Lista wypłat

image_print

Lista wypłat (Księgowość/ Wynagrodzenia/ Lista wynagrodzeń) pozwala na prowadzenie, wydrukowanie i zaksięgowanie ewidencji wynagrodzeń dla poszczególnych pracowników. Z tego poziomu użytkownik programu ma możliwość wprowadzenia poszczególnych składników wynagrodzenia brutto i na podstawie zaznaczonych parametrów wyliczenia wartości wynagrodzenia netto. Na podstawie wprowadzonych informacji program będzie drukował kartę przychodu pracownika, jak również listę płac za poszczególne miesiące. Na podstawie ewidencji wynagrodzeń generowana jest deklaracja PIT-4R.

W przypadku, gdy jako rodzaj księgowości wybrano Księgę podatkową, wartości wynagrodzenia brutto dla wszystkich pracowników wprowadzone do programu można zaksięgować w odpowiedniej wartości do Książki przychodów i rozchodów (kolumna 12). Do książki przychodów i rozchodów księgowane są również ubezpieczenia społeczne płacone przez pracodawcę (kolumna 13).

Lista wypłat składa się z dwóch zakładek:

  • [W miesiącu],
  • [Dla pracownika].


Lista wypłat – zakładka w miesiącu

Na liście wypłat w danym miesiącu znajdują się następujące informacje: kod danego pracownika, jego nazwisko i imię, data wpływu, łączna kwota brutto wynagrodzenia, czy pracownik zatrudniony jest na etacie czy na podstawie innej umowy oraz opis zdarzenia w postaci pola Kategoria.

Lista wypłat – zakładka W miesiącu

W tym miejscu zostaną opisane przyciski i pola charakterystyczne dla tej listy.

 Import z pliku COMMA – przycisk ten pozwala na zaimportowanie wypłat z programów płacowych firmy Comarch ERP Klasyka – PL, PLP i PIK.

 Księguj – ikona jest widoczna tylko wtedy, gdy jako rodzaj księgowości wybrano Księgę podatkową. Pozwala na zaksięgowanie wynagrodzenia brutto i ubezpieczenia płaconego przez pracodawcę za dany miesiąc.

Wynagrodzenia, które mają być zaksięgowane, muszą zostać przez Użytkownika zaznaczone. Jeżeli w Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Parametry dla parametru Księgowanie dokumentów z datą wybrano opcję Operacji lub Zapisu, a na liście wynagrodzeń znajdują się zapisy z wypłatą z konkretnego miesiąca (np. czerwiec), ale różnymi datami (miesiącami) wypłaty (np. czerwiec oraz lipiec) to zostaną utworzone zapisy księgowe dla każdego miesiąca wypłaty osobno (za czerwiec oraz za lipiec). Wybór Daty wystawienia powoduje księgowanie za okres wypłaty.

Koszty ubezpieczenia społecznego płaconego przez pracodawcę są księgowane do KPiR zgodnie z ustawieniami w Konfiguracji firmy/ Księgowość/ Parametry, gdzie użytkownik ma możliwość zaznaczenia parametru, który decyduje o tym czy ZUS pracodawcy ma być księgowany w miesiącu następnym po dacie wypłaty oraz wybrania dnia księgowania.

Istnieje możliwość zaksięgowania składek ZUS właścicieli i osób współpracujących do odpowiedniej kolumny Księgi przychodów i rozchodów.

Zaznaczenie w Konfiguracji firmy/ Księgowość/ Parametry parametru Księgowanie dokumentów z datą: Przychody: Operacji/ Koszty: Wystawienia spowoduje, że jako data księgowania wpisywany jest ostatni dzień miesiąca, za który naliczane jest wynagrodzenie.

Uwaga
Użytkownik ma dwie możliwości uwzględnienia kwoty składek na zaliczkę na deklaracji PIT-36: zaksięgowanie kosztów do odpowiedniej kolumny lub wprowadzanie odliczeń bezpośrednio na kwotach zaliczki na deklaracje PIT-36 na karcie właściciela. Sposób odliczenia składek ZUS właściciela zależy od użytkownika systemu.

Można również zaksięgować w koszty kwoty przeznaczonej na Fundusz Pracy, a wyliczonej na liście płac właścicieli.

Uwaga
Jeśli w firmie jest kilku właścicieli i dla nich generowana jest jedna lista płac, kwota składek i Funduszu Pracy zostanie zaksięgowana w łącznej wartości i na deklaracji koszty zostaną rozdzielone wg udziałów, a nie faktycznie poniesionych wydatków w części przypadającej na danego właściciela

 Operacje seryjne – ikona jest widoczna tylko wtedy, gdy jako rodzaj księgowości wybrano Księgę podatkową oraz w Konfiguracji zaznaczono parametr Firma wielozakładowa. Funkcja umożliwia ustawienie zakładu na podświetlonej/zaznaczonych wypłatach.

Lista wypłat – zakładka Dla pracownika

Lista wypłat dla pracownika pozwala na wyświetlenie wszystkich wynagrodzeń dla danej osoby za cały rok.

Na liście wynagrodzeń dla pracownika widnieje parametr Wg daty wypłaty. Jego zaznaczenie spowoduje wyświetlenie wynagrodzeń, których data wypłaty przypada w roku wybranym w polu Rok. Gdy parametr jest odznaczony, na liście wyświetlane są wynagrodzenia wypłacone za okres, który przypada w roku wybranym w polu Rok. Wydruki generowane są dla wypłat widocznych na liście.

Na liście działają te same przyciski i są takie same pola jak w przypadku zakładki [W miesiącu]. Pracownik jest wybierany poprzez wpisanie kodu pracownika lub z listy pracowników, którą otwieramy w trybie wyboru przez naciśnięcie przycisku .  Po otwarciu listy pomocniczej, aby wybrać pracownika, należy go wskazać i nacisnąć przycisk Wybierz , klawisz <ENTER> lub dwukrotnie kliknąć na wybranym pracowniku.

Z poziomu Ewidencji wynagrodzeń zakładki [Dla pracownika] możliwe jest wydrukowania Indywidualnej karty przychodu pracownika po naciśnięciu przycisku drukarki . Zawiera ona następujące informacje: Imię i nazwisko pracownika, NIP, miesiąc wypłaty, kwotę brutto wynagrodzenia (osobno elementy opodatkowane i nieopodatkowane – w kolumnie Elementy opodatkowane drukowane są składniki, które mają zaznaczony parametr Przychód opodatkowany. W kolumnie Elementy nieopodatkowane drukowane są składniki, które mają odznaczony parametr Przychód opodatkowany, ubezpieczenie społeczne, koszty uzyskania przychodu, dochód do opodatkowania, zaliczkę na podatek dochodowy, podstawę składki na ubezpieczenie zdrowotne, składkę na ubezpieczenie zdrowotne, kwotę do wypłaty, zaliczkę do US, datę przekazania zaliczki.]

Czy ten artykuł był pomocny?