Formularz ponaglenia zapłaty

image_print

Na formularzu ponaglenia zapłaty użytkownik wprowadza informacje na temat kontrahenta oraz daty dokumentu. Dodatkowo może zadecydować, czy od kwot, które nie są zapłacone mają być naliczane odsetki ustawowe od zaległości, od zaległości w transakcjach handlowych, podatkowe lub indywidualne.

Przed przystąpieniem do wyliczania pozycji na dokumencie należy określić, jakiej waluty ponaglenie ma dotyczyć. Jeśli ponaglenie ma obejmować dokumenty w walucie obcej, należy określić typ kursu oraz notowanie zgodnie, z którym zostanie wyliczona wartość w PLN (bliżej w rozdziale dotyczącym rejestracji dokumentów w walutach obcych).

Na formularzu działają następujące przyciski:

 – Edytuj  – pozwala na zmianę pozycji,

Formularz ponaglenia zapłaty

 – Usuń lub <DELETE> – usuwa pozycję,

 – Generuj elementy – pozwala na wybór zapisów, które chcemy wydrukować na ponagleniu zapłaty. Po naciśnięciu przycisku pojawiają się w oknie dokumenty, które nie zostały zapłacone. Lista jest zawężona do dokumentów w wybranej walucie. W oknie dokumentów proponowanych przy generowaniu ponaglenia zapłaty do wyboru są dodatkowe kolumny Data dokumentu oraz Po terminie, które domyślnie są ukryte. Istnieje możliwość sortowania dokumentów po wybranej kolumnie. Użytkownik ma także możliwość filtrowanie listy proponowanych do ponaglenia dokumentów po terminie płatności, dacie dokumentu, oraz powyżej wskazanej ilości dni. W przypadku, gdy operator ma założone blokady do rejestrów kasowych/bankowych na liście dokumentów proponowanych do ponaglenia pojawią się wyłącznie dokumenty z rejestrów do których operator nie ma zakazów.  Ponaglenie zapłaty może być drukowane dla wszystkich dokumentów (kombinacja klawiszy <CTRL> + <A>) lub dla zaznaczonych. Akceptacja zapisów następuje po naciśnięciu przycisku .

Istnieje również możliwość wygenerowania ponagleń zapłaty z poziomu Ogólne/Kontrahenci dla zaznaczonych kontrahentów. W tym celu należy wybrać z paska menu dla Listy kontrahentów przycisk:  .

Czy ten artykuł był pomocny?