Czas pracy

Czas pracy – pozwala na odnotowanie wykonanej pracy w poszczególnych dniach miesiąca. W zależności od posiadanych uprawnień, zalogowany użytkownik może edytować i modyfikować pracę sobie lub swoim podwładnym pracownikom. Czas pracy w układzie miesięcznym wyświetlany jest domyślnie dla zalogowanego użytkownika.

Jeśli użytkownikiem jest Kierownik, to dostępny będzie Filtr, którego działanie jest analogiczne jak na Planie pracy:

  • w układzie miesięcznym można z listy wybrać nazwisko podległego pracownika i wyświetlić jego miesięczny Czas pracy.
  • w układzie 5, 7, 31-dniowym można z listy wybrać podległe centrum i wyświetlić Czas pracy dla pracowników  danego centrum. Jeżeli w strukturze podległościowej pod tym centrum są jeszcze podcentra, to możliwe jest zaznaczenie opcji „Z podcentrami” i wyświetlenie kalendarzy dla pracowników wybranego centrum wraz z podcentrami.

Bieżący dzień tygodnia jest oznaczony kolorem zielonym, a w układzie tygodniowym data została pogrubiona. Obsługa przycisków dostępnych na oknie Czas pracy jest analogiczna, jak w przypadku Planu pracy.

 Zmień widok – domyślnie wyświetlany jest kalendarz w układzie 7-dniowym, gdzie kierownik na jednym oknie ma dostęp również do czasu pracy swoich podwładnych pracowników. Możliwa jest zmiana widoku kalendarza na 5-dniowy lub 31-dniowy. W układzie 31-dniowym dodatkowo pokazana jest suma godzin przepracowanych przez poszczególnych pracowników w obrębie całego miesiąca.

Czas pracy – widok miesięczny

Wydruk miesięczny (zbiorczy) – przy wyświetlonym widoku 31-dniowym możliwy jest wydruk planu pracy dla wszystkich podwładnych zalogowanego użytkownika. W przypadku wybrania konkretnych osób lub użycia filtra wydruk wykona się dla widocznych pracowników. Na wydruku oprócz godzin pracy w poszczególnych dniach w ostatniej kolumnie znajduje się suma zaplanowanych godzin w miesiącu.

Wydruk miesięczny – umożliwia wydrukowanie czasu pracy dla zalogowanego użytkownika lub pracownika wybranego z filtra. W układzie 5, 7, 31- dniowym można wykonać wydruk dla zaznaczonych wielu pracowników (zaznaczamy dzień/dni pracy pracowników). Wydruk jest tworzony i zapisywany w formacie pdf.

W przypadku pracowników rozliczanych ‘wg zestawienia’ na wydruku w poszczególnych dniach pojawi się opis ZEST, a sumaryczna ilość godzin będzie wydrukowana w polu Przepracowano.

podgląd legendy – wywołuje okno legendy z opisem oznaczeń i alertów stosowanych na czasie pracy. Poszczególne dni na kalendarzu mogą posiadać dodatkowe oznaczenia świadczące o modyfikacjach wprowadzonych z poziomu aplikacji Comarch HRM oraz oznaczenia dotyczące nieobecności pracownika w danym okresie.

Podgląd legendy – Czas pracy

Pracownik, który wykonuje pracę, a jednocześnie przebywa na urlopie związanym z rodzicielstwem, w Czasie pracy na poszczególnych dniach ma również widoczne oznakowanie nieobecności. Nie jest możliwe modyfikowanie jego czasu pracy z poziomu aplikacji Comarch HRM. Ilość przepracowanych przez niego godzin pracy w trakcie nieobecności rodzicielskiej widoczna jest w podsumowaniu.

Na urządzeniach mobilnych, na czasie pracy w układzie tygodniowym ze względu na mały ekran, wyświetlają się tylko inicjały pracowników. Jeżeli chcemy zobaczyć pełne dane podświetlonej osoby, należy kliknąć w inicjały. Wówczas pojawią się dane – nazwisko i imię. Rozwinięcie pełnych danych ma znaczenie w przypadku, gdy na liście pojawią się osoby o takich samych inicjałach.

