Raport Wyniki planowania

Wprowadzenie

Aplikacja Raport: Wyniki planowania umożliwia utworzenie raportu, który jest wynikiem procesu przeprowadzonego planowania zapotrzebowania materiałowego oraz wyświetlenie danych prezentowanych w aplikacji Zapytanie o zapotrzebowanie materiałowe. Dokument pozwala przykładowo na sprawdzenie wygenerowanych propozycji planowania oraz występujących konfliktów.

Aplikacja Raport: Wyniki planowania składa się ze standardowego paska przycisków oraz sekcji Parametry i Ustawienia.

Aplikacja Raport: Wyniki planowania

Dokument raportu zawiera treść aplikacji Zapytanie o zapotrzebowania materiałowe na podstawie określonych parametrów. Dokument raportu obejmuje następujące obszary:

 • Dane pozycji i parametry raportu
 • Dane MRP towaru
 • Tabela okresów
 • Wymagana przyczyna/pokrywka
 • Planowanie konfliktów

Niektóre z tych obszarów raportu można ukryć, aby uzyskać możliwie najbardziej zwartą formę danych wyjściowych z tylko żądanymi informacjami.

Sekcja Parametry

Poniżej znajduje się opis parametrów, które pozwalają na zawężenie wyników raportu.

 • Tytuł raportu – umożliwia zdefiniowanie nazwy dokumentu raportu. Wartość domyślna to Wyniki planowania.
 • Artykuł – umożliwia wybranie artykułu, w celu ograniczenia zakresu tworzonego raportu. W przypadku braku wartości, raport będzie zawierał dane wszystkich artykułów przebiegu procesu planowania. W celu wyświetlenia danych w raporcie artykuł musi wcześniej zostać przetworzony przez aplikację Planowanie zapotrzebowania materiałowego.
 • Klasyfikacja artykułu zakupu 1 – w raporcie wyświetlone zostaną artykuły powiązane z wskazaną klasyfikacją.
 • Klasyfikacja artykułu produkcji 1 – w raporcie wyświetlone zostaną artykuły powiązane z wskazaną klasyfikacją.
 • Lokalizacja – umożliwia wybranie lokalizacji, dla której ma zostać wygenerowany raport z wynikami planowania.
 • Planowanie zapotrzebowania materiałowego – umożliwia wybranie planowania zapotrzebowania materiałowego, z którego ma zostać wygenerowany raport z wynikami końcowymi procesu planowania.
 • Horyzont planowania – umożliwia zdefiniowanie daty, do której ma zostać wygenerowany raport
  z wynikami planowania. Horyzont planowania musi przypadać po dacie wykonania planowania zapotrzebowania materiałowego.
 • Długość okresu – umożliwia zdefiniowanie liczby dni kalendarzowych, dla których maja zostać zsumowane dane w raporcie. Wartość domyślna to 1 dzień. Nie jest możliwe zdefiniowanie więcej niż 999 dni.
 • Opcje – umożliwia zdefiniowanie opcji mających wpływ na układ raportu, użytkownik może wybrać więcej niż jedną opcję. Dostępne są:
  • Uwzględnij dane planowania – określa, czy w raporcie mają być widoczne dane planowania artykułu dla lokalizacji.
  • Uwzględnij inicjatora/źródło pokrycia zapotrzebowania – określa, czy na raporcie ma być wyświetlana lista inicjatorów źródeł zapotrzebowania.
  • Uwzględnij konflikty – określa, czy konflikty inicjatorów źródeł zapotrzebowania mają być uwzględnione w raporcie jako linie podrzędne. Opcja ta jest dostępna tylko w przypadku, jeśli opcja Uwzględnij inicjatora/źródło pokrycia zapotrzebowania została wybrana.
  • Pomiń puste okresy – określa, czy mają być wyświetlane terminy bez przyjęć/wydań lub propozycji planowania.

Sekcja Ustawienia

Uwaga
Domyślne ustawienia dotyczące wydruków można zdefiniować w aplikacji Ustawienia użytkownika, na zakładce Eksport danych.
 • Język – wartością domyślną jest oryginalny język raportu
Uwaga
Raporty mogą być tworzone we wszystkich językach licencjonowanych w systemie. Należy pamiętać, że nie wszystkie teksty, etykiety itp. są tłumaczone na wszystkie języki. Jeśli tekst nie zostanie znaleziony w wybranym języku, używany jest język zastępczy, definiowany w ustawieniach użytkownika.
 • Zabarwienie tła (dotyczy tabel) – pole określa, czy w raporcie wiersze maja mieć naprzemiennie kolorowane tło. Używany kolor tła jest określany na podstawie bieżącego tematu wybranego w ustawieniach użytkownika.
 • Medium wydania (pole obowiązkowe) – z rozwijanej listy należy wybrać, czy raport ma zostać wydrukowany, wysłany faksem, czy mailem

