Comarch ESEF Instrukcja instalacji

Wstęp

Emitenci, których papiery wartościowe zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Unii Europejskiej, mają obowiązek sporządzania raportów rocznych w jednolitym europejskim formacie raportowania (ESEF) za lata obrotowe rozpoczynające się 1 stycznia 2020 roku.

Wymogiem jest, aby raportowanie odbywało się w formacie elektronicznym spełniającym określone standardy techniczne, to jest specyfikacji jednolitego elektronicznego formatu raportowania.

Zgodnie z wymaganiami:

  • Wszystkie raporty roczne sporządzane są przez emitentów w formacie XHTML. Raporty te mogą być otwierane i przeglądane przy pomocy standardowej przeglądarki internetowej;
  • Skonsolidowane sprawozdania finansowe sporządzone zgodnie z MSSF, będące składnikami skonsolidowanych raportów rocznych znakowane są przy użyciu języka znaczników XBRL (Extensible Business Reporting Language);
  • Znaczniki XBRL powinny być umieszczone w dokumencie XHTML przy użyciu specyfikacji standardu Inline XBRL. Jego podstawową cechą jest jednoznaczna identyfikacja elementów sprawozdania, poprzez odniesienie każdego z nich do pewnego słownika, zwanego taksonomią;
  • Język jest oparty na XML oraz technologiach pokrewnych, np. XLink, dzięki czemu nie jest związany z żadną platformą sprzętową czy programową;
  • Taksonomia, która ma być stosowana stanowi rozszerzenie taksonomii MSSF opracowanej przez Fundację MSSF;
  • Począwszy od 1 stycznia 2020 r. podstawowe części sprawozdania finansowego (tj. sprawozdanie z sytuacji finansowej, sprawozdanie z zysków lub strat i całkowitych dochodów, sprawozdanie z przepływów pieniężnych, sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym), zawarte w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych sporządzonych zgodnie z MSSF, znakowane są szczegółowo. Ponadto począwszy od 1 stycznia 2022 r. informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego znakowana jest zbiorowo.

Czym jest Comarch ESEF

Comarch ESEF to aplikacja webowa umożliwiająca tworzenie i przeglądanie sprawozdań finansowych przez Emitentów papierów wartościowych z rynków regulowanych UE w formacie XBRL/XHTML. Aplikacja posiada funkcjonalności, umożliwiające tworzenie i składanie raportów finansowych w postaci XHTML, czyli stron internetowych z umieszczonymi wewnątrz tagami XBRL.

Proces sporządzenia sprawozdania w aplikacji można podzielić na kilku etapów:

  • Konfiguracja; dodanie firmy oraz użytkowników i ich uprawnień
  • Kreacja sprawozdania finansowego lub import z pliku .docx
  • Aktualizacja i tagowanie pozycji sprawozdania finansowego
  • Przeglądanie sprawozdania i taksonomii

Proces walidacji oraz eksportu pliku XHTML zostanie dodany w kolejnych wersjach programu

Instalacja

Proces instalacji

Wybór języka

Aplikacja Comarch ESEF jest dedykowana na wiele rynków europejskich dlatego w pierwszym kroku instalacji należy wybrać język, w którym dalsza instalacja będzie się toczyć.

Wybór języka instalacji

Instalacja dodatków

W przypadku gdy Instalator wykryje, że na komputerze brakuje komponentów, które są niezbędne do uruchomienia aplikacji zostanie wyświetlone kolejne okno dialogowe wymagające potwierdzenia instalacji dodatków.

Instalacja brakujących komponentów

 

Brakujące dodatki zostaną wyświetlone na liście. Użytkownik musi jedynie zaakceptować ich doinstalowanie przyciskiem Dalej.

Wymagane dodatki

Dla poszczególnych brakujących dodatków Comarch ESEF pobierze i uruchomi ich instalatory.

Instalacja PostgreSQL
Katalog z PostgreSQL

Po potwierdzeniu instalacji komponentu PostgreSQL wyświetlona zostanie proponowana ścieżka instalacji komponentu. Sugerujemy pozostawianie, choć możliwe jest wskazanie innego miejsca na dysku.

Komponenty
Katalog z bazą danych PostgreSQL

 

Katalog z PostgreSQL
Hasło dla użytkownika postgres
Uwaga
Użytkownik postgres i hasło będą wymagane na dalszym etapie instalacji i konieczne do rozpoczęcia etapu właściwej instalacji Comarch ESEF
Ustawienia PostgreSQL dla instalacji
Kolejne etapy instalacji
Właściwy proces instalacji komponentu PostgreSQL

Instalacja komponentów może potrwać od kliku do kilkunastu minut.

W toku instalacji PostgreSQL może pojawić się propozycja doinstalowania opcjonalnych narzędzi np. Stack Builder. Nie jest on jednak wymagany przez Comarch ESEF.

Opcjonalne dodatki

Dodatek nie jest wymagany, sugerujemy pominięcie instalacji i pozostawienie bez zaznaczenia tego etapu.
Dodatek mógł być jednak pominięty w poprzednich krokach instalacji.

Opcjonalne dodatki

Ustawienia instalacji

Po zainstalowaniu wymaganych dodatków rozpocznie się właściwy proces instalacji narzędzia, w ramach którego należy zaakceptować warunki Umowy licencyjnej oraz wprowadzić otrzymany klucz licencyjny.

Po zakończonej instalacji komponentu, uruchomiony zostanie kreator instalatora aplikacji Comarch ESEF.