Sposób kopiowania, czy usuwania informacji o czasie pracy pracowników rozliczanych wg kalendarza lub wg obecności jest analogiczny, jak w planie pracy. Również i tutaj jest możliwość odnotowania więcej niż jednego wejścia i wyjścia, wybór wydziału i projektu, pracy zdalnej a dodatkowo oznaczenie odbioru nadgodzin (przy współpracy z modułem Płace i Kadry Plus).

Zaznaczenie dnia w czasie pracy

Jednorazowe kliknięcie prawym przyciskiem myszy na konkretnym dniu pozwala na wyświetlenie szczegółów dnia. Pojawią się wówczas dodatkowe przyciski:

Edycja czasu pracy – pozwala na zmianę ustawień dnia, dla pracowników rozliczanych wg zestawienia użycie przycisku edytuje zestawienie czasu pracy

Kopiuj – pozwala na skopiowanie ustawień dnia. Kopiowanie czasu pracy dotyczy tylko dni, w których faktycznie odbywała się praca. Nie można kopiować czasu pracy z dni, w których jest wpisana nieobecność. Funkcja kopiowania nie jest również dostępna dla pracowników rozliczanych wg zestawienia.

W przypadku edycji jednego dnia pracy można zmodyfikować dane jednocześnie dla kilku osób. Oprócz wybrania nazwisk pracowników zmianie podlegają godziny pracy, strefy, wydziały, projekty oraz pole uwagi. Nie jest możliwa jednoczesna modyfikacja danych, gdy przynajmniej jeden z zaznaczonych pracowników rozliczany jest wg zestawienia.

Wydruk miesięczny – umożliwia wydrukowanie czasu pracy dla zalogowanego użytkownika lub pracownika wybranego z filtra. Wydruk jest tworzony i zapisywany w formacie pdf.

Czas pracy – edycja dnia pracowników rozliczanych wg kalendarza lub wg obecności

 jest dostępne przy współpracy z modułem Płace i Kadry Plus. Po rozwinięciu okna można odnotować odbiór nadgodzin i pracę na wydziałach i projektach. Edycja czasu pracy umożliwia naniesienie danych dotyczących godzin wykonywanej pracy. Zasady odnotowywania odbioru nadgodzin i wpisywania odpowiednich stref są analogiczne, jak w bazie danych systemu ERP. Dokładny sposób odbioru nadgodzin wraz z przykładami został opisany w biuletynie nr 35 ‘Rozliczanie i ewidencja czasu pracy w modułach płacowych’.

Szczegóły dnia czasu pracy (Płace i Kadry Plus)

Dla pracowników rozliczanych wg zestawienia edycja dnia za pomocą ikonypowoduje otwarcie formularza istniejącego zestawienia lub otwarcie pustego formularza zestawienia. Na zestawieniu program automatycznie podpowiada okres zestawienia oraz wyświetla informację o zaplanowanej w tym okresie ilości godzin i dni pracy. Uzupełnienie zestawienia polega na wpisaniu sumarycznych godzin pracy oraz ilości dni, jeśli czas pracy jest ‘niezerowy’, w jakich pracownik wykonał swoją pracę. Każde zestawienie musi posiadać co najmniej 1 element zestawienia.

Formularz zestawienia – edycja

W celu  dodania nowego elementu zestawienia należy użyć przycisk plusa .

Formularz elementu zestawienia

Elementy zestawienia uzupełniamy w taki sam sposób, jak w bazie danych systemu ERP. Podajemy rzeczywisty czas pracy (wraz z nadgodzinami), ilość dni pracy – wymagana jeśli podano niezerowy czas, czas nadgodzin (50%, 100%, nocne). Dodatkowo można przypisać Wydział oraz Projekt.

Czy ten artykuł był pomocny?