Standardowe przyciski

W systemie występuje szereg standardowych przycisków. Ulokowane są one w menu głównym, w menu kontekstowym i w oknach dialogowych. Poniższa lista prezentuje przyciski najczęściej pojawiające się w systemie.

Przycisk

Opis


Dodaj

Dodaje nowy obiekt lub dokument.
W przypadku aplikacji typu Lista/Kokpit akcja powoduje wyczyszczenie pól głównej sekcji oraz wyników wyszukiwania w obszarze roboczym, w celu zdefiniowania nowego wyszukiwania.Duplikuj

Dodaje nowy obiekt/dokument na podstawie obiektu/dokumentu istniejącego w systemie.


Zapisz

Zapisuje zmiany wprowadzone w aktualnie otwartym oknie systemu.


Usuń

Usuwa zaznaczony obiekt lub dokument.


Wstaw znacznik usuwania

Dodaje znacznika usuwania na obiekcie/dokumencie. Znacznik usuwania stanowi informację dla użytkownika, że obiekt/dokument ma być usunięty w przyszłości.


Usuń znacznik usuwania

Usuwa znacznik usuwania.


Weryfikuj

Sprawdza poprawność wprowadzonych danych w aplikacji. W przypadku wystąpienia błędów/ostrzeżeń zostają wyświetlone opisujące je komunikaty.


Aktualizuj

Aktualizuje aktualnie otwarty formularz lub listę.


Wybierz akcję

Pod przyciskiem dostępne są akcje charakterystyczne dla danej aplikacji.


Oblicz i wyświetl sumy

Sumuje zaznaczone na liście wiersze. Zsumowane wartości wyświetlają się na pasku podsumowań*.


Eksportuj wyświetlone obiekty

Eksportuje dane zawarte na liście lub formularzu do pliku eksportowego**.

* Warunkiem koniecznym do poprawnego zsumowania kwot jest taka sama waluta wyfiltrowanych obiektów.

** Szczegółowy opis funkcjonalności eksportu danych znajduje się w artykule Eksport danych do arkusza kalkulacyjnego.

 

Czy ten artykuł był pomocny?