Seryjna zmiana wartości pola

image_print

Mechanizm seryjnej zmiany wartości pola udostępnia funkcjonalność pozwalającą na modyfikację danych kadrowych dla więcej niż jednego pracownika jednocześnie. Pozwala na zmianę wartości wybranego pola (pól) dla wszystkich zaznaczonych pracowników.

W uwagi na drzewiastą strukturę i brak unikalności akronimu wydziału – funkcjonalność jest zachowana jedynie w obrębie danego wydziału.

Operacja seryjnej zmiany wartości pola dostępna jest z ikony na liście pracowników. Można ją wykonać poprzez wybór:

  • wzorca zmiany – standardowo w programie zdefiniowano dwa takie wzorce,
  • wybór pola/pól, które mają zostać zmienione.

Przy wywołaniu operacji seryjnej zmiany pola możliwe jest wybranie jednego ze zdefiniowanych wzorców zmiany, wskazujących jaki zestaw pól ma podlegać edycji – jakie operacje mają być wykonane. Dostępne są schematy predefiniowane – standardowe:

  • Wyrejestrowanie pracownika,
  • Zgłoszenie pracownika,

jak i tworzone przez użytkownika. Wybór wzorca z listy jest dostępny pod klawiszem Wczytaj u góry okna. Jest też możliwa prosta seryjna zmiana wartości dla wskazanego pola (pól) bez użycia wzorców (rysunek poniżej). Puste pole Nazwa w sekcji Wzorzec zmiany (gdy żaden wzorzec nie został wybrany z listy) jest równoznaczne z tym, że seryjna zmiana pola będzie wykonywana tą najprostszą metodą.

Jeśli na formularzu nie zostanie wybrany żaden ze zdefiniowanych wzorców zmiany, bądź zostanie wybrany wzorzec prosty, to w dolnej części formularza będą dostępne zakładki:

  • [Definicja zmiany] – pozwalająca na wskazanie maksymalnie trzech pól, które mają podlegać modyfikacji i zadanie dla nich wartości oraz
  • [Szczegóły] pozwalająca na sprawdzenie wzorów, pod którymi zostały zapisane definicje zmiany tych trzech dostępnych pól.

Wybór wzorca zaawansowanego z lisy wzorców spowoduje, że na formularzu zmiany pola zostanie zaznaczony parametr Zaawansowana. Dodatkowo zmieni się wygląd sekcji definicji zmiany. Są widoczne zakładki:

  • [Parametry dynamiczne] – zdefiniowane dla danego wzorca. Na tej zakładce użytkownik może ustawić wartości dla tych parametrów (np. wpisze datę, wartość liczbową bądź tekst, jaki ma być podstawiony w miejsce danego parametru za pomocą wzorca.
  • [Definicja zmiany] – pozwoli na przeglądanie i w razie potrzeby doraźną modyfikację (na czas wykonania operacji) wzoru zapisanego za pomocą JavaScript.
Seryjna zmiana pola bez użycia wzorca

Zmiana z tego poziomu wzoru czy wartości parametrów spowoduje zmianę tylko w trakcie aktualnie wykonywanej operacji seryjnej. Trwała modyfikacja definicji wzorca (zmiana domyślnych ustawień) możliwa jest tylko z poziomu Konfiguracja/ Firma/ Płace/ Wzorce zmiany pola. Tu należy dodawać kolejne wzorce.

Seryjna zmiana pola pracownika z użyciem wzorca – Zgłoszenie pracownika

Podczas wykonywania operacji seryjnej zmiany pól w tle widoczny jest log z zapisem kolejnych wykonanych operacji – nazwisko i imię pracownika i efekt operacji. Okno z logiem jest aktywne po zakończeniu (bądź przerwaniu) wykonywania operacji seryjnych, aby użytkownik mógł prześledzić, czy dane dla poszczególnych pracowników zostały zmodyfikowane, a jeśli modyfikacja nie powiodła się, to jaka była tego przyczyna.

 

Czy ten artykuł był pomocny?