Rozliczenie podatku ryczałtowego za okres

image_print

Na podstawie wprowadzonych danych program pozwala na rozliczenie podatku zryczałtowanego za dany okres. Rozliczenie podatku jest możliwe z opcji menu Księgowość/ Zaliczki na PIT-28.

Zaliczka na podatek ryczałtowy

Zasady dotyczące obsługi list, grupowania, sortowania, wyszukiwania pozycji (filtrowania) i ogólnie przystosowywania wyglądu list do indywidualnych potrzeb Użytkownika zostały opisane w rozdziale Standardy w programie.

Po wprowadzeniu przychodów w odpowiednich stawkach do Ewidencji ryczałtowej, program pozwala na wyliczenie zaliczki na podatek ryczałtowy. Dla poprawnego wyliczenia tej zaliczki należy w pierwszej kolejności uzupełnić dane odnośnie właścicieli, ich udziały oraz wszelkiego rodzaju odliczenia. Dla uzupełnienia danych odnośnie właścicieli służy lista, którą otwieramy z opcji Ogólne/ Inne/ Właściciele lub po wybraniu konkretnego podatnika przy wyliczaniu zaliczki ryczałtu za miesiąc na tzw. Liście właścicieli lub po kliknięciu w ikonę  z poziomu otwartego formularza zaliczki na PIT-28/  deklaracji rocznej PIT-28(20).

Uwaga
Zaliczki zablokowane przed zmianami są wyświetlane na liście w kolorze czarnym.

Korekta zaliczki na podatek ryczałtowy.

W celu wykonania korekty zaliczki danej deklaracji, po wprowadzeniu zapisów do ewidencji powodujących zmiany w zaliczce (jeśli w ogóle takie wystąpiły), należy:

  1. Na liście zaliczek na podatek ryczałtowy podświetlić zablokowaną przed zmianami zaliczkę, która ma być skorygowana, a następnie wcisnąć przycisk , co spowoduje skopiowanie danych z pierwotnej zaliczki na korektę.
  2. W dalszej kolejności przeliczyć i zapisać zaliczkę.

Operacja dodania korekty zaliczki spowoduje skopiowanie danych (również liczbowych) z pierwotnej zaliczki. Zapisanie korekty zaliczki nastąpi dopiero po jej przeliczeniu za pomocą ikony pioruna. Może w tym wypadku nastąpić potrzeba uzupełnienia niektórych wyliczanych pól na zaliczce gdyż po ponownym przeliczeniu mogą zostać wyzerowane. Aby sporządzić korektę zaliczki należy pierwotną zaliczkę zablokować przed zmianami. 

Po zapisaniu, na liście deklaracji oprócz pierwotnej zaliczki, która zostanie wyświetlona w kolorze czerwonym, pojawi się dodatkowo korekta zaliczki. W kolumnie Korekta nowo powstały dokument otrzyma wartość oznaczającą kolejny numer korekty. W kolumnie Kwota dla korekt zaliczek podpowiada się kwota do zapłaty do US w całości, taka jak wychodzi na zaliczce – [Zaliczka] podatku do zapłaty.

W przypadku generowania korekt zaliczek dane będą pobierane z pierwotnej zaliczki lub, w przypadku kolejnych korekt, z ostatnio dokonanej korekty. Korekta dodawana jest zgodnie z okresem, za jaki wyliczona była zaliczka pierwotna oraz na formularzu takim jak zaliczka pierwotna. Jeżeli zaliczka pierwotna była miesięczna to również korekta będzie miesięczna. Jeżeli zaliczka pierwotna była kwartalna to również korekta będzie kwartalna.

Uwaga
Dokonanie korekty zaliczki jest możliwe pod warunkiem, że pierwotna zaliczka została zatwierdzona. Jeżeli użytkownik dokonuje kolejnej korekty, wcześniej powinien zatwierdzić dokument korygowany. Dodatkowo należy pamiętać, że zaliczki nie można odblokować, jeśli zostały wygenerowane do niej korekty.

Parametr Korekta jest widoczny tylko na korekcie. Dodatkowo jest zaznaczany i wyszarzany (niemożliwy do edycji). Z poziomu korekty zaliczek dostępny jest również wydruk. Wydruk w tytule posiada informację: korekta. Na deklaracje roczne pobierane są wartości z ostatniej korekty zaliczki za dany miesiąc\kwartał. Na wydrukach z listy deklaracji, jeżeli dla zaliczki wyliczona jest korekta to drukowany jest numer tej korekty.

