Koszt Gospodarowania Odpadami KGO

image_print

KGO – Koszt Gospodarowania Odpadami, związany jest z ewidencjonowaniem kosztów tego typu. Po zaznaczeniu w Konfiguracji Firmy/Magazyn parametru Obsługa KGO uaktywniona zostaje opcja związana z KGO na karcie towaru oraz na elementach transakcji.

 

Po zaznaczeniu tego parametru uaktywniają się także pole w oknie konfiguracyjnym Numer rejestrowy, w którym można wpisać numer przydzielony przedsiębiorcy w bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO), 

oraz opcje wyliczania rabatu:

  • rabat od pełnej ceny
  • rabat od ceny bez KGO

Domyślnie zaznaczona jest pierwsza opcja (rabat od pełnej ceny).

Przy wybranym sposobie wyliczania rabatu od pełnej ceny, rabaty będą wyliczane od całkowitej ceny towaru, bez względu na to czy cena zawiera KGO czy tez nie.

Przy wybraniu opcji rabat od ceny bez KGO, rabat będzie liczony od ceny pomniejszonej o wartość KGO na pozycji.

Uwaga
W wersji oddziałowej Comarch ERP Optima współpracującej z Comarch ERP XL ukrywane są opcje wyboru sposobu wyliczania rabatu.
Przykład

Sprzęt kosztuje 100 zł a KGO wynosi 10 zł. Udzielamy rabatu 20%. W przypadku, gdy:

  • wybrano rabat od pełnej ceny

Rabat wyliczany jest od ceny 100 PLN (20% ze 100 PLN = 20 PLN), dlatego udzielenie rabatu 20 % da cenę końcową 80 PLN

100 PLN – 20 PLN = 80 PLN

  • wybrano rabat od ceny bez KGO

Rabat wyliczany jest od ceny 90 PLN (po dojęciu 10 PLN KGO) (20% z 90 PLN = 18 PLN), dlatego udzielenie rabatu 20 % da cenę końcową 82 PLN

90 PLN – 18 PLN +10 PLN (KGO) = 82 PLN

Uwaga

Jeśli po wprowadzeniu pozycji na dokument, zmieniona zostanie wartość KGO, wówczas zaktualizowany zostanie procent rabatu (przeliczony z uwzględnieniem KGO i ceny).

Analogicznie program przeliczy na nowo procent rabatu (uwzględniając KGO) jeśli zmienimy cenę towaru.

Na karcie towaru na zakładce [Dodatkowe] (po zaznaczeniu opcji Obsługa KGO w Konfiguracji Firmy/Magazyn) pojawia się pole Wartość KGO.

W polu tym można wprowadzić jednostkowy Koszt Gospodarowania Odpadami (KGO) netto dla towaru. Wartość KGO zapisywana jest zawsze w walucie systemowej.

Pole wartość KGO nie jest dostępne dla usług oraz dla opakowań (kaucji).

W Cenniku oraz na liście zasobów dostępna jest ikona operacji seryjnych . W menu dostępnym po rozwinięciu strzałki obok tej ikony znajduje się opcja Ustawienie KGO na wybranych towarach.

Przed uruchomieniem funkcji należy zaznaczyć towary, dla których chcemy uzupełnić określoną, jednakową dla wszystkich zaznaczonych pozycji wartość KGO. Po wywołaniu funkcji pojawi się okno, w którym można wpisać wartość KGO.

Po uruchomieniu ikony pioruna, Koszt Gospodarowania Odpadami zostanie uzupełniony dla wszystkich zaznaczonych pozycji, które nie są usługami lub kaucjami.

KGO uwidaczniany jest na dokumentach wystawionych w walucie systemowej PLN, na Przyjęciach Zewnętrznych (PZ), Fakturach Zakupu (FZ), Wydaniach Zewnętrznych (WZ), Fakturach sprzedaży (FA), Paragonach (PA).

Uwaga
KGO nie jest wykazywany na dokumentach walutowych oraz eksportowych i wewnątrzunijnych, wystawionych dla Kontrahenta innego niż krajowy (przyjmie wartość 0 PLN bez możliwości edycji).

Jeśli zaznaczony jest parametr KGO w konfiguracji, wówczas na liście pozycji dokumentu widoczna jest kolumna KGO, w której umieszczana jest wartość KGO zawarta w cenie towaru.

Wartość KGO umieszczona jest również na oknie pozycji dokumentu obok pola Rabat.

Wartość KGO można edytować, przy czym edycja na dokumentach rozchodowych nie powoduje żadnych zmian na karcie towaru, natomiast po zmianie wartości KGO na dokumentach przychodowych pojawi się komunikat: Zmieniono wartość KGO. Czy przenieść wartość na kartę towarową?

Jeśli wybierzemy Tak, wówczas wartość KGO zostanie zaktualizowana na formularzu towaru.

Uwaga
Jeśli dokument wystawiony jest „od brutto” i zmienimy stawkę podatku VAT dla pozycji dokumentu, wartość netto KGO zostanie ponownie pobrana z karty towaru i naliczony podatek VAT.

Koszt Gospodarowania Odpadami wykazywany jest na dwóch wydrukach dostępnych z poziomu formularza Faktury Sprzedaży:

Faktura VAT/ Wzór standard (nowy)

Faktura VAT (GenRap)/ Wzór standard

Na wydrukach tych dla każdej pozycji drukowana jest wartość jednostkowa KGO oraz wartość KGO dla całej pozycji (netto lub brutto w zależności od wybranego algorytmu naliczania podatku na fakturze)

W podsumowaniu tabelki VAT wykazany jest sumaryczny Koszt Gospodarowania Odpadami, natomiast w nagłówku widoczny numer rejestrowy (pobrany z Konfiguracji firmy/Magazyn/KGO).

 

Czy ten artykuł był pomocny?