Prowizje

W systemie Comarch ERP Enterprise prowizje są rozumiane jako wynagrodzenie za usługi świadczone podczas procesu sprzedaży.

Każdy utworzony w systemie partner, który jest oznaczony jako przedstawiciel handlowy (aplikacja Partnerzy -> widok Podstawowe -> parametr Przedstawiciel), może zostać wskazany jako odbiorca prowizji. W przypadku partnerów, którzy są pracownikami, prowizja odzwierciedla integralną część księgowości płacowej. Może to jednak dotyczyć również partnerów zewnętrznych, np. przedstawicieli handlowych, którzy otrzymują prowizję od dokonywanych transakcji.

Rozliczenie prowizji jest oparte na zamówieniach sprzedaży, wprowadzonych fakturach sprzedaży i umowach prowizyjnych. Z jednej strony są do nich wprowadzani przedstawiciele handlowi, którym przysługuje prowizja, a z drugiej strony można w nich określić konkretne kwoty prowizji dla całych zamówień lub konkretne stawki procentowe prowizji dla poszczególnych pozycji zamówienia.

W artykule znajduje się opis konfiguracji i dokumenty, które można wykorzystać jako podstawę do obliczenia prowizji oraz kroki wymagane do rozliczenia prowizji.

Definicje pojęć

Prowizjeprowizje są zapłatą za usługi wykonywane w procesie sprzedaży. Są one wykorzystywane przez firmy jako czynnik motywujący, aby zwiększyć  wydajność pracy przedstawicieli handlowych. Na przykład, przedstawiciel handlowy otrzymuje prowizję za każdy sprzedany artykuł lub określoną ilość artykułów. Prowizja jest ustalana na podstawie faktur sprzedaży jako procent lub stała kwota. Podstawy do ustalenia prowizji są określone w umowach prowizyjnych.

Podstawa prowizji – wartość, która zostanie zastosowana do obliczenia prowizji. Jest ona zawsze pobierana z faktury sprzedaży z uwzględnieniem innych warunków, takich jak jak np. podstawa prowizji (przychód netto, przychód brutto, marża pokrycia), uwzględnienie artykułów wyłączonych z prowizji, uwzględnienie składników cen wyłączonych z prowizji.

Poziomy prowizji – umowy prowizyjne mogą być ustalone na różnych poziomach prowizji. Można na przykład ustalić, że prowizje wypłacane są przedstawicielowi za określonych klientów lub określone artykuły.

Przykładowo, możliwe jest określenie prowizji dla konkretnego przedstawiciela, w przypadku sprzedaży konkretnego artykułu dla konkretnego klienta.

Klient, artykuł lub kombinacje stanowią poziomy prowizji, według których obliczana jest prowizja.

Stała kwota prowizji – kwota zdefiniowana w zamówieniu sprzedaży, która jest wypłacana jako prowizja za zamówienie lub za poszczególną pozycję zamówienia.

Stawki procentowe prowizji – uzgodnione wartości procentowe, dzięki którym oblicza się prowizję w oparciu o jej podstawę. Przykładowo, stawki procentowe prowizji można zdefiniować specjalnie dla pozycji zamówienia lub w umowie prowizyjnej dla poziomu prowizji.

Procesy

Proces ustalania prowizji

Opis procesu

Aby móc obliczyć prowizje należy uzgodnić z przedstawicielami handlowymi warunki umowy prowizyjnej. Obliczanie prowizji opiera się na fakturze sprzedaży przypisanej do zamówienia sprzedaży. Sama akcja obliczania prowizji dostępna jest w aplikacji Oblicz prowizję, gdzie użytkownik może wybrać parametry kalkulacji opisane w dalszych rozdziałach.

Obliczone dane (na poziomie przedstawiciela, daty lub organizacji) można zweryfikować w aplikacji Rozliczenie prowizji.

Obliczenie prowizji

W aplikacji Oblicz prowizję można dokonać obliczenia w oparciu o:

 • przedstawiciela
 • fakturę sprzedaży
 • datę
 • podstawę prowizji. Dostępne są opcje:
  • przychód netto
  • przychód brutto
  • marża pokrycia
Uwaga
Tylko opcja Przychód netto uwzględnia ustawienia rodzajów składników ceny sprzedaży wykorzystywanych do ustalania ceny. Oznacza to między innymi, że rodzaje składników cen typu dopłaty, oznaczone jako niepodlegające prowizji (aplikacja Rodzaje składników cen sprzedaży, parametr Prowizje) nie są uwzględniane w przychodach netto podlegającym prowizji.

Rozliczenie prowizji

Dane obliczonej prowizji są wyświetlane w aplikacji Rozliczenie prowizji. Istnieje możliwość ręcznego wprowadzenia zmian w kwocie prowizji każdej faktury sprzedaży przypisanej do przedstawiciela handlowego i określenia statusu jako Rozliczona.

Raz rozliczone prowizje mogą być wyświetlane w aplikacji, ale nie podlegają już edycji.

Uwaga
Późniejsze zmiany, np. w umowach prowizyjnych, nie wpływają już na ustalone prowizje. Faktur sprzedaży nie można także później przypisać przedstawicielowi handlowemu.

Ustawienia

Do obliczenia i rozliczenia prowizji wymagane są następujące dane i ustawienia:

 • rola partnera Przedstawiciel handlowy

Przedstawiciele handlowi uprawnieni do prowizji są oznaczeni parametrem Przedstawiciel w widoku Podstawowe w aplikacji Partnerzy. Aby obliczyć prowizje od obrotów wygenerowanych z zamówień sprzedaży dla zidentyfikowanych w ten sposób przedstawicieli handlowych, muszą oni zostać wpisani jako przedstawiciele przydzieleni do danych konfiguracyjnych klienta, na którego wystawiane jest zamówienie. Do każdego klienta może być przypisanych więcej niż jeden przedstawiciel handlowy.

Aby przypisać przedstawiciela do klienta należy otworzyć aplikację Partnerzy, wybrać klienta, do którego ma zostać przypisany przedstawiciel, otworzyć widok Klient i w polu Przedstawiciel wskazać jednego lub wielu przedstawicieli handlowych.

W celu rozliczenia prowizji, trzej pierwsi przedstawiciele handlowi są oznaczeni w zamówieniach sprzedaży jako domyślni, według kolejności zdefiniowanej w danych konfiguracyjnych partnera, na którego wystawiane jest zamówienie.

Uwaga

W środowisku wielofirmowym, rola partnera Przedstawiciel powinna być zdefiniowana w danych konfiguracyjnych partnera przedstawiciela handlowego dla każdej organizacji, gdzie przedstawicielowi handlowemu przysługuję prowizja.

 • umowy prowizyjne

Umowy prowizyjne określają wartości procentowe, dzięki którym obliczana jest prowizja dla każdego przedstawiciela handlowego. Te wartości procentowe zależą od udzielonych rabatów: poniżej rabatu prowizja zostaje przyznana; powyżej rabatu nie jest naliczana.

Uwaga
Wartości procentowe w umowach prowizyjnych są stosowane do obliczeń, tylko wtedy, gdy zamówienie sprzedaży nie zawiera, ani stawek procentowych prowizji dla podstawy/pozycji, ani kwoty prowizji dla podstawy.

Dodatkowo można zawierać umowy dotyczące następujących poziomów:

  • Ogólne
  •  Klient
  •  Klient + artykuł
  •  Klient + klasyfikacja artykułów
  •  Klasyfikacja klientów
  •  Klasyfikacja klienta + artykuł
  • Klasyfikacja klientów + klasyfikacja artykułów
  •  Artykuł
  • Klasyfikacja artykułów

Ustalenie priorytetów poziomów cenników odbywa się w aplikacji Konfiguracja funkcji Sprzedaż.

Szczegółowe informacje na temat zawierania umów prowizyjnych znajdują się w artykule opisującym aplikację Umowy prowizyjne.

 • rodzaje składników ceny sprzedaży

W rodzajach składników ceny sprzedaży można określić, czy przy obliczaniu prowizji mają być brane pod uwagę dopłaty lub rabaty. Określone dane są uwzględniane zarówno przy ustalaniu ceny sprzedaży na podstawie cenników, jak i przy wprowadzaniu dopłat i rabatów do zamówienia sprzedaży.

Na fakturze sprzedaży określane są przychód netto i odpowiadająca mu kwota odchylenia, która kwalifikuje do prowizji. Ta kwota podlegająca prowizji jest wykorzystywana do obliczania prowizji tylko wtedy, gdy ustawienie Przychód netto wybrano jako podstawę prowizji.

 • zamówienia sprzedaży

W zamówieniu sprzedaży można wyświetlić wszystkich przedstawicieli handlowych uprawnionych do prowizji na podstawie danych konfiguracyjnych partnera z rolą klienta. Istnieje możliwość przyporządkowania innych przedstawicieli handlowych, ale tylko tych, którzy zostali zapisani jako przedstawiciele w danych klienta. Tylko przedstawiciele handlowi przypisani do zamówienia sprzedaży będą brani pod uwagę przy obliczaniu prowizji.

Umowy prowizyjne będą obowiązywać tylko wtedy, gdy do zamówienia sprzedaży nie wprowadzono żadnych innych ustawień. Odchylenia definiuje się poprzez wprowadzenie stałej stawki procentowej prowizji w bazie lub w pozycjach zamówienia sprzedaży. Następnie taka stawka procentowa jest wykorzystana do obliczania prowizji dla wszystkich przypisanych przedstawicieli handlowych.

Jako alternatywne rozwiązanie istnieje możliwość ustawienia stałej kwoty prowizji dla zamówienia sprzedaży w nagłówku identyfikacji, w zakładce Prowizje. Zostanie ona następnie uwzględniona dla wszystkich przypisanych przedstawicieli handlowych.

Zamówienie sprzedaży zawiera informacje niezbędne do obliczania prowizji. Dane te zostaną zatwierdzane podczas generowania faktury sprzedaży, aby na ich podstawie możliwe było obliczenie prowizji.

Więcej informacji na temat przypisywania przedstawicieli handlowych i różnych ustawień dla umów prowizyjnych w zamówieniach sprzedaży można znaleźć w dokumencie opisującym aplikację Zamówienia sprzedaży.

Czy ten artykuł był pomocny?