Plan pracy

Plan pracy – pozwala na układanie harmonogramu pracy w poszczególnych dniach miesiąca. W zależności od posiadanych uprawnień, zalogowany użytkownik może edytować i planować pracę sobie lub swoim podwładnym.

Plan pracy – widok miesięczny

Plan pracy w układzie miesięcznym wyświetlany jest domyślnie dla zalogowanego użytkownika. Jeśli użytkownikiem jest Kierownik, to może on z listy wybrać nazwisko podległego pracownika i wyświetlić jego miesięczny Plan pracy. Bieżący dzień tygodnia jest oznaczony kolorem zielonym, a w układzie tygodniowym data została pogrubiona. W dolnym rogu w kolorze niebieskim wyświetlona jest zaplanowana miesięczna suma godzin pracy oraz liczba dni pracy. Za pomocą przycisków dostępnych w górnej części okna możliwe jest wykonanie operacji:

Wydruk miesięczny – umożliwia wydrukowanie planu pracy dla zalogowanego użytkownika lub pracownika wybranego z listy. Wydruk jest tworzony i zapisywany w formacie pdf.

 Walidacja 11-godzinnej przerwy – umożliwia zweryfikowanie, czy zaplanowane godziny pracy nie naruszają prawa do 11-godzinnego dobowego odpoczynku.

 Walidacja co 4 wolnej niedzieli – umożliwia zweryfikowanie, czy zaplanowana praca w niedziele nie narusza prawa pracownika do co najmniej jednej wolnej niedzieli raz na cztery tygodnie.

Podgląd legendy – wywołuje okno legendy z opisem oznaczeń i alertów stosowanych na planie pracy.

Plan pracy – legenda oznaczeń

Zmień widok – wyświetlany jest kalendarz w układzie tygodnia 7-dniowego dla zalogowanego użytkownika oraz jego podwładnych pracowników.

Dni w planie pracy i czasie pracy dla zleceniobiorców wyświetlane są w kolorze niebieskim a dla osób którym nadano dostęp do aplikacji poza okresem zatrudnienia, w kolorze zielonym. Kolorem fioletowym oznaczone są dni pracy wykonywanej zdalnie.

Plan pracy – widok 7 dniowy

Plan pracy w widoku tygodniowym może być wyświetlony jako tydzień roboczy 5-dniowy lub tydzień 7-dniowy. Dodatkowo na desktopie jest możliwość zmiany układu kalendarza na miesięczny wraz z widocznym podsumowaniem godzin dla każdego pracownika. Widok można zmieniać używając przycisków:

Widok 5-dniowy (poniedziałek-piątek) – przycisk jest dostępny przy ustawieniu widoku miesięcznego.

Widok 7-dniowy (poniedziałek-niedziela) – przycisk jest dostępny przy ustawieniu widoku 5‑dniowego.

Widok miesięczny – przycisk jest dostępny przy ustawieniu widoku 7-dniowego – pokazuje godziny rozpoczęcia pracy oraz ilość zaplanowanych godzin w danym dniu.

Filtr umożliwia wybranie z listy podległego centrum oraz wyświetlenie Planu pracy dla pracowników należących do danego centrum. Jeżeli w strukturze podległościowej pod centrum są jeszcze podcentra, to możliwe jest zaznaczenie opcji „Z podcentrami” i wyświetlenie kalendarzy dla pracowników wybranego centrum wraz z podcentrami.

Filtrowanie planu pracy wg Centrum

Na Planie pracy poszczególne dni posiadają oznaczenia świadczące o modyfikacjach wprowadzonych z poziomu aplikacji Comarch HRM oraz informacje o nieobecnościach pracownika w danym okresie.

 – zaznaczony dzień, w którym pracownik ma rozpocząć pracę o godzinie 8:00 i pracować przez 8 godzin.

 – niebieski alert informuje, że ten dzień został zmodyfikowany w Comarch HRM (wyjątek w kalendarzu)

 – czerwony alert informuje, że w tym dniu pracownik jest nieobecny. Oznaczenie dotyczy zarówno osób posiadających wpisaną nieobecność, jak i osób niezatrudnionych w tym okresie.

