Parametry

image_print

Parametry dotyczące danych kadrowych i deklaracji

Koszty uzyskania na deklaracji PIT-11 liczone z danych kadrowych – decyduje o tym, jakie koszty zostaną umieszczone na wydruku PIT. Standardowo parametr nie jest zaznaczony. Gdy jest zaznaczony – koszty uzyskania pobierane są z danych kadrowych, jest to więc wielokrotność kwoty kosztów pracownika. Gdy nie jest zaznaczony – łączne koszty uzyskania odczytywane są z wypłat.

Przykład
Parametr Koszty uzyskania na deklaracji PIT-11 liczone z danych kadrowych zaznaczony. Pracownik został zatrudniony 1.12.2013r. Za 12/2013 została naliczona wypłata, która została wypłacona 31.12.2013. W wypłacie naliczyły się koszty w wysokości 111,25. Na deklaracji PIT-11 za 2013 rok, zgodnie z ustawieniem parametru, zostaną wykazane koszty uzyskania w wysokości 1335 zł (12×111,25).Na deklaracji zostaną uwzględnione należne koszty uzyskania za cały rok, nie jest sprawdzana wartość faktycznie odliczonych kosztów w wypłatach.
Przykład
Parametr Koszty uzyskania na deklaracji PIT-11 liczone z danych kadrowych niezaznaczony. Wykorzystujemy dane z poprzedniego przykładu. Przy niezaznaczonym parametrze na deklaracji PIT-11 za 2013 rok zostaną wykazane koszty uzyskania w wysokości 111,25. Informacja o kosztach zostanie pobrana z wypłat pracownika.

Nie wykazuj na PIT-4R osób bez opodatkowanego przychodu – zaznaczenie parametru powoduje, że w liczbie podatników na PIT-4R nie są wykazane osoby, które mają naliczone wypłaty, ale nie osiągnęły przychodu wykazywanego na PIT-4. Jeśli parametr nie jest zaznaczony w liczbie podatników wykazywane są wszystkie osoby, które mają naliczone wypłaty.

Wykazuj na deklaracji ZUS wypłatę pracownika po wyrejestrowaniu z kodem 3000 w sytuacji, gdy parametr jest zaznaczony (domyślne ustawienie)– wszystkie wypłaty, które zostały wypłacone (data wypłaty na formularzu listy płac) po dacie wyrejestrowania z ubezpieczeń będą wykazywane na deklaracjach rozliczeniowych z kodem 3000XX. Gdy nie jest zaznaczony – na deklaracjach rozliczeniowych kod ubezpieczenia pracownika będzie zgodny z informacją wpisaną na formularzu pracownika i zapisaną w trakcie generowania wypłaty.

Generuj zerowe RCA dla nowo zatrudnionych pracowników – raporty ZUS RCA z zerowymi pozycjami podstaw wymiaru i składek wymagane są przez ZUS w sytuacji, gdy w miesiącu deklaracji firma zatrudnia pracowników, których pierwsza wypłata zostanie naliczona w miesiącu następnym (firma wypłaca wynagrodzenie z przesunięciem do 10-go następnego miesiąca). Działanie parametru:

 • Nie jest zaznaczony [ ](domyślne ustawienie). Program na podstawie wypłat generuje raporty ZUS RCA. Nie powstaną zerowe raporty ZUS RCA dla pracowników, których zatrudniliśmy w miesiącu deklaracji i nie mają wypłat.
 • Zaznaczony [v] (domyślne ustawienie) dla ubezpieczonego, który został zatrudniony w danym miesiącu deklaracji i nie ma naliczonej wypłaty dla tego miesiąca deklaracji, program wygeneruje zerowy raport ZUS RCA.
Uwaga
Program sprawdza datę zatrudnienia ubezpieczonego z zapisu historycznego aktualnego na ostatni dzień miesiąca deklaracji.

W przypadku ubezpieczonych, którzy mają już wcześniejsze wypłaty, ale w danym miesiącu deklaracji nie otrzymali wynagrodzenia, wymiar etatu odczytywany jest z zapisu historycznego aktualnego w momencie naliczania deklaracji.

Generuj zerowe RCA/RZA dla umów cywilnoprawnych bez wypłat – parametr pozwalający na generowanie zerowych deklaracji ZUS RCA/ ZUS RZA dla umów cywilnoprawnych, w miesiącach, w których nie ma dla nich wypłat. Zaznaczenie parametru (domyślne ustawienie) skutkuje uwzględnieniem przy wyliczeniu deklaracji ZUS rozliczeniowych zerowych deklaracji RCA/RZA na podstawie danych zapisanych w formularzu umowy. W przypadku, gdy umowa cywilnoprawna nie ma w danym miesiącu, na który generowana jest deklaracja rozliczeniowa, naliczonej wypłaty, sprawdzane są daty zawarcia, rozwiązania umowy oraz to, czy umowa jest całkowicie spłacona. W zależności od tych danych dla umów terminowych (czyli z określoną datą rozwiązania) tworzone są zerowe deklaracje dla każdego miesiąca w okresie trwania umowy oraz dla umów bezterminowych (czyli bez określonej daty rozwiązania) tworzone są zerowe deklaracje tylko dla umów, które nie zostały całkowicie spłacone (wyświetlane na liście umów cywilnoprawnych pracownika w kolorze zielonym) dla każdego miesiąca począwszy od miesiąca z daty zawarcia umowy. Zerowy raport RCA/RZA dla zleceniobiorcy tworzony jest także w pierwszym miesiącu trwania umowy w przypadku, gdy umowa ma wartość 0 (ma kolor czarny).

Nie generuj zerowych RCA dla nieobecnych cały miesiąc – gdy parametr jest zaznaczony – dla pracownika nieobecnego cały miesiąc nie zostanie wygenerowany zerowy raport ZUS RCA, jeśli podstawa wymiaru składek z danego tytułu ubezpieczeniowego będzie zerowa (tj. brak oskładkowanych wypłat w miesiącu) i równocześnie zachodzi warunek, że pracownik ma do tej samej deklaracji (ZUS DRA) naliczony raport RSA, z nieobecnością trwającą cały miesiąc (np. jest na urlopie wychowawczym). Jeśli parametr pozostaje nie zaznaczony powstaną dodatkowo zerowe raporty ZUS RCA.

Pełna lista kodów ubezpieczeń dla umów-zleceń – gdy parametr jest zaznaczony wyświetlana jest pełna lista kodów ubezpieczeń (analogicznie jak w etacie). Domyślnie parametr ten nie jest zaznaczony, co powoduje wyświetlanie zawężonej listy kodów do umów zleceń.

Limit urlopu pierwsza praca – upływ miesiąca w dniu, który datą poprzedza dzień zatrud.-  parametr dotyczy sposobu ustalania miesiąca pracy dla pracownika podejmującego pierwszą pracę, zatrudnionego w trakcie miesiąca, podczas wyliczania limitu urlopu wypoczynkowego.

 • Parametr zaznaczony – upływ miesiąca pracy następuje w dniu bezpośrednio poprzedzającym dzień, który nazwą lub datą odpowiada początkowemu dniowi terminu np. pracownik, który podjął pracę 6 lipca otrzyma 1/12 z 20 dni limitu z dniem 5 sierpnia, 5 września, 5 października, 5 listopada i 5 grudnia.
 • Parametr niezaznaczony (domyślne ustawienie) – przy wyliczaniu limitów miesięcznych dla pracowników podejmujących pierwszą pracę zatrudnionych w trakcie miesiąca za pełny miesiąc pracy przyjmuje się 30 dni kalendarzowych.

Limit urlopu dla pracow. tymczasowego / pierwsza praca – miesiąc równy 30 dni – parametr służy do określenia interpretacji okresu, za który przysługują 2 dni limitu urlopu wypoczynkowego dla pracowników tymczasowych i podejmujących pierwszą pracę:

 • parametr nie zaznaczony (domyślne ustawienie) – przy wyliczaniu limitów miesięcznych pełny miesiąc, dla okresu zaczynającego się pierwszego dnia miesiąca obejmuje cały dany miesiąc kalendarzowy, w pozostałych przypadkach miesiąc liczy się jako 30 dni np. limit ma datę Od inną niż pierwszy dzień miesiąca.
 • Parametr zaznaczony – przy wyliczaniu limitów miesięcznych dla pracowników tymczasowych i pracowników podejmujących pierwszą pracę za pełny miesiąc zawsze przyjmuje się 30 dni kalendarzowych.

Ustawiaj parametr ‘Limit urlopu – pierwsza praca’ zgodnie z historią zatrudnienia – parametr służy do automatycznego ustawiania statusu parametru Limit urlopu – pierwsza praca na formularzu pracownika zgodnie z odnotowaną historią zatrudnienia. Działanie parametru:

 • zaznaczony – podczas zapisu formularza danych kadrowych nowo zatrudnionego pracownika, który nie ma odnotowanej historii zatrudnienia, bądź odnotowane zapisy w historii wskazują, że nie pracował w latach wcześniejszych, niż rok zgodny z datą zatrudnienia, automatycznie zostanie zaznaczony na jego formularzu parametr Limit urlopu – pierwsza praca. Jeśli pracownik ma odnotowane zatrudnienie we wcześniejszych latach w historii zatrudnienia powyższy parametr nie zostanie zaznaczony. Automatyczne ustawianie odpowiedniego statusu parametru Limit urlopu –pierwsza praca jest wykonywane podczas zapisu formularza nowo dodanego pracownika oraz pracownika wprowadzonego już wcześniej, jeśli była edytowana historia zatrudnienia.
 • nie zaznaczony (domyślne ustawienie) – parametr Limit urlopu – pierwsza praca nie będzie miał automatycznie zmienianego statusu.

Parametry dotyczące naliczania wypłat

Składka zdrow. odliczana wyłącznie od podatku z element. stanowiących podst. skł. ZUS – parametr ma wpływ na naliczanie składki zdrowotnej:

 • zaznaczony (domyślne ustawienie) – składka zdrowotna jest ograniczana do wysokości zaliczki podatku naliczonej jedynie od elementów, od których były naliczane składki na ubezpieczenie zdrowotne, zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego (sygn.. akt III UZP 18/15).
 • Nie zaznaczony – przy naliczaniu składki zdrowotnej uwzględniany jest podatek od wszystkich elementów wypłaty, niezależnie czy stanowią podstawę naliczania składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Rozlicz dodatki/potrącenia w wypłacie umów cywilnoprawnych parametr decyduje o sposobie naliczania wypłaty umowy cywilnoprawnej i dodatków/potrąceń:

 • zaznaczony – umowa i dodatek/potrącenie naliczają się jako jedna wypłata. W dodatku/potrąceniu przypiętym na liście dodatków u pracownika musi być wskazana umowa, z którą powiązany jest dany dodatek.
 • Nie zaznaczony (domyślne ustawienie)– umowa i dodatek/potrącenie naliczają się jako osobne wypłaty.

Rozlicz zasiłki ZUS i spłaty pożyczek/zaliczek w wypłacie umów cywilnoprawnych – parametr decyduje o tym, czy zasiłki oraz spłaty pożyczek/zaliczek naliczają się jako jedna wypłata czy jako kilka wypłat. Działanie:

 • zaznaczony – umowa i zasiłek ZUS oraz spłata pożyczek/zaliczek naliczają się jako jedna wypłata,
 • nie zaznaczony (domyślne ustawienie) – umowa i zasiłek ZUS oraz spłata pożyczek/zaliczek naliczają się jako kilka odrębnych wypłat.

Podatek dla zleceniobiorców zaokrąglany łącznie dla wypłat z tą samą pozycją PIT – wpływa na sposób naliczania podatku od umów i dodatkowych elementów wypłacanych zleceniobiorcom na tej samej liście płac. Działanie parametru:

 • zaznaczony – podatek od umowy i dodatkowych elementów, które wykazywane są w tej samej pozycji PIT co umowa i mają ten sam procent podatku liczony jest łącznie,
 • nie zaznaczony (domyślne ustawienie) – podatek od umowy i dodatkowych elementów wypłaty liczony jest i zaokrąglany oddzielnie.
Uwaga
Nie można naliczyć wypłaty w przypadku, gdy na jednej liście płac wypłacane są elementy, które mają tą samą pozycję na deklaracji PIT, ale różny procent podatku i dodatkowo jest zaznaczony parametr Podatek dla zleceniobiorców zaokrąglany łącznie dla wypłat z tą samą pozycją PIT. W takiej sytuacji należy odznaczyć parametr lub naliczyć wypłatę na różnych listach płac.

Licz wyrównanie wynagr. zasad. za pracę wg stawki zaszeregowania – parametr odpowiada za naliczanie wyrównania wynagrodzenia zasadniczego według stawki pracownika w przypadku, gdy wynagrodzenie zasadnicze zostało pomniejszone do zera w związku z nieobecnościami, a pracownik ma przepracowane godziny w ramach obowiązującej go normy w danym miesiącu. Zaznaczenie parametru, gdy zostaną spełnione powyższe warunki spowoduje naliczenie w wypłacie składnika Wyrów. wynagr. zasad. wg stawki zaszer.(Wyrów. wynagr. zasad. wg stawki (oddel.) w przypadku pracowników oddelegowanych do pracy za granicę).

Nie licz wyrównania do najniższego wynagr. przy pomniejszeniu za zwoln.chorob. – parametr odpowiada za naliczanie Wyrównania do najniższego wynagrodzenia, w przypadku, gdy pracownik nie otrzymał minimalnego wynagrodzenia za czas przepracowany w związku wystąpieniem nieobecności typu ZUS np. zwolnienia chorobowego. Działanie parametru:

 • zaznaczony – w przypadku, gdy pracownik w danym miesiącu ma nieobecność typu ZUS i w związku z tym nie osiąga minimalnego wynagrodzenia odpowiedniego do czasu przepracowanego, ale przed pomniejszeniem za tą nieobecność miał zagwarantowane wynagrodzenie w kwocie odpowiadającej minimalnemu wynagrodzeniu za godziny przepracowane łącznie z czasem pracy przypadającym w okresie nieobecności ZUS, wyrównanie do najniższego wynagrodzenia nie zostanie naliczone w wypłacie. Podczas weryfikowania czy pracownik miał zagwarantowane minimalne wynagrodzenie uwzględniane są naliczone w wypłacie elementy zaliczane do najniższego wynagrodzenia (zaznaczony parametr ‘Przyrównuj do najniższego wynagrodzenia’ w typie wypłaty) przed pomniejszeniem za nieobecności typy ZUS np. zwolnienie chorobowe. Jeśli pracownik nie miał zagwarantowanego minimalnego wynagrodzenia wyrównanie do najniższego wynagrodzenia zostanie naliczone tak jak dotychczas. Jeśli w konfiguracji zostaną zaznaczone parametry Nie licz wyrównania do najniższego wynagr. przy pomniejszeniu za zwoln.chorob. oraz Licz wyrównanie wynagr. zasad. za pracę wg stawki zaszeregowania w wypłacie naliczy się Wyrów. wynagr. zasad. wg stawki zaszer., jeśli wynagrodzenie zasadnicze zostało pomniejszone do zera w związku z nieobecnościami, a pracownik ma przepracowane godziny w ramach obowiązującej go normy w danym miesiącu.
 • Niezaznaczony (domyślne ustawienie) – jeśli pracownik za czas przepracowany osiągnął wynagrodzenie w kwocie niższej niż to wynika z minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku, automatycznie w wypłacie zostanie naliczony element Wyrównanie do najniższego wynagrodzenia. Wyliczenie wyrównania do najniższego wynagrodzenia odbywa się według dotychczasowych zasad opisanych tutaj

W miesiącu wymagającym uzupełnienia podstawy zasiłku chorobowego:

 • gdy jest dodatek dopełniany, wynagrodzenie za urlop wliczane bez dopełnienia – dotyczy sposobu wliczania wynagrodzenia zasadniczego i wynagrodzeń za urlop wypoczynkowy i okolicznościowy do podstawy chorobowego, gdy pracownik w danym miesiącu miał dodatkowo naliczony dodatek wliczany do zasiłków metodą dopełniać wg dni lub dopełniać wg godzin. Działanie:
  • zaznaczony wynagrodzenie zasadnicze jest wliczane do podstawy chorobowego w kwocie nominalnej, a wynagrodzenie za urlop w kwocie będącej różnicą pomiędzy wynagrodzeniem za urlop, a pomniejszeniem za ten urlop w wynagrodzeniu zasadniczym,
  • niezaznaczony (domyślne ustawienie)w miesiącu, w którym wystąpił zarówno urlop, jaki i nieobecność powodująca dopełnienie (np. zwolnienie lek, urlop bezpłatny) i dodatkowo wypłacony jest element wynagrodzenia wliczany do wynagrodzenia jako ‘Dopełniać wg dni’ lub ‘Dopełniać wg godzin’ wynagrodzenie zasadnicze i wynagrodzenie urlopowe będą dopełniane wg dni

Tym samym powoduje to na wydruku Z-3 warunkowe wykazywanie wynagrodzenia zasadniczego i dodatków urlopowych w różnych kolumnach tabelki ze składnikami miesięcznymi – zależnie od ustawienia parametru gdy jest dodatek dopełniany, wynagrodzenie za urlop wliczane bez dopełnienia.

 • gdy brak dodatku dopełnianego, wynagrodzenie za urlop nie wliczane – dotyczy sposobu wliczania wynagrodzenia zasadniczego i wynagrodzeń za urlop wypoczynkowy i okolicznościowy do podstawy chorobowego, gdy pracownik w miesiącu wystąpienia urlopu i nieobecności usprawiedliwionej nie miał naliczonego dodatku wliczanego do zasiłków metodą dopełniać wg dni lub dopełniać wg godzin. Działanie parametru:
  • zaznaczony – w miesiącu, w którym wystąpił zarówno urlop, jaki i nieobecność powodująca dopełnienie (np. zwolnienie lek, urlop bezpłatny) do podstawy zasiłku zostanie wliczone wynagrodzenie zasadnicze w pełnej nominalnej wysokości wynikające z umowy pracownika. Wynagrodzenie za czas urlopu nie zostanie uwzględnione.
  • niezaznaczony (domyślne ustawienie) – do podstawy zasiłku wliczane jest wynagrodzenie zasadnicze nominalne w kwocie skorygowanej o pomniejszenie za czas urlopu oraz wynagrodzenie za czas urlopu w kwocie faktycznie wypłaconej,

Zaznaczenie parametru gdy brak dodatku dopełnianego, wynagrodzenie za urlop nie wliczane wpływa na wykazywanie wynagrodzenia za czas urlopu na wydruku Z-3. Gdy parametr jest zaznaczony wynagrodzenie za czas urlopu nie jest uwzględniane. Gdy nie jest zaznaczony w kolumnie 8 wykazywana jest „nadwyżka urlopowa” (różnica między wynagrodzeniem za czas urlopu, a pomniejszeniem za ten urlop generowanym w wynagrodzeniu zasadniczym).

Średnia do urlopu wypoczynkowego wg daty wypłaty – wpływa na sposób wyliczania dodatku urlopowego przez program. Zaznaczenie parametru oznacza obliczanie przeciętnego wynagrodzenia do urlopu wg daty wypłaty. Przykładowo – wynagrodzenie za urlop udzielony w maju 2008 liczyć się będzie ze średniej z wypłat: za styczeń (wypłaconej w 02/2008), za luty (wypłaconej w 03/2008) i za marzec (wypłaconej w 04/2008).

Wynagrodzenie zasadnicze/miesiąc nie wliczane do podstawy urlopu. Parametr domyślnie nie jest zaznaczony. Po zaznaczeniu program działa następująco:

 • dla standardowego wynagrodzenia zasadniczego/miesiąc nie jest generowany składnik pomniejszenia za czas standardowych urlopów: urlop wypoczynkowy, urlop okolicznościowy, urlop opiekuńczy kp 188 (2 dni), urlop szkoleniowy,
 • w podstawie liczonej dla urlopu wypoczynkowego i okolicznościowego nie jest uwzględniane wynagrodzenie zasadnicze miesięczne.
Uwaga
Jeśli parametr Wynagrodzenie zasadnicze/miesiąc nie wliczane do podstawy urlopu jest zaznaczony i pracownik ma w danym miesiącu odliczane 50% koszty uzyskania przychodu oraz urlop, koszty uzyskania liczą się od pełnej kwoty wynagrodzenia zasadniczego. Podstawa obliczania 50% kosztów nie jest pomniejszana o urlop.

Parametr nie ma wpływu na liczenie podstawy Ekwiwalentu za urlop, tu wynagrodzenie zasadnicze jest uwzględniane niezależnie od ustawienia parametru.

Ekwiwalent za urlop liczony automatycznie po zwolnieniu pracownika – zaznaczenie parametru (domyślne ustawienie) skutkuje automatycznym naliczeniem składnika ‘Ekwiwalent za niewykorzystany urlop’ dla zwolnionego pracownika, który nie wykorzystał przysługującego mu urlopu wypoczynkowego. W przypadku niezaznaczenia parametru, Użytkownik chcąc wypłacić ‘Ekwiwalent za niewykorzystany urlop’ zwolnionemu pracownikowi, będzie musiał dodać go ręcznie w wypłacie pracownika.

Możliwość liczenia wypłat po zaimportowaniu list płac pracą rozproszoną – parametr związany z funkcjonalnością przenoszenia list płac między bazami w celu zaksięgowania. Decyduje o możliwości naliczania wypłat w bazie z zaimportowanymi listami płac pracą rozproszoną. Działanie parametru:

 • zaznaczony – możliwość tworzenia list płac oraz naliczania wypłat w bazie, gdzie są zaimportowane listy płac,
 • nie zaznaczony (domyślne ustawienie) – zablokowane dodawanie list płac i naliczanie wypłat

 

Podatek od składek PPK

Nalicz podatek od składek PPK pracodawcy na podstawie składek z bieżącej wypłaty– parametr decyduje o momencie powstania przychodu i pobrania podatku od składek PPK finansowanych przez pracodawcę. Ustawienie parametru jest zapamiętywane historycznie. Użytkownik może wskazać, od którego miesiąca deklaracji ma obowiązywać zmiana. Działanie parametru:

 • Zaznaczony  – podatek jest naliczany na podstawie składek PPK naliczonych w bieżącej wypłacie. Elementy Przychód z tytułu PPK/E, Przychód z tytułu PPK/U, Przychód z tytułu PPK/IFT-1, Przychód z tytułu PPK/PIT-8A są naliczane automatycznie w wypłatach etatowych, umowach, zaliczkach brutto oraz innych, w których zostały naliczone składki PPK. Element nalicza się w kwocie będącej sumą składek PPK podstawowych i dodatkowych pracodawcy pobranej z bieżącej wypłaty i od tej kwoty jest pobierany podatek.
 • Niezaznaczony (domyślne ustawienie) – podatek od składek PPK finansowanych przez pracodawcę jest naliczany na podstawie kwot składek naliczonych w poprzednim miesiącu deklaracji w stosunku do miesiąca deklaracji, który jest ustawiony na liście płac, na której jest naliczana bieżąca wypłata. Elementy Przychód z tytułu PPK/E, Przychód z tytułu PPK/U, Przychód z tytułu PPK/IFT-1, Przychód z tytułu PPK/PIT-8A są naliczane automatycznie w wypłatach etatowych oraz umowach. W wypłacie etatowej naliczany jest element Przychód z tytułu PPK/E w kwocie będącej sumą składek PPK pracodawcy z poprzedniego miesiąca naliczonych w wypłatach etatowych, innych oraz zaliczkach brutto. W wypłacie umowy elementy Przychód z tytułu PPK/U, Przychód z tytułu PPK/IFT-1, Przychód z tytułu PPK/PIT-8A są naliczane w kwocie składek naliczonych w wypłatach umów. W przypadku, gdy pracownik ma w danym miesiącu kilka wypłat etatowych lub umów przychód z tytułu PPK i podatek jest naliczany tylko w pierwszej wypłacie. W drugiej zostanie doliczony jedynie w przypadku, gdy zostanie usunięty z pierwszej wypłaty. W przypadku zwolnienia pracownika lub zmiany formy zatrudnienia w celu naliczenia podatku od składek PPK z poprzedniego miesiąca należy w miesiącu, w którym powstał przychód naliczyć wypłatę i dodać odpowiedni element Przychód z tytułu PPK/E, Przychód z tytułu PPK/U, Przychód z tytułu PPK/IFT-1 lub Przychód z tytułu PPK/PIT-8A w zależności od tego z jakiego źródła jest to przychód.
 

Dotyczy wersji: 2020.3.1
Od wersji Comarch ERP Optima 2020.3.1 parametr ‘Nalicz podatek od składek PPK pracodawcy na podstawie składek z bieżącej wypłaty’ w nowych bazach nie jest zaznaczony domyślnie. W wersjach 2020.1.2 i 2020.2.1 był zaznaczony automatycznie. Podczas konwersji bazy danych z wersji 2020.1.2 lub 2020.2 ustawienie parametru nie będzie zmienione. Podczas konwersji z wersji wcześniejszej niż 2020.1.2 parametr domyślnie nie będzie zaznaczony.

Zmiana sposobu naliczania podatku od PPK w trakcie funkcjonowania programu PPK w firmie

 1. W przypadku, gdy do tej pory podatek od PPK był pobierany od razu w wypłacie, w której zostały naliczane składki PPK, aby zmienić sposób naliczania podatku należy w konfiguracji ustawić okres, od którego ma obowiązywać zmiana i odznaczyć parametr ‘Nalicz podatek od składek PPK pracodawcy na podstawie składek z bieżącej wypłaty’. Okres powinien być ustawiony zgodnie z ustawieniami miesiąca i roku deklaracji z listy płac, na której będzie naliczana pierwsza wypłata po zmianie. W wypłacie, której okres deklaracji będzie zgodny z datą zmiany ustawienia parametru nie zostanie naliczony podatek od PPK. W kolejnej wypłacie podatek zostanie naliczony od składek PPK naliczonych w poprzednim miesiącu.
Przykład
Firma naliczała podatek od PPK od razu w wypłacie, w której były naliczane składki i wpłacała je do instytucji finansowej w miesiącu wypłaty wynagrodzenia. Podatek był naliczany w ten sposób do wypłat, które mają ustawiony okres deklaracji jako 12/2019. Firma chce przekazywać wpłaty do PPK do 15. dnia miesiąca kolejnego w stosunku do miesiąca, w którym składki PPK zostały naliczone i w tym miesiącu pobierać podatek od składek finansowanych przez pracodawcę. W konfiguracji firmy Użytkownik powinien odznaczyć parametr ‘Nalicz podatek od składek PPK pracodawcy na podstawie składek z bieżącej wypłaty’ od stycznia 2020. W wypłacie, która będzie wypłacona w styczniu 2020 (decyduje wskazany okres deklaracji na liście płac) podatek od PPK nie zostanie naliczony w ogóle, w związku z tym, że podatek od składek PPK został pobrany w poprzednim miesiącu. W wypłatach wypłaconych w lutym 2020 r. zostanie naliczony podatek od składek PPK ze stycznia 2020 r.
 1. W przypadku, gdy firma przekazywała wpłaty do instytucji finansowej w kolejnym miesiącu, w stosunku do miesiąca, w którym zostały obliczone i podatek od PPK był naliczany dopiero w tym miesiącu (Użytkownik zmieniał domyślnie wyliczoną kwotę przychodu PPK w wypłatach, usuwał standardowy składnik Przychód z tytułu PPK lub stosował niestandardowe elementy), aby zmienić sposób naliczania podatku należy w konfiguracji ustawić okres, od którego ma obowiązywać zmiana i odznaczyć parametr ‘Nalicz podatek od składek PPK pracodawcy na podstawie składek z bieżącej wypłaty’. Okres powinien być ustawiony zgodnie z ustawieniami miesiąca i roku deklaracji z listy płac, od której podatek był pobierany w kolejnym miesiącu. W wypłacie, której okres deklaracji będzie zgodny z datą zmiany ustawienia parametru nie zostanie naliczony podatek od PPK. W kolejnej wypłacie podatek zostanie naliczony od składek PPK naliczonych w poprzednim miesiącu.
Przykład
Firma przekazywała wpłaty do instytucji finansowej do 15. dnia miesiąca kolejnego w stosunku do miesiąca, w którym składki PPK zostały naliczone i w miesiącu wpłaty pobierała podatek od składek finansowanych przez pracodawcę. W wypłatach były wprowadzane ręczne modyfikacje, aby podatek był naliczany na podstawie składek PPK pracodawcy obliczonych w poprzednim miesiącu. Podatek był naliczany w ten sposób od wypłat, które mają ustawiony okres deklaracji jako 10/2019 do 12/2019. Firma chce nadal przekazywać wpłaty do PPK w kolejnym miesiącu. W konfiguracji firmy Użytkownik powinien odznaczyć parametr ‘Nalicz podatek od składek PPK pracodawcy na podstawie składek z bieżącej wypłaty’ od października 2019. W wypłacie, która będzie wypłacona w styczniu 2020 (decyduje wskazany okres deklaracji na liście płac) podatek od PPK zostanie naliczony od składek PPK pracodawcy obliczonych w poprzednim miesiącu
Przykład
Firma chce przekazywać wpłaty do PPK do 15. dnia miesiąca kolejnego w stosunku do miesiąca, w którym składki PPK zostały naliczone i w tym miesiącu pobierać podatek od składek finansowanych przez pracodawcę. Firma zaczęła naliczać składki PPK dla pracowników od wypłat, które zostały naliczone w listopadzie 2019 (okres deklaracji na liście płac 11/2019). W tych wypłatach Użytkownik nie pobrał podatku od naliczonych składek PPK pracodawcy (element Przychód z tytułu PPK został usunięty). Aby w wypłatach wypłaconych w grudniu i w miesiącach kolejnych podatek był naliczany od składek z poprzedniego miesiąca w konfiguracji firmy Użytkownik powinien ustawić okres jako listopad 2019 i odznaczyć parametr ‘Nalicz podatek od składek PPK pracodawcy na podstawie składek z bieżącej wypłaty’. W wypłacie, która będzie wypłacona w grudniu 2019 (decyduje wskazany okres deklaracji na liście płac) podatek od PPK zostanie naliczony od składek PPK pracodawcy obliczonych w listopadzie 2019.

 

Powyżej/poniżej normy oraz dopłaty do nadgodzin

Bilansowanie wynagrodzenia powyżej/poniżej normy – parametr umożliwia bilansowanie wynagrodzenia powyżej normy z wynagrodzeniem poniżej normy w obrębie danej strefy. Działanie parametru:

 • zaznaczony – wynagrodzenie powyżej normy jest bilansowane z wynagrodzeniem poniżej normy w obrębie danej strefy czasu pracy. Bilansowanie dotyczy elementów wynagrodzenia powyżej/poniżej normy generowanych jako część wynagrodzenia zasadnicze i innych składników, które w konfiguracji mają zaznaczone automatyczne korygowanie z tytułu odchyłek od normy oraz naliczanych jako oddzielne elementy wypłaty.
 • niezaznaczony (domyślne ustawienie) – wynagrodzenie powyżej/poniżej normy nie jest bilansowane.

Wynagrodzenie powyżej/ poniżej normy liczone jako oddzielny element wypłatyparametr określa, czy wymienione składniki będą wykazywane jako oddzielne elementy wypłaty, czy jako składniki wynagrodzenia zasadniczego. Po zaznaczeniu tego parametru uaktywniają się dwa dodatkowe parametry:

 • Oddzielnie wypłacone ‘powyżej normy’ wliczane do podstawy urlopu/ekwiwalentu – zaznaczenie parametru powoduje uwzględnienie w podstawie wynagrodzenia za urlop / ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wynagrodzenia powyżej normy,
 • Oddzielnie wypłacone ‘poniżej normy’ wliczane do podstawy urlopu/ekwiwalentu – zaznaczenie parametru powoduje uwzględnienie w podstawie wynagrodzenia za urlop / ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wynagrodzenia poniżej normy.
Uwaga
Gdy powyżej normy” i „poniżej normy” są częścią wynagrodzenia zasadniczego miesięcznego – to nie są wliczane do podstawy urlopowej.

Wynagrodzenie powyżej/poniżej normy wliczane do ekwiwalentu bez dopełnienia (domyślnie niezaznaczony) – w przypadku zaznaczenia parametru standardowe wynagrodzenie powyżej/poniżej normy jest wliczane do podstawy ekwiwalentu jakby były zdefiniowane jako wliczane metodą ‘po przeliczeniu bez dopełnienia’.

Dopłaty za nadgodziny i godziny nocne wliczane do ekwiwalentu za urlop bez dopełnienia – parametr domyślnie niezaznaczony. W przypadku zaznaczenia parametru standardowe dopłaty do nadgodzin i za godziny nocne wliczane jakby były zdefiniowane jako wliczane metodą ‘po przeliczeniu bez dopełnienia’. Przy domyślnym ustawieniu (parametr nie zaznaczony) – wliczane są metodą ‘po przeliczeniu i dopełnianiu.

Dopłata za pracę w nocy wliczana do najniższego wynagrodzenia – parametr decydujący, o tym, czy przy wyliczaniu wyrównania do minimalnej płacy uwzględniać dopłatę za pracę w nocy.

Spłaty pożyczek

Nie generuj spłaty pożyczki na liście wypłat z tytułu umów cywilnoprawnych – gdy udzielono pracownikowi pożyczki, spłata automatycznie pojawia się na liście płac ETAT i UMOWA. W przypadku, gdy omawiany parametr zostanie zaznaczony, spłata pożyczki będzie generować się automatycznie tylko na listach płac ETAT.

Ogranicz spłatę pożyczki w wypłacie etatowej do kwoty netto do wypłaty – parametr umożliwia ograniczenie kwoty spłaty pożyczki do kwoty netto wypłaty. Parametr domyślnie nie jest zaznaczony.

Spłaty pożyczek doliczane po ograniczeniu potrąceń – parametr wpływa na wyliczenie kwoty spłaty pożyczki w przypadku, gdy pracownik ma zajęcie wynagrodzenia. Zaznaczenie parametru powoduje, że spłaty pożyczek zarówno rata kapitałowa jak i odsetki będą liczone dopiero po wyliczeniu potrąceń według grup ograniczeń. Parametr domyślnie nie jest zaznaczony.

Parametry związane tylko z modułem Płace i Kadry Plus

Ostrzeganie w płacach o niezgodności wydziału z wybraną listą płac (moduł Comarch ERP Optima Płace i Kadry Plus) – jeśli parametr jest zaznaczony i określono dla wydziału symbol listy płac, to w przypadku wybrania nieodpowiedniej listy płac pojawi się ostrzegawczy komunikat.

Automatyczne generowanie opisu analitycznego w wypłatach (moduł Comarch ERP Optima Płace i Kadry Plus) jeśli parametr jest zaznaczony, to podczas liczenia wypłat opis analityczny zostaje naniesiony na elementy wypłaty. Opis analityczny przepisywany jest z danych kadrowych pracownika. Standardowo parametr jest zaznaczony.

Opis analityczny dopłat do nadgodzin zgodny z opisem czasu pracy (moduł Comarch ERP Optima Płace i Kadry Plus) – jeśli parametr jest zaznaczony, to opis analityczny dla dopłat do nadgodzin i dopłat do godzin nocnych jest pobierany z kalendarza lub zestawienia czasu pracy pracownika – niezależnie od stref. Jeśli parametr jest niezaznaczony, opis pozostaje zgodny z opisem w kadrach. Parametr jest domyślnie niezaznaczony.

Używanie RCP do ewidencji czasu pracy (moduł Comarch ERP Optima Płace i Kadry Plus) – parametr ten umożliwia rozliczenie czasu pracy pracowników w oparciu o RCP (Rejestrator Czasu Pracy). Zaznaczenie tego parametru uaktywni funkcje z nim powiązane. W Konfiguracji pojawią się: RCP format importu, RCP reguły wygładzania, a w Kadrach: Lista kart RCP, Import danych RCP oraz pole na etacie pracownika RCP reguły wygładzania.

Koszty uzyskania dla wieloetatowca liczone oddzielnie dla każdego etatu – (w module Comarch ERP Optima Płace i Kadry Plus). Działanie:

 • nie zaznaczony(domyślne ustawienie) – koszty uzyskania przychodu liczone łącznie w pierwszej z wypłat w danym miesiącu deklaracji, a ich wysokość pobierana z Etatu podstawowego,
 • zaznaczony – koszty uzyskania przychodu liczone oddzielnie dla każdego etatu pracownika, a wysokość pobierana z tego etatu, dla którego liczona jest dana wypłata.

Podstawa urlopu/ekwiwalentu liczona z okresu dłuższego niż 90 dni dla prac. tymcz. – parametr wpływa na wyliczenie podstawy wynagrodzenia za czas urlopu i ekwiwalentu za niewykorzystany urlop dla pracowników tymczasowych w przypadku, gdy okres 90 dni zatrudnienia zaczął się w trakcie poprzedniego zatrudnienia u danego pracodawcy. Użytkownik może zdecydować czy podstawa ma być naliczona z okresu dłuższego niż 90 dni (będzie uwzględniony cały okres zatrudnienia w obrębie miesiąca u danego pracodawcy-użytkownika obejmujący dzień przekroczenia 90 dni) czy krótszego (okres zatrudnienia w trakcie którego następuje przekroczenie 90 dni, jest pomijany).

Przykład
Pracownik ma następujące okresy zatrudnienia:

– 20.02.2017 – 10.04.2017 – pracodawca A,

– 11.04.2017 – 17.04.2017 – pracodawca B,

– 18.04.2017 – 30.06.2017 – pracodawca A.

Pracownik 16 czerwca przebywa na urlopie wypoczynkowym. Pracownik pracował u różnych pracodawców, dlatego podstawę wynagrodzenia za czas urlopu należy naliczyć z wynagrodzenia osiągniętego u pracodawcy A za okres 90 dni zatrudnienia. 90 dzień wstecz zatrudnienia u pracodawcy A wypada 24.02.2017. W związku z tym, że 90 dzień wypada w trakcie zatrudnienia w lutym, w zależności od ustawienia parametru Podstawa urlopu/ekwiwalentu naliczana z okresu dłuższego niż 90 dni dla prac. tymcz. podstawa zostanie ustalona następująco:

zaznaczony – w podstawie zostanie uwzględnione wynagrodzenie za okres zatