Nowy algorytm planowania poziomu ponownego zamówienia

W celu optymalizacji generowanych propozycji zapotrzebowania materiałowego został zaktualizowany algorytm ich powstawania. Nowy algorytm odnosi się do poniższych danych definiowanych w systemie:

  • Minimalny stan magazynowy – pole dostępne w widoku Planowanie, sekcji Dane planowania, w aplikacji Artykuły. Umożliwia zdefiniowanie minimalnego stanu magazynowego dla danego artykułu. Jeśli stan magazynowy spadnie poniżej zdefiniowanej ilości, następuje wygenerowanie propozycji zapotrzebowania materiałowego.
  • Poziom uzupełninia stanów magazynowych – pole dostępne w widoku Planowanie, sekcji Dane planowania, w aplikacji Artykuły. Umożliwia zdefiniowanie ilości, do której stan magazynowy zostanie za każdym razem uzupełniony. Poziom uzupełnienia będzie uzupełniał stany w momencie kiedy poziom zapasów jest mniejszy niż minimalny stan zapasów.
  • Poziom ponownego zamówienia – pole dostępne w widoku Planowanie, sekcji Dane planowania, w aplikacji Artykuły. Umożliwia zdefiniowanie stanu magazynowego dla danego artykułu, poniżej którego nastąpi wygenerowanie propozycji zapotrzebowania materiałowego.
  • Czas odnowienia zapasów – pole dostępne w widoku Planowanie, sekcji Dane zakupu (zewnętrzne/wewnętrzne), w aplikacji Artykuły. Dla artykułu zakupowego możliwe jest ustalenie czasu, który minie od  momentu zamówienia do momentu dostarczenia. Dla modułu planowania będzie to informacja, po jakim czasie dany produkt będzie dostępny.
  • Długość cyklu produkcyjnego – pole dostępne w widoku Planowanie, sekcji Dane produkcyjne, w aplikacji Artykuły. Dla artykułu produkcyjnego, umożliwia ustalenie czasu produkcji. Dla modułu planowania będzie to informacja po jakim czasie dany produkt będzie dostępny.

Sposób działania nowego algorytmu planowania:

Sposób działania algorytmu planowania poziomu ponownego zamówienia

Serwer planowania oblicza przewidywany stan magazynowy dla każdego artykułu. Jest to oczekiwana ilość artykułu (nie są brane pod uwagę propozycje planowania, produkcji, dystrybucji lub zakupów), która będzie dostępna w określonym terminie. Następnie serwer planowania porównuje przewidywane ilości z minimalnym stanem zapasów oraz poziomem ponownego zamówienia ustawionymi dla artykułu. Na podstawie większego z tych dwóch parametrów oraz poziomem uzupełnienia stanów magazynowych i czasem pokrycia zapotrzebowania tworzona jest propozycja pokrycia zapotrzebowania. Wartość ta nazywana jest docelowym poziomem zapasów. Taki docelowy poziom zapasów może być większy ze względu na ustawioną wielkość partii.

Wskazówka

Poziom minimalnych stanów magazynowych o wartości 0 również jest brany pod uwagę w planowaniu.

Poziom ponownego zamówienia, który ma wartość 0, nie jest uwzględniany przez algorytm planowania.

Poziom uzupełnienia stanów magazynowych wynoszący 0 nie jest uwzględniany przez algorytm planowania.

Poziom ponownego zamówienia powinien mieć wartość większą od poziomu minimalnych stanów magazynowych.

Przykład zastosowania

Przykład działania nowego algorytmu planowania poziomu ponownego zamówienia

W momencie uruchomienia procesu planowania stan magazynowy znajduje się ponad poziomem ponownego zamówienia. W przedziale czasowym stan zostanie dwukrotnie zmniejszony przez istniejące w systemie zapotrzebowanie na dany artykuł. Biorąc pod uwagę czas odnowienia zapasów jaki jest potrzebny na uzupełnienie zapasów, system, w najszybszym możliwym terminie, wygeneruje propozycję zapotrzebowania, która uzupełni stan zapasów do poziomu ponownego zamówienia. W przypadku gdy zostanie określona Wielkość partii dla artykułu w widoku Planowanie, w aplikacji Artykuły, zamówiona ilość może przekroczyć poziom ponownego zamówienia.

Czy ten artykuł był pomocny?