Formularz deklaracji AKC-WW

image_print

Formularz deklaracji (wersja formularza 6) składa się z czterech zakładek [1 Dane ogólne], [2 C], [3 C-D], [4 e-Deklaracje]. Na pierwszej zakładce podajemy:

 • za jaki miesiąc lub kwartał jest wyliczana deklaracja,
 • parametr Deklaracja kwartalna – po jego zaznaczeniu w polu Deklaracja AKC-WW za: należy wskazać ostatni miesiąc wybranego kwartału – 3, 6, 9, 12.
 • jakie dokumenty mają zostać uwzględnione przy wyliczaniu deklaracji – obowiązek podatkowy w akcyzie powstaje z dniem wydania towaru lub wystawienia Faktury Sprzedaży, Paragonu. Dlatego dokumenty WZ uwzględniane są w deklaracji na podstawie daty wydania, dokumenty RW na podstawie daty wystawienia, dokumenty FA, PA na podst. daty wystawienia. Deklarację można wyliczyć na podstawie dokumentów: FA, PA, RW lub WZ, RW.
Uwaga
W przypadku Paragonów, do których wygenerowano FA, w deklaracji uwzględniane są Paragony (nie Faktury Sprzedaży). Aby poprawnie przeliczyć deklarację należy zaznaczyć Uwzględniaj dokumenty PA.
 • czy uwzględniać korekty,
 • cel złożenia deklaracji (złożenie deklaracji/ korekta deklaracji) – w danym miesiącu nie można wyliczyć ponownie deklaracji, jest to możliwe poprzez korektę stanowiącą ponowne wyliczenie deklaracji za dany okres (można wystawić w danym miesiącu dowolną ilość korekt). Korekty numerowane są kolejno 1,2 .. (informacja o numerze korekty jest widoczna na liście deklaracji w kolumnie Korekta). Po wykonaniu pierwszej korekty deklaracja główna wykonana uprzednio w danym miesiącu otrzymuje na liście kolor czerwony,
 • czy zablokować deklarację przed zmianami – po zazn4aczeniu opcji, na liście w kolumnie Status będzie informacja zamknięta. Odblokowanie deklaracji jest dostępne z listy pod prawym przyciskiem myszy.

Przycisk  służy do przeliczenia deklaracji. Nie można zapisać deklaracji bez jej uprzedniego przeliczenia.

Na drugiej zakładce [C] wyliczane są przez program kwoty podatku akcyzowego. Towary występujące na dokumentach, na których naliczono akcyzę grupowane są po kodach CN, wartości opałowej oraz stawce podatku ustalonej dla poszczególnych pozycji.

W kolumnie Nazwa grupy wyrobów drukowany jest opis kodu CN, w kolejnych kolumnach Kod CN, wyliczona wartość opałowa, stawka podatku i kwota podatku akcyzowego.

Suma ilości z pozycji na dokumentach pomnożona przez wartość opałową stanowi wartość opałową dla określonego kodu CN.

Kwota podatku dla poszczególnych kodów CN jest zaokrąglana do pełnych złotych.

Na trzeciej zakładce [C-D] znajdują się pola dotyczące wyliczenia kwoty podatku akcyzowego:

 1. Kwota podatku akcyzowego – łączna kwota podatku wyliczona przez program,
 2. Zwolnienia i obniżenia – użytkownik może wpisać sumaryczną wartość obniżeń podatku, przy czym kwota ta nie może przewyższać kwoty z pola 105,
 3. Podatek akcyzowy do zapłaty – kwota podatku akcyzowego pomniejszona o zwolnienia i obniżenia. Na tą kwotę tworzona jest płatność w Kasa/Bank/ Preliminarz płatności. Korekta deklaracji tworzy płatność stanowiącą różnicę między deklaracją poprzednią a obecną.

Oświadczenie podatnika lub osoby reprezentującej podatnika:

 1. Imię, 109. Nazwisko, 112. Telefon i email – pobierane są z Konfiguracji firmy/Dane firmy/ VAT 7, VAT – UE, VAT-9M, AKC-WW.
 2. Data wypełnienia – ustawiana jest data bieżąca w momencie przeliczania deklaracji.

Powyższe pola podlegają edycji.

Z poziomu formularza deklaracji AKC-WW dostępny jest wydruk deklaracji (Wzór standard) lub poszczególnych jej stron (Wzór standard – strona 1, Wzór standard – strona – 2,..). Wydruk deklaracji dla wersji formularza 5 dostosowany jest do aktualnych przepisów i zawiera m.in. informację o okresie, za jaki wyliczona jest deklaracja (miesięczna/ kwartalna).

Jeżeli kod CN jest wprowadzony do programu w formacie XX XX 0000 na wydruk deklaracji AKC-WW przenoszone są w formacie czterocyfrowym (bez zer).

Zestawienie dokumentów do deklaracji AKC-WW:

Z poziomu formularza deklaracji AKC-WW dostępny jest wydruk Zestawienie dokumentów do deklaracji AKC‑WW/Wzór standard. Wydruk zawiera listę dokumentów, które powinny zostać uwzględnione w deklaracji. Jeśli wystąpi różnica w kwocie podatku akcyzowego między wydrukiem a deklaracją, należy deklarację przeliczyć ponownie. Jeżeli występują korekty deklaracji, wydruk zawiera zestaw najbardziej aktualnych dokumentów – powinien być zgodny z ostatnią korektą deklaracji z danego miesiąca.

Na czwartej zakładce [e-Deklaracje] formularza deklaracji AKC-WW zapisywane są dane związane z przesyłaniem deklaracji na platformę PUESC.

Ubytki

Atrybut dla oznaczenia ubytków jest opisany tutaj.

 

Czy ten artykuł był pomocny?