Położenia

Aby uruchomić w aplikacji Comarch Magazynier obsługę położeń należy utworzyć strukturę magazynową w systemie Comarch ERP XL oraz na karcie magazynu zaznaczyć parametr „Zarządzaj położeniem”.

Z poziomu zakładki „Na skróty” w aplikacji dostępna jest lista położeń, która prezentuje zdefiniowaną wcześniej strukturę położeń na magazynie. Na liście prezentowane są następujące informacje:

 • Kod położenia,
 • Zajęte/Wolne – informacja czy na danym położeniu znajduje się jakiś towar,
 • Ilość – suma ilości towaru, który znajduje się na danym położeniu,
 • Ilość w nawiasie – suma ilości towaru pomniejszona o rezerwacje. Za rezerwacje uznaje się zasoby znajdujące się na dyspozycjach ZWM/WM o statusie innym niż zamknięte, łącznie z dokumentami w buforze.
Wskazówka
Jeśli na położeniu znajdują się towary w różnych jednostkach, wówczas ilości nie są wyświetlane.

Na liście położeń dostępny jest filtr umożliwiający wyszukanie po kodzie położenia lub po fragmencie tego kodu. Filtr jest dostępny po naciśnięciu na przycisk obap_iko1.

Uwaga
Na liście położeń nie są wyświetlane położenia nieobsługiwane.

 

Po kliknięciu w położenie o statusie Wolne wyświetlony zostanie komunikat: Brak towarów na wybranym położeniu.

 

Po kliknięciu w położenie, na którym znajdują się zasoby, prezentowana jest lista zasobów na tym położeniu z podziałem na cechy. Kolorem zielonym oznaczone są zasoby objęte rezerwacją. Na liście prezentowane są następujące informacje:

 • Nazwa – nazwa towaru,
 • Kod – kod towaru,
 • Cecha – klasa i wartość cechy towaru,
 • Ilość – ilość towaru.

Na liście zasobów dostępny jest filtr umożliwiający zawężenie listy do danych spełniających podany warunek. Filtr jest dostępny po naciśnięciu na przycisk obap_iko1. Na liście zasobów istnieje możliwość wyszukania po:

 • Nazwie,
 • Kodzie,
 • Cesze.

 

Po kliknięciu w dany zasób wyświetlana jest lista wszystkich położeń, na których się znajduje. Kolorem zielonym oznaczone są zasoby objęte rezerwacją. Na liście prezentowane są następujące informacje:

 • Kod położenia,
 • Data ważności partii,
 • Kod EAN towaru,
 • Ilość.

Na liście położeń dostępny jest filtr umożliwiający zawężenie listy do danych spełniających podany warunek. Filtr jest dostępny po naciśnięciu na przycisk obap_iko1. Na liście położeń istnieje możliwość wyszukania po:

 • Kodzie EAN,
 • Położeniu,
 • Dacie ważności.

 

Po kliknięciu w przycisk ukrywane jest pole z informacją o towarze.

 

Czy ten artykuł był pomocny?