Edycja dnia pracy

Jednorazowe kliknięcie prawym przyciskiem myszy na konkretnym dniu pozwala na wyświetlenie szczegółów dnia oraz edycję danych. Edycja planu dnia możliwa jest poprzez:

 • Pojedyncze kliknięcie prawym przyciskiem myszy i wciśnięciu przycisku Edycja planu dnia
 • Pojedyncze kliknięcie lewym przyciskiem myszy na danym dniu

Na urządzeniach mobilnych edycja możliwa jest poprzez:

 • Dłuższe przytrzymanie na danym dniu, a następnie wciśnięcie przycisku  Edycja planu dnia.
 • Krótkie kliknięcie na danym dniu

Na urządzeniach mobilnych, na planie pracy w układzie tygodniowym ze względu na mały ekran, wyświetlają się tylko inicjały pracowników. Jeżeli chcemy zobaczyć pełne dane podświetlonej osoby, należy ‘kliknąć’ w inicjały. Wówczas pojawi się nazwisko i imię pracownika. Rozwinięcie pełnych danych ma znaczenie w przypadku, gdy na liście pojawią się osoby o takich samych inicjałach.

Jednoczesne zaznaczenie wielu dni w celu dokonania ich modyfikacji jest możliwe poprzez:

 • Klikanie w poszczególne dni prawym przyciskiem myszy
 • Klikanie w poszczególne dni z wciśniętym klawiszem CTRL
 • Klikanie przez przeciąganie, przy wciśniętym lewym przycisku myszy przesuwamy po planie pracy

Edycja dnia na Planie pracy

Edycja planu pracy umożliwia naniesienie danych dotyczących typu dnia (Praca, Wolne, Święto), godzin wykonywania pracy, jak i pracy na wydziałach i projektach (Szczegóły dostępne dla użytkowników modułu Płace i Kadry Plus).
W przypadku modułu Płace i Kadry zablokowana jest możliwość dodawania wielu wejść/wyjść w jednym dniu.

Dla dni typu Praca w polu Uwagi można odnotować dodatkowe informacje widoczne potem również na Planie pracy w bazie danych systemu ERP.

Na formularzu dnia typu Wolne oraz Święto dostępne jest pole Rodzaj dnia wolnego, w którym Użytkownik może ustawić oznaczenie rodzaju dnia wolnego. Lista zawiera kilka standardowych pozycji. Pozycje niestandardowe mogą zostać dodane z poziomu bazy danych systemu ERP.

Standardowe rodzaje dni:

 • Dzień wolny z tytułu niedzieli,
 • Dzień wolny z tytułu święta,
 • Dzień wolny z tyt. 5-dniowego tyg. pracy,
 • Dzień wolny wynikający z harmonogramu,
 • Dzień wolny za pracę w niedzielę,
 • Dzień wolny za pracę w święto,
 • Dzień wolny za pracę w dniu wolnym.

Domyślnie w dniach typu ‘wolny’ ustawiony jest rodzaj dnia wolnego jako Dzień wolny z tyt. 5 – dniowego tyg.pracy, w dniach typu ‘świąteczny’ przypadających w niedziele Dzień wolny z tytułu niedzieli, a w pozostałych dniach świątecznych Dzień wolny z tytułu święta.

Uwaga
Na urządzeniach mobilnych z systemem Android i przeglądarką Chrome, w celu wpisania godzin i minut, należy usunąć zawartość pola i wpisać z klawiatury numerycznej cały ciąg znaków, np.09:45.

