Konfiguracja obsługi jednolitego pliku kontrolnego

Konfiguracja obsługi jednolitego pliku kontrolnego

Aby w systemie istniała możliwość obsługi JPK z poziomu System Konfiguracja Wymiana danych w sekcji Pliki JPK, należy:

 • zaznaczyć parametr JPK – określający aktywność funkcjonalności Jednolity Plik Kontrolny. Parametr domyślnie zaznaczony w wersjach innych niż francuska
 • określić Adres usługi Web service – adres, na który zostaną wysłane elektronicznie pliki JPK. Użytkownik może wysłać plik JPK na adres usługi Web Service: https://e-dokumenty.mf.gov.pl lub na serwer testowy: https://test-e-dokumenty.mf.gov.pl/.
 • określić Katalog plików wymiany – czyli, katalogu zapisu wyeksportowanych plików JPK w rozszerzeniu XML. Dla każdej firmy tworzony jest osobny katalog, w ramach którego zakładane są podkatalogi dla każdej z grup JPK np. JPK-MAG, JPK-FA, JPK-KR itd. W skład nazwy pliku wchodzi symbol grupy JPK oraz dokładna data z godziną, w której nastąpiło wystawienie pliku np. JPK_KR(1)_ 20160902_0843.

Konfiguracja JPK

Uwaga
W przypadku niektórych plików ich nazwy zostały rozszerzone o dodatkowe informacje:

 • JPK_WB – numer rachunku bankowego przypisanego do rejestru bankowego
 • JPK_MAG – symbol magazynu
 • JPK_FA – symbol waluty, w której wystawione są faktury

Uprawnienia

Z poziomu Konfiguracja -> Struktura firmy -> Grupy operatorów -> Inne uprawnienia należy zaznaczyć:

 • Tworzenie plików JPK – (domyślnie zaznaczone) użytkownik należący do grupy operatorów posiadających uprawnienie będzie miał możliwość wystawiania JPK. Uprawnienie nie jest dostępne dla francuskiej wersji bazy danych
 • Usuń wiersze JPK – (domyślnie odznaczone) użytkownik należący do grupy operatorów posiadających uprawnienie będzie miał możliwość usuwania danych, z wyłączeniem zakładek: Ogólne, Nagłówek oraz Sumy kontrolne. Opcja może być wykorzystana po wysłaniu danych na serwer Ministerstwa i odebraniu UPO w celu zmniejszenia ilości danych związanych z funkcjonalnością JPK. Wiersze usuwane są z danego dokumentu JPK prezentowanego w systemie, w pliku XML dalej są zawarte.

Słowniki uniwersalne – Rodzaj dowodu

Z poziomu Konfiguracja -> Słowniki uniwersalne dostępny są słownik Rodzaj dowodu, który jest wymagany dla zapisu księgowego pliku JPK_KR. Słownik posiada następujące predefiniowane wartości:

 • Faktura
 • Dokument magazynowy
 • PK – opcja domyślna
 • Wyciąg bankowy
 • Raport kasowy
 • Różnica kursowa
 • Dokument windykacyjny
 • Kompensata
 • Raport okresowy z kasy fiskalnej
 • Zamknięcie kont
 • Przeksięgowanie techniczne

Użytkownik ma możliwość wprowadzenia własnych elementów do słownika.

Wartość słownika Rodzaj dowodu jest prezentowana:

 • w nagłówku zapisu księgowego
 • stornie zapisu księgowego
 • w panelu bocznym okna predekretacji

Pole Rodzaj dowodu wraz z wartościami do wyboru w oknie Predekretacji dokumentu PK

Podczas księgowania dokumentów, automatycznie zostają przypisane rodzaje dowodów na zakładce Dodatkowe zapisu księgowego zgodnie z następującymi zasadami:

