Nowości i zmiany

Zmiany funkcjonalne wprowadzone w Comarch Magazynier 2021.0

Wstęp

W najnowszej wersji aplikacji Comarch Magazynier 2021.0 została dodana obsługa struktury położeń i szereg nowych funkcjonalności z nią związanych. Aplikacja Comarch Magazynier 2021.0 przy użyciu prostych algorytmów pozwoli użytkownikowi wydać towar ze wskazanego miejsca, bądź podpowie w które miejsce dany towar należy odłożyć. Konfiguracja struktury magazynowej oraz priorytetów odbywa się po stronie systemu Comarch ERP XL (w aplikacji Comarch Magazynier 2021.0 nie ma możliwości tworzenia struktury magazynowej). W aplikacji Comarch Magazynier 2021.0 obsługiwane są tylko jednostki składowania oznaczone jako „towar luzem”.

Aplikacja Comarch Magazynier 2021.0 została wzbogacona o:

 • Obsługę struktury położeń.
 • Proces przesunięć wewnątrzmagazynowych.
 • Możliwość przeprowadzenia inwentaryzacji wg położeń.
 • Krok z wyborem położenia podczas realizacji dyspozycji magazynowych.
 • Dodanie listy położeń do menu „na skróty”.

Zmiany wprowadzone w aplikacji Comarch Magazynier 2021.0:

 • Wygląd okna głównego aplikacji.
 • Prezentacja magazynów z błędnie zdefiniowanymi jednostkami składowania.
 • Rozszerzenie funkcjonalności „Towary”.
 • Zmiany w inwentaryzacji wg towarów.
 • Blokowanie anulowania w systemie ERP XL dokumentów realizowanych w aplikacji Comarch Magazynier.

Comarch Magazynier 2021.0 współpracuje z:

 • Comarch ERP XL 2019.3.5
 • Comarch ERP XL 2020.2.2
 • Comarch ERP Menadżer Kluczy 2020.6.1.0.
Uwaga
Aplikacja Comarch Magazynier 2021.0 będzie współpracować z systemem Comarch ERP Start, ale nie będzie możliwa obsługa struktury położeń.
Uwaga
W celu obsługi położeń w aplikacji Comarch Magazynier 2021.0 wymagane jest posiadanie na kluczu licencji numer 305 – Magazyn Wysokiego Składowania (Zarządzanie położeniem w magazynie).

W celu zaktualizowania aplikacji do wersji Comarch Magazynier 2021.0 wymagany jest Comarch ERP Auto Update co najmniej w wersji 2019.0.4215.1.

1. Obsługa struktury położeń w Comarch Magazynier 2021.0

Główne założenia konfiguracyjne:

 • W aplikacji Comarch Magazynier 2021.0 została dodana możliwość obsługi położeń utworzonych w Comarch ERP XL. Aplikacja wspiera również dotychczasowy sposób pracy w magazynach bez położeń.
 • Aplikacja Comarch Magazynier 2021.0 obsługuje strukturę położeń utworzoną w systemie ERP XL.
 • Zarządzanie strukturą położeń odbywa się z poziomu systemu Comarch ERP XL.
 • Aplikacja Comarch Magazynier 2021.0 opiera swoje działanie na algorytmach pochodzących z systemu Comarch ERP XL .
 • Struktura magazynowa tworzona jest wyłącznie po stronie Comarch ERP XL.
 • W aplikacji Comarch Magazynier 2021.0 nie ma obsługi jednostek składowania innych niż towar luzem.
 • W aplikacji Comarch Magazynier 2021.0 nie będą wyświetlane położenia powiązane z jednostkami składowania innymi niż „towar luzem”.
 • Każdy magazyn z utworzoną strukturą położeń musi być oznaczony parametrem „Zarządzaj położeniem”.

2. Migracja Comarch ERP Mobile Magazyn Online do Comarch Magazynier

Klienci, którzy aktualnie korzystają z aplikacji Comarch ERP Mobile Magazyn Online podczas migracji będą musieli dostosować swoje struktury magazynowe oraz karty towarów do sposobu pracy w aplikacji Comarch Magazynier 2021.0. Do głównych założeń należą:

 • Brak powiązań jednostek pomocniczych z jednostkami składowania na kartach towaru.
 • Brak powiązań położeń z jednostkami składowania innymi niż „towar luzem”.

Jeżeli powiązanie jednostki pomocniczej z jednostką składowania na karcie towaru nie zostanie usunięte, towar ten nie będzie mógł zostać wydany/przyjęty, a aplikacja Comarch Magazynier 2021.0 wyświetli odpowiedni komunikat.

Jeśli dane położenie nie zostanie poprawnie skonfigurowane (zostanie powiązane z jednostką składowania inną niż towar luzem) nie będzie ono wyświetlane w aplikacji Comarch Magazynier 2021.0.

Dodatkowo na karcie magazynu w systemie Comarch ERP XL, należy zaznaczyć parametr „Zarządzaj położeniem”.

3. Migracja Comarch Magazynier 2020.3 do Comarch Magazynier 2021.0

Wymagane kroki, aby móc korzystać z obsługi położeń przy migracji aplikacji Comarch Magazynier do najnowszej wersji:

 • Pobrać najnowszą wersje aplikacji Comarch Magazynier 2021.0.
 • Utworzyć strukturę magazynową w systemie Comarch ERP XL.
 • Zaznaczyć parametr „Zarządzanie położeniem” dostępny na karcie magazynu w systemie Comarch ERP XL.

Wszystkie dotychczasowe zasoby po migracji do aplikacji Comarch Magazynier 2021.0 będą przyporządkowane do położenia Nieokreślone. Rozlokowania towaru na położenia magazynowe, należy dokonać poprzez inwentaryzacje wg towarów lub procesem przesunięć wewnątrzmagazynowych.

 

Zmiany funkcjonalne wprowadzone w Comarch Magazynier 2021.0

4. Proces przesunięć wewnątrzmagazynowych

Z racji uruchomienia w aplikacji Comarch Magazynier 2021.0 obsługi położeń, w aplikacji dodany został proces przesunięć wewnątrzmagazynowych. Proces pozwala na zmianę położenia towaru w obrębie tego samego magazynu. Użytkownik może zakładać dyspozycje przesunięcia wewnątrzmagazynowego z systemu ERP jak i pozycji kolektora. Schemat realizacji procesu jest zbliżony do pozostałych procesów obsługiwanych w aplikacji. Jeśli towar oznaczony jest datą dostawy, cechą lub przypisany został mu atrybut – kroki będą widoczne w procesie. Jeśli wyżej wymienione parametry nie zostały określone – kroki nie będą wyświetlane. Dodatkowo w procesie przesunięcia wewnątrzmagazynowego wyświetlane będą dwa kroki związane z położeniem:

 • Krok ze wskazaniem położenia źródłowego.
 • Krok ze wskazaniem położenia docelowego.
Rysunek 1 Kroki związane z położeniem podczas realizacji procesu przesunięcia wewnątrzmagazynowego tworzonego z pozycji kolektora

5. Inwentaryzacja wg położeń

W aplikacji Comarch Magazynier 2021.0 udostępniona została możliwość przeprowadzania inwentaryzacji wg położeń. Tak jak w przypadku poprzednich wersji – inwentaryzacja wg położeń zakładana jest w systemie Comarch ERP XL, gdzie również dostępne będą dwa rodzaje odczytów: porównawcze i przyrostowe.

Rysunek 2 Nagłówek inwentaryzacji w systemie ERP.

Sam schemat przeprowadzenia inwentaryzacji zostaje zachowany. W związku z obsługą położeń wprowadzono pole „położenie” do pozycji odczytu, możliwość filtrowania po położeniu oraz wyświetlanie położenia na liście pozycji odczytów.

Rysunek 3 Lista pozycji na odczycie oraz prezentacja pozycji odczytu.

Istnieje możliwość dodania nowej pozycji do odczytu wyszukując po położeniu, pod warunkiem że to położenie zostało dodane w arkuszu inwentaryzacyjnym w systemie Comarch ERP XL. W przeciwnym razie należy wyszukiwać po kodzie towaru.

Rysunek 4 Lista położeń w arkuszu inwentaryzacyjnym w systemie Comarch ERP XL
Uwaga
Przed rozpoczęciem inwentaryzacji wg położeń należy przesunąć wszystkie towary z położenia
Nieokreślonego na inne położenie, ponieważ położenie Nieokreślone nie podlega inwentaryzacji.

6. Realizacja dyspozycji – krok z położeniem

Podczas realizacji dyspozycji przyjęcia, wydania lub przesunięcia w aplikacji Comarch Magazynier 2021.0 zostanie wyświetlony osobny krok, w którym użytkownik będzie miał możliwość wprowadzenia kodu położenia. W zależności od typu dokumentu jakim dyspozycja będzie realizowana, oraz ustawień na definicji dokumentów po stronie systemu ERP – użytkownik będzie miał możliwość zmiany podpowiadanego położenia lub będzie musiał przyjąć/wydać towar ze wskazanego przez system położenia.

Rysunek 5 Krok z położeniem podczas realizacji dyspozycji przyjęcia utworzonej w systemie ERP

Brak wskazania położenia na kroku z położeniem podczas dyspozycji przyjęcia skutkuje przyjęciem towaru na położenie Nieokreślone. W przypadku dyspozycji wydania, jeśli użytkownik wskaże położenie Nieokreślone i towar będzie się znajdował na tym położeniu to towar zostanie wydany z tego położenia. Analogiczne zachowanie będzie miało miejsce podczas realizacji dyspozycji przesunięć.

Przy włączonym parametrze nadrealizacji istnieje możliwość wskazania innego położenia dla ilości pochodzącej z nadrealizacji. Wyświetlana lista będzie zawierać położenia odpowiedniego magazynu dla nadwyżek (zgodnie z ustawieniami w konfiguratorze).

7. Funkcja klawisza położenia

Do klawisza Na skróty dodany został przycisk Położenia, gdzie prezentowana jest lista wszystkich położeń utworzonych na magazynie, w obrębie którego użytkownik został zalogowany. Użytkownik z poziomu listy położeń może sprawdzić jakie zasoby się na nich znajdują. Dodatkowo kolorem zielonym zostały zaznaczone zasoby, które zostały zarezerwowane przez dyspozycje wydania.

Rysunek 6 Prezentacja funkcji przycisku Położenia
Uwaga
Położenia powiązane z jednostkami składowania innymi niż towar luzem nie będą prezentowane na liście położeń w aplikacji Comarch Magazynier 2021.0.
Uwaga
Jeśli na magazynie nie ma stworzonej struktury magazynowej po wejściu w przycisk Położenia wyświetlony zostanie komunikat: Na magazynie [Kod Magazynu] nie ma stworzonej struktury położeń.

8. Pozostałe zmiany

8.1. Wygląd głównego okna aplikacji

Do widoku głównego okna aplikacji dodany został przycisk Przesunięcia. Po wciśnięciu przycisku Przesunięcia użytkownik ma możliwość stworzenia przesunięcia bądź wyświetlenia listy przesunięć w obrębie wskazanego przedziału czasowego.

Rysunek 7 Wygląd głównego okna aplikacji


8.2. Funkcja przycisku Towary

Na liście towarów dodana została informacja o położeniu, na którym znajduje się dany zasób.

Rysunek 8 Lista położeń dla konkretnego zasobu


8.3. Lista magazynów

Na liście magazynów w aplikacji Comarch Magazynier 2021.0 kolorem pomarańczowym zaznaczane będą magazyny, które mają stworzoną strukturę położeń, ale nie posiadają włączonego parametru „Zarządzaj położeniem” na karcie magazynu po stronie systemu Comarch ERP XL.

Rysunek 9 Lista dostępnych magazynów


8.4. Inwentaryzacja wg towarów

Schemat inwentaryzacji wg towarów zostaje taki sam. Jedyną zmianą jest wyświetlanie dodatkowo pola Położenie.

Rysunek 10 prezentacja pola położenie podczas realizacji inwentaryzacji wg towarów


8.5. Blokowanie anulowania w systemie Comarch ERP XL dokumentów realizowanych w aplikacji Comarch Magazynier

W systemie Comarch ERP XL wprowadzona została blokada anulowania dyspozycji realizowanej w aplikacji Comarch Magazynier 2021.0. Jeśli dyspozycja jest realizowana w aplikacji (podniesiona do realizacji) podczas próby anulacji dyspozycji w systemie Comarch ERP XL wyświetlony zostanie komunikat:

Rysunek 11 Komunikat wyświetlany podczas próby anulacji dokumentu realizowanego w aplikacji Comarch Magazynier

 

 

 

Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym, powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji.

Copyright © 2020 COMARCH
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Czy ten artykuł był pomocny?