – najpierw należy anulować wygenerowany dokument, a następnie paragon

Generowanie faktur VAT do faktur wygenerowanych z paragonów

Aby paragon został ujęty w rejestrach VAT i na deklaracji VAT musi zostać ujęty na ZSD lub KSD. W polskiej wersji bazy danych użytkownik może również wygenerować zapisy w rejestrze VAT do faktur wystawionych do paragonów. Aby istniała taka możliwość z poziomu System Konfiguracja Księgowość należy zaznaczyć parametr Generowanie faktur VAT w rejestrze do faktur z paragonów, który jest domyślnie odznaczony. Po jego zaznaczeniu w przypadku wygenerowania do paragonu dokumentu faktury lub jej korekt powstanie dokument faktury Vat lub dokument korekty faktury VAT.

Po zaznaczeniu parametru Generowanie faktur VAT w rejestrze do faktur z paragonów na definicji dokumentów: FS/KIFS/KWFS użytkownik może określić do jakiego rejestru VAT ma trafić faktura VAT.

Uwaga
Faktury VAT generowane są tylko do faktur wystawionych od 1.01.2017 r i nie generują one płatności.

Faktury uproszczone

Na zakładce Kwoty na formularzu paragonu i jego korekt prezentowany jest parametr Faktura uproszczona. Jest on automatycznie zaznaczany podczas zatwierdzania dokumentów spełniających wszystkie poniższe warunki:

 • na firmie będącej właścicielem dokumentu zaznaczony został parametr Faktura do paragonu wg przepisów polskich,
 • data wystawienia dokumentu nie jest wcześniejsza niż 01.10.2020,
 • nabywca, na którego wystawiony został dokument posiada uzupełnione pole NIP,
 • wartość brutto paragonu jest mniejsza lub równa 450 PLN.
Uwaga
Wartość progowa paragonów ustalana jest dla waluty systemowej.

Podczas konwersji bazy danych, jako faktury uproszczone oznaczone zostają:

 • paragony w stanie zatwierdzony lub zafiskalizowany, spełniające opisane powyżej warunki oraz do których nie została wygenerowana faktura sprzedaży;
 • korekty paragonów, których dokument źródłowy oznaczony został jako faktura uproszczona.
Uwaga
Parametr Faktura uproszczona prezentowany jest wyłącznie na dokumentach, które zostały oznaczone jako faktura uproszczona, a jego wartość prezentowana jest w trybie tylko do odczytu.

Nie ma możliwości wygenerowania faktury sprzedaży do paragonów oznaczonych jako faktury uproszczone. Przy próbie wygenerowania dokumentu prezentowany jest komunikat: „Żaden z zaznaczonych dokumentów nie mógł zostać uwzględniony podczas generowania FS. Nr_paragonu:… wg polskich przepisów wybrany dokument stanowi fakturę sprzedaży uproszczoną i nie może zostać przekształcony do faktury sprzedaży.”

Na wydruku korekty paragonu stanowiącego fakturę uproszoną (KIPAR, KWPAR, KVPAR) pobierany jest numer fiskalny paragonu oraz unikalny numer urządzenia fiskalnego. W zależności od typu dokumentu źródłowego, w nagłówku wydruku prezentowana jest fraza:

 • Korekta paragonu – jeżeli paragon źródłowy nie stanowi faktury uproszczonej
 • Korekta faktury – jeżeli paragon źródłowy stanowi fakturę uproszczoną

Blokada sprzedaży detalicznej

Aby istniała możliwość zablokowania sprzedaży detalicznej, na formularzu firmy powinna zostać wskazana grupa stawek VAT: VAT FR oraz powinien zostać zaznaczony parametr Zgodność z francuskimi przepisami VAT. Po spełnieniu powyższych warunków, użytkownik nie będzie miał możliwości:

 • wykonywania operacji na paragonach oraz ich korektach (m.in. dodawania, usuwania, zatwierdzenia, zatwierdzania i księgowania, drukowania)
 • generowania dokumentów PAR z zamówień oraz z dokumentów magazynowych
 • wystawienia korekt paragonów wynikających z akcji reklamacji
 • fiskalizowania faktur na drukarce
 • wykonywania operacji (m.in zatwierdzenia, generowania korekt, anulowania) na fakturach sprzedaży, fakturach zaliczkowych oraz ich korektach (korekty wystawione do dokumentu i korekty ręczne) w przypadku, gdy na dokumencie nie został wskazany NIP kontrahenta

Operacje możliwe do wykonania przy włączonej blokadzie sprzedaży detalicznej:

 • księgowanie
 • dodawanie ZSD oraz KSD
 • generowanie dokumentu magazynowego WZ

Czy ten artykuł był pomocny?