Innym ważnym elementem, związanym z obliczaniem zaliczek, jest powstawanie zapisów w Preliminarzu Płatności. Jeżeli zaliczka jest zaliczką korygującą, wówczas w Preliminarzu zostaje utworzona płatność w kwocie będącej różnicą Kwoty wynikającej z tej korekty i sumy płatności dla wszystkich zaliczek deklaracji w danym okresie.

Przykład
Obliczono zaliczkę. Kwota do zapłaty wyniosła 1000 zł, w Preliminarzu pojawił się zapis KW 1000 zł. Następnie policzono korektę, kwota do zapłaty wyniosła 1100 zł, w Preliminarzu pojawia się zapis KW 100 zł. Następnie policzono drugą korektę, kwota do zapłaty wyniosła 900 zł, w Preliminarzu pojawia się zapis KP 200 zł.

Lista właścicieli

Lista oraz kartoteka właściciela zostały szczegółowo omówione w artykule Właściciele. W niniejszym rozdziale zostaną podane jedynie podstawowe informacje, ze szczególnym zwróceniem uwagi na kwoty indywidualnych odliczeń od przychodów objętych podatkiem zryczałtowanym oraz od podatku zryczałtowanego.

Po wprowadzeniu kartoteki właściciela i uzupełnieniu wszystkich informacji można wprowadzić odliczenia od przychodu i podatku. W tym celu należy edytować kartę właściciela i z poziomu formularza wcisnąć przycisk Kwoty deklaracji , lub klawisze <SHIFT>+<ENTER>. Otwarta zostanie Lista kwot deklaracji właściciela.

Po rozwinięciu strzałki obok przycisku plusa  widoczne są opcje:

  • Dodaj – pozwala na dodanie Kwot indywidualnych za konkretny miesiąc,
  • Dodaj seryjnie – pozwala na dodanie Kwot indywidualnych za cały rok. Po wyborze opcji pojawia się okno:
Seryjne generowanie kwot deklaracji

Domyślnie zaznaczane są miesiące następujące po ostatnim miesiącu, w którym wprowadzono Kwoty indywidualne. Jeżeli w danym roku nie wprowadzono żadnych kwot to zaznaczane są wszystkie miesiące. Nie ma możliwości zaznaczenia miesiąca, w którym już wcześniej dodano kwoty.

Po kliknięciu w przycisk  pojawia się formularz Kwot indywidualnych za pierwszy miesiąc wskazany w oknie generowania, wraz z danymi uzupełnionymi w poprzednim miesiącu (udział w spółce, kwoty składek na ubezpieczenia społeczne oraz zdrowotne). Jeżeli będzie to pierwszy miesiąc w danym roku to należy te dane uzupełnić. Po zatwierdzeniu formularza dane są kopiowane na kolejne zaznaczone wcześniej miesiące

Kwoty indywidualne właściciela

Kwoty indywidualne podatnika

Po uzupełnieniu poszczególnych odliczeń należy wprowadzone wartości zapamiętać przez naciśnięcie przycisku .

Uwaga
Dla poprawnego wyliczenia zaliczki miesięcznej należy uzupełnić udziały podatnika w poszczególnych miesiącach. W przypadku jednoosobowej działalności należy wprowadzić udziały w wysokości 100 % (czyli 1.00/1).

Aby wprowadzić odliczenia i udziały podatnika za dany miesiąc należy na karcie indywidualnych kwot zaznaczyć parametr w miesiącu   oraz określić rokmiesiąc, za który wprowadzamy wartości.

Użytkownik ma również możliwość przeglądania wszystkich odliczeń narastająco za cały rok, w tym celu należy zaznaczyć odpowiedni parametr   Narastająco – wszystkie kwoty zostaną obliczone narastająco od stycznia do miesiąca wprowadzonego w polu miesiąc.

Wyliczenie zaliczki ryczałtowej

W celu wyliczenia zaliczki ryczałtowej należy w Księgowość/ Zaliczki na PIT-28 nacisnąć przycisk , który otworzy formatkę służącą do wyliczenia kolejnej zaliczki.