Po wybraniu opcji Drukarka pojawiają się następujące pola:

  • Drukarka – za pomocą przycisku [Pomoc uzupełniania wartości] należy wybrać urządzenie
  • Podajnik papieru 1 strona – można zdefiniować w tym polu podajnik do papieru przy drukowaniu jednej strony
Uwaga
Pole dostępne, jeśli drukarka posiada taką możliwość.
 • Podajnik papieru – za pomocą tego parametru można wybrać podajnik papieru, z którego drukarka będzie czerpać papier
 • Format – z listy rozwijanej można wybrać format w którym raport zostanie wydrukowany. Domyślnie ustawiona jest wartość A4.
 • Dwustronnie – parametr określa, czy wydruk ma być jedno–(wartość zaznaczona domyślnie), czy dwustronny. Przy wydruku dwustronnym można zlecić wydruk przerzucony według dłuższej lub krótszej krawędzi.
Uwaga
Opcja dostępna w sytuacji, gdy drukarka ma możliwość drukowania dwustronnego.
 • Orientacja wydruku – pozwala wybrać orientację wydruku z rozwijanej listy. Ikona karty papieru z prawej strony wizualizuje wybraną orientację
 • Liczba kopii – liczba kopii wydruku. Pole należy wypełnić ręcznie.
 • Sortowanie – pole określa, czy wydruk ma być realizowany według kopii (domyślnie zaznaczona opcja), czy według strony.
Przykład
Raport zawiera 5 stron i ma zostać wydrukowany w trzech kopiach. Po zaznaczeniu opcji Według strony wydruk będzie wyglądał następująco: 111,222,333,444,555. Po zaznaczeniu opcji Według kopii raport zostanie wydrukowany posortowany, w trzech egzemplarzach: 12345,12345,12345.
 • Rozdzielczość – w tym polu wyświetlane są dostępne ustawienia rozdzielczości wydruku dla wybranej drukarki. Dostępne są opcje:
  • Normalny
  • Pion
  • Projekt
  • 200×1.200 dpi
  • 600×600 dpi
 • Kolor – umożliwia wybór wydruku w kolorze (jeśli drukarka posiada taką możliwość) lub pozostawienia go w kolorystyce czarno – białej
 • Priorytet wydruku – parametr określa kolejność wydruku według nadanego priorytetu. Z rozwijanej listy można wybrać parametry od 1–najwyższy, do 9–najniższy
 • Przekierowanie raportu – pole umożliwiające przekierowanie raportu. Dostępne są opcje:
  • Nie – raport nie zostanie przekierowany
  • Do pliku – raport zostanie zapisany w pliku
  • Do pliku i na drukarkę kliencką – raport zostanie zapisany w pliku i przesłane na drukarkę klienta
Uwaga
Wartości Nie oraz Do pliku i na drukarkę kliencką dostępne są w zależności od rodzaju wybranej drukarki.
 • Folder – pole dostępne po wybraniu Przekierowanie wydania –> Do pliku. Daje możliwość wyboru folderu w którym ma zostać zapisany raport.
 • Nazwa pliku – pole dostępne po wybraniu Przekierowanie wydania –> Do pliku. Umożliwia nadanie nazwy plikowi raportu.
 • Typ pliku – parametr dostępny po wybraniu wartości Do pliku w polu Przekierowanie wydania. Za jego pomocą z rozwijanej listy można wybrać format w jakim raport zostanie zapisany.
 • Okno dialogowe wydruku klienta – wyświetla okno dialogowe dla wydruku raportu
 • Drukarka klienta – w polu należy określić drukarkę klienta
Uwaga
Pola Okno dialogowe wydruku klienta i Drukarka kliencka są widoczne, gdy w miejscu Przekierowanie raportu została wybrana wartość Do pliku i na drukarkę kliencką.

Po wybraniu wartości Faks wyświetlane są ustawienia:

 • Faks – wybór jednego z dostępnych urządzeń
 • Identyfikator nadawcy – dane nadawcy faksu
 • Sekwencja znaków sterowania – ciąg znaków, który będzie miał zastosowanie podczas sterowania faksem. Numer ten będzie przeniesiony bezpośrednio do systemu ERP.
 • Nr faksu – w tym polu należy wpisać numer urządzenia odbiorczego
 • Temat – temat faksu, do uzupełnienia ręcznie
 • Format – wybór rozmiaru papieru z rozwijanej listy. Domyślnie ustawioną wartością jest
 • Priorytet – parametr określa kolejność wysyłki według nadanego priorytetu. Do wyboru z rozwijanej listy są wartości od 1–najwyższy, do 9–najniższy.
 • Rozdzielczość – w tym polu wyświetlane są dostępne ustawienia rozdzielczości wydruku dla wybranej drukarki. Dostępne są opcje:
  • Normalny
  • Pion
  • Projekt
  • 200×1.200 dpi
  • 600×600 dpi
 • Dwustronnie – określa, czy raport ma zostać wydrukowany jedno–, czy dwustronnie. Opcja dostępna w przypadku, gdy faks ma możliwość drukowania dwustronnego.
 • Orientacja wydruku – pozwala wybrać orientację wydruku z rozwijanej listy. Ikona karty papieru z prawej strony wiersza wizualizuje wybraną orientację wydruku.
 • Wysyłanie – należy wybrać, czy dokument ma zostać przesłany natychmiast, czy po odczekaniu określonego czasu (czas ten należy dodatkowo zdefiniować w polu poniżej)
 • Czas wysłania – czas w jakim dokument ma zostać przesłany

Po wybraniu wariantu E–Mail pokazują się opcje:

 • Bramka e–mail za pomocą przycisku [Pomoc uzupełniania wartości] można wybrać bramkę e–mail poprzez którą odbędzie się wysłanie dokumentu
 • Od – adres mailowy nadawcy wiadomości. Pole to uzupełnione jest domyślnie adresem mailowym zalogowanego użytkownika.
 • Odpowiedź do – adres mailowy na który ma zostać przesłana odpowiedź. Pole należy wypełnić tylko sytuacji, gdy odpowiedź ma zostać wysłana do innej osoby niż nadawca wiadomości.
 • Odbiorca – pole uzupełnia się adresem lub adresami mailowymi odbiorcy/odbiorców
 • DW – w tym polu należy wprowadzić adresy e–mail osób, które mają otrzymać wiadomość jako kopię
 • UDW – w tym polu należy wprowadzić adresy e–mail osób, które mają otrzymać wiadomość jako kopię. Te adresy nie będą widoczne dla innych odbiorców.
 • Temat – miejsce na temat wiadomości
 • Tekst – treść wiadomości (do wyboru jest tekst zwykły lub HTML). Aby uzupełnić pole należy nacisnąć ikonę rombu, która otworzy okno dialogowe umożliwiające wprowadzenie treści wiadomości.
 • Załącznik – pole umożliwia dodanie do wiadomości załącznika, np. obrazu lub dokumentu
 • Typ pliku – z rozwijanej listy należy wybrać typ pliku
 • Priorytet – parametr określa kolejność wysyłki według nadanego priorytetu: 1–najwyższy, 9–najniższy

Wynik raportu

Po wydrukowaniu raport wygląda następująco:

Wydruk raportu wyników planowania

Wydruk raportu jest podzielony na poniższe sekcje:

 • Artykuł – znajdują się w niej informację dotyczące artykułu dla którego zostały wygenerowane w raporcie wyniki planowania
 • Dane planowania artykułu – wyświetlane są podstawowe dane źródłowe pobrane z danych artykułu do przeprowadzenia planowania
 • Tabela okresów – przedstawia istniejące zapotrzebowania oraz wyniki planowania
 • Inicjator zapotrzebowania/źródła pokrycia zapotrzebowania – wyświetlane są dokumenty oraz propozycje zapotrzebowania

Raport

Poniższy raport jest istotny dla aplikacji Raport: Wyniki planowania, którą można wykorzystać np. do nadawania uprawnień.

Wyniki planowania: com.cisag.app.production.aps.rpt.APSResultMaterial

Uprawnienia

Uprawnienia można przypisać zarówno za pomocą ról uprawnień, jak i poprzez przypisanie organizacji.
O koncepcji autoryzacji można przeczytać w dokumentacji technicznej Uprawnienia.

Przypisania organizacji

Aby użytkownik mógł korzystać z aplikacji Raport: Wyniki planowania, musi być przypisany do organizacji, która jest połączona z co najmniej jedną z następujących struktur organizacyjnych:

 • Logistyka magazynowa

Uprawnienia dla partnerów biznesowych

Aplikacja Raport: Wyniki planowania nie jest dostępna dla partnerów biznesowych.

 

Czy ten artykuł był pomocny?