Przykład konfiguracji procesu planowania w systemie

Moduł Planowanie pozwala na zaplanowanie dostaw materiałów oraz harmonogramu produkcji, aby klient otrzymał gotowy produkt w odpowiedniej ilości i w odpowiednim czasie. Poniższy artykuł przedstawia proces biznesowy planowania zapotrzebowania materiałowego dla przykładowego artykułu produkcyjnego. Dla opisanego procesu biznesowego zostanie utworzona prosta struktura produkcyjna zawierająca zestawienie materiałowe z jednym materiałem. Utworzone zamówienie sprzedaży spowoduje wygenerowanie zapotrzebowania na artykuł produkcyjny. Po przeprowadzeniu procesu planowania zgodnie z opisaną konfiguracją zostanie utworzona propozycja zakupu materiału niezbędnego do produkcji oraz propozycja produkcji artykułu produkcyjnego, który jest wymagany do pokrycia zapotrzebowania.

Przykład składa się z poniższych etapów:

 • Utworzenie artykułu zakupu
 • Utworzenie zestawienia materiałowego
 • Utworzenie artykułu produkcyjnego z widokiem Sprzedaż
 • Utworzenie zamówienia sprzedaży
 • Utworzenie oraz przeprowadzenie planowania zapotrzebowania materiałowego
 • Przegląd oraz edycja planowania w aplikacji Zapytanie o zapotrzebowania materiałowe
 • Wygenerowanie propozycji produkcji
 • Utworzenie zlecenia produkcyjnego z propozycji produkcji
 • Wygenerowanie propozycji zakupu
 • Utworzenie zamówienia zakupu z propozycji zakupu
Schemat przykładowego procesu biznesowego dla modułu Planowanie

Utworzenie artykułu zakupowego

 1. Otwórz aplikację Artykuły
 2. Utwórz nowy artykuł przy użyciu przycisku [Nowy]. Wyświetli się okno dialogowe Nowy artykuł.
Utworzenie nowego artykułu w aplikacji Artykuły
Uwaga
W przypadku pracy na środowisku wielofirmowym zalecane jest utworzenie artykułu z poziomu organizacji głównej ponieważ umożliwi to wykorzystanie danych przez organizacje podrzędne.
 1. W oknie dialogowym Nowy artykuł wybierz typ artykułu Materiał oraz typ materiału Artykuł magazynowy.
Okno dialogowe wyboru rodzaju tworzonego artykułu
 1. W widoku Podstawowe zdefiniuj:
  1. Nazwę w polu Artykuł
  2. Dodatkowy opis w polu Oznaczenie
  3. Jednostkę artykułu w polu Jednostka podstawowa
  4. Zapisz utworzony artykuł przy użyciu przycisku [Zapisz]
 2. W widoku Rachunkowość dla artykułu zdefiniuj:
   1. Klasyfikację VAT naliczonego
   2. Klasyfikację konta kosztowego
   3. Klasyfikację konta zapasów
   4. Klasyfikację VAT należnego
   5. Klasyfikację konta przychodów
   6. Zapisz widok przy użyciu przycisku [Zapisz].
 3. W widoku Logistyka magazynowa dla artykułu wybierz odpowiednią klasyfikację artykułów magazynowych w polu Klasyfikacja 1. Zapisz widok przy użyciu przycisku [Zapisz].
 4. W widoku Planowanie zdefiniuj poniższe dane:
  1. W polu Poziom ponownego zamówienia zdefiniuj wartość, dla której system dla której system wygeneruje propozycję zakupu w przypadku użycia modułu Planowanie.
  2. W polu Pokrycie zapotrzebowania wybierz wartość Zakup zewnętrzny – ponieważ artykuł będzie dostarczany przez dostawcę.
  3. W sekcji Dane produkcyjne dezaktywuj domyślny parametr Zastosuj dane produkcyjne – ponieważ artykuł nie będzie produkowany wewnętrznie.
  4. W sekcji Dane zakupu (zewnętrzne) aktywuj parametr Zakup zewnętrzny
  5. Wybierz w polu Organizacja zakupu firmę odpowiadającą za zakup.
  6. W polu Planista ds. zakupów wybierz użytkownika odpowiedzialnego za planowanie zapotrzebowania materiałowego.
  7. W polu Dostawca wybierz dostawcę dla tworzonego artykułu
  8. W sekcji Dane statystyczne w polu Klasyfikacja wybierz klasyfikację statystyki rotacji.
  9. Zapisz widok przy użyciu przycisku [Zapisz].
Wskazówka
Podczas konfiguracji danych zakupowych z poziomu najwyższej organizacji system może wyświetlić ostrzeżenie, że dane nie są zdefiniowane dla organizacji podrzędnej. Należy zaakceptować ostrzeżenie; dane zostaną utworzone przy przeniesieniu widoków w następnych etapach konfiguracji.
 1. Utwórz widok Zakup dla artykułu oraz zdefiniuj w nim poniższe dane:
  1. Wybierz klasyfikację artykułów zakupu w polu Klasyfikacja 1.
  2. W sekcji Dane statystyczne w polu Klasyfikacja wybierz klasyfikację statystyki rotacji.
  3. Zapisz widok przy użyciu przycisku [Zapisz].
Wskazówka
W momencie zapisu widoku Planowanie, dla artykułu system wyświetli komunikat o zmianie wielkości partii. Komunikat należy zaakceptować ponieważ wielkość partii nie ma wpływu na opisywany przykład procesu biznesowego.
 1. Skopiuj dane zdefiniowane w poszczególnych widokach do podrzędnych organizacji firmy, żeby umożliwić raz zdefiniowane dane przez poszczególny oddziały. W przypadku wielopoziomowych struktur organizacyjnych wymagane jest przekopiowanie danych do wszystkich organizacji. Na poniższym diagramie został przedstawiony przykładowy schemat organizacyjny środowiska wielofirmowego.
Przykładowa struktura organizacyjna środowiska wielofirmowego

