Formularz szablonu odpowiedzi

image_print

Nowy szablon odpowiedzi można dodać z poziomu CRM/ Szablony odpowiedzi.

Formularz szablonu odpowiedzi

Formularz szablonu zbudowany jest z następujących elementów:

  • Nazwa szablonu odpowiedzi – tutaj należy wprowadzić nazwę dla tworzonego szablonu odpowiedzi. Nazwa musi być unikalna i może zawierać maksymalnie 250 znaków.
  • Odpowiedzi – sekcja z wariantami odpowiedzi (dla pytań jedno– i wielokrotnego wyboru) zgrupowanych w danym szablonie. Składa się z następujących kolumn:
    • Lp. – kolejny numer odpowiedzi.
    • Wartość – wariant odpowiedzi na pytanie zamknięte.
    • Punkty – ilość punktów przypisana danej odpowiedzi. Maksymalna wartość to 999,99.

Sekcja obsługiwana jest przez standardowe przyciski: 

 Dodaj – umożliwia dodanie nowej odpowiedzi. Po wybraniu Dodaj opcję INNE, do odpowiedzi zdefiniowanych przez użytkownika dodawany jest jako ostatni wariant INNE z polem tekstowym umożliwiającym wpisanie własnej odpowiedzi. Opcja ta może być wykorzystana tylko raz w danym pytaniu, a na liście odpowiedzi wyświetla się w kolorze pomarańczowym.

 Otwórz– umożliwia edycję treści odpowiedzi oraz przypisanych do niej punktów.

 Usuń – umożliwia usunięcie odpowiedzi, również tej oznaczonej jako INNE.

  Podnieś/ Obniż – umożliwia zmianę kolejności odpowiedzi.

Uwaga
  1. Wartości odpowiedzi w ramach danego szablonu muszą być unikalne.
  2. Nie można zapisać szablonu odpowiedzi bez dodanych wariantów odpowiedzi.

Ponadto okno obsługiwane jest przez standardowe przyciski:

 Zapisz zmiany – umożliwia zapisanie wprowadzonych zmian.

 Zamknij – umożliwia zamknięcie okna.

Czy ten artykuł był pomocny?