Deklaracje i stawki podatkowe

image_print

Zawarte tu informacje dotyczą deklaracji VAT-7.

Rozliczanie VAT metodą:

  • Zwykłą – do deklaracji VAT-7 wchodzą wszystkie kwoty, również te z dokumentów z płatnością odroczoną, które jeszcze nie zostały zapłacone.
  • Kasową – do deklaracji VAT-7 wchodzą tylko kwoty pochodzące z zapisów, które zostały zapłacone. Możliwość taka została wprowadzona przez ustawodawcę od 1 października 2002 roku.

Kwartalne rozliczenia VAT– zaznaczenie parametru powoduje, że deklaracje VAT-7 będą liczone za okres kwartału, możliwe jest wybranie rodzaju składanej deklaracji kwartalnej:

  • VAT-7K – tzw. mali podatnicy, o których mowa w art. 2 pkt 25 ustawy o podatku od towarów i usług, obowiązani do składania deklaracji za okresy kwartalne,
  • VAT-7D – podatnicy, o których mowa w art. 15 ustawy, inni niż mali, obowiązani do składania deklaracji za okresy kwartalne (parametr możliwy do zaznaczenia dla deklaracji składanych przed 1 stycznia 2017 r.).

Jeśli parametru nie zaznaczymy, deklaracje będą liczone za okres miesiąca.

Deklaracja VAT-UE składana – parametr określa czy deklaracje mają być składane miesięcznie czy kwartalnie. Możliwość składania deklaracji w okresach miesięcznych została wprowadzona przez ustawodawcę od 1 stycznia 2010 roku. Możliwość składania deklaracji w okresach kwartalnych zablokowana została od 1 stycznia 2017 r.

Rozliczanie ryczałtu w okresach kwartalnych – parametr ten jest widoczny po zaznaczeniu Ewidencji ryczałtowej w Konfiguracja Firmy/ Księgowość/ Parametry. Poprzez jego zaznaczenie użytkownik decyduje, że podatek ryczałtowy będzie rozliczany w okresach kwartalnych.

W przypadku tych czterech parametrów można ustalić, od kiedy ich ustawienie obowiązuje (miesiącrok należy podać w polach dostępnych w górnej części okna).

Generować zapis korekcyjny VAT do zakupów związanych ze sprzedażą zwolnioną i opodatkowaną – deklaracja VAT-7 – po zaznaczeniu tego parametru w przypadku, gdy w firmie występuje sprzedaż zwolniona i opodatkowana, po zapamiętaniu deklaracji VAT-7 tworzony jest zapis korekcyjny we wskazanym przez użytkownika rejestrze VAT.

Deklaracja CIT – opcja pozwala na ustalenie wysokości stawki podatku dochodowego.

Zaliczki na podatek dochodowy CIT – parametr określa czy zaliczki na podatek CIT mają być liczone miesięcznie czy kwartalnie. W przypadku zmiany metody rozliczania podatku CIT należy ustalić miesiąc i rok, od którego nastąpi zmiana, w górnej części okna i wybrać odpowiednią opcję: miesięcznie/kwartalnie.

Czy ten artykuł był pomocny?