Edycja dnia planu pracy – Szczegóły

Ilość zaznaczonych dni na planie pracy decyduje o tym, jakie dane podlegają modyfikacji na formularzu dnia planu pracy. W przypadku, gdy zaznaczono:

 • tylko jeden dzień – edycji podlegają informacje o godzinach wejścia i wyjścia, strefach, wydziałach, projektach. Można wybrać kolejne osoby, dla których chcemy zmienić informacje w planie pracy oraz zmienić zakres dat.
 • więcej niż jeden dzień można zmienić tylko informacje związane z planem dnia, takie jak: godziny wejścia i wyjścia, strefy. w module Płace i Kadry Plus dodatkowo można zmienić informacje o wydziałach i projektach. Szczegółowe informacje na temat planu dnia odczytywane są z dnia, który został zaznaczony jako pierwszy.

Kopiowanie danych

Na planie pracy mamy możliwość kopiowania zaznaczonych dni. Jeśli chcemy skopiować ustawienia danych na inne dni miesiąca, należy zaznaczyć wybrany dzień lub kilka dni i użyć przycisku Kopiuj. Automatycznie na górnej belce pojawi się przyciskWklej. Skopiowane dane mogą być wielokrotnie nanoszone na kalendarz. Kopiowanie odbywa się dla wyświetlanych osób, może obejmować okres, którego nie widzimy na ekranie, np. w kolejnym tygodniu.

Usuwanie danych

Za pomocą przycisku Usuń możliwe jest usuwanie zmian wykonanych na poszczególnych dniach. Usuwane są tylko te dane, które zostały naniesione w aplikacji Comarch HRM.

Walidacja 11-godzinnej przerwy

W momencie zapisu danych program dokonuje weryfikacji 11-godzinnej przerwy na odpoczynek pomiędzy godzinami wyjścia, a godzinami wejścia w następujących po sobie dniach pracy. W przypadku, gdy nie zostanie zachowana 11-godzinna przerwa w trakcie zapisu danych pojawi się komunikat.

Plan pracy – weryfikacja 11 godzinnej przerwy

Opcja walidacji 11-godzinnej przerwy może być również używana w dowolnym momencie poprzez naciśnięcie przycisku i wskazanie opcji Walidacja 11-godzinnej przerwy. Weryfikacja dotyczy wyświetlanego na oknie okresu. Jeżeli występuje błędnie zaplanowany czas pracy, to po wykonaniu weryfikacji, dni w których wykryto nieprawidłowości oznaczane są na ‘czerwono’ i wyświetla się komunikat:

Przynajmniej jeden z dni nie spełnia wymogów 11-godzinnej przerwy.

Walidacja co 4 wolnej niedzieli

W momencie zapisu danych program dokonuje weryfikacji ich poprawności pod kątem zachowania co 4 wolnej niedzieli. W przypadku, gdy ta zasada nie zostanie zachowana, w trakcie zapisu danych pojawi się odpowiedni komunikat. Sprawdzane są trzy niedziele poprzedzające aktualnie modyfikowaną, jeśli odnotowano w niej czas pracy w strefie wliczanej do czasu pracy.

Walidacji co 4 wolnej niedzieli może być również użyta w dowolnym momencie poprzez naciśnięcie przycisku i wskazanie opcji Walidacja co 4 wolnej niedzieli. Weryfikacja dotyczy wyświetlanego na oknie okresu. Jeżeli występuje błędnie zaplanowany dzień lub dni, to po wykonaniu weryfikacji dni, w których wykryto nieprawidłowości oznaczane są na ‘czerwono’ i wyświetla się komunikat:

Plan pracy – walidacja co 4 wolnej niedzieli

Uwaga
Walidacja co 4 wolnej niedzieli nie jest dostępna na telefonach.

Wydruk miesięczny (zbiorczy) – przy wyświetlonym widoku 31-dniowym możliwy jest wydruk planu pracy dla wszystkich podwładnych zalogowanego użytkownika. W przypadku wybrania konkretnych osób lub użycia filtra wydruk wykona się dla widocznych pracowników. Na wydruku oprócz godzin pracy w poszczególnych dniach w ostatniej kolumnie znajduje się suma zaplanowanych godzin w miesiącu.

Przykład wydruku miesięcznego (zbiorczego) planu pracy

Czy ten artykuł był pomocny?