Cenniki: widok Klasyfikacja cen klienta/dostawcy

Widok umożliwia zdefiniowanie rabatów i dopłat dla klasyfikacji cen klienta lub dostawcy, czyli rabatów nagłówkowych i od wartości zamówienia bez ograniczeń do wybranych artykułów.

Przykład
Klient JANPOL został przyporządkowany do klasyfikacji VIP w aplikacji Partnerzy, w widoku Klient -> pole Klasyfikacja cen klienta. Dla klientów przyporządkowanych do tej klasyfikacji został nadany rabat 5% od całego zamówienia w aplikacji Cenniki sprzedaży w widoku Klasyfikacja cen klienta. Gdy klient ten zostanie dodany na zamówienie sprzedaży jako Zamawiający, rabat zostanie naliczony automatycznie na wszystkie pozycje zamówienia.
Aplikacja cenniki sprzedaży: widok Klasyfikacja cen klienta

Nagłówek widoku Klasyfikacja cen klienta/dostawcy

Dostępne pola/parametry:

 • Cennik (pole obowiązkowe) – identyfikator cennika. Może składać się maksymalnie z 15 znaków, włączając litery, cyfry i niektóre znaki specjalne (kropka, myślnik). Pole jest edytowalne do momentu zapisania zmian.
 • Okres obowiązywania (pole obowiązkowe) – pole dzieli się na dwie części: w pierwszej należy wprowadzić początek, a w drugiej koniec okresu obowiązywania cennika za pomocą ręcznego wpisu lub ikony kalendarza.

Jeśli pole Okres obowiązywania jest nieaktywne, można je zmienić jedynie za pomocą akcji [Zastosuj okres obowiązywania], jeśli parametr Zastosuj okres obowiązywania jest aktywny.

 • Oznaczenie (pole obowiązkowe) – opis cennika
 • Waluta (pole obowiązkowe) – waluta w jakiej prezentowane będą ceny określone dla klasyfikacji zawartych w cenniku.

Pole edytowalne do momentu przypisania cennika do listy cenników.

 • Typ cennika – w polu, za pomocą rozwijanej listy można określić typ cennika. Dostępne opcje:
  • Standardowy
  • Promocyjny

Pole edytowalne do momentu przypisania cennika do listy cenników.

 • Cennik podstawowy (pole aktywne, jeśli w polu Typ cennika wybrano wartość Promocyjny) – umożliwia wskazanie cennika podstawowego, do którego ma odnosić się cennik promocyjny
 • Klasyfikacja – pole umożliwia sklasyfikowanie cennika według klasyfikacji cenników sprzedaży/zakupu zdefiniowanej w aplikacji Klasyfikacje. Wartość można wybrać z listy dostępnej pod przyciskiem [Pomoc uzupełniania wartości].
 • Zastosuj okres obowiązywania – aktywacja parametru umożliwia przejęcie przez pozycje cennika okresu obowiązywania zdefiniowanego w jego nagłówku. Jeśli parametr jest odznaczony, dla każdej klasyfikacji można zdefiniować okres obowiązywania indywidualnie.

Pole edytowalne do momentu przypisania cennika do listy cenników.

 • Cena dla klienta końcowego (parametr dostępny wyłącznie w cennikach sprzedaży) – aktywacja parametru umożliwia zdefiniowanie cennika, który będzie miał zastosowanie dla klientów detalicznych (B2C). Jeśli parametr jest odznaczony, cennik ma zastosowanie dla organizacji (klientów B2B).
Uwaga
Należy zwrócić uwagę, by lista cenników sprzedaży do której cennik zostanie przypisana również miała zaznaczony parametr Cena dla klienta końcowego, w innym przypadku system wyświetli komunikat o błędzie.
Uwaga
Parametr jest dostępny, jeśli w aplikacji Konfiguracja -> Funkcje -> Sprzedaż -> funkcja Cena dla klienta końcowego jest aktywowana dla organizacji, dla której tworzony jest cennik.

Pole edytowalne do momentu przypisania cennika do listy cenników.