Uwaga
Wszelkie obliczenia przychodów i podatku są realizowane przez program automatycznie na podstawie zgromadzonych w programie danych. Jednakże w przypadku błędnie wprowadzonych danych (np. brak informacji o udziałach podatnika, niekompletnie przeniesione zapisy z rejestru VAT do ewidencji itp.) wyniki obliczeń będą oczywiście różne od oczekiwanych. Dlatego na użytkowniku spoczywa obowiązek kontroli, czy wprowadzone i przetwarzane dane są poprawne.

W tym miejscu zostaną opisane przyciski i pola charakterystyczne dla tego formularza.

 Przelicz deklaracje – przycisk pozwala na przeliczenie deklaracji na podstawie wprowadzonych danych do programu odnośnie przychodów oraz wprowadzonych na karcie właściciela odliczeń. W przypadku, gdy po wcześniejszym wyliczeniu i zapamiętaniu zaliczki w programie pojawiły się nowe dane, za pomocą tego przycisku możemy jeszcze raz wszystko przeliczyć z uwzględnieniem nowych danych. Przeliczenia można dokonać również wciskając klawisz <F8>.

Pierwsza zakładka przy wyliczaniu zaliczki to [Przychód], gdzie użytkownik wpisuje tzw. informacje ogólne i może zobaczyć jak kształtował się przychód w danym okresie. W informacja ogólnych podajemy następujące dane:

Rok i miesiąc, za który chcemy wyliczyć zaliczkę.

Podatnika, którego dotyczy deklaracja. Podatnika można wskazać poprzez wpisanie kodu podatnika lub przez wybór podatnika z listy właścicieli. Lista właścicieli otwierana jest przyciskiem .

Uwzględniać zapisy w buforze – zaznaczając ten parametr, użytkownik decyduje, czy przy wyliczaniu zaliczki mają być uwzględniane zapisy, które znajdują się w buforze, czy też ma być liczona tylko na podstawie zapisów w ewidencji głównej.

Zablokuj deklarację przed zmianami – jeżeli parametr zostanie zaznaczony, deklaracja nie będzie mogła być już zmieniona. Można w ten sposób zabezpieczyć się przed przypadkowym skasowaniem lub zmianą danych dotyczących zaliczki, gdy zaliczka została już ostatecznie obliczona i wpłacona do urzędu skarbowego.

Na pierwszej zakładce po przeliczeniu zaliczki (przycisk  lub <F8>) widoczne są następujące informacje: Przychód wg poszczególnych stawek, Przychód firmy, Udziały podatnika, Przychody podatnika wg poszczególnych stawek oraz Przychód razem przypadający na podatnika. Wszystkie powyższe informacje ściągane są z programu na podstawie danych wprowadzonych oraz informacji zawartych na Karcie właściciela.

Jeżeli udziały wspólnika w działalności podstawowej wynoszą 100% to wartość w pozycji Przychód podatnika wg stawki 2% równa jest kwocie z pozycji Przychód firmy wg stawki 2%. Kwota nie podlega edycji.

Jeżeli udziały wspólnika w działalności podstawowej są różne od 100% to w pozycji Przychód podatnika wg stawki 2% domyślnie podpowiada się kwota 0. Pole podlega edycji. Użytkownik ma możliwość wpisania kwoty nieprzekraczającej wartości pozycji Przychód firmy wg stawki 2%.

Kliknięcie w ikonę  powoduje przeniesienie na formularz danych właściciela za odpowiedni okres.

Druga zakładka [Odliczenia] pokazuje wartości odliczeń od dochodu wprowadzonych na Karcie właściciela (wspólnika) oraz obliczony przez program przychód podlegający opodatkowaniu.

Na zakładce [Podatek]odliczenia od podatku. Na zakładce tej znajduje się również obliczona ostateczna kwota zaliczki podatku do zapłaty oraz Kwota zapłacona do urzędu skarbowego, która domyślnie proponowana jest w wysokości obliczonej zaliczki.

Obliczona przez, zatwierdzona przez – zawiera kod operatora, który dokonał obliczenia oraz zatwierdzenia zaliczki, jak również daty tych operacji.

Uwaga
Po obliczeniu deklaracji, można ją od razu wydrukować, ponieważ deklaracja jest zapisywana automatycznie podczas drukowania.

Czy ten artykuł był pomocny?