Formularz ponaglenia zapłaty

image_print

Formularz ponaglenia zapłaty jest zawsze dostępny do edycji – nie posiada statusów: bufor/zatwierdzony.

Formularz obsługują standardowe przyciski, opisane szczegółowo w artykule Standardy w programie niniejszego podręcznika.

W tym miejscu zostaną opisane tylko przyciski i pola charakterystyczne dla tego formularza.

Nagłówek:

Dokument – przycisk otwierający listę schematów numeracji Ponagleń zapłaty i pole z symbolem numeracji.

Numer – numer dokumentu wg schematu numeracji.

Konto – przycisk otwierający plan kont dla bieżącego okresu obrachunkowego i pole z numerem wybranego konta oraz niedostępne do edycji pole z nazwą konta.

Uwaga
Aby zmienić konto na formularzu ponagleniu zapłaty należy wcześniej usunąć już wygenerowane pozycje.

Kategoria – przycisk otwierający listę kategorii, pole z kodem kategorii oraz dostępne do edycji pole z opisem kategorii.

Sekcja: „Odsetki” – w której można określić czy naliczać odsetki a jeżeli tak to wg jakiej skali – rozwijana lista z opcjami: Nie naliczać, Ustawowe od zaległości, Indywidualne, Podatkowe, Od zaległości w transakcjach handlowych.

Ustawowe od zaległości – stawki do wyliczanych odsetek pobierane są z Konfiguracji Programu/ Kasa/Bank/ Odsetki ustawowe od zaległości.

Indywidualne – wyświetlane jest dodatkowe pole umożliwiające wpisanie odsetek.

Podatkowe – stawki do wyliczanych odsetek pobierane są z Konfiguracji Programu/ Kasa/Bank/ Odsetki podatkowe.

Od zaległości w transakcjach handlowych – stawki do wyliczanych odsetek pobierane są z Konfiguracji Programu/ Kasa/Bank/ Odsetki od zaległości w transakcjach handlowych.

Rodzaj odsetek ustawia się domyślnie w zależności od typu podmiotu związanego z wybranym kontem słownikowym w polu Konto:

  • Ustawowe od zaległości dla: słownika kontrahentów, którzy na karcie na zakładce [Handlowe], mają zaznaczony status Osoba fizyczna, dla słownika pracowników, wspólników, urzędów, towarów, środków trwałych oraz kont rozrachunkowych niesłownikowych,
  • Od zaległości w transakcjach handlowych dla: słownika kontrahentów, którzy na karcie, na zakładce [Handlowe], mają zaznaczony status Podmiot gospodarczy oraz słownika banków.

Zmiana rodzaju odsetek jest możliwa tylko na formularzu bez wygenerowanych pozycji.

Data dokumentu – wybór daty dokumentu. Zmiana daty dokumentu jest możliwa tylko na formularzu bez wygenerowanych pozycji.

Pozostaje – suma zaległości (suma kwot z kolumny Pozostaje). Jeżeli policzono odsetki wg odsetek ustawowych kwota odsetek w tabelce może być różna od kwoty w polu Odsetki – różnica wynikająca z zaokrągleń.

Waluta – waluta jest pobierana z konta księgowego wybranego na dokumencie. Jeżeli konto jest walutowe – pojawia się dodatkowo możliwość wprowadzenia kursu. Kurs inicjowany jest dla daty określonej w polu Data dokumentu.

Opis – pole na opis dokumentu.

Wprowadził: operator, który dodał dokument oraz data dodania.

Zmodyfikował: operator, który zmodyfikował dokument oraz data ostatniej modyfikacji.

Formularz ponaglenia zapłaty

Pozycje:

Numer – numer dekretu, numer dokumentu na dekrecie.

Opis – opis dekretu. Pole dostępne do edycji.

Data – data wystawienia dokumentu.

Termin – termin płatności.

Zwłoka – liczba dni od terminu płatności do daty, na którą generowane jest Ponaglenie.

Kwota – kwota całego dekretu.

Pozostaje – kwota pozostająca do rozrachowania w walucie dokumentu.