 • Dokument magazynowy – księgowanie dokumentów magazynowych przyjęć i wydań
 • Dokument windykacyjny – księgowanie monitów, wezwań i not
 • Faktura – księgowanie dokumentów handlowych sprzedaży i zakupu
 • Kompensata – księgowanie dokumentów kompensat
 • PK – księgowanie ręczne zapisów księgowych oraz księgowanie automatyczne dekretów kompensacyjnych
 • Przeksięgowanie techniczne – dla pozostałych księgowań: not memoriałowych oraz księgowań okresowych
 • Raport kasowy – księgowanie operacji w raporcie kasowym
 • Różnica kursowa – księgowanie dokumentów różnic kursowych
 • Wyciąg bankowy – księgowanie operacji w raporcie bankowym

W przypadku storna rodzaj dowodu zostaje przeniesiony z zapisu księgowego.

Zmiana rodzaju dowodu podczas predekretacji, skutkuje przeniesieniem jej na zapis księgowy. Ręczna zmiana wartości dowodu jest możliwa na niezatwierdzonych zapisach księgowych.

Uwaga
Nie ma możliwości zmiany rodzaju dowodu na dekretach znajdujących się w Księdze Głównej.

Słowniki uniwersalne – Przyczyna zwolnienia z VAT

Zastosowanie na fakturze stawki VAT o typie zwolniona, wiąże się z koniecznością określenia w pliku JPK_FA przyczynę jej zwolnienia. W związku z tym z poziomu Konfiguracja Słowniki uniwersalne udostępniony został słownik Przyczyna zwolnienia z VAT, w którym znajdują się następujące predefiniowane wartości:

WartośćPodstawa zwolnieniaOpis
Art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VATPrzepis ustawy lub aktu wydanego na podstawie ustawyDostawa towarów używanych, pod warunkiem że w stosunku do tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego
Art. 43 ust. 1 pkt 19a ustawy o VATPrzepis ustawy lub aktu wydanego na podstawie ustawyŚwiadczenie usług, o których mowa w pkt 18 i 19, jeżeli usługi te zostały nabyte przez podatnika we własnym imieniu ale na rzecz osoby trzeciej od podmiotów, o których mowa w pkt 18 i 19
Art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o VATPrzepis ustawy lub aktu wydanego na podstawie ustawyUsługi w zakresie wynajmowania lub wydzierżawiania nieruchomości o charakterze mieszkalnym lub części nieruchomości, na własny rachunek, wyłącznie na cele mieszkaniowe

Uwaga
Wartości predefiniowane w słownikach są aktywne tylko w polskiej wersji bazy danych.

Użytkownik ma możliwość definiowania nowych wartości w słownikach, w ramach poniższych podstaw zwolnienia:

 • Przepis ustawy lub aktu wydanego na podstawie ustawy
 • Dyrektywa 2006/112/WE
 • Inna podstawa prawna

C:\Users\anna.sliwa\Desktop\JPK słowniki uniwersalne.PNG
Słownik uniwersalny Przyczyna zwolnienia z VAT wraz z wartościami

Wartości ze słownika Przyczyna zwolnienia z VAT wykorzystywane są na dokumentach, dla których przynajmniej dla jednego z elementów określono stawkę VAT ZW. Dokumenty, na których dodane zostało pole Przyczyna zwolnienia z VAT:

 • Faktury sprzedaży i ich korekty
 • Faktury zakupu i ich korekty
 • Paragony i ich korekty
 • Faktury vat i ich korekty

Przyczyna zwolnienia z VAT na dokumencie FS

W przypadku dodania na dokument elementu ze stawką VAT ZW, a wartość pola Przyczyna zwolnienia z VAT nie została na danym dokumencie uprzednio ręcznie ustalona, to w polu tym zostanie automatycznie wybrana wartość domyślna ze słownika.

W związku z koniecznością wprowadzenia wartości pola Przyczyna zwolnienia VAT na istniejących już dokumentach, które są zatwierdzone lub/i zaksięgowane, wprowadzone zostało nowe uprawnienie dostępne z poziomu Konfiguracja Struktura firmy Grupy operatorów Inne uprawnienia. W obszarze Handel/Magazyn dostępny jest to parametr o nazwie Zmiana przyczyny zwolnienia z podatku VAT na zatwierdzonym dokumencie. Nadanie tego uprawnienia pozwala operatorom należącym do danej grupy posiadającej to uprawnienie na dokonanie modyfikacji pola Przyczyna zwolnienia VAT na dokumentach zatwierdzonych lub/i zaksięgowanych.

