Instalacja Comarch Mobile Zarządzanie

W celu uruchomienia aplikacji Comarch Mobile Zarządzanie wymagana jest aplikacja Comarch ERP Menadżer Kluczy. Jeśli nie została ona wcześniej zainstalowana, należy ją zainstalować zgodnie z instrukcją dostępną TUTAJ.

W celu instalacji aplikacji Comarch Mobile Zarządzanie wymagana jest wcześniejsza instalacja Comarch ERP Auto Update zgodnie z instrukcją dostępną TUTAJ.

Uwaga
Wymagany jest stały adres IP dla serwera, na którym działa IIS dla Comarch Mobile Zarządzanie.
Uwaga
Aplikacja Comarch Mobile Zarządzanie oparta jest o mapy Google. W związku z tym do poprawnego wyświetlania map wymagane jest zarejestrowanie w Comarch domeny, w której używana jest aplikacja. Można tego dokonać poprzez utworzenie odpowiedniego zgłoszenia na w Systemie Obsługi Zgłoszeń. W zgłoszeniu należy podać adres domeny, która ma zostać zarejestrowana oraz numer klucza licencyjnego. Dopuszczalne jest zarejestrowanie tylko jednej domeny na dany klucz.

 

Przygotowanie Microsoft Internet Information Services (IIS)

IIS w wersji 7

Aby możliwe było poprawne zainstalowanie aplikacji Comarch Mobile Zarządzanie należy upewnić się, że na stanowisku jest zainstalowany i poprawnie skonfigurowany komponent „Narzędzia obsługi skryptów w usługach IIS”. Aby zainstalować i skonfigurować funkcje IIS 7 należy wejść w [Panel Sterowania/ Dodaj usuń programy/ Włącz lub wyłącz funkcje systemu Windows]. Gdy wyświetli się lista funkcji systemu Windows, należy przejść do gałęzi Internetowe usługi informacyjne. Należy rozpocząć od konfiguracji funkcji w gałęzi Usługi WWW:

 • Funkcje tworzenia aplikacji

W tej gałęzi należy zaznaczyć:

  • ASP.NET,
  • Filtry ISAPI,
  • Rozszerzenia architektury .NET,
  • Rozszerzenia ISAPI.
Konfiguracja elementów IIS – Funkcje tworzenia aplikacji
 • Zabezpieczenia

W tej gałęzi należy zaznaczyć:

  • Filtrowanie żądań
  • Uwierzytelnianie Windows
Konfiguracja elementów IIS – Zabezpieczenia
 • Wspólne funkcje HTTP

W tej gałęzi należy zaznaczyć:

  • Zawartość statyczna
  • Dokument domyślny
  • Błędy HTTP (opcjonalnie)
Konfiguracja elementów IIS – Wspólne funkcje HTTP
 • Stan i diagnostyka

W gałęzi Stan i diagnostyka (także Kondycja i diagnostyka) znajdują się narzędzia rejestrowania oraz śledzenia, które pozwolą zachować bezpieczeństwo internetowego serwera. Pomagają one także w weryfikacji poprawności działania aplikacji poprzez śledzenie żądań wysyłanych na serwer. W tej gałęzi należy zaznaczyć:

  • Monitor żądań
  • Rejestrowanie HTTP
Konfiguracja elementów IIS – Stan i diagnostyka
 • Funkcje wydajnościowe

Gałąź Funkcje wydajnościowe zawiera Kompresję zawartości dynamicznej oraz statycznej. Użytkownik może wybrać dowolną funkcję kompresji.

Konfiguracja elementów IIS – Funkcje wydajnościowe

Po skonfigurowaniu powyższych elementów w gałęzi Usługi WWW należy przejść do gałęzi Narzędzia zarządzania siecią Web. W tej gałęzi zalecany jest wybór wszystkich czterech funkcji, czyli:

 • Konsola zarządzania usługami IIS,
 • Narzędzia i skrypty zarządzania usługami IIS,
 • Usługa zarządzania usługami IIS,
 • Zgodność z narzędziami zarządzania usługami IIS w wersji 6.
Konfiguracja elementów IIS – Narzędzia zarządzania siecią Web

IIS w wersji 8

Należy uruchomić Menedżer Serwera (Server Manager), wskazać pozycję [Dashboard] i kliknąć opcję dodania funkcji i opcji [Add roles and features].