Odsetki – kwota odsetek wyliczona dla pozycji.

 Generuj elementy (<F8>) – przycisk służący do generowania pozycji ponaglenia zapłaty.

 Zmień pozycję – podgląd/edycja zapisanego wcześniej dokumentu – służy do edycji pola Opis. Przycisk aktywny jeżeli na liście jest przynajmniej jedna pozycja.

Generowanie pozycji ponaglenia zapłaty

Generowanie pozycji odbywa się za pomocą ikony  lub przycisku <F8>. Po wywołaniu funkcji wyświetlane jest okno z listą dokumentów nierozrachowanych, których termin płatności minął w stosunku do daty w polu Data dokumentu (dokumenty wyświetlane na liście posortowane są wg kolumny Termin). Na ponaglenie zapłaty można przenieść wszystkie lub tylko wybrane pozycje.

Dokumenty proponowane do generacji ponagleń zapłaty

Okno z listą dokumentów proponowanych do ponaglenia zapłaty zawiera następujące elementy:

Tabelę z kolumnami:

  • Zaznaczenie – możliwość zaznaczenia pozycji, które będą uwzględniane na ponagleniu zapłaty,
  • Numer – numer dokumentu, pole Nr dokumentu na dekrecie,
  • Termin – termin płatności,
  • Kwota – kwota całego dekretu,
  • Pozostaje – kwota pozostająca do zapłaty,
  • Waluta.

 

Przeterminowane powyżej … dni – filtr pozwala na zawężenie listy proponowanych dekretów do takich, które są przeterminowane powyżej wprowadzonej liczby dni. Po wprowadzeniu 0 (zero) wyświetlane będą wszystkie dokumenty, których termin płatności minął.

Szukaj – przycisk, którego naciśnięcie spowoduje pojawienie się pola do przeszukiwania listy po wszystkich kolumnach.

Seryjne/wsadowe generowanie ponagleń zapłaty

Seryjne generowanie Ponagleń zapłaty dostępne jest z listy Ponagleń zapłaty pod ikoną strzałki obok ikony plusa:

 

Dokumenty są generowane, jeżeli posiadają chociaż jedną pozycję.

Wybranie opcji Dodaj seryjnie spowoduje pojawienie się okna dialogowego, w którym należy określić na jaki dzień oraz dla jakiego zakresu kont będą generowane dokumenty:

Dokument – pole, w którym można wybrać schemat numeracji, domyślnie podpowiadany jest domyślny schemat numeracji,

Na dzień – domyślnie podpowiadana jest data bieżąca, istnieje jednak możliwość zmiany (pod prawym klawiszem myszy podpięty jest kalendarz),

Odsetki – wybór odsetek: Nie naliczać, Wg statusu podmiotu, Ustawowe od zaległości, Indywidulane, Podatkowe, Od zaległości w transakcjach handlowych,

Opcja Wg statusu podmiotu oznacza, że typ odsetek będzie domyślnie ustawiany w zależności od typu konta:

  • odsetki ustawowe od zaległości: dla kont słownikowych kontrahentów, którzy na karcie na zakładce [Handlowe] mają zaznaczony status Osoba fizyczna oraz dla kont słownikowych pracowników, wspólników, urzędów, towarów, środków trwałych, a także dla kont rozrachunkowych niesłownikowych,
  • odsetki od zaległości w transakcjach handlowych: dla kont słownikowych kontrahentów, którzy na karcie na zakładce [Handlowe] mają zaznaczony status Podmiot gospodarczy oraz dla kont słownikowych banków.

Od konta – przycisk wywołujący plan kont; wpisane konto może być kontem syntetycznym,

Do konta – przycisk wywołujący plan kont; wpisane konto może być kontem syntetycznym,

Dla należności przeterminowanych powyżej … dni – jeżeli wpisano 0 – brane są pod uwagę wszystkie nierozrachowane dekrety, których termin płatności minął. Jeżeli wpisano więcej niż zero dni pod uwagę brane są dekrety przeterminowane powyżej podanej ilości dni.

Seryjne generowanie ponagleń zapłaty

 

Czy ten artykuł był pomocny?