Instrukcje: Partnerzy widok Dostawca

W dokumencie znajdują się wskazówki dotyczące obsługi widoku Dostawca w aplikacji Partnerzy. Instrukcja zawiera m.in. przykład tworzenia czy edycji dostawcy.

Więcej informacji na temat widoku Dostawca w aplikacji Partnerzy znajduje się w dokumencie Partner widok Dostawca.

Tworzenie nowego dostawcy

Warunki wstępne

W środowisku jedno/wielofirmowym z aktywowanymi Uprawnieniami do treści, wybrana organizacja musi być organizacją zakupową. Tylko użytkownicy przypisani do tej samej organizacji, która jest podana jako Właściwa organizacja dla danego partnera, mogą generować nowe role partnera.

Instrukcja

 1. Otwórz aplikację Partnerzy i przejdź do widoku Dostawca.
 2. Otwórz partnera, dla którego wprowadzony zostanie dostawca. Jeśli trzeba, należy zmienić pole Status zastosowania dostawcy w obszarze roboczym pod zakładką Dane dostawcy. Dostępne statusy Dostępny i Zablokowany.
 3. Wybierz klasyfikację dostawcy w polu Klasyfikacja 1.
 4. Wybierz Warunki dostawy w polu o tej samej nazwie w sekcji Dane dostawy. Jeśli to konieczne, należy wypełnić również pozostałe pola.
 5. Zweryfikować ustawienia w tabeli za pomocą przycisku [Weryfikuj] lub wybierając na klawiaturze przycisk F2.
 6. W przypadku konieczności, można przejść do widoku Podstawowe i wprowadzić np. dane kontaktowe.
Uwaga
Wymagane pola m.in. w widoku Podstawowe są oznaczone czerwonym znaczkiem w narożniku pola. Najczęściej brakuje adresu e-mail, numeru telefonu i faksu.
 1. Wybierz przycisk [Zapisz] na standardowym pasku przycisków.

Usuwanie dostawcy

Aby usunąć dostawcę w pierwszej kolejności należy wstawić znacznik usuwania. Usunięte mogą być tylko te wersje dostawcy, których cały okres ważności  zawarty jest w przyszłości, ponieważ nie były jeszcze używane nigdzie w systemie.

Wstawianie znacznika usuwania do dostawcy

Warunki wstępne

Dostawca nie został jeszcze oznaczony do usunięcia.

Instrukcja wstawienia znacznika usuwania      

 1. Otwórz aplikację Partnerzy i przejdź do widoku Dostawca.
 2. Otwórz dostawcę, który ma zostać oznaczony do usunięcia.
 3. W środowisku wielofirmowym, należy wskazać organizację, dla której edytowany jest partner.
 4. Wybierz przycisk [Wstaw znacznik usuwania].

 

Uwaga
Jeśli pojawi się okno dialogowe z ostrzeżeniem oznacza to, że  operacja ta wpłynie na kilka innych obszarów np. zmiany mogą wpłynąć na kilka organizacji.

Akcja Usuń znacznik usuwania nie usuwa całkowicie znacznika ze wszystkich danych, których dotyczyła.

Uwaga
Okno z ostrzeżeniem pojawia się wtedy, gdy akcja może mieć wpływ również na innych dostawców od tego, który jest aktualnie otwarty.
 1. Po potwierdzeniu ostrzeżenia dostawca będzie oznaczony do usunięcia i zapisany.
Uwaga
Dostawca zawiera znacznik usuwania we wszystkich wersjach. Jeśli w środowisku wielofirmowym wybrany jest mandant, dostawca będzie oznaczony do usunięcia we wszystkich organizacjach.

Usuwanie znacznika usuwania z dostawcy

Warunki wstępne

Dostawca został oznaczony do usunięcia.

Instrukcje

 1. Otwórz aplikację Partnerzy i przejdź do widoku Dostawca.
 2. Otwórz dostawcę, dla którego znacznik usuwania ma być usunięty.
 3. W środowisku wielofirmowym należy wskazać organizację, dla której edytowany jest partner.
 4. Wybierz przycisk [Usuń znacznik usuwania].

Znacznik usuwania zostanie usunięty z dostawcy.

Uwaga
W środowisku wielofirmowym: nawet jeśli wybrana organizacja jest mandantem, znacznik będzie usunięty tylko z wybranej organizacji.

Usuwanie wersji dostawcy

Warunki wstępne

Istnieje wersja dostawcy, która będzie obowiązywała w przyszłości.

Instrukcje

 1. Otwórz aplikację Partnerzy i przejdź do widoku Dostawca.
 2. Otwórz dostawcę, którego wersja ma zostać usunięta.
 3. W środowisku wielofirmowym, należy wskazać organizację, dla której edytowany jest partner.
 4. Korzystając z przycisków [Dalej] i [Powrót] należy zweryfikować pole Obowiązuje od i przejść do wersji dostawcy, która ma być usunięta.
 5. Po wybraniu przycisk [Usuń] na standardowym pasku przycisków wersja dostawcy zostanie usunięta.
Uwaga
Po usunięciu przyszłej wersji, okres ważności poprzedniej wersji zostanie odpowiednio wydłużony.

Tworzenie nowej wersji dostawcy

Warunki wstępne

W celu wygenerowania nowej wersji, ważne jest, aby partner był dostawcą. W środowisku wielofirmowym wybrana organizacja powinna mieć możliwość edycji danych.

Instrukcje

 1. Otwórz aplikację Partnerzy i przejdź do widoku Dostawca.
 2. Otwórz partnera, dla którego ma być utworzona nowa wersja.
 3. W środowisku wielofirmowym, należy wskazać organizację, dla której edytowany jest partner.
 4. Po wybraniu przycisku [Nowa wersja] na standardowym pasku przycisków wygenerowana zostanie nowa wersja dostawcy.
 5. Należy wprowadzić przyszłą datę w polu Obowiązuje od, od której dostawca będzie obowiązywał.
 6. Po wybraniu przycisku [Zapisz] na standardowym pasku przycisków nowa wersja dostawcy zostanie zapisana.

Zmiana statusu zastosowania dla dostawcy

Można zmienić status zastosowania dostawcy poprzez jego udostępnienie lub zablokowanie.

Uwaga
W środowisku jedno/wielofirmowym z aktywnymi Uprawnieniami do treści, blokada ustawiona dla mandanta jest ważna dla wszystkich organizacji.

 Instrukcje

 1. Otwórz aplikację Partnerzy i przejdź do widoku Dostawca.
 2. Otwórz dostawcę, dla którego ma zostać zmieniony status zastosowania.
 3. W środowisku wielofirmowym, należy wskazać organizację, dla której edytowany jest partner.
 4. Zmienić wartość pola Status na Dostępny lub Zablokowany.
 5. W przypadku zablokowania, w polu Zablokowany do należy wprowadzić przyszłą datę, do której dostawca nie może być używany.
 6. Po wybraniu przycisku [Zapisz] na standardowym pasku przycisków, nowy status zostanie zapisany.
Uwaga
Jeśli dostawca jest zablokowany, pomimo ustawienia statusu jako Dostępny, sprawdź, czy parametr Wierzyciel jest zaznaczony w widoku Rachunkowość dla przypisanego dostawcy. Dane finansowe firmy odpowiedzialnej za wybraną organizację muszą być zweryfikowane w środowisku wielofirmowym.

Zastosowanie danych dla wybranych organizacji

Warunki wstępne

Funkcjonalność jest dostępna tylko w środowisku wielofirmowym lub jednofirmowym z aktywnymi Uprawnieniami do treści.

Instrukcje

 1. Otwórz aplikację Partnerzy i przejdź do widoku Dostawca.
 2. Otwórz partnera, którego dane dostawcy mają być przejęte.
 3. Wybierz organizację, dla której ma nastąpić przejęcie dostawcy.
 4. Wybierz przycisk [Zastosuj dane dla wybranej organizacji] na standardowym pasku przycisków.
 5. Po wybraniu przycisku [Zapisz] na standardowym pasku przycisków, dane dostawcy zostaną przejęte przez wybraną organizację z organizacji nadrzędnej.

Zastosowanie edycji danych dla wybranych organizacji

Warunki wstępne

Funkcjonalność jest dostępna tylko w środowisku wielofirmowym. Wybrana organizacja musi mieć uprawnienia do edycji swoich danych podstawowych.

Instrukcje

 1. Otwórz aplikację Partnerzy i przejdź do widoku Dostawca.
 2. Otwórz partnera, dla którego chcesz przejąć przetwarzanie danych.
 3. Wybierz organizację, dla której ma nastąpić przejęcie danych dostawcy.
 4. Wybierz przycisk [Zastosuj edycję danych dla wybranej organizacji] na standardowym pasku przycisków.

Dane dostawcy mogą być edytowane w wybranej organizacji.

 1. Dane mogą zostać zmodyfikowane.
 2. Po wybraniu przycisku [Zapisz] na standardowym pasku przycisków, edytowane dane zostaną zapisane.

Szablony dokumentów

Tabela Szablony dokumentów wyświetla w pierwszej kolejności domyślne wartości, które były ustawione dla dokumentów w  aplikacji Konfiguracja – bez możliwości edycji. Użytkownik ma możliwość zdefiniowania szablonów dla kombinacji: Typ dokumentu i Nośnik, pod warunkiem, że taki warunek nie istnieje.

Szablony mogą być usunięte, jednak tylko te, których dane nie pochodzą z Konfiguracji.

Uwaga
Jeśli rekord ma dane domyślne z Konfiguracji, w polu Typ dokumentu wyświetlana jest podpowiedź Pochodzenie danych: Konfiguracja.

Zmiana szablonów dokumentów

 1. Wybierz rekord, który ma być zmieniony i zmodyfikuj zawartość pól.
 2. Wybierz przycisk [Zapisz] na standardowym pasku przycisków.

Jeśli inne rekordy dla zmienionego typu dokumentu pochodzą z Konfiguracji, one również zostaną zapisane automatycznie.

Dodawanie szablonu dokumentu

 1. Aby utworzyć nowy szablon, wybierz przycisk [Nowy] na standardowym pasku przycisków.
 2. Należy wybrać: typ dokumentu, nośnik i szablon dokumentu w odpowiednich polach. Wybierz adres odbiorcy i aktywuj parametr Preferowany.
 3. Wybierz przycisk [Zapisz] na standardowym pasku przycisków.
Uwaga
Kombinacja typu dokumentu i nośnika musi pojawić się w tabeli tylko raz.

Usuwanie szablonu dokumentu

Warunki wstępne

Partner ma utworzone szablony dokumentów przez użytkownika. Rekordy z wartościami domyślnymi z Konfiguracji nie mogą być usunięte.

Instrukcje

 1. Wybierz wiersz z szablonem dokumentu, który ma być usunięty.
 2. Po wybraniu przycisku [Usuń] na standardowym pasku przycisków, do wskazanego wiersza zostanie wstawiony znacznik usuwania.
 3. Po wybraniu przycisku [Zapisz] na standardowym pasku przycisków szablon dokumentu zostanie usunięty.

Czy ten artykuł był pomocny?