Menadżer serwera

W oknie wyboru typu instalacji należy zaznaczyć opcję konfiguracji serwera [Role-based or feature-based installation] i przejść do następnego okna klikając przycisk [Dalej]. W kolejnym oknie należy wybrać serwer i kliknąć [Dalej], a następnie wskazać komponenty, które powinny zostać zainstalowane, tj.:

 • Application Server -> .NET Framework 4.7.2 lub wyższy
 • Web Server (IIS) -> Web Server
 • Web Server (IIS) -> Management Tools (wszystkie opcje)

Instalacja za pomocą Comarch ERP Auto Update

W celu zainstalowania aplikacji należy ręcznie dodać produkt Comarch Mobile. Aby to zrobić należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na [Produkty], wybrać opcję [Dodaj produkt] i na rozwijalnej liście wskazać Comarch Mobile Zarządzanie.

Dodaj produkt

W tym momencie do drzewa produktów zostanie dodana pozycja Comarch Mobile. Następnie należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na nowo dodany produkt. Z listy komponentów należy wybrać Aplikacja.

Dodanie komponentów

W celu konfiguracji serwera należy kliknąć prawym klawiszem myszy na komponencie Aplikacja i wybrać opcję [Konfiguracja].

Następnie w wywołanym oknie należy podać dane niezbędne do poprawnego uruchomienia serwera Comarch Mobile Zarządzanie.

Baza danych systemu ERP:

 • Nazwa serwera – nazwa serwera, na którym został zainstalowany Comarch ERP Menadżer Kluczy.
Uwaga
Jeżeli serwer posiada instancję, nazwa instancji musi być poprzedzona „\”.
 • Nazwa bazy danych – nazwa bazy danych na serwerze SQL.
 • Serwer bazodanowy – należy wybrać typ serwera MS SQL Server lub PostgreSQL (PostgreSQL obecnie dostępny jest tylko dla systemu Comarch ERP XL).
 • Typ logowania – należy wybrać typ logowania usługi. Do wyboru są opcje:
  • Użytkownik – logowanie do bazy danych odbywa się na określonego użytkownika. Po wybraniu tego typu logowania pola: Login i Hasło są aktywne.
   • Login – nazwa (login) konta SQL;
   • Hasło – hasło użytkownika, którego podaliśmy w polu Login;
  • Zintegrowany – logowanie do bazy danych odbywa się przy użyciu autoryzacji NT. Konto tego użytkownika musi mieć dostęp do bazy SQL. Użytkownik, na którego dane następuje logowanie powinien mieć dostęp do tabel systemu Comarch ERP Altum oraz prawa do tworzenia i modyfikacji tabel w bazie danych.

Konfiguracyjna baza danych systemu ERP (dot. współpracy z Comarch ERP Optima):

Uwaga
Dotyczy tylko współpracy z Comarch ERP Optima. We współpracy z systemem Comarch ERP Altum sekcji nie należy uzupełniać.

Serwer licencji:

 • Adres – nazwa serwera, na którym został zainstalowany Comarch ERP Menadżer Kluczy.
Uwaga
Jeżeli serwer posiada instancję, nazwa instancji musi być poprzedzona „\”.
 • Port – port serwera Comarch ERP Menadżer Kluczy (wymagany dla wersji starszych niż 2015.0).
 • Numer klucza – numer licencji Comarch ERP Menadżer Kluczy (wymagany od wersji 2015.0).

Inne:

 • Katalog logów – katalog, w którym zapisywane będą logi aplikacji.

Po zapisaniu ustawień należy wrócić do okna głównego aplikacji Comarch ERP Auto Update i wybrać [Pobierz i instaluj].

Po wybraniu tej opcji nastąpi pobranie nowej wersji aplikacji Comarch Mobile Zarządzanie z serwera Comarch, a następnie Agent przystąpi do instalacji programu.

Zostaną zainstalowane komponenty potrzebne do prawidłowej współpracy Comarch Mobile Zarządzanie z systemem ERP. Po skończonej instalacji pojawi się poniższa informacja w oknie głównym aplikacji Comarch ERP Auto Update.

