Wyliczenie zaliczki na PIT-36L

image_print
Uwaga
Wszelkie obliczenia przychodów i podatku są realizowane przez program automatycznie na podstawie zgromadzonych w programie danych. Jednakże w przypadku błędnie wprowadzonych danych (np. brak informacji o udziałach podatnika, niekompletnie przeniesione zapisy z rejestru VAT do księgi itp.) wyniki obliczeń będą oczywiście różne od oczekiwanych. Dlatego na użytkowniku spoczywa obowiązek kontroli, czy wprowadzone i przetwarzane dane są poprawne

Aby obliczyć nową zaliczkę, należy na liście zaliczek na PIT-36L wcisnąć przycisk Dodaj  .

Na formularzu zaliczki PIT-36L znajdują się trzy zakładki, a numeracja pól odpowiada tej, która znajduje się na wzorze.

Uwaga
Podręcznik omawia zaliczkę na PIT-36L na podstawie wersji formularza 4. W przypadku wprowadzenia nowej wersji formularza, pewne dane (np. numery rubryk) mogą ulec zmianie.

Zakładka 1 – [Sekcja C – F]

Przed wykonaniem obliczenia zaliczki, należy na zakładce 1 uzupełnić informacje, takie jak rok i miesiąc zaliczki, wybór podatnika czy sposób uwzględniania zapisów w buforze.

Zakładka [Sekcja C – F] w części Ogólne zawiera następujące informacje:

Rok i miesiąc, za który zaliczka ma być obliczona

Właściciel – wybór podatnika, dla którego będzie obliczana zaliczka. Wyboru podatnika można dokonać przez wpisanie kodu podatnika lub wybór z listy wspólników. Listę wspólników otwiera się przyciskiem .

Kliknięcie w ikonę  powoduje przeniesienie na formularz danych właściciela za odpowiedni okres.

Uwzględniać zapisy w buforze – włączenie tego parametru spowoduje, że program przy obliczeniach uwzględni zapisy w buforze księgi przychodów i rozchodów.

Zablokuj deklarację przed zmianami – zabezpiecza zaliczkę przed skasowaniem i zmianami.

Obliczona przez, zatwierdzona przez – kod operatora, który dokonał obliczenia i zatwierdzenia (zablokowania) zaliczki oraz daty tych operacji.

Kliknięcie w ikonę  z poziomu formularza zaliczki na PIT-36L powoduje otwarcie okna Kwot indywidualnych za miesiąc wybrany na zaliczce lub w przypadku zaliczek składanych kwartalnie – ostatni miesiąc danego kwartału. Po kliknięciu w ikonę widoczne są zakładki: PIT-36L oraz Dz. gospodarcza.

Uwaga
Aby wyliczyć kwartalną zaliczkę na PIT-36L należy uzupełnić  Kwoty indywidulane za marzec lub po kolei za ostatni miesiąca każdego kwartału lub po kolei każdy miesiąc.

 Przelicz deklarację – przycisk pozwala na przeliczenie zaliczki na PIT-36L za wybrany miesiąc, zaliczka może zostać przeliczona również za pomocą klawisza <F8>.

Uwaga
Po obliczeniu zaliczki, użytkownik powinien sprawdzić w dalszej części formularza te pola, które nie są pobierane automatycznie przez program i wymagają ewentualnego uzupełnienia.
 

Po przeliczeniu zaliczki na zakładce [Sekcja C – F] wyświetlane są następujące informacje:

  • Sekcja C zawiera zestawienie łącznych przychodów i kosztów uzyskania przychodu ze wszystkich pozarolniczych działalności gospodarczych. W tym miejscu program wylicza odpowiednio wartość dochodu lub straty.
  • Sekcja D zawiera straty z lat ubiegłych z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz składki na ubezpieczenia społeczne.
  • W sekcji E wyliczany jest dochód po odliczeniu strat i składek.
  • Sekcja F służy do wyliczenia podstawy podatku.

Zakładka 2 – [Sekcje G]

Zakładka 2 pozwala na wyliczenie zaliczki miesięcznej na podatek dochodowy liniowy 19%. W części G uwidoczniona jest również wartość odliczenia z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego. Na formularzu nie ma możliwości bezpośredniego wprowadzenia odliczeń – kwoty odliczeń są na deklarację pobierane z kartoteki indywidualnych odliczeń podatnika.

Zakładka 3 – [Dz. gospodarcza]

Na zakładce 3 użytkownik ma możliwość przeglądania przychodów i kosztów uzyskania przychodu dla pozarolniczych działalności gospodarczych, które są wprowadzane na karcie kwot indywidualnych podatnika.

Czy ten artykuł był pomocny?