Uwaga
Określenie domyślnej wartości w słowniku Przyczyna zwolnienia z VAT nie jest obligatoryjne.

 
Eksport JPK

Ustawienia konfiguracyjne związane z eksportem plików JPK

Wysyłka elektroniczna plików JPK wymaga dwóch dodatkowych certyfikatów. W przypadku, gdy nie są one widoczne, konieczne jest ich zainstalowanie w przeglądarce internetowej. Certyfikaty te, dostępne są na stronie Ministerstwa Finansów.

Na stronie internetowej należy przejść na zakładkę: Krajowa Administracja Skarbowa/ Działalność/ Jednolity Plik Kontrolny/Specyfikacja interfejsów usług Jednolitego Pliku Kontrolnego. W podanej lokalizacji znajdują się certyfikaty, które trzeba zainstalować.

Certyfikat CPD MF Root CA należy zainstalować w magazynie “Zaufane główne urzędy certyfikacji” natomiast Certyfikat CPD MF Level2 CA należy zainstalować w magazynie “Pośrednie urzędy certyfikacji”.

Na stronie Ministerstwa Finansów, zamieszczone są aktualne informacje oraz zmiany dotyczące plików JPK. Wysyłka plików odbywa się przy wykorzystaniu podpisu kwalifikowanego, dlatego też zgodnie z instrukcją udostępnianą przez wystawcę takiego podpisu, należy zainstalować sterowniki oraz certyfikat klienta. Ważne, aby wykonać wszystkie kroki związane z instalacją podpisu wystawcy.

Uwaga

Jeśli pomimo zainstalowania podpisu wystawcy, podczas wysyłania plików JPK, na liście certyfikatów, podpis nie jest widoczny, konieczne jest zaktualizowanie ze strony producenta aplikacji do obsługi karty kryptograficznej oraz zrestartowanie komputera.

Aby certyfikat był widoczny powinien zostać zainstalowany w systemie operacyjnym. Certyfikat ten, musi być prawidłowy (zaufany) oraz znajdować się w magazynie certyfikatów osobistych. W celu sprawdzenia poprawności zainstalowanego certyfikatu należy uruchomić program certmgr.msc.

W folderze certyfikatów osobistych należy zweryfikować widoczność certyfikatu, który zostanie użyty do podpisu. Jeśli jest on widoczny, oznacza to, że został prawidłowo zainstalowany w systemie Windows. Po dwukrotnym kliknięciu na certyfikat, na zakładce Ogólne umieszczona jest data ważności certyfikatu, certyfikat powinien być ważny dla aktualnej daty. W zakładce tej powinien znajdować się również zapis: „Masz klucz prywatny, który odpowiada temu certyfikatowi”.

Informacja o certyfikacje, zakładka Ogólne

 

W zakładce Ścieżka certyfikacji, w sekcji Stan certyfikatu powinien znajdować się zapis:
„Ten certyfikat jest prawidłowy”.

Informacja o certyfikacie, zakładka Ścieżka certyfikacji

Wysyłka plików JPK może być również prowadzona za pośrednictwem Aplikacji klienckiej do wysyłania plików JPK udostępnionej przez Ministerstwo Finansów na stronie internetowej. Aplikacja umożliwia zaimportowanie danych z pliku .csv.

Ustawienia konfiguracyjne związane z eksportem plików JPK dla usług terminalowych

W przypadku wysyłania plików JPK przez użytkowników korzystających z połączeń terminalowych konieczne jest wykonanie dodatkowej konfiguracji.

Dostęp do serwerów Comarch (www.erp.comarch.pl) umożliwia pobieranie aktualnych katalogów plików dll, a także eksport plików JPK na serwery Ministerstwa Finansów.