Aby przenieść dane utworzone w poszczególnych widokach aplikacji Artykuły do niższych organizacji, należy wykonać następujące kroki::

 1. Przeloguj się do organizacji, dla której zostaną skopiowane utworzone widoki artykułu.
 2. W systemie przenoszenie widoku Rachunkowość jest zablokowane, ponieważ dane księgowe w organizacjach mogą się różnić. Jeśli organizacja podrzędna jest oddziałem zakupowym, wprowadź na nowo dane dla widoku Rachunkowość (Powtórz krok nr 4).
 3. Pozostałe widoki: Logistyka magazynowa, Planowanie, Zakup skopiuj za pomocą przycisku [Zastosuj dane dla wybranej organizacji] dostępnego na pasku przycisków standardowych.
Wskazówka
Widok Podstawowe jest udostępniany automatycznie dla wszystkich organizacji firmy po utworzeniu artykułu.
 1. Po przeniesieniu danych artykułu dla organizacji zakupowej, należy powtórzyć czynność dla oddziału produkcyjnego.
 2. W celu weryfikacji poprawności danych dla podrzędnych struktur otwórz okno podglądu struktury organizacyjnej artykułu przyciskiem [Struktura organizacyjna] dostępnym w menu bocznym. Poprawnie utworzony artykuł zakupowy powinien posiadać poniższą strukturę :
Struktura organizacyjna artykułu zakupowego

Utworzenie zestawienia materiałowego

 1. Otwórz aplikację Zestawienia materiałowe.

  Aplikacja Zestawienia materiałowe
 2. W polu Zestawienie materiałowe zdefiniuj nazwę tworzonego zestawienia materiałowego.
 3. W polu Oznaczenie zdefiniuj opis tworzonego zestawienia materiałowego.
 4. W polu Ilość referencyjna zdefiniuj ilość referencyjną dla zestawienia materiałowego oraz jednostkę. Do ilości referencyjnej system odnosi się przy produkcji materiału. Jeśli ilość referencyjna będzie równa 2, a zostanie zlecona produkcja 10 sztuk artykułu produkcyjnego – zapotrzebowanie na materiały produkcyjne zostanie odpowiednio przeliczone według poniższego wzoru:

  Dla konfigurowanego przykładu zdefiniuj wartość 1, jako jednostkę przyjmij sztuki.
 1. W polu Magazyn przyjęcia wybierz magazyn, do którego zostanie przyjęty wyprodukowany artykuł. Magazyny są tworzone w aplikacji Magazyny oraz są przypisywane do organizacji logistyki magazynowej, którą może być organizacja produkcyjna.
 2. Edytor pozycji umożliwia dodanie materiałów do zestawienia materiałowego. W tym celu należy wykonać następujące kroki:
  1. W polu Artykuł wybierz materiał, który ma zostać dodany do zestawienia materiałowego. Wskaż utworzony wcześniej artykuł zakupu.
  2. W polu Magazyn wybierz magazyn, z którego zostanie pobrany materiał na produkcję.
  3. W polu Zmienne ilości zdefiniuj ilość oraz jednostkę materiału niezbędną do wykonania zdefiniowanej ilości referencyjnej artykułu produkcyjnego. Wybrana jednostka powinna być taka sama jak jednostka zdefiniowana w aplikacji Artykuły dla dodawanego materiału. Dla konfigurowanego przykładu zdefiniuj wartość 1 Sztuka.
  4. Dodaj pozycję do zestawienia materiałowego przyciskiem [Zastosuj aktualną pozycję].
 1. Zapisz utworzone zestawienie materiałowe za pomocą przycisku [Zapisz] oraz zwolnij przyciskiem [Wybierz akcję] → [Zwolnij].

Utworzenie artykułu produkcyjnego

 1. Otwórz aplikację Artykuły.
 2. Wybierz utworzony wcześniej artykuł zakupowy.
 3. Zduplikuj artykuł przy użyciu przycisku [Nowy] → [Duplikuj]. Otworzy się okno dialogowe Duplikacja artykułu.
 4. W oknie dialogowym:
  1. W polu Duplikuj do wpisz nazwę tworzonego artykułu produkcyjnego
  2. Aktywuj parametr Zastosuj strukturę dziedziczenia
  3. Dezaktywuj parametr Zakup – widok nie jest wymagany dla artykułów produkcyjnych.
  4. Zatwierdź przyciskiem [OK]
 5. Zmodyfikuj dane w widoku Planowanie. W tym celu:
  1. W sekcji Dane planowania, w polu Pokrycie zapotrzebowania wybierz wartość Produkcja.
  2. W sekcji Dane zakupu (zewnętrzne), dezaktywuj parametr Zakup zewnętrzny
  3. W sekcji Dane produkcyjne:
   • Aktywuj parametr Zastosuj dane produkcyjne.
   • W polu Planista ds. produkcji zdefiniuj planistę odpowiedzialnego za wybraną produkcję. W przypadku uruchomienia planowania zapotrzebowania materiałowego, istnieje możliwość planowania artykułów dla wskazanego planisty.
Wskazówka
Podczas zapisu artykułu w widoku Planowanie, dla artykułu system wyświetli ostrzeżenie, że nie są zdefiniowane dane produkcyjne dla artykułu. Komunikat należy zaakceptować i ponownie zapisać widok. Dane produkcyjne dla artykułu zostaną utworzone w następnym kroku.
Wskazówka
W momencie zapisu widoku Planowanie, dla artykułu system wyświetli komunikat o zmianie wielkości partii. Komunikat należy zaakceptować ponieważ wielkość partii nie ma wpływu na opisywany przykład procesu biznesowego.
 1. Utwórz widok Produkcja dla artykułu. W widoku Produkcja:
  • Wybierz klasyfikację artykułów produkcyjnych w polu Klasyfikacja 1.
 • W sekcji Metoda produkcji wybierz metodę produkcji. Dla konfigurowanego przykładu należy wybrać wartość Zestawienie materiałowe.
 • W sekcji Metoda produkcji w polu Zestawienie materiałowe przypisz wcześniej utworzone zestawienie materiałowe.
 1. Utwórz widok Sprzedaż dla artykułu. W widoku Sprzedaż:
  1. Wybierz klasyfikację dla artykułu w polu Klasyfikacja 1. Klasyfikacje są tworzone w aplikacji KlasyfikacjeKlasyfikacje artykułów sprzedaży 1.
  2. W sekcji Dane rozliczeniowe w polu Klasyfikacja cen artykułu wybierz klasyfikację ceny.
  3. W sekcji Dane statystyczne w polu Klasyfikacja wybierz klasyfikację statystyki rotacji.
 2. Skopiuj dane zdefiniowane w widoku do niższych organizacji firmy, aby umożliwić ich wykorzystanie przez oddziały przy użyciu przycisku [Zastosuj dane dla wybranej organizacji].
 3. Zapisz artkuł przy użyciu przycisku [Zapisz]. Poprawnie utworzony artykuł produkcyjny powinien posiadać poniższą strukturę:

  Poprawna struktura artykułu produkcyjnego

Utworzenie zamówienia sprzedaży

 1. Otwórz aplikację Zamówienia sprzedaży
 2. Wybierz rodzaj zamówienia sprzedaży.
 3. Utwórz nowe zamówienie sprzedaży przy użyciu przycisku [Dodaj]
 4. Wybierz odbiorcę (klienta) w polu Zamawiający.
Wskazówka
Klient powinien zostać wcześniej zdefiniowany w aplikacji Partnerzy.
 1. Dodaj do zamówienia utworzony w poprzednim kroku artykuł produkcyjny:
  1. W edytorze pozycji w polu Artykuł wpisz nazwę artykułu
  2. W polu Całkowita ilość wpisz ilość zamówienia w wielkości 2 dla artykułu oraz zdefiniuj jednostkę sztuki.
  3. W polu Termin dostawy wybierz datę + 7 dni od daty dzisiejszej
  4. Na zakładce Ceny w polu Pochodzenie ceny wybierz wartość Ręcznie
  5. Na zakładce Ceny w polu Cena brutto wpisz cenę artykułu
  6. Na zakładce Ceny w pierwszej części pola Wymiar ceny wybierz wartość Na 1, w drugiej części wybierz jednostkę Sztuki

  7. Na zakładce Dekretacja w polu Konto przychodów wybierz konto.
  8. Dodaj pozycję do zamówienia sprzedaży przy pomocy użyciu przycisku [Zastosuj]
 2. Zapisz zamówienie sprzedaży przy użyciu przycisku [Zapisz] oraz zwolnij przy pomocy przycisku [Zwolnij]

Utworzenie planowania zapotrzebowania materiałowego

 1. Otwórz aplikację Planowanie zapotrzebowania materiałowego
 2. Utwórz nowe planowanie przy użyciu przycisku [Dodaj]
 3. W polu Planowanie zapotrzebowania materiałowego zdefiniuj nazwę planowania.
 4. W polu Oznaczenie zdefiniuj opis planowania.
 5. W polu Kolejka przetwarzania wybierz kolejkę, która zostanie użyta do przeprowadzenia planowania przez system.
 6. W polu Tryb planowania wybierz Wykonanie planowania.
 7. W polu Początek planowania wybierz dzisiejszą datę.
 8. W polu Horyzont planowania zdefiniuj 30. Jest to liczba dni dodana do daty początku planowania, dla której system przeprowadzi planowanie zapotrzebowania materiałowego.
 9. W polu Lokalizacje wybierz oddziały firmy, dla których zostanie przeprowadzone planowanie.
 10. W polu Planista wybierz użytkownika, który został zdefiniowany w aplikacji Artykuły w widoku Planowanie w polu Planista ds. produkcji.
 11. W polu Reguła dostępności wybierz regułę obliczania stanów magazynowych.
 12. Na zakładce Lokalizacje zapisu:

  1. W polu Plik dziennika wybierz lokalizację w Kstore, w której będą zapisywane logi planowania
  2. W polu Plik kopii zapasowej wybierz lokalizację zapisu kopii zapasowej danych planowania w Kstore
 13. Zapisz nowe planowanie przy użyciu przycisku [Zapisz]
 14. Uruchom serwer planowania przy pomocy przycisku [Wybierz akcję] → [Uruchom ponownie serwer planowania]
 15. Przeprowadź planowanie zapotrzebowania materiałowego przy użyciu przycisku [Wybierz akcję] → [Przenieś dane planowania i przeprowadź planowanie]
Wskazówka
Status wykonania planowania jest możliwy do sprawdzenia na zakładce Status.

Przegląd oraz edycja planowania w aplikacji Zapytanie o zapotrzebowanie materiałowe

 1. Otwórz aplikację Zapytanie o zapotrzebowania materiałowe
 2. W polu Artykuł wybierz planowany artykuł
 3. W polu Okres zdefiniuj okres planowania, dla którego dane zostaną wyświetlone w obszarze roboczym aplikacji
 4. W polu Planowanie zapotrzebowania materiałowego wybierz planowanie zapotrzebowania materiałowego, którego wyniki zostaną wyświetlone w aplikacji
 5. W polu Lokalizacja wybierz organizację, dla której zostaną wyświetlone dane planowania danego artykułu.
 6. Obszar roboczy jest podzielony na dwie części:

  • W tabeli możliwy jest podgląd oraz edycja wyników planowania
  • Na liście propozycji wyświetlane są wygenerowane propozycje zapotrzebowania oraz zapotrzebowania istniejące w systemie dla wybranego artykułu.
 7. W przypadku modyfikacji danych planowania w tabeli, należy zaktualizować dane planowania przy użyciu przycisku [Wybierz akcję] → [Aktualizuj planowanie]
 8. Sprawdź poprawność danych planowania dla drugiego artykułu.

Generowanie propozycji produkcji

 1. Otwórz aplikację Generowanie propozycji produkcji
 2. W polu Artykuł wybierz artykuł, dla którego zostaną wygenerowane propozycje produkcji
 3. W polu Lokalizacja wybierz organizację, dla której zostaną wygenerowane propozycje produkcji
 4. W polu Na dzień wybierz datę, od której zostaną wygenerowane propozycje produkcji
Uwaga
Data w polu Na dzień musi pokrywać się z propozycjami wygenerowanymi przez planowanie zapotrzebowania materiałowego.
 1. W polu Magazyn przyjęcia wybierz magazyn, dla którego zostaną wygenerowane propozycje produkcji. Jeśli przykład jest konfigurowany na środowisku prezentacyjnych firmy Comarch wybierz wartość 100.
 2. W polu Planowanie zapotrzebowania materiałowego wybierz zdefiniowane planowanie.
 3. Wygeneruj propozycje produkcji przy użyciu przycisku [Generuj propozycje produkcji]

Utworzenie zlecenia produkcyjnego z propozycji produkcji

 1. Otwórz aplikację Propozycje produkcji
 2. W polu Artykuł wybierz artykuł produkcyjny
 3. W obszarze roboczym zostanie wyświetlona wygenerowana propozycja produkcji.
 4. Zaznacz wygenerowaną propozycję produkcji
 5. Utwórz zlecenie produkcyjne przy użyciu przycisku [Wykonaj] → [Utwórz zlecenia produkcyjne]. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Generowanie zlecenia produkcyjnego z propozycji produkcji
 6. W oknie dialogowym Generowanie zlecenia produkcyjnego z propozycji produkcji:
  1. W polu Rodzaj wybierz rodzaj zlecenia produkcyjnego, które zostanie utworzone z propozycji.
  2. W polu Pracownik odpowiedzialny wybierz swojego użytkownika w systemie
  3. Utwórz zlecenie produkcyjne wybierając przycisk [W tle]

Generowanie propozycji zakupu

 1. Otwórz aplikację Generowanie propozycji zakupu
 2. W polu Artykuł wybierz artykuł, dla którego zostaną wygenerowane propozycje zakupu
 3. W polu Lokalizacja wybierz organizację, dla której zostaną wygenerowane propozycje zakupu
 4. W polu Na dzień wybierz datę, od której zostaną wygenerowane propozycje zakupu
Uwaga
Data w polu Na dzień musi pokrywać się z propozycjami wygenerowanymi przez planowanie zapotrzebowania materiałowego.
 1. W polu Magazyn przyjęcia wybierz magazyn, dla którego zostaną wygenerowane propozycje zakupu. Jeśli przykład jest konfigurowany na środowisku prezentacyjnych firmy Comarch wybierz wartość 100.
 2. W polu Planowanie zapotrzebowania materiałowego wybierz zdefiniowane planowanie.
 3. Wygeneruj propozycje zakupu przy użyciu przycisku [Generuj propozycje zakupu]

Utworzenie zamówienia zakupu z propozycji planowania

 1. Otwórz aplikację Propozycje zakupu
 2. W polu Artykuł wybierz artykuł zakupowy
 3. W obszarze roboczym zostanie wyświetlona wygenerowana propozycja zakupu.
 4. Zaznacz wygenerowaną propozycję zakupu
 5. Utwórz zamówienie zakupu przy użyciu przycisku [Wykonaj] → [Utwórz zamówienie zakupu]. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Generuj zamówienia zakupu
 6. W oknie dialogowym Generuj zamówienia zakupu:
  1. W polu Rodzaj zamówienia zakupu wybierz rodzaj zamówienia zakupu, który zostanie utworzone z propozycji.
  2. Aktywuj parametr Połącz propozycje z pozycjami
  3. Utwórz zamówienie zakupu wybierając przycisk [W tle]

 

Czy ten artykuł był pomocny?