Konstruktor wzorca płacowego

image_print

Wzorzec typu okres umożliwia doprecyzowanie okresu, z jakiego jest wyliczana podstawa dodatku. Formularz wzorca typu okres pozwala na wybranie okresu przez odpowiednie ustawienie pól:

 • okres – można wybrać miesiące, kwartały, lata bądź bieżącą wypłatę,
 • ile – ilość uwzględnianych miesięcy (kwartałów, lat),
 • od którego wstecz – od którego miesiąca (kwartału, roku) wstecz liczony okres, 0 (zero) oznacza od bieżącego, 1 – od poprzedniego, 2 – od 2 wstecz….
Przykład
Bieżący rok

okres – lata

ile – 1

od którego wstecz – 0

Przykład
poprzednie 3 miesiące:

okres – miesiące

ile – 3

od którego wstecz – 1

Wzorzec typu kwota pozwala na definiowanie sum odpowiednio określonych składników płacowych dla wybranego okresu (okres definiowany jak dla wzorca typu okres) lub sumowanie wszystkich wskazanych elementów z bieżącej wypłaty bez względu na okres od – do w elemencie wypłaty za pomocą wzorca Bieżąca wypłata. Sumowaniu mogą podlegać wybrane rodzaje bądź typy składników placowych – dokonując wyboru określamy, która lista ma być udostępniona. Wyboru z listy dokonuje się za pomocą ikony  – okno po prawej wyświetla listę wybranych rodzajów (bądź typów) składników. Rezygnacja z wybranej pojedynczej pozycji za pomocą ikony ,  „gumka” usuwa z okna wybranych rodzajów (typów) wszystkie wskazane

wcześniej pozycje – „czyści” listę. Po dokonaniu wyboru z listy rodzajów (typów) składników, dodatkowo określa się rodzaj wartości, jaki ma być brany pod uwagę przy sumowaniu.

Wzorce płacowe typu kwota/ rodzaje składników/ zasadnicze rzeczywiste – wzorzec zwraca rzeczywistą wartość elementów wypłaty będących wynagrodzeniem zasadniczym:

 • jeśli wynagrodzenie powyżej/poniżej normy jest liczone w zasadniczym (standardowo) – to jest to kwota skorygowana o odchyłki,
 • jeśli wynagrodzenie powyżej/poniżej normy liczone jest jako oddzielny element wypłaty – to wzorzec zwraca zasadnicze bez uwzględnienia kwot odchyłek.

Definiując wzorzec można wybrać z listy rodzaje składników wypłaty – Lista zawierająca odpowiednio dobrane grupy wypłat spełniające określone kryteria:

 • Wszystkie – wszystkie wypłacone elementy niezależnie od definicji (opodatkowane i nie opodatkowane, dodatnie i ujemne, finansowane przez firmę i zasiłki ZUS…).
 • Elementy wliczane do minimalnejelementy, które mają zaznaczane w zakładce [Szczegółowe] Opcję Przyrównuj do najniższego wynagrodzenia.
 • Wpływa na kwotę do wypłaty – elementy, które mają zaznaczane w zakładce [Szczegółowe] Opcję Wpływa na kwotę do wypłaty.
 • Zasadnicze rzeczywiste – tak zdefiniowana podstawa sumuje zasadnicze naliczone w wypłacie z uwzględnieniem odchyłek i pomniejszeń za nieobecności.
 • Zasadnicze/nadgodziny – tak zdefiniowana podstawa sumuje zasadnicze j.w. I dopłaty do nadgodzin.
 • Zasiłki.
 • Opodatkowane – elementy opodatkowane.
 • Ozusowane wypłaty stanowiące podstawę naliczania składek na ubezpieczenia społeczne i/lub zdrowotne: czyli wypłaty, które w definicji typu wypłaty – na zakładce [Podatki] w polu Sposób naliczania składek ZUS mają ustawienie naliczać (bez naliczać jak …) oraz: jeśli Sposób naliczania składek ZUS jest różne od naliczać ale Sposób naliczania skł. na ub.zdrow. ustawione na naliczać (bez naliczać jak wychowawczy).
 • Wynagrodzenie chorobowe.
 • Zasiłki/wynagr.chor.
Uwaga
We wzorcu płacowym można sumować jedynie rodzaje składników wypłaty, które nie mają wspólnego kryterium np. Zasadnicze/nadgodziny i Zasiłki.