Uwaga
W sytuacji, gdy aplikacja Comarch Mobile Zarządzanie została zainstalowana przez Comarch ERP Auto Update i w konfiguracji podano nieprawidłowe dane, wszelkich zmian dla bieżącej instalacji należy dokonywać w pliku [serverConfig.exe.config] (powinien on znajdować się w katalogu instalacyjnym aplikacji; domyślnie jest to lokalizacja: C:\Program Files (x86)\Comarch Mobile Management\Application).

Po dokonaniu zmian należy uruchomić ponownie serwer IIS.

Zmiany dokonane w konfiguracji Comarch ERP Auto Update po zakończeniu instalacji będą dokonane na poczet przyszłych instalacji. W bieżącej instalacji nie dokonają się żadne zmiany.

Logowanie

IIS w wersji 7 i 8

Uwaga
Jeżeli na Tożsamości puli aplikacji jest ustawiony domyślny użytkownik, należy do SQL dodać login IIS APPPOOL\ MobileManagement Pool.

Po zakończeniu instalacji należy przejść do [Narzędzi administracyjnych systemu Windows/ Usługi i aplikacje/ Menedżer internetowych usług informacyjnych]. W oknie Połączenia rozwinąć [Witryny/ Default Web Site]. Po kliknięciu prawym przyciskiem myszy na witrynie [MobileManagement] i z menu kontekstowego trzeba wybrać [Zarządzaj aplikacją/ Przeglądaj].

Przeglądanie witryny Portalu

Powinna pojawić się strona logowania Portalu.

Strona logowania Portalu

Możliwe błędy przy próbie załadowania strony z aplikacją

 • Nie można załadować pliku lub zestawu 'Microsoft.Web.Infrastructure, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35′ lub jednej z jego zależności. Nie można odnaleźć określonego pliku.
Wskazówka
Proponowane rozwiązanie:

Należy doinstalować ASP.NET MVC 4 for Visual Studio 2010 SP1 (w przypadku systemu Windows 8 domyślnie zainstalowany ASP.NET 4.5 – wymagany jest 4.0)

 

 • HTTP Error 503. The service is unavailable.
Wskazówka
Proponowane rozwiązanie:

Należy uruchomić pule aplikacji MobileManagement w Menedżerze internetowych usług informacyjnych (IIS)

 

 • Błąd HTTP 500.19 — Internal Server Error. Nie można przejść do żądanej strony, ponieważ jej dane konfiguracyjne są nieprawidłowe.
Wskazówka
Proponowane rozwiązanie:

Należy sprawdzić, czy włączona jest funkcja systemu Windows:

[Internetowe usługi informacyjne/ Usługi WWW/ Funkcje tworzenia aplikacji/ ASP.NET]

Po włączeniu funkcji konieczne jest zarejestrowanie IIS do korzystania z ASP.NET. W tym celu należy uruchomić okno interpretatora poleceń cmd.exe ([Start/Uruchom], w polu tekstowym sąsiadującym z Otwórz: wpisać cmd i potwierdzić przyciskiem Ok). Przy użyciu wspomnianego interpretatora należy przejść do katalogu zawierającego .Net Framework 4.7.2 lub wyższy (Przykładowo dla Windows 7 x64 komenda będzie miała następującą postać: cd ”C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319”) i wykonać w nim polecenie aspnet_regiis –i.

Po wykonaniu rejestracji konieczne jest zrestartowanie serwisu IIS.

 

 • Błąd HTTP 500.21 — Internal Server Error. W obsłudze „ExtensionlessUrlHandler-Integrated-4.0” na liście modułów wymieniony jest niewłaściwy moduł „ManagedPipelineHandler”
Wskazówka
Proponowane rozwiązanie:

konieczne jest zarejestrowanie IIS do korzystania z ASP.NET. W tym celu należy uruchomić okno interpretatora poleceń cmd.exe ([Start/Uruchom], w polu tekstowym sąsiadującym z Otwórz: wpisać cmd i potwierdzić przyciskiem Ok). Przy użyciu wspomnianego interpretatora należy przejść do katalogu zawierającego .Net Framework 4.7.2 lub wyższy (Przykładowo dla Windows 7 x64 komenda będzie miała następującą postać: cd ”C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319”) i wykonać w nim polecenie aspnet_regiis –i.

