Handel z magazynem

image_print

 

Handel

Nowości

 1. Deklaracja AKC-WW (6). W związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku akcyzowego oraz deklaracji w sprawie przedpłaty akcyzy (Dz. U. z 2018 r. poz. 273) dla deklaracji AKC-WW wprowadzono wersję formularza 6 oraz wydruk zgodny z tą wersją.
 2. Wydruk Tax Free. Dostosowano wydruk dokumentu Tax Free zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 22 lutego 2018 r. (poz. 521).
 3. KGO – Rejestr BDO. W związku z ustawą z 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw od 24 stycznia 2018 r. działa rejestr i baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO). Nowy rejestr zastąpił dotychczas funkcjonujący i administrowany przez GIOŚ. Zgodnie z obowiązkiem nałożonym ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym na Fakturach Sprzedaży drukowany jest numer rejestrowy przydzielony przedsiębiorcy w BDO
 4. Eksport / import cennika w formacie MS Excel – kody CN.
  Podczas eksportu cennika do dokumentu MS Excel (menu Ogólne/ Cennik, ikona  – Eksportuj cennik) do oddzielnego arkusza przenoszone są wszystkie kody CN zdefiniowane w programie (menu Ogólne/ Inne/ Kody CN). Kolumny dla kodów CN przyjmują nazwy: 
  • Kodośmiocyfrowy kod CN (kolumna obowiązkowa),
  • Opis – opis kodu CN,
  • Jm – dla kodów CN związanych z jednostką miary uzupełniającą należy podać nazwę tej jednostki,
  • Masa – kolumna przyjmuje wartość 1 jeśli dla kodu CN należy określić masę towaru.

  Kody CN są importowane każdorazowo podczas importu cennika z dokumentu MS Excel (menu Ogólne/ Cennik, ikona  – Importuj cennik).

  Dzięki tej opcji można dodać do bazy danych nowe kody CN oraz zaktualizować informacje dotyczące kodów już istniejących w programie.

  Wykonując eksport cennika w formacie MS Excel do arkusza Cennik przenoszone są z kartotek towarowych dane dotyczące deklaracji Intrastat. Podczas importu cennika istnieje możliwość aktualizacji tych danych. W arkuszu kolumny przyjmują nazwy:

  • Intrastat – kod CN – ośmiocyfrowy kod CN,
  • Intrastat – kraj pochodzenia – dwuznakowy symbol kraju pochodzenia towaru,
  • Intrastat – masa – masa netto dla jednostki podstawowej towaru podana w kg,
  • Intrastat – JmPomPrzelicznikL – licznik przelicznika jednostki miary uzupełniającej przypisanej do kodu CN określającego jej stosunek do podstawowej jednostki miary towaru,
  • Intrastat – JmPomPrzelicznikM – mianownik przelicznika jednostki miary uzupełniającej przypisanej do kodu CN określającego jej stosunek do podstawowej jednostki miary towaru.
 5. Aby dane dotyczące Intrastatu zostały zaktualizowane podczas importu cennika należy zaznaczyć parametr aktualizacja kodów CN.

  Uwaga
  W sytuacji, kiedy w arkuszu Cennik dla towaru uzupełniono kod CN, ale nie ma go bazie, do której wykonywany jest import i nie uzupełniono go w arkuszu Kody CN, kod ten nie zostanie uzupełniony na importowanej/ aktualizowanej kartotece towarowej.
 6. Wydruki EKO:
  • Na liście Faktur Sprzedaży, na górnej wstążce pod ikoną Wydruk danych/ Podgląd wydruku dodano możliwość seryjnego drukowania zaznaczonych faktur z wykorzystaniem wzoru wydruku Eko – wydruki seryjne: Wzór standard, Duplikat.
  • Dodano wydruki Eko – Faktura Pro Forma: Wzór standard, Duplikat.
  • Na wydrukach Eko – Faktura oraz Eko – Korekta w polu Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury, drukowane jest imię i nazwisko operatora, który zatwierdził dokument. 
 7. Przesyłki kurierskie. Umożliwiono seryjny wydruk listów przewozowych dla zleceń zaznaczonych na liście. Opcja jest dostępna w menu Ogólne/ Nadanie przesyłki pod przyciskiem – Drukuj list przewozowy.
 8. Adres e-mail odbiorcy. Na dokumentach handlowych/ magazynowych zwiększono długość pola Email dla odbiorcy do 127 znaków.
 9. Operator zatwierdzający, drukujący dokument. Na dokumentach handlowych/ magazynowych (zakładka [Płatności] bądź [Dodatkowe]) dodano pola z informacją o operatorze, który zatwierdził dokument i dacie jego zatwierdzenia. Na dokumentach w buforze pola są puste.
 10. Operator zatwierdzający, drukujący dokument – kolumny. Na listach dokumentów handlowych/ magazynowych dodano jako kolumny dodatkowe do wyboru: Wydrukował, Data wydruku, Zatwierdził, Data zatwierdzenia. Kolumny zawierają informację o operatorze, który zatwierdził i wydrukował dokument oraz o dacie tych operacji.
  Jeśli w konfiguracji nie uzupełniono imienia i nazwiska operatora, w polach z informacją o operatorze zatwierdzającym i drukującym dokument, wyświetlany jest kod operatora.