Przygotowanie do procesu instalacji Comarch ESEF

Aby rozpocząć proces instalacji wymagane jest zatwierdzenie warunków licencyjnych.

Potwierdzenie warunków licencyjnych
Klucz licencyjny

Po wprowadzeniu klucza należy skonfigurować użytkownika PostgreSQL, z którego będzie korzystać Comarch ESEF.

Ustawienie bazy PostgreSQL

Aby poprawnie zainstalować aplikację, konieczne jest wskazanie użytkownika na bazie danych PostgreSQL. Domyślnym użytkownikiem jest : postgres i to należy wprowadzić do pozycji Użytkownik oraz hasło wprowadzone podczas instalacji komponentu , krok opisanym pod rysunkiem Hasło dla użytkownika postgres.
Uzupełnienie użytkownika dla bazy PostgreSQL jest konieczne aby instalacja aplikacji Comarch ESEF przebiegła poprawnie. To nie jest użytkownik samej aplikacji Comarch ESEF, lecz loginy związane z samą bazą dla komponentu PostgreSQL.

W następnym kroku instalacji należy wskazać folder docelowy, w którym zostaną umieszczone pliki programu Comarch ESEF.

Folder docelowy programu
Uwaga
Ustawiona ścieżka instalacji nie powinna zawierać lokalnych znaków diakrytycznych (np. ą, ó).
Uwaga
W przypadku usunięcia aplikacji Comarch ESEF pozostaną w bazie danych wykorzystywane tabele ComarchEsefDb oraz ComarchEsefKeysDb. W celu kompletnego usunięcia programu należy ręcznie usunąć te tabele jak i pozostałości programu z folderu docelowego.

Konto administratora

Kluczowym elementem w kontekście późniejszej pracy w programie jest ustawienie konta administratora. Administrator odpowiada za przydzielenia dostępów innym użytkownikom oraz wykonanie operacji na raportach finansowych, które wymagają dodatkowych uprawnień. Dlatego zaleca się, aby jako Administratora ustalić osobę, która odpowiada merytorycznie za przygotowanie Raportu Okresowego np. Dyrektora Finansowego.

Konto administratora

Należy wskazać adres e-mail takiej osoby oraz hasło, za pomocą którego będzie się ona logowała do aplikacji.
Wskazany port dla aplikacji będzie wykorzystywany wraz z IP serwera w procesie logowania.

Uwaga
Port dla aplikacji nie powinien znajdować się w zakresie od 5000 do 5007, które są już domyślnie wykorzystywane przez serwisy programu.
Uwaga
Jeżeli port 8000 bedzie wykorzystany juz dla innej aplikacji, naleźy podać inny wolny.
Uwaga
Podczas logowania użytkownicy powinni korzystać bezpośrednio z nazwy serwera i numeru portu. Preferowane jest jednak zdefiniowanie na serwerze odpowiedniej nazwy strony internetowej, która przekieruje użytkownika do aplikacji.

Właściwa instalacja

Po skonfigurowaniu konta administratora rozpocznie się właściwy proces instalacji narzędzia.

Właściwy proces instalacji

Podczas instalacji zostanie pobrany odpowiedni numer LEI dla którego została wykupiona licencja. Nie ma zatem potrzeby jego ponownego wpisywania w trakcie działania programu.

Zostanie również pobrana i odczytana najnowsza taksonomia od ESMA. Operacja ta może trwać kilka minut. W tym czasie nie należy zamykać okna informującego o pracy nad taksonomią. Zostanie ono zamknięte automatycznie po zakończeniu działania.

Odczyt taksonomii

W toku instalacji mogą się pojawić powiadomienia od zapory sieciowej odnośnie udzielenia dostępów dla komponentów MinIO oraz Nginx. Należy udzielić takiego zezwolenia.

Powiadomienia zapory sieciowej

Instalacje może potrwać od kilku do kilkunastu minut.

Użytkownik zostanie powiadomiony o zakończeniu procesu instalacji:

Ukończenie procesu instalacji

Uruchomienie

Ekran logowania

Po wpisaniu nazwy hosta oraz portu wskazanego w ustawieniach konta administratora np.http://<nazwa_hosta>:8000 zostanie uruchomiony program z ekranem logowania.

Uwaga
W razie komunikatów z błedem dostepu do serwera proxy zalecamy restart komputera po instalacji.

Korzystanie z aplikacji poprzez localhost lub IP komputera, może powodować problemy z wczytywaniem obrazków oraz działaniem styli sprawozdania

 

Ekran logowania

Po wpisaniu adresu email i hasła administratora zostanie uruchomiona właściwa aplikacja

Dodawanie użytkownika

Nowego użytkownika aplikacji należy dodać przez przycisk Dodaj na liście użytkowników oraz wskazanie jego adresu mailowego.

Dodawanie użytkownika

Na wskazany adres przyjdzie mail od ComarchESEF@comarch.com z informacją o dodaniu do programu i tymczasowym linkiem do ustawienia hasła nowego użytkownika. Jeśli nie pojawi się ono w ciągu kilku minut należy sprawdzić folder SPAM.

Po jego kliknięciu na otrzymany odnośnik użytkownik zostanie przekierowany na okno ustawienia własnego hasła.

Ustawienie hasła użytkownika

Nowe hasło powinno mieć minimum 8 znaków w tym cyfrę i znak specjalny.

Czy ten artykuł był pomocny?