Komunikacja dla poniższych stron powinna zostać otwarta w portach: 80 i 443:

W przypadku braku dostępu do powyższych adresów należy skontaktować się z działem zajmującym się polityką bezpieczeństwa w firmie Klienta. Należy ustawić również adresy słowne dns. Urządzenie  z  elektronicznym podpisem należy podpiąć do komputera, z którego następuje połączenie za pomocą programu Podłączenie pulpitu zdalnego (RDP) do serwera. Podczas podłączenia do serwera, w opcjach połączenia, na zakładce Zasoby lokalne/Lokalne urządzenia i zasoby, należy wybrać opcję Karty inteligentne. Również dostęp do sieci nie powinien być na podstawie serwera proxy. Dlatego też w przeglądarce internetowej z poziomu Opcje internetowe Połączenia Ustawienia sieci LAN, parametr Użyj serwera proxy dla sieci LAN powinien zostać odznaczony.

Ustawienia Podłączenia pulpitu zdalnego

 
Dodawanie plików JPK

Dodawanie nowego pliku bez względu na jego rodzaj następuje z poziomu Listy JPK. Aby dodać w systemie plik JPK należy z poziomu menu Główne -> JPK, w sekcji dostępnych rodzajów plików podświetlić dany element JPK i wybrać opcję [Dodaj]. Rodzaj dodawanego pliku implikowany jest rodzajem gałęzi, która została podświetlona.

Dodawanie nowego pliku z listy JPK

W efekcie zostanie otwarty nowy dokument JPK o strukturze zgodnej z charakterem danego pliku. Przykładowy plik dla JPK_WB wygląda następująco:

Przykładowy plik JPK

Dla każdego z plików (bez względu na ich rodzaj) w lewym panelu okna istnieje możliwość wskazania parametrów, względem których podczas wyliczania danego pliku, pobierane są dane. Każda grupa JPK ma możliwość wskazania parametrów ogólnych, do których można zaliczyć np. wskazanie firmy, dla której dane mają być pobierane (w polu Wylicz dla) lub określenia zakresu dat, dla którego plik ma być generowany. W lewym panelu istnieje również możliwość wskazania parametrów charakterystycznych dla danego pliku np. dla pliku JPK_FA można wskazać walutę, w której zostały wystawione faktury lub wskazać wg jakiego typu daty dotyczącej osobno sprzedaży i osobno zakupu mają być pobierane dokumenty; dla pliku JPK_WB istnieje możliwość wskazania rejestru bankowego; w przypadku pliku JPK_KR istnieje możliwość wskazania czy zapisy znajdujące się w buforze mają być pobierane, czy też nie; dla pliku JPK_MAG istnieje możliwość wskazania, którego magazynu ma dotyczyć dany plik; a dla plików JPK_VAT i JPK_V7M  – jaka jest wysokość współczynnika rzeczywistego. Szczegółowy opis paramentów charakterystycznych dla danego pliku zawarty jest w  odpowiednich podrozdziałach dedykowanych dla danego rodzaju pliku.

Panel z parametrami

Stan dokumentu – zgodny z przyjętymi zasadami nadawania stanu

Każdy z plików może przyjmować jeden z następujących stanów Niezatwierdzony, Zaakceptowany, Zatwierdzony, które różnią się między sobą zakresem możliwych do wykonania operacji.

Plik o statusie Niezatwierdzony:

 • można go usunąć bezśladowo
 • można go przeliczyć
 • można utworzyć plik XML

Plik o statusie Zaakceptowany:

 • nie można go usunąć
 • nie można go przeliczyć
 • można utworzyć plik XML
 • można eksportować plik JPK
 • można powrócić do stanu Niezatwierdzony, w tym celu należy podnieść do edycji plik i użyć przycisk [Otwórz]. Opcja ta, dostępna jest jeżeli plik JPK nie został jeszcze wyeksportowany.

Plik o statusie Zatwierdzony:

 • nie można go usunąć
 • można utworzyć plik XML
 • nie można go przeliczyć
 • można eksportować plik JPK
 • można powrócić do stanu Niezatwierdzony za pomocą opcji Cofnij zatwierdzenie dostępnej pod prawym przyciskiem z poziomu listy oraz za pomocą przycisku [Cofnij zatwierdzenie] dostępnego na zakładce Elementy. Opcja jest dostępna wyłącznie, jeżeli plik nie został jeszcze wyeksportowany.

Symbol – symbol formularza pliku, nieedytowalne pole

Korekta – parametr umożliwiający wskazanie, że dany plik JPK jest korektą

Wylicz dla – określa firmę, dla której eksportowane będą dane. Wybór jest zawężony do centrów typu firma. Możliwe jest wygenerowanie w systemie więcej niż jednego pliku za ten sam okres dla tego samego centrum typu firma. W przypadku gdy użytkownik jest zalogowany w centrum niższym, może generować plik wyłącznie dla danego centrum typu firma.

Definicja – nazwa z definicji pliku JPK

Data – okres, za który generowany jest plik JPK, możliwe do wyboru: dzień, miesiąc, rok, zakres dat, poprzedni miesiąc, bieżący miesiąc

Uwaga
Dla pliku JPK_V7M dostępne są wyłącznie okresy: Miesiąc, Poprzedni miesiąc, Bieżący miesiąc.

Uwaga
W pliku JPK_KR w przypadku wyboru w Zakresie dat różnych okresów obrachunkowych system wyświetli komunikat: „Wskazano różne okresy obrachunkowe, nie można wygenerować pliku. Zakres dat od do musi dotyczyć jednego okresu obrachunkowego”.

Kod urzędu – kod pobrany z karty danego urzędu

Urząd – pole automatycznie uzupełniane po wyborze pola Kod urzędu, pole bez możliwości edycji

Status e-pliku – stan pliku JPK, który zawiera informację na temat aktualnego stanu, w jakim znajduje się plik JPK. W oknie pliku JPK w sekcji z parametrami system wyświetla jeden ze statusów: Nie wysłano, Wysłano/trwa przetwarzanie, Wysłano/nie odebrano UPO, Wysłano/ odebrano UPO, Błąd wysyłania lub Odrzucono.

Data wysłania – dokładna data i godzina, w której wysłano plik JPK

Data odebrania – data i godzina automatycznie uzupełniana przez system po pobraniu dokumentu UPO,
w której nastąpiło odebranie dokumentu UPO.

Numer referencyjny – automatycznie uzupełniany przez system, po wykonaniu eksportu pliku JPK.

Właściciel – centrum, w którym utworzono plik JPK

Zakładka Nagłówek – dostępna dla wszystkich rodzajów plików

W zakładce Nagłówek prezentowane są dane dotyczące pliku JPK. Informacje prezentowane są w formie tabeli z dwiema kolumnami Nazwa oraz Wartość. W przypadku wszystkich rodzajów plików JPK zakładka Nagłówek posiada podobne dane. Zakres danych związany jest ściśle w rodzajem generowane pliku. Są to informacje na temat: wariantu formularza, celu złożenia pliku, dat związanych z wytworzeniem pliku JPK, waluty, urzędu, NIPu, Regonu oraz adresu podmiotu generującego plik JPK, itd.

Zakładka Nagłówek w pliku JPK_WB

Uwaga
System umożliwia eksport list ze szczegółowymi danymi do arkusza kalkulacyjnego, gdzie również można dokonać szczegółowej analizy danych przed utworzeniem pliku XML i przekazaniem ich do kontroli.

Poszczególne pliki JPK różnią się zawartością. Dane charakterystyczne dla danego pliku dostępne są na dedykowanych zakładach, które szczegółowo opisane są w rozdziałach dotyczących konkretnych plików.
W przypadku każdego z plików JPK, możliwy jest podgląd dokumentów źródłowych składających się na dany plik z poziomu pliku JPK bez konieczności otwierania kolejnych zakładek w systemie. Z poziomu pliku JPK_KR użytkownik może podglądnąć zapisy księgowe w dzienniku, z plików JPK_VAT i JPK_V7M można podnieść do edycji dokumenty wprowadzone do rejestrów VAT. Z poziomu pliku JPK_WB istnieje możliwość edycji operacji bankowych, z poziomu pliku JPK_FA można edytować faktury, a z poziomu pliku JPK_MAG użytkownik ma bezpośredni dostęp do dokumentów wydań zewnętrznych, przyjęć zewnętrznych, wydań wewnętrznych oraz listy przesunięć magazynowych.

Wszystkie pliki zawierają zakładki: <<Atrybuty>>, <<Załączniki>> oraz <<Historia zmian>>.

W oknie pliku JPK, z menu głównego dostępna jest lista Plik JPK z następującymi opcjami:

 • [Przelicz] – każdorazowe użycie przycisku i przeliczenie danych uwzględnia nowe ustawienia parametrów
  z zakładki Ogólne. Po użyciu przycisku [Przelicz], plik JPK zostaje zapisany, nawet jeśli został zamknięty za pomocą przycisku [x].
 • [Zapisz] – zapisuje zmiany w pliku JPK
 • [Zaakceptuj] – zmienia stan pliku z Niezatwierdzonego na Zaakceptowany, dostępny tylko jeżeli plik JPK jest w stanie Niezatwierdzonym
 • [Zatwierdź] – zmienia stan pliku na Zatwierdzony, po zatwierdzeniu pliku nie ma możliwości jego edycji
 • [Otwórz] – przycisk jest dostępny, jeżeli plik jest w stanie Zaakceptowanym
 • [Utwórz plik JPK] – powoduje wygenerowanie pliku w formacie XML w folderze wskazanym w konfiguracji systemu. Jeśli plik nie był zatwierdzony, wybranie funkcji [Utwórz pliku JPK] powoduje zmianę jego stanu na Zatwierdzony.
 • [Pobierz UPO] – pobiera Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO)
 • [Usuń wiersze JPK] – powoduje usunięcie w pliku JPK wyłącznie dane szczegółowe tzn. wszystkie oprócz danych znajdujących się w zakładkach: Ogólne, Nagłówek oraz Sumy kontrolne. Operacja usuwania wierszy poprzedzona jest komunikatem: „Plik JPK jest zamknięty/zatwierdzony. Czy jesteś pewien, że chcesz go usunąć na stałe z bazy danych?”.
 • [Eksportuj plik JPK] – umożliwia elektroniczną wysyłkę wszystkich plików JPK dostępnych w systemie, bezpośrednio na portal Ministerstwa Finansów. Użytkownik może eksportować plik z wykorzystaniem tzw. podpisu kwalifikowanego. Wyeksportowane pliki są zapisywane w katalogu plików wymiany, wskazanym w konfiguracji systemu oraz wysyłane na wskazany adres usługi Web Service. Po poprawnej weryfikacji pliku dokonanej przez Ministerstwo Finansów, użytkownik może pobrać Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO), a następnie je wydrukować. Po wysłaniu pliku JPK zostaje wyświetlony numer referencyjny w oknie pliku JPK.

Po wypełnieniu wszystkich obligatoryjnych pól oraz przeliczeniu pliku JPK można wygenerować plik XML do folderu wskazanego w konfiguracji systemu, za pomocą przycisku [Utwórz plik JPK], dostępnym w menu. Możliwe jest generowanie pliku JPK w stanie Zaakceptowanym oraz Zatwierdzonym. Natomiast eksport pliku o stanie Zaakceptowanym zmienia jego stan na Zatwierdzony. W wyniku poprawnego utworzenia pliku XML zostaje wyświetlone okno z informacją o jego walidacji.

Walidacja pliku XML

Pliki JPK, które poprawnie przeszły walidację, są dostępne do podglądu w folderze, który został wskazany jako Katalog plików wymiany w konfiguracji systemu.

Plik JPK o strukturze XML prezentuje dane w sposób ujętym na poniższym rysunku. Jest to przykład struktury XML dla pliku JPK_VAT otwartym za pomocą programu XML Notepad.

Struktura pliku JPK_VAT w formacie XML

[alert] Należy zwrócić szczególną uwagę, jeśli pliki nie przejdą walidacji w systemie, oznacza to, że nie zostały one sporządzone poprawnie. W takim przypadku nie zostaną one zatwierdzone oraz nie ma możliwości przesłania ich drogą elektroniczną na portal Ministerstwa Finansów. Mimo braku walidacji plik zostanie zapisany w lokalizacji wskazanej w konfiguracji systemu.

Należy pamiętać, że jeśli pliki walidują się poprawnie, są one automatycznie zatwierdzane
w systemie.

Brak walidacji prezentowany jest w logu walidacji pliku XML w postaci informacji o tym, który element jest niepoprawny.

Log walidacji pliku XML w przypadku walidacji zakończonej z błędem

[/alert]
Pola obowiązkowe JPK

Podczas wprowadzania dokumentów należy zwrócić uwagę na pola obowiązkowe, bez których plik JPK nie zostanie poprawnie zweryfikowany.

W poszczególnych strukturach plików JPK wskazane są pola obowiązkowe, bez których plik nie zostanie poprawnie zweryfikowany, przez co nie będzie mógł zostać przesłany do urzędu skarbowego.

W niniejszym rozdziale biuletynu zaprezentowano sposób wprowadzania dokumentów oraz pola, na które należy zwrócić szczególną uwagę. Pola te muszą zostać wypełnione na dokumencie, aby plik został poprawnie wygenerowany. System Comarch ERP Altum nie kontroluje, czy podczas wprowadzania dokumentu, niektóre pola wymagane w plikach JPK zostały wypełnione przez użytkownika.

Opis postępowania dotyczy wszystkich użytkowników, niezależnie od wersji systemu Comarch ERP Altum,
z której firma korzysta. Przy czym obsługa generowania plików JPK jest dostępna w wersji 2016.5 i wyższych.

Uwaga
Dodatkowo w systemie Comarch ERP Altum dostępny jest proces BPM: „JPK – obsługa pól obowiązkowych na dokumentach”. Proces stanowi uzupełnienie funkcjonalności umożlwiającej wymianę Jednolitych Plików Kontrolnych. Schematy dla plików JPK zawierają pola, które powinny być obowiązkowo wypełnione na dokumencie. Część z tych pól nie jest wymagana podczas wprowadzania dokumentów do systemu. Proces umożliwia wyświetlanie ostrzeżenia przy braku wypełnienia konkretnych pól dokumentu. Dla dokumentów NM, FZV i ich korekt proces działa wyłącznie w trybie informacyjnym.

Uwaga
Funkcjonalność generowania plików JPK z systemu Comarch ERP Altum jest dostępna od wersji 2016.5, dlatego konieczna jest aktualizacja systemu do aktualnej wersji. Jeżeli wskazane w biuletynie wymagane pola będą uzupełnione na dokumentach wprowadzonych we wcześniejszych wersjach systemu Comarch ERP Altum niż 2016.5, to po aktualizacji zostaną one poprawnie uwzględnione podczas generowania Jednolitych plików kontrolnych w wersji 2016.5 i późniejszych.

Dane firmy

W przypadku wszystkich rodzajów plików JPK obowiązkowe pola do uzupełnienia definiujące przedsiębiorstwo dostępne są z poziomu Konfiguracja → Struktura firmyFirma zakładka Ogólne. Są to następujące pola:

 • Nazwa, Nazwa firmy – należy wpisać nazwę firmy
 • NIP
 • Kod urzędu
 • W sekcji Adres:
  • Kraj
  • Województwo
  • Miasto
  • Kod pocztowy
  • Ulica
  • Nr domu
  • Poczta
  • Gmina
  • Powiat

Uwaga
Wyjątek stanowi plik JPK_V7M, w przypadku którego nie ma konieczności uzupełniania sekcji Adres oraz plik JPK_VAT, dla którego nie ma konieczności uzupełniania sekcji Adres i kodu urzędu.