Aby zsumować rodzaje składników, które się w pewien sposób częściowo pokrywają, np. Opodatkowane i Ozusowane, należy zdefiniować oddzielne wzorce płacowe.

Konstruktor wzorca płacowego w algorytmie 11

W konstruktorze wzorca płacowego można również wybrać rodzaje wartości wyliczanej do podstawy z wypłat zaliczonych do wybranych typów/składników. Sumowaniu mogą podlegać następujące rodzaje wartości:

 • Wartość – wartość brutto wypłaconych elementów,
 • Koszty uzyskania – koszty uzyskania przychodu odliczone w wypłacie (standardowe związane z etatem i procentowe),
 • Zaliczka podatku – zaliczka podatku odprowadzana do Urzędu Skarbowego (po odliczeniu składki zdrowotnej i zaokrągleniu),
 • Podatek – należny podatek przed odliczeniem składki zdrowotnej i zaokrągleniem (pomniejszony o ulgę podatkową),
 • Podstawa składki emerytalnej,
 • Podstawa składki rentowej,
 • Podstawa składki chorobowej,
 • Podstawa składki wypadkowej,
 • Podstawa FP – podstawa składki na FP,
 • Podstawa FGŚP – podstawa składki na FGŚP,
 • Podstawa składki zdrowotnej,
 • Składka emerytalna (pracownik) – składka emerytalna w części finansowanej przez ubezpieczonego,
 • Składka emerytalna (firma) – składka emerytalna w części finansowanej przez płatnika (firmę):
  • Składka rentowa (pracownik) – składka rentowa w części finansowanej przez ubezpieczonego,
  • Składka rentowa (firma) – składka rentowa w części finansowanej przez płatnika (firmę),
  • Składka chorobowa (pracownik) – składka chorobowa finansowana przez ubezpieczonego,
  • Składka wypadkowa (firma) – składka wypadkowa finansowana przez płatnika (firmę),
  • Składka zdrowotna odliczona – składka zdrowotna w części odliczonej od podatku (w 2006r. 7.75%),
  • Składka zdrow. pobrana – składka zdrowotna jaka została wyliczona (pobrana) z wypłaty pracownika (w 2006r 8,75%),
  • Koszty ZUS pracownika – składki na ubezpieczenia społeczne w części finansowanej przez ubezpieczonego (emerytalna pracownika, rentowa pracownika i chorobowa).

Lista wszystkich typów wypłat istniejących w danej bazie zarówno standardowych jak i zdefiniowanych przez użytkownika – składniki wyświetlane wg nazw alfabetycznie.

Uwaga
Wzorce płacowe są jedynie elementem pomocniczym przy konstruowaniu wzorów liczących składniki wynagrodzenia (dodatki). Zastosowanie wzorca typu kwota w konstrukcji zaawansowanego algorytmu oznacza zapisanie w definicji typu wypłaty wzoru matematycznego zgodnego z aktualną definicją wzorca płacowego. Zmiana ustawień wzorca płacowego nie powoduje automatycznej zmiany wzorów liczących zdefiniowane wcześniej typy wypłat (dodatki), w których zastosowano taki wzorzec płacowy. Aby przy liczeniu wypłat została zastosowana zmodyfikowana formuła wzorca, konieczne jest zaktualizowanie wzorów w typach wypłat – poprzez usunięcie „starego” wzorca i ponowne „podpięcie” zmodyfikowanego wzorca płacowego w odpowiednim miejscu wzoru.

Istnieje możliwość ręcznego dodania w wypłacie typów wypłat zdefiniowanych algorytmem 11 – pozwala to na wypłacanie przez inne wypłaty dodatków liczonych w oparciu o ten algorytm.

Czy ten artykuł był pomocny?