Wspólne

Zmiany na liście krajów

W związku ze zmianami w sposobie rejestrowania obrotu z Wielką Brytanią, na liście krajów:

 • Wielka Brytania została odłączona od grupy Unia Europejska
 • Do listy krajów dodana została Irlandia Północna z kodem XI oraz prefiksem NIP XI

Dostosowując system, do wymagań deklaracji Intrastat:

 • Kod kraju dla Wschodniego Timoru został zmieniony z TP na TL
 • Dodana została pozycja o kodzie QV i nazwie Kraje i terytoria niewyszczególnione w ramach handlu wewnątrz wspólnoty

Z uwagi na fakt, że kod danego kraju wykorzystywany w JPK może różnić się od kodu na potrzeby Intrastatu czy prefiksu NIP, na liście krajów dodana została nowa kolumna Kod JPK. W przypadku krajów, które nie są ujęte w dedykowanych słowniku dla JPK (NT, QR, QS, QU, XO, XP, XX, XY), w pliku wysyłana będzie wartość pusta.

Zmiany na formularzu kontrahenta

Na formularzu kontrahenta w sekcji dotyczycącej numeru NIP dodane zostały opisy: Kraj i NIP, które poprawiają czytelność wprowadzanych danych.

Karta kontrahenta

Aktualizacja wg kodu CN

Na liście artykułów zmieniona została nazwa dla przycisku Aktualizacja stawek VAT na Aktualizacja wg kodu CN. Przycisk dostępny jest z poziomu:

 • wstążki w grupie przycisków Lista
 • menu kontekstowego
 • pasku szybkiego dostępu

Wybranie przycisku wyświetli dodatkowe okno z pytaniem: Aktualizacja spowoduje ustawienie wartości stawek VAT sprzedaży i zakupu, Grupy towarowej JPK, Procedury JPK oraz parametru SENT na podstawie wartości tych parametrów dla kodu CN przypisanego do artykułu. Czy uruchomić aktualizację?. W zależności od wybranej odpowiedzi:

 • Tak – dla znaczonych na liście pozycji uruchomiony zostaje mechanizm aktualizacji
 • Nie – operacja zostaje przerwana

 

Mechanizm Aktualizacji wg kodu CN przebiega wg poniższej procedury:

1. Jeżeli na artykule nie ma kodu CN:

 • wartości stawek VAT, Grupy towarowej JPK i Procedury JPK pozostają bez zmian
 • parametr SENT zostaje odznaczony

2. Aktualizacja stawek VAT jeśli na artykule jest kod CN:

 • bez przypisanej stawki VAT – stawki VAT nie zostają zmienione
 • z przypisaną stawka VAT – stawka VAT sprzedaży i stawka VAT zakupu zostaje ustawiona na taką, jak stawka VAT na kodzie CN

3. Aktualizacja Grupy towarowej JPK jeśli na artykule jest kod CN:

 • bez przypisanej Grupy towarowej JPK – jej wartość pozostaje bez zmian
 • z przypisaną Grupą towarową JPK – jej wartość zmieniona jest na taką, jak jest ustawiona w analogicznym polu na kodzie CN

4. Aktualizacja procedury JPK jeśli na artykule jest kod CN:

 • bez przypisanej Procedury JPK – wartość pola pozostaje bez zmian
 • z przypisaną Procedurą JPK – wartość pola jest zmieniona na taką, jak jest ustawiona w analogicznym polu na kodzie CN

5. Aktualizacja parametru SENT jeśli na artykule jest kod CN:

 • z zaznaczonym parametrem SENT – parametr SENT zostaje zaznaczony również na artykule
 • z odznaczonym parametrem SENT –parametr SENT zostaje odznaczony na artykule

Weryfikacja parametrów JPK podczas zapisywania zmian na artykule/ grupie artykułów

Podczas zapisywania zmian na kartotece artykułu/wzorca, wprowadzona została dodatkowa weryfikacja czy na kodzie CN przypisanym do artykułu ustawiona jest Grupa towarowa JPK oraz Procedura JPK:

 • Jeżeli pola te na kartotece artykułu są ustawione i mają wartość zgodną z kodem CN, wprowadzone zmiany zostają zapisane.
 • Jeżeli wartość tych pól jest nieuzupełniona, zmiany również zostają zapisane.
 • Jeżeli wartość tych pól jest uzupełniona ale jest różna od wartości na kodzie CN, wyświetlane jest okno z pytaniem: Grupa towarowa JPK/Procedura JPK jest inna niż wartość dla kodu CN przypisanego do artykułu. Czy aktualizować Grupę towarową JPK?:
 • Po potwierdzeniu operacji przez użytkownika, wartości te zostają zaktualizowane, a wprowadzone zmiany na karcie artykułu zapisane
 • Po odrzuceniu aktualizacji, wartości pól nie zostają zmienione, natomiast zmiany wprowadzone na karcie artykułu zostają zapisane

Zmiany w pliku JPK_V7M

W pliku JPK_V7M dla transakcji unijnych i pozaunijnych wprowadzono pobieranie w polu Kod kraju nadania TIN wartości z kolumny Kod JPK, dostępnej na liście krajów.

Parametr Weryfikacja online anulowania dokumentu MM-

W sekcji Przesunięcia magazynowe, na zakładce Stanowiska POS w konfiguracji centrum, dodany został nowy parametr Weryfikacja online anulowania dokumentu MM-. Zaznaczenie parametru spowoduje włączenie kontroli anulowania dokumentu MM- po stronie aplikacji Comarch POS w następującym zakresie:

 • Przy braku połączenia POS z systemem ERP anulowanie zatwierdzonego MM- zostanie zablokowane
 • Jeśli połączenie z ERP jest aktywne to system zweryfikuje czy znajduje się tam już, wygenerowany niezatwierdzony dokument MM+ i wtedy anulowanie MM- na POS zostanie zablokowane
Parametry Przesunięć magazynowych

Czy ten artykuł był pomocny?