Obowiązkowe pola do uzupełnienia w konfiguracji firmy

Urząd skarbowy

Każdy rodzaj pliku JPK wymaga uzupełnienia kodu urzędu. Wyjątek stanowi plik JPK_VAT, w przypadku którego nie ma konieczności uzupełniania tych danych. Pole należy uzupełnić na karcie urzędu
GłówneUrzędyKod identyfikacyjny.

Kod urzędu

Dodatkowo, jeżeli użytkownik wskazał urząd z poziomu Konfiguracja Struktura firmyFirma zakładka Deklaracje, to jest on domyślnie pobierany podczas tworzenia plików.

Kod urzędu w Konfiguracji firmy

 

 
Lista JPK

Lista JPK dostępne jest z poziomu z zakładki Główne -> JPK.

Menu okna dzieli się na grupy:

 • Lista, z przyciskami: [Dodaj], [Edytuj], [Usuń], [Odśwież]
 • Dokumenty źródłowe, z przyciskami: [Obroty i salda], [Zapisy dziennik], [Zapisy konto], [Rejestry VAT], [Raporty bankowe], [Faktury sprzedaży], [Faktury zakupu], [Wydania zewnętrzne], [Przyjęcia zewnętrzne], [Wydania wewnętrzne], [Przesunięcia]
 • Zawiadomienie ZD z przyciskiem [Zawiadomienie ZD] – sekcja dostępna po zaznaczeniu na liście pliku JPK_V7M. Wybranie przycisku podnosi do edycji powiązany z plikiem dokument zawiadomienie ZD. Jeżeli do pliku nie zostało wygenerowane zawiadomienie ZD, pojawi się komunikat: „Do danego pliku JPK_V7M nie istnieje powiązany dokument: Zawiadomienie ZD.” Opis zawiadomienia ZD znajduje się w artykułach Lista Zawiadomień ZD i Dodawanie Zawiadomienia ZD.
 • Wydruki, z przyciskami: [Drukuj listę], [Drukuj dokument]

Lista JPK

Lista JPK składa się z dwóch zakładek Elementy oraz Słownik pól. Pod zakładkami znajdują się standardowe przyciski: [Dodaj], [Edytuj], [Usuń], [Odśwież], [Cofnij zatwierdzenie], [Eksport do arkusza kalkulacyjnego]. Usuwanie plików JPK możliwe jest wyłącznie dla plików w stanie Niezatwierdzony.

Zakładka Elementy

Dla poszczególnych plików na liście widoczne są kolumny:

 • Kod
 • Data od
 • Data do
 • Wersja
 • Korekta
 • Status
 • Wyliczone dla
 • Status e-pliku

Dodatkowe kolumny dostępne na liście to:

 • Data generacji – data dodania pliku w historii zmian
 • Nazwa pliku – nazwa pliku określona przez użytkownika

W przypadku niektórych plików JPK występują kolumny specjalnie dedykowane dla konkretnych plików:

 • W oknie pliku JPK_WB – kolumna Rachunek bankowy, w której wyświetlany jest numer rachunku bankowego w tworzonym pliku JPK
 • W oknie pliku JPK_FA – kolumna Waluta, zawiera walutę, dla jakiej generowany jest plik
 • W oknie pliku JPK_MAG – kolumna Magazyn, dostarcza informacji na temat magazynu, do którego należą dokumenty w pliku

Z poziomu zakładki Elementy, po ustawieniu się na konkretnej grupie plików JPK i wybraniu przycisku [Dodaj], następuje dodanie pliku JPK o określonym typie.

Zakładka Słownik pól

Zakładka ta w przypadku wszystkich rodzajów plików JPK składa się z takich samych kolumn:

 • Pole – dowolny oraz unikalny tekst wprowadzany przez użytkownika
 • Atrybut – umożliwia wybór atrybutu spośród dostępnych w systemie
 • Opis – dowolny tekst wprowadzany przez użytkownika
 • Aktywny – odpowiada za aktywność pola