Informacje ogólne

Słowniki uniwersalne to rejestry wartości definiowane dla poszczególnych obiektów systemowych. Wartości te mogą być wielokrotnie wykorzystywane w wielu miejscach w systemie i na wielu obiektach bez konieczności definiowania ich za każdym razem na nowo.

Lista słowników uniwersalnych dostępna jest w menu Konfiguracja → Ogólne → Słowniki uniwersalne.

Lista słowników uniwersalnych

Słowniki pogrupowane są w kategorie prezentowane na dwupoziomowej liście w postaci drzewa. Nazwy kategorii określają główne obszary funkcjonalne systemu, w których wykorzystywane są poszczególne słowniki. Kategorie prezentowane są w porządku alfabetycznym.

Wartości zdefiniowane dla zaznaczonego na drzewie słownika prezentowane są na liście po prawej stronie. Kolorem niebieskim oznaczone są wartości predefiniowane, których nie można usunąć. Natomiast kolorem czarnym wartości dodane przez użytkownika. Pogrubioną czcionką oznaczone są wartości domyślne.

Dla większości słowników uniwersalnych lista wartości składa się z kolumn:

 • Lp. – liczba porządkowa
 • Wartość – zdefiniowane wartości słownika
 • Opis – dodatkowe informacje
 • Domyślna – parametr wskazujący na domyślność wartości
 • Aktywna – parametr wskazujący na aktywność wartości w systemie

Wartości dodawane są do słownika bezpośrednio na liście za pomocą [Dodaj] z grupy przycisków Lista wartości.

Uwaga
Wartości danego słownika muszą być unikalne. Nie można dodać dwóch takich samych wartości w ramach danego słownika.

Typ wartości zależy od rodzaju danego słownika i definiowany jest podczas jego tworzenia lub edycji. Szczegółowy opis definiowania słownika znajduje się w artykule Definiowanie słownika.

 
Lista predefiniowana

Predefiniowane słowniki uniwersalne zostały pogrupowane według obszarów funkcjonalnych, w których są wykorzystywane. Opisy poszczególnych grup słownikowych znajdują się w artykułach poświęconych konkretnym obszarom funkcjonalnym:

 • Atrybuty
 • CRM 
 • Przetwarzanie danych osobowych 
 • Reklamacje
 • Środki trwałe
 • Transakcje
 • Typy kont księgowych
 • Wydruki rejestru sprzedaży
 • Wydruki rejestru zakupu
 • Ogólne
  Część słowników tej grupy została opisana w artykułach z kategorii Handel i Magazyn. Pozostałe słowniki tej grupy:

  • Typy komunikatorów – wartości słownika wykorzystywane w definicji danych kontaktowych kontrahenta
  • Rodzaje stanowisk – wartości słownika wykorzystywane w definicji osoby kontaktowej i określające jej powiązanie z kontrahentem (Administrator, Dyrektor, Pracownik itd.)
  • Tytuły – zwroty wykorzystywane w definicji osoby kontaktowej, wartości predefiniowane to Pan, Pani
  • Tytuły naukowe – wartości wykorzystywane w definicji osoby kontaktowej
  • Typy załączników – wartości wykorzystywane przy dodawaniu załącznika do obiektu. Dla typu załącznika określa się miejsce zapisywania pliku, jego maksymalny rozmiar, dostępne rozszerzenia oraz możliwość kompresji (Tak, Nie lub opcja Test, dzięki której użytkownik może sprawdzić, czy rezultat kompresji pliku jest zadowalający)
  • Typy kosztów – wartości wykorzystywane w jednym z procesów BPM określające rodzaje kosztów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej
  • Grupy stawek VAT – w zależności od języka bazy danych automatycznie zostają zaznaczone parametry Aktywna i Domyślna dla danej grupy stawek VAT:

   PL
   – dla bazy w języku polskim
   UK – dla bazy w języku angielskim
   DE – dla bazy w języku niemieckim
   AT – dla bazy w języku niemieckim (AT)
   FR – dla bazy w języku francuskim
   ES – dla bazy w języku hiszpańskim
   Tylko jedna grupa stawek VAT może być grupą domyślną. Użytkownik może w każdym momencie aktywować wybrane grupy oraz zmienić domyślność danej grupy. Słownik ten wykorzystywany jest w celu definiowania stawek VAT w strukturze wielofirmowej w zależności od firmy. Aktywne wartości ze słownika można wskazać na formularzu definiowania nowego centrum typu Firma.
  • Grupa towarowa JPK (grupa słowników Ogólne) – wartości wykorzystywane na formularzu kodu CN pobierane z pozycji dokumentu do JPK-V7M
  • Oznaczanie procedur JPK (grupa słowników Transakcje) – wartości wykorzystywane na formularzu kodu CN pobierane z pozycji dokumentu do JPK-V7M
  • Języki – wartości wykorzystywane w przypadku obiektów, dla których istnieje możliwość dodawania tłumaczeń, tj. atrybuty, artykuły i słowniki. Domyślnie dostępnymi językami w słowniku są: polski, angielski, niemiecki, francuski i hiszpański. Użytkownik ma również możliwość dodawania/usuwania własnych języków oraz modyfikacji nazwy i aktywności domyślnie dostępnych języków. Język dezaktywowany nie jest prezentowany na listach rozwijalnych.
  • Typy urzędów – wartości wykorzystywane do definiowania nowych typów urzędów np. urząd miasta, izba celna

   Lista słowników uniwersalnych – grupa CRM

Wskazówka
We francuskiej wersji językowej systemu dostępny jest słownik Oznaczenie na wydrukach, w którym użytkownik może zdefiniować dodatkowy opis pojawiający się na wydrukach dokumentów rozchodowych.
Definiowanie słownika

Aby dodać nowy słownik uniwersalny, należy wskazać grupę na strukturze drzewa i wybrać przycisk [Dodaj] z grupy przycisków Słowniki w menu głównym.

Formularz definiowania nowego słownika uniwersalnego

Na formularzu nowego słownika należy zdefiniować następujące dane:

 • Grupa – pole nieedytowalne wskazujące grupę, do której dodawany jest słownik
 • Nazwa – pole obowiązkowe, które może zawierać do 50 dowolnych znaków
 • Pole zmiany języka tłumaczeń – funkcja wyboru języka tłumaczenia nazwy słownika oraz jego wartościPo wprowadzeniu nazwy w języku systemowym użytkownik wybiera z listy nowy język, po czym w polu Nazwa wprowadza odpowiednią wartość. Gotowe tłumaczenia nazw słowników predefiniowanych są dostępne w językach wspieranych, tj. angielskim, niemieckim, francuskim i hiszpańskim. Wprowadzone tłumaczenie może zostać usunięte poprzez wykasowanie wpisanej wartości w polu Nazwa.Analogicznie odbywa się tłumaczenie nazw wartości słownika. Po zmianie języka w oknie wyboru, pola dla wartości podlegających tłumaczeniu w sekcji Wartości słownika zostają podświetlone na żółto. Opcja wprowadzania tłumaczeń dostępna jest wyłącznie dla wartości typu Tekst.
  Tłumaczenia można dodawać w językach dostępnych w słowniku uniwersalnym Języki.

Uwaga
Nie można usunąć tłumaczenia w języku systemowym, czyli w predefiniowanym języku bazy danych.

 • Systemowy – parametr nieedytowalny, zaznaczony tylko w przypadku edycji słownika predefiniowanego w systemie
 • Typ wartości – określa format wprowadzanej wartości. Użytkownik ma możliwość wyboru jednego z predefiniowanych typów:
  • Tekst
  • Liczba rzeczywista
  • Liczba całkowita
  • Wartość logiczna – parametr zaznaczony/odznaczony
  • Liczna naturalna
  • Data – format rrrr-mm-dd
   Pole aktywne do momentu wprowadzenia pierwszej wartości słownika. Ewentualna zmiana typu jest możliwa dopiero po usunięciu wszystkich wartości definiowanego słownika.
 • Wartości słownika – lista wartości definiowanego słownika. Dodawanie wartości odbywa się analogicznie do wprowadzania wartości z poziomu listy słowników. W przypadku edycji słownika systemowego na liście widoczne są wartości predefiniowane w systemie.

Uwaga
Wartości danego słownika muszą być unikalne. Nie można dodać dwóch takich samych wartości do listy w ramach danego słownika.

Uwaga
Nie można dodać kilku słowników uniwersalnych o takich samych nazwach.