Lista pozycji widoku Klasyfikacja cen klienta/dostawcy

Lista pozycji wyświetla informacje o cenie pogrupowane według klasyfikacji cen artykułu. Widoczne są kolumny:

 • Typ ceny (pole nieedytowalne) – kolumna wyświetla rodzaj ceny w zależności od wybranego rodzaju składnika ceny
 • Klasyfikacja cen klienta/dostawcy (pole nieedytowalne) – prezentuje klasyfikację cen klienta lub dostawcy, dla której obowiązuje cena
 • Próg – wyświetla próg, od którego obowiązuje cena
 • Rodzaj składnika ceny – wybrany rodzaj składnika ceny obowiązujący dla pozycji
 • Ilość, cena, procent – w polu wyświetlany jest procent rabatu
 • Obowiązuje od – początek obowiązywania składnika ceny
 • Obowiązuje do – koniec obowiązywania składnika ceny
Uwaga
Kolumny Obowiązuje od i Obowiązuje do są widoczne, jeśli parametr Zastosuj okres obowiązywania w nagłówku aplikacji jest nieaktywny. W przeciwnym razie kolumny nie są widoczne, a okres obowiązywania cen dla artykułów klasyfikacji jest dziedziczony z nagłówka aplikacji.

Po wybraniu przycisku [Informacje o zmianie] dostępne są także kolumny:

 • Autor ostatniej modyfikacji (pole nieedytowalne) – identyfikator i nazwa użytkownika, który wprowadził ostatnią zmianę
 • Data i godzina ostatniej zmiany (pole nieedytowalne) – data i godzina ostatniej edycji elementu

Edytor pozycji widoku Klasyfikacja cen klienta/dostawcy

Dla widoku Klasyfikacja cen klienta/dostawcy dostępne są wyłącznie rabaty/dopłaty.

Dopłata/Rabat

Przycisk umożliwia wprowadzenie dla konkretnej klasyfikacji cen klienta lub dostawcy dopłaty lub rabatu procentowego od progu wartościowego.

Po wybraniu przycisku dostępne są pola:

 • Klasyfikacja cen klienta/dostawcy (pole obowiązkowe) – umożliwia wskazanie klasyfikacji cen klienta/dostawcy dla której obowiązuje dopłata lub rabat. Lista klasyfikacji znajduje się pod przyciskiem [Pomoc uzupełniania wartości].
 • Próg – wskazuje od jakiej wartości obowiązuje dopłata/rabat. Pole podzielone jest na dwie części: w pierwszej należy wskazać wartość, drugie pole jest automatycznie i bez możliwości edycji uzupełnione walutą cennika sprzedaży.
Uwaga
W przypadku składnika ceny o typie Cena do określenia progu można użyć wyłącznie jednostek.
 • Rodzaj składnika ceny (pole obowiązkowe) – w polu można wskazać rodzaj składnika ceny dla artykułu (dostępne są: rabat lub dopłata) z odpowiednim zastosowaniem
Uwaga
Dla widoku Klasyfikacja cen klienta nie można używać rodzajów składników cen sprzedaży z zastosowaniem Pozycja ani Wszystkie pozycje.

Dodatkowo, dla rodzaju składnika o zastosowaniu Nagłówek i pozycje nie można dodać rabatu o progu innym niż 0.

 • Procent – w polu można wprowadzić wartość procentową rabatu lub dopłaty
 • Okres obowiązywania (pola obowiązkowe, jeśli w nagłówku parametr Zastosuj okres obowiązywania jest nieaktywny) – w pierwszej części pola należy określić początek obowiązywania ceny dla klasyfikacji, a w drugiej koniec jej obowiązywania. Daty można wpisać ręcznie lub wybrać za pomocą ikony kalendarza
Przykład

Widok Klasyfikacja cen klienta w aplikacji Cenniki sprzedaży

W aplikacji Cenniki sprzedaży, dla klasyfikacji cen klienta 1 ZŁOTY STATUS KLIENTA nadano dopłatę 5% Gdy podczas składania zamówienia zostanie użyty klient z tą klasyfikacją, a wartość zamówienia przekroczy 100EUR, dopłata zostanie naliczona automatycznie.

Przykład

Widok Klasyfikacja cen dostawcy w aplikacji Cenniki zakupu

W cenniku zakupu określono, że dla dostawców przypisanych do klasyfikacji 850 w aplikacji Partnerzy, od kwoty zamówienia 100 PLN obowiązuje rabat w wysokości 10 %.

Czy ten artykuł był pomocny?