Formularz wzorca ankiety

image_print

Nowy wzorzec ankiety można dodać z poziomu CRM/ Wzorce ankiet. Wzorzec ankiety to szablon, na podstawie którego można wygenerować seryjnie ankiety dla osób ankietowanych. Formularz wzorca składa się z następujących zakładek: [Ogólne], [Ankietowani] i [Dokumenty].

Wzorzec ankiety – zakładka [Ogólne]
Zakładka [Ogólne] umożliwia ustalenie podstawowych informacji dotyczących tworzonego (lub edytowanego) wzorca ankiety oraz stworzenie listy pytań, które będą przenoszone na ankiety generowane dla przypisanych podmiotów.

W pierwszej sekcji Kod i nazwa wzorca znajdują się następujące pola:

 • Kod – krótkie określnie wzorca ankiety. Podany kod musi być unikalny. Pole obowiązkowe do uzupełnienia.
 • Nazwa – dłuższa nazwa wzorca ankiety.
 • Opis – tutaj można wpisać dodatkowe, bardziej szczegółowe informacje do danego wzorca. Pole nieobowiązkowe.

W sekcji Lista pytań znajduje się tabela z pytaniami, w takiej kolejności w jakiej zostały dodane do wzorca ankiety:

 • Lp. – kolejny numer pytania.
 • Treść pytania – zawiera treści pytania, wyświetlane w podziale na grupy pytań (pogrubione nazwy).
 • Opis – zawiera dodatkowy opis, jeżeli został dodany do danego pytania.
 • Waga – waga przypisana dla danego pytania. Pole można edytować, a jego maksymalna wartość to 100.
 • Odp. wymagana – możliwość wyboru, które pytania muszą zostać wypełnione. Zaznaczenie w tej kolumnie oznacza, że na dane pytanie udzielenie odpowiedzi jest obowiązkowe i niezbędne do ustawienia stanu ankiety jako wypełniona. Wypełnienie tej kolumny przenosi się z formularza pytania ankietowego i zależy od zaznaczenia parametru Odpowiedź wymagana, ale może być zmieniane na potrzeby konkretnego wzorca.

Sekcja obsługiwana jest przez standardowe przyciski:

Dodaj – umożliwia dodanie nowego pytania, poprzez wybranie go ze słownika pytań. Możliwe jest również dodanie pytanie oznaczonego w słowniku jako nieaktywne.

Otwórz– umożliwia edycję wagi pytania i zmianę parametru Odpowiedź wymagana.

Usuń – umożliwia usunięcie:

 • jeżeli zaznaczono grupę (pogrubiona nazwa) i użyto przycisku, to nastąpi usunięcie z wzorca grupy oraz wszystkich przypisanych do niej pytań.
 • jeżeli zaznaczono pytanie i użyto przycisku, to nastąpi usunięcie pytania dodanego do wzorca ankiety.

 Podnieś/ Obniż – zmiana kolejności wyświetlania na liście:

 • jeżeli zaznaczono grupę (pogrubiona nazwa) i użyto przycisków, to nastąpi zmiana kolejności grup pytań na wzorcu.
 • jeżeli zaznaczono pytanie i użyto przycisków, to nastąpi zmiana kolejności pytań w obrębie danej grupy.
Dotyczy wersji: 2019.0.1
Kolejność pozycji znajdujących się w zakładce Podmioty można dowolnie zmieniać metodą „przeciągnij i upuść”.

Ponadto formularz wzorca ankiety obsługiwany jest przez następujące przyciski i parametry, które są widoczne poziomu każdej zakładki:

Zapisz zmiany – umożliwia zapisanie wprowadzonych zmian na całym formularzu.

Zamknij – umożliwia zamknięcie okna.

Generowanie ankiet – umożliwia wygenerowanie ankiet dla danego wzorca.

Nieaktywny – zaznaczenie parametru pozwala określić wzorzec jako archiwalny. Standardowo, wzorce nieaktywne nie wyświetlają na liście wzorców ankiet.

Na zakładce [Ankietowani] dostępna jest lista podmiotów, z którymi ma być przeprowadzona dana ankieta.

Wzorzec ankiety – zakładka [Ankietowani]
Lista podmiotów ankietowanych zbudowana jest z następujących kolumn (z możliwością zaznaczenia):

 • Lp. – kolejny numer ankietowanego.
 • Kod – zawiera kod podmiotu (kod kontrahenta lub akronim pracownika) dodanego do wzorca ankiety.
 • Nazwa – zawiera nazwę ankietowanego (pełną nazwę kontrahenta lub nazwisko i imię pracownika).
 • Osoba ankietowana – zawiera imię i nazwisko domyślnego przedstawiciela kontrahenta (lub pracownika) dodanego do ankiety. Pole edytowalne – możliwość wyboru z listy innego przedstawiciela danego kontrahenta (jeżeli do danego kontrahenta został przypisany więcej niż jeden przedstawiciel).

Sekcja obsługiwana jest przez standardowe przyciski:

Dodaj – umożliwia dodanie podmiotu do wzorca ankiety. Wybranie opcji:

 • Dodaj kontrahenta – otwiera listę kontrahentów z możliwością wybrania wielu kontrahentów jednocześnie.
 • Dodaj przedstawiciela – otwiera listę przedstawicieli kontrahentów z możliwością wybrania wielu przedstawicieli jednocześnie.
 • Dodaj pracownika – otwiera listę pracowników z możliwością wybrania wielu pracowników jednocześnie. W tym przypadku w kolumnach Nazwa i Osoba ankietowana wyświetla się imię i nazwisko pracownika.
Uwaga
Opcja Dodaj kontrahenta umożliwia dodanie kontrahenta z przypisanym domyślnym przedstawicielem. Kolejne osoby kontaktowe danego kontrahenta należy dodawać poprzez opcję Dodaj przedstawiciela.

Na zakładce [Dokumenty] dostępna jest lista wygenerowanych z danego wzorca ankiet.

Wzorzec ankiety – zakładka [Dokumenty]
Lista wygenerowanych do danego wzorca ankiet zbudowana jest z następujących kolumn:

 • Numer ankiety – kolejny numer wygenerowanej ankiety.
 • Dotyczy – zawiera kod podmiotu (kod kontrahenta lub akronim pracownika) dla którego wygenerowano ankietę.
 • Osoba ankietowana – zawiera imię i nazwisko ankietowanej osoby (jeżeli wypełniono na zakładce [Ankietowani]).
 • Stan – stan ankiety (możliwe statusy: do wypełnienia, wypełniona, zatwierdzona, odrzucona).

Ponadto istnieje możliwość wybrania dodatkowych kolumn:

 • Data przypisania – zawiera datę wygenerowania ankiety,
 • Data wypełnienia – zawiera datę ostatniej zmiany stanu na Wypełniony,
 • Data zatwierdzenia – zawiera datę ostatniej zmiany stanu ankiety na Zatwierdzony (wyświetlana tylko dla ankiet ze stanem Zatwierdzona).

Dodatkowo zakładka obsługiwana jest przez przycisk  Otwórz, który umożliwia podgląd i edycję zaznaczonej na liście ankiety wygenerowanej w oparciu o dany wzorzec.

Czy ten artykuł był pomocny?