Import cenników zakupu i list cenników zakupu

Import cenników zakupu i list cenników zakupu

W artykule znajduje się opis aplikacji Import danych w odniesieniu do cenników i list cenników zakupu, jak również informacje o ewentualnych wymaganiach wstępnych oraz rezultatach działań.

Szczegółowe informacje dotyczące aplikacji Import danych, zawierające m.in. opisy pól i przycisków, znajdują się w dokumencie Import danych.

Ogólne

Eksport i import cenników i list cenników zakupu opiera się na aktualnym modelu danych zapisanym w bazie repozytorium. Dla eksportu danych dostępnych jest więcej atrybutów niż dla importu danych. Dlatego zaleca się ustawienie oddzielnych filtrów dla eksportu i dla importu.

Nie jest możliwy import niektórych danych np. wewnętrznych atrybutów pomocniczych.

Jeśli użytkownik nie jest pewny, jaki jest odpowiedni format pliku importu, należy wykonać następujące czynności: W aplikacji Cenniki zakupu dodać przykładowy dokument i wyeksportować go z zastosowaniem filtra importu w dowolnie wybranym formacie i z dowolnymi atrybutami. Utworzony w ten sposób przykładowy plik można wykorzystać jako szablon dla tworzonych plików importu.

W przypadku importu mają zastosowanie te same reguły, które obowiązują podczas edycji w aplikacji. Na przykład pozycja artykułu, która została już zapisana, nie może być już później zmieniana.  Wartości atrybutów są pomijane, jeśli nie można ich zastosować w aktualnym kontekście. Również do określenia wartości domyślnych stosowana jest ta sama logika, dzięki czemu import i aplikacja działają tak samo. To samo dotyczy weryfikacji.

Instrukcja: Import cenników zakupu i list cenników zakupu

Aby zaimportować cenniki zakupu i listy cenników zakupu, należy:

 1. Otworzyć aplikację Import danych.
 2. Wybrać filtr dla tego jednego z następujących obiektów biznesowych:
  • Dla cenników: com.cisag.app.purchasing.obj.PriceList
  • Dla list cenników: com.cisag.app.purchasing.obj.PriceListing

Następuje otwarcie odpowiedniego filtra.

 1. Zduplikować lub utworzyć nowy filtr dla wybranego obiektu biznesowego.
 2. W razie potrzeby zmienić wybrane atrybuty filtra.
 3. Wybrać przycisk [Importuj dane] w standardowym pasku narzędzi.

Pojawia się okno dialogowe Import danych.

 1. Wprowadzić ustawienia dla pliku importu (jeśli wymagane). Opis pól znajduje się w dokumencie Import danych.
 2. Wybrać przycisk [W tle].

Następuje import danych.

Struktura cennika zakupu

Cennik zakupu składa się z następujących elementów:

 • Dane nagłówka
 • Dane pozycji (ceny, rabaty, itp.)

Nie można oddzielnie importować danych pozycji, ale wyłącznie z przyporządkowaniem do jednoznacznie określonego cennika zakupu.

Jeśli importowana pozycja już istnieje, to nie zostanie ona zmieniona, ale utworzona zostanie nowa wersja (chyba że cennik zakupu nie jest jeszcze używany w liście cenników).

Zależność czasowa danych pozycji

Za pomocą atrybutów priceListValidFrom i priceListValidUntil użytkownik ustawia okres obowiązywania składnika ceny. Ten okres obowiązywania jest wyświetlany w aplikacji Cenniki zakupu. Jeśli atrybuty nie zostaną zdefiniowane, to ustawiony zostanie okres obowiązywania cennika.

Za pomocą atrybutów validFrom i validUntil użytkownik określa obowiązywanie obiektów w ustawieniu ceny. Ten okres obowiązywania nie jest wyświetlany w aplikacji Cenniki zakupu. W ten sposób można określić, kiedy dany składnik ceny został utworzony bądź oznaczony znacznikiem usuwania. Zazwyczaj nie należy uzupełniać tych atrybutów podczas importu. Jest to ingerencja w funkcję wyszukiwania cen historycznych.

Szczegółowe informacje o zależności czasowej znajdują się w artykule Cenniki zakupu.

Struktura listy cenników zakupu

Lista cenników zakupu składa się z następujących elementów:

 • Dane nagłówka
 • Dane pozycji (przyporządkowane cenniki zakupu, priorytet i obowiązywanie przyporządkowania)

Dane pozycji i dane nagłówka należy importować oddzielnie. Podczas importu list cenników zakupu w systemie muszą już istnieć odnośne cenniki zakupu.

Jeśli importowana pozycja już istnieje, to nie zostanie ona zmieniona, ale utworzona zostanie nowa wersja.

Zależność czasowa danych pozycji

Za pomocą atrybutów assignmentValidFrom i assignmentValidUntil użytkownik ustawia okres obowiązywania przyporządkowania cenników. Ten okres obowiązywania jest wyświetlany w aplikacji Listy cenników zakupu. Jeśli atrybuty nie zostaną zdefiniowane, to ustawiony zostanie okres obowiązywania cennika.

Za pomocą atrybutów validFrom i validUntil użytkownik określa obowiązywanie obiektów w przyporządkowaniu cenników. Ten okres obowiązywania nie jest wyświetlany w aplikacji Listy cenników zakupu. W ten sposób można określić, kiedy dane przyporządkowanie cenników zostało utworzone bądź oznaczone znacznikiem usuwania. Zazwyczaj nie należy używać tych atrybutów. Jest to ingerencja w funkcję wyszukiwania cen historycznych.

Szczegółowe informacje o zależności czasowej znajdują się w artykule Wprowadzenie: Ceny zakupu.

Kolejność

Cenniki zakupu są wymagane w danych pozycji list cenników zakupu, dlatego należy zachować następującą kolejność:

 1. Import cenników zakupu
 2. Import list cenników zakupu

Informacje ogólne: Atrybuty

Poniżej znajduje się zestawienie atrybutów poszczególnych obiektów biznesowych dostępnych dla importu. Obok atrybutów kluczy obcych znajdują się odpowiednie nazwy. Pola nagłówka i pola obowiązkowe mogą ulec zmianie i zostać odpowiednio rozszerzone.

Atrybuty identyfikacji (kluczowe atrybuty) są oznaczone (K).

Cenniki zakupu

Dane nagłówka: Cennik zakupu (PriceList)

Identyfikator cennika zakupu składa się z organizacji i kodu cennika (code).

Atrybut Relacja Objaśnienie
classification Classification Klasyfikacja cenników zakupu
code (K) Cennik
currency Currency Waluta
description Oznaczenie
guid (K) Identyfikator techniczny – istotny dla zmiany/usunięcia zapisanych danych, o ile jest znany
organizationalUnit (K) OrganizationalUnit Organizacja
priceListValidFrom Obowiązuje od
priceListValidUntil Obowiązuje do
standard Standard Cennik podstawowy
type Typ cennika
validityFixed Zastosuj okres obowiązywania

Dane pozycji: Składniki ceny zakupu (PriceDefinitions)

Atrybut Relacja Objaśnienie
discountItem DiscountItem Artykuł rabatowy
ean Europejski kod towarowy (EAN)
item (K) Item Artykuł

Wskazówka

Artykuł i klasyfikację cen artykułu zakupu można stosować tylko wymiennie.

itemKeyType (K) Typ składnika artykułu

Wskazówka
Należy podać przynajmniej jeden z typów komponentów artykułu lub partnera.
itemPriceHierarchy ItemPriceHierarchy Klasyfikacja cen artykułów zakupu

Wskazówka
Artykuł i klasyfikację cen artykułu zakupu można stosować tylko wymiennie.
partner (K) Partner Partner

Wskazówka
Partnera i klasyfikację cen klienta można stosować tylko wymiennie.
partnerKeyType (K) Typ komponentu partnera

Wskazówka
Należy podać przynajmniej jeden z typów komponentów artykułu lub partnera.
partnerPriceHierarchy PartnerPriceHierarchy Klasyfikacja cen dostawców

Wskazówka
Partnera i klasyfikację cen dostawcy można stosować tylko wymiennie.
priceCurrency PriceCurrency Waluta ceny

Wskazówka
 Walutę i jednostkę ceny można stosować tylko wymiennie.
priceDimension Wymiar ceny
priceDiscountType (K) PriceDiscountType Rodzaj składnika ceny zakupu
priceKeyUom PriceKeyUom Jednostka ceny

Wskazówka
Walutę i jednostkę ceny można stosować tylko wymiennie.
pricelist (K) Cennik
priceListValidFrom (K) Obowiązuje od
priceListValidUntil Obowiązuje do
priceType Typ wartości ceny: Ilość, Cena, Wartość procentowa
priceUom PriceUom Jednostka wymiaru ceny
priceValue Wartość ceny
rebateInKind Znacznik dla rabatów naturalnych

 • true = typ ceny w pozycji jest rabatem naturalnym
 • false = typ ceny w pozycji nie jest rabatem naturalnym
roundingParameters

 • roundingParameters.algorithm
 • roundingParameters.base
Parametr zaokrągleń

 • Zasada zaokrąglenia
 • Podstawa zaokrąglenia
scaleCurrency ScaleCurrency Waluta progu

Wskazówka
Walutę i jednostkę progu można stosować tylko wymiennie.
scaleType (K) Typ progu Ilość, Cena, Wartość procentowa
scaleUom ScaleUom Jednostka progu

Wskazówka
Walutę i jednostkę progu można stosować tylko wymiennie.
scaleValue (K) Wartość progu
supplierItemNumber Numer artykułu dostawcy
supplierItemDescription Oznaczenie artykułu dostawcy
validFrom (K) Obowiązuje od

Wskazówka
Ten atrybut należy stosować tylko w przypadku ustalania cen historycznych.
validUntil Obowiązuje do

Wskazówka
Ten atrybut należy stosować tylko w przypadku ustalania cen historycznych.

Lista cenników zakupu

Dane nagłówka: Lista cenników zakupu (PriceListing)

Identyfikator listy cenników zakupu stanowi kod listy cennika (code).

Atrybut Relacja Objaśnienie
classification Classification Klasyfikacja list cenników zakupu
code (K) Lista
currency Currency Waluta
description Opis
guid (K) Identyfikator techniczny listy cenników – istotny dla zmiany/usunięcia zapisanych danych, o ile jest znany.
maintainingOrganization MaintainingOrganization Właściwa organizacja

Dane pozycji: Przyporządkowanie cenników zakupu
(PriceListingAssignments)

Atrybut Relacja Objaśnienie
assignmentValidFrom Obowiązuje od
assignmentValidUntil Obowiązuje do
list (K) List Cennik zakupu
listing (K) Lista cenników
priority Priorytet
validFrom (K) Obowiązuje od

Wskazówka
Ten atrybut należy stosować tylko w przypadku ustalania cen historycznych.
validUntil Obowiązuje do

Wskazówka
Ten atrybut należy stosować tylko w przypadku ustalania cen historycznych.

 

Czy ten artykuł był pomocny?