Po wykonaniu rejestracji konieczne jest zrestartowanie serwisu IIS.

Konfiguracja SSL na serwerze IIS

Instalacja certyfikatu SSL na wersji 7 IIS

W celu dodania certyfikatu należy otworzyć Menedżer internetowych usług informacyjnych IIS i z menu Połączenia po lewej stronie wybrać nazwę serwera. W widoku funkcji, w sekcji IIS należy wybrać funkcję Certyfikaty serwera (kliknąć dwukrotnie). W menu Akcje po prawej stronie wybrać opcję importowania certyfikatu (plik pfx) lub ukończenia żądania certyfikatu (plik cer) w zależności od formatu posiadanego pliku.

Dodawanie certyfikatu SSL

Po dodaniu certyfikatu należy z menu po lewej wybrać Default Web Site, a następnie z menu Akcje po prawej PowiązaniaJeżeli na liście brakuje wpisu o typie https, należy go dodać, klikając na [Dodaj…] i wybrać typ https, adresy IP – wszystkie nieprzypisane, port 443. Z listy Certyfikat SSL wybrać dodany wcześniej certyfikat i zatwierdzić klikając [OK].

Uwaga
Należy upewnić się, że menadżer wyświetla Widok funkcji – po kliknięciu prawym przyciskiem na węzeł serwera w menu powinna pojawić się opcja: Przełącz do widoku zawartości.
Uwaga
Do korzystania z Certyfikatu SSL zaleca się korzystanie z domyślnego dla https portu 443.

Ustawienie wymagalności połączenia SSL

Aby serwer wymagał bezpiecznego połączenia dla aplikacji Comarch Mobile Zarządzanie należy rozwinąć Default Web Site z listy po lewej i wybrać stronę z Comarch Mobile Zarządzanie. W widoku funkcji kliknąć dwukrotnie Ustawienia protokołu SSL w sekcji IIS i zaznaczyć Wymagaj protokołu SSL. Ustawienia kończymy klikając akcję [Zastosuj] po prawej stronie.

Ustawienie wymagalności bezpiecznego połączenia SSL

Włączenie automatycznego przekierowania z HTTP do HTTPS

Uwaga
Do ustawienia przekierowania do HTTPS niezbędne jest zaznaczenie: [Wymagania protokołu SSL].

Aby włączyć automatyczne przekierowanie z protokołu HTTP do HTTPS należy z drzewa konsoli rozwinąć Web Sites, kliknąć na stronie Comarch Mobile Zarządzanie i w sekcji IIS na liście funkcji dwukrotnie kliknąć na [Strony błędów]. Jeżeli na liście nie ma wpisu dla błędu 403.4, należy go dodać (akcja Dodaj z prawej strony). W wyświetlonym oknie należy wpisać kod stanu 403.4, jako akcję odpowiedzi wybrać Odpowiedz przy użyciu przekierowania 302. Jako bezwzględny adres URL wpisać adres strony z Comarch Mobile Zarządzanie poprzedzony https://.

Włączenie automatycznego przekierowania

Aby przekierowanie działało dla przeglądarki uruchamianej lokalnie na serwerze, należy jeszcze w widoku listy Stron błędów, kliknąć na Edytuj ustawienia funkcji… po prawej stronie i w oknie dialogowym wybrać przycisk [Strony błędów niestandardowych].

Przyklad
Poprawne adresy stron szyfrowanych:

Aplikacja Comarch Mobile Zarządzanie oparta jest o mapy Google. Z tego powodu do poprawnego wyświetlanie map wymagane jest zarejestrowanie w Comarch domeny, w której używana jest aplikacja.

Uwaga
Aby korzystać z bezpiecznego połączenia w aplikacji mobilnej Comarch Mobile Monitorowanie wymagane jest posiadanie certyfikatu zaufanego. Listę urzędów wystawiających certyfikaty zaufane można znaleźć w ustawieniach systemu Android w zakładce Bezpieczeństwo.

Czy ten artykuł był pomocny?