Środki trwałe

image_print

Środki trwałe w budowie

W systemie umożliwiono ewidencję środków trwałych w budowie. W tym celu został dodany parametr W budowie na grupie środków trwałych oraz na karcie środka trwałego.

Po zaznaczeniu parametru W budowie na grupie środków trwałych wszystkie nowo dodane środki będą oznaczane tym parametrem. Parametr ten na grupie środków trwałych jest możliwy do edycji w dowolnym momencie.

Parametr W budowie może zostać zaznaczony na karcie środka trwałego, do którego nie zostały jeszcze dodane dokumenty OT, AM, MW, ZMO i LT.

Parametr W budowie na karcie środka trwałego
Parametr W budowie na karcie środka trwałego

Po zaznaczeniu parametru W budowie na karcie środka jest ona podczas edycji otwierana na zakładce Dokumenty nabycia/likwidacji, na której użytkownik może podpiąć dokumenty nabycia związane z daną inwestycją. Wartości dodanych dokumentów nabycia wpływają na wartość początkową środka trwałego.

Jeżeli na karcie środka trwałego zaznaczono parametr W budowie:

 • dezaktywowane zostają pola Data nabycia, Data przyjęcia, KŚT
 • ukryta zostaje zakładka Amortyzacja
 • nie jest generowany dokument OT w momencie zapisu karty środka trwałego
 • środek trwały nie podlega amortyzacji ani nie jest uwzględniany podczas wyliczania planu amortyzacji
 • środka trwałego nie można ująć na żadnym typie dokumentu (OT, AM, MW, ZMO i LT)

Środek trwały w budowie może zostać przyjęty do użytkowania lub zlikwidowany.

W celu przyjęcia środka trwałego do użytkowania należy odznaczyć parametr W budowie. Pojawi się wówczas zakładka Amortyzacja, na której wartości parametrów zostaną ustawione na podstawie parametrów grupy, do której należy środek trwały. Wartość początkowa środka trwałego zostanie wyliczona jako łączna wartość dokumentów nabycia z zakładki Dokumenty nabycia/likwidacji. Wartość początkowa podlega edycji do momentu wygenerowania dokumentu OT.

W celu zlikwidowania środka trwałego w budowie należy zaznaczyć na karcie środka trwałego parametr Data likwidacji/Data zbycia. Po jego zaznaczeniu parametr W budowie zostanie dezaktywowany. Po zapisaniu karty środek trwały zostanie oznaczony jako Zlikwidowany/Zbyty oraz zostanie wygenerowany dokument LT na łączną wartość dokumentów nabycia dołączonych na zakładce Dokumenty nabycia/likwidacji.

Dodatkowo, na liście środków trwałych dodano kolumnę W budowie (domyślnie ukryta) informującą o tym, czy na karcie środka trwałego został zaznaczony parametr W budowie.

Inwentaryzacja środków trwałych

Inwentaryzacja środków trwałych ma na celu m.in. ustalenie rzeczywistego stanu środków trwałych oraz wyposażenia, rozliczenie osób materialnie odpowiedzialnych za środki trwałe, ujawnienie dokonanych modernizacji w środkach trwałych oraz określenie majątku przeznaczonego do likwidacji.

W systemie umożliwiono tworzenie dokumentu inwentaryzacji środków trwałych wraz z możliwością generowania dokumentów środków trwałych związanych z rozliczaniem różnic inwentaryzacyjnych.

Podczas dodawania dokumentu inwentaryzacji, użytkownik określa:

 • czy inwentaryzacja ma blokować możliwość edycji i dodawania dokumentów dla wszystkich środków trwałych, czy tylko dla środków ujętych na danym dokumencie inwentaryzacji – parametr Blokada w panelu bocznym dokumentu inwentaryzacji
 • datę, z jaką mają zostać wygenerowane dokumenty z inwentaryzacji – do wyboru data bieżąca oraz data zamknięcia inwentaryzacji

Dokument inwentaryzacji składa się z arkuszy inwentaryzacyjnych. Na arkuszu inwentaryzacyjnym można ująć środki trwałe, które:

 • należą do firmy, z poziomu której dodawany jest dokument inwentaryzacji
 • nie są oznaczone jako środki w budowie
 • nie zostały ujęte na innym arkuszu inwentaryzacyjnym danego dokumentu inwentaryzacji
 • nie zostały już ujęte na innym niezatwierdzonym dokumencie inwentaryzacji

Środki trwałe można dodać na arkusz inwentaryzacyjny ręcznie, zaimportować z pliku lub na podstawie odczytów z kolektora.

Po dodaniu środka trwałego na arkusz inwentaryzacyjny można uzupełnić dla niego osobę odpowiedzialną według spisu, miejsce użytkowania według spisu oraz ilość rzeczywistą. Kolumna Ilość rzeczywista przyjmuje wartości 0 oraz 1. Kolumna ta może zostać uzupełniona ręcznie lub automatycznie dla zaznaczonych pozycji na podstawie kolumny Ilość systemowa po wybraniu przycisku [Przenieś ilości].

W przypadku gdy ilość systemowa wynosi 0, a ilość rzeczywista 1 dodatkowo aktywna jest kolumna Wartość początkowa.

Formularz arkusza inwentaryzacyjnego środków trwałych
Formularz arkusza inwentaryzacyjnego środków trwałych

Po zamknięciu inwentaryzacji system umożliwia wygenerowanie dokumentów OT, ZMO oraz LT w przypadku wystąpienia różnic inwentaryzacyjnych. Dokument OT rejestruje ujawnione nadwyżki, ZMO rejestruje niezgodności miejsca i osoby odpowiedzialnej, a LT – wykazany niedobór ilościowy.

Dokumenty środków trwałych można wygenerować odrębnie dla każdego środka ujętego w inwentaryzacji lub zbiorczo dla wszystkich środków, dla których została ujawniona rozbieżność.

Kody kreskowe na karcie środka trwałego

Na karcie środka trwałego dodano pole Kod kreskowy. Pole przyjmuje maksymalnie 30 znaków i jest edytowalne niezależnie od stanu środka trwałego. Kod kreskowy środka trwałego powinien być unikalny.

Kod kreskowy środka trwałego
Kod kreskowy środka trwałego

Pole Kod kreskowy może zostać uzupełnione:

 • ręcznie
 • po wybraniu przycisku [Generuj kod] dostępnego po prawej stronie pola Kod kreskowy – pole Kod kreskowy zostanie uzupełnione wartością z pola Numer inwentarzowy
 • po wybraniu przycisku [Generuj kod kreskowy środków trwałych] dostępnego w menu Dodatki w grupie przycisków Funkcje specjalne – pole Kod kreskowy na kartach środków trwałych zostanie uzupełnione wartościami z pola Numer inwentarzowy
Przycisk do generowania kodów kreskowych w menu Dodatki
Przycisk do generowania kodów kreskowych w menu Dodatki

Po wybraniu przycisku [Generuj kod kreskowy środków trwałych] pojawi się okno, w którym należy określić parametry:

 • Wypełniaj tylko puste pola – gdy parametr jest zaznaczony, kod kreskowy zostanie uzupełniony tylko wtedy, gdy pole Kod kreskowy jest puste; gdy parametr jest odznaczony, kod kreskowy zostanie uzupełniony lub zaktualizowany dla wszystkich środków trwałych
 • Wypełniaj dla środków zlikwidowanych – gdy parametr jest zaznaczony, kod kreskowy zostanie uzupełniony dla wszystkich środków trwałych bez względu na ich stan; jeżeli parametr jest odznaczony, kod kreskowy zostanie uzupełniony tylko dla środków trwałych, które nie zostały zbyte lub zlikwidowane
 • Generuj dla typu – kod kreskowy generowany jest dla określonego typu środków trwałych. Należy wskazać przynajmniej jedną wartość dla parametru, aby wygenerowanie kodów kreskowych było możliwe.
Okno generowania kodów kreskowych środków trwałych
Okno generowania kodów kreskowych środków trwałych

Pozostałe zmiany

 • Umożliwiono kopiowanie karty środka trwałego. Na kartę nowego środka trwałego kopiowane są: ustawienie parametru W budowie, kod, nazwa, typ, KŚT, miejsce użytkowania, osoba odpowiedzialna, sposób zakupu, tory amortyzacji, metoda amortyzacji, stawka amortyzacji, współczynnik, liczba miesięcy, sezonowość, zawieszenie amortyzacji, opis analityczny, atrybuty i załączniki. Data nabycia i przyjęcia ustawiane są zgodnie z datą bieżącą, a data rozpoczęcia amortyzacji – zgodnie z przyjętymi w systemie zasadami w zależności od wybranej dla środka metody amortyzacji.
 • Umożliwiono tworzenie wydruków dla listy dokumentów środków trwałych.
 • Dodano kolumnę Właściciel na liście środków trwałych.
 • Dodano kolumnę Załączniki na liście środków trwałych oraz na pozycjach dokumentów środków trwałych umożliwiając podgląd miniaturek załączników z danych poziomów.
Formularz dokumentu AM
Formularz dokumentu AM
 • Na karcie środka trwałego zmieniono weryfikację pól Kod oraz Numer inwentarzowy – muszą być one unikalne w ramach firmy, a nie całej bazy.
 • Na liście dokumentów środków trwałych dodano filtr Środki trwałe umożliwiający zawężenie listy do dokumentów konkretnego środka trwałego.
 • Umożliwiono wykorzystanie konfiguratora oraz maski do tworzenia numeru inwentarzowego środków trwałych. W konfiguratorze (menu Konfiguracja → Konfiguratory) został dodany obiekt Środek trwały z możliwością wykorzystania w tworzonym numerze funkcji: Atrybut, Centrum, Grupa, Kod, KŚT, Nazwa, Numer kolejny.
 • Zmieniono sposób filtrowania listy środków trwałych. Jest ona filtrowana na bieżąco po zmianie ustawień parametru Stan na dzień.
 • Z poziomu karty pracownika na zakładce Środki trwałe pracownika umożliwiono weryfikację środków trwałych, na których pracownik został wskazany jako osoba odpowiedzialna.
 • Umożliwiono wprowadzanie wartości dodatniej na dokumencie LT.
 • Na zakładce Dokumenty środków trwałych karty środka trwałego umożliwiono filtrowanie dokumentów według daty Dowolna.
 • Zmieniono sposób ustawiania daty nabycia oraz daty przyjęcia na karcie środka trwałego, w przypadku powiązania środka trwałego z dokumentem nabycia. Po dołączeniu dokumentu nabycia na zakładce Dokumenty nabycia/likwidacji, data nabycia oraz data przyjęcia zostają ustawione zgodnie z data najstarszego dokumentu.

Poprawiono

Karta środka trwałego

Poprawiono mechanizm zapisu karty środka trwałego w sytuacji gdy kod środka trwałego był taki sam jak istniejące na planie kont konto księgowe z podpiętym słownikiem.

Czy ten artykuł był pomocny?