Zmiany

 1. Import cennika z arkusza MS Excel, opakowania kaucjonowane. Jeśli w arkuszu w kolumnie OpakowanieKucja wprowadzono inną cyfrę zamiast dozwolonych (1 – opakowanie kaucjonowane, 0 – pozostałe przypadki), podczas importu cennika towar traktowany jest jako opakowanie kaucjonowane.

Poprawiono

 1. Zatwierdzenie PZ. Dla określonych wartości, przy zatwierdzaniu Przyjęcia Zewnętrznego na stałe, w sytuacji kiedy cena początkowa na karcie towaru wynosiła zero, pojawiał się komunikat: Divide by zero error encountered. Działanie programu poprawiono.
 2. Dokument WZKK. Po zaksięgowaniu Korekty Kosztu Wydania Zewnętrznego, wartość na WZKK jest wyświetlana prawidłowo.
 3. Historia kontrahenta. W historii kontrahenta, na zakładce [Zbiorczo] w kolumnie Zaległość PLN nie są ujmowane dokumenty, dla których ustawiono status płatności jako nie podlegający rozliczeniu.
 4. Anulowanie dokumentu. Po anulowaniu dokumentu aktualizacji ulega informacja o operatorze modyfikującym dokument.
 5. Ewidencja wyrobów węglowych. Na wydruku Zestawienie dokumentów dostaw (GenRap) poprawiono drukowanie wartości opałowej dla wyrobu węglowego dodanego na dokument w jednostce pomocniczej.
 6. Modyfikacja atrybutów na dokumentach. Modyfikacja atrybutów na dokumentach handlowych/ magazynowych skutkuje zmianą daty modyfikacji dokumentu.
 7. Wydruk Eko – Faktura. Dla Faktury Sprzedaży przekształconej z Paragonu na wydruku Eko – Faktura drukowany jest numer rachunku bankowego.
 8. Wydruki Eko – Korekta. Dla korekty ilości, wartości, stawki VAT poprawiono drukowanie stawki VAT korygowanych pozycji, w sytuacji kiedy na korygowanej Fakturze Sprzedaży towar ma stawkę VAT NP.
 9. Wydruk Eko – Korekta zbiorcza. Poprawiono drukowanie daty w sekcji Numery i daty wystawienia faktur, których dotyczy korekta.
 10. Wydruk Korekta wartości/ Wzór standard. Poprawiono drukowanie ilości korygowanej pozycji przy wykonywaniu wydruku bezpośrednio poprzez opcję Wydruk danych.
 11. Wydruki Przyjęcie Zewnętrzne/ Według cen z cennika, Przesunięcie MM/ Z ceną z karty towaru. Przywrócono generowanie wydruków.
 12. Wydruk korekty VAT, odwrotne obciążenie. Poprawiono drukowanie stawki VAT pozycji przed korektą, w sytuacji kiedy na korygowanej Fakturze Sprzedaży pozycja miała stawkę NP i na korekcie wskazano status kontrahenta Podatnikiem jest nabywca.

 

Współpraca z Comarch EDI

 1. Lokalizacja, numer i data dostawy. Przy eksporcie faktury sprzedaży pobierane są dane dotyczące dostawy z powiązanego wydania zewnętrznego również w przypadku, gdy faktura powstała z faktury pro forma.

 

Współpraca z wszystko.pl

Poprawiono

 1. Synchronizacja z wszystko.pl. Poprawiono synchronizację Comarch ERP Optima z wszystko.pl w przypadku, gdy na dokumencie skojarzonym z zamówieniem z wszystko.pl, podano ręcznie numer listu przewozowego.

 

Współpraca z Comarch Mobile

 

Zmiany

 1. Dokumenty historyczne. Zoptymalizowano funkcjonalność wysyłki dokumentów historycznych z Comarch ERP Optima na urządzenie mobilne.

Czy ten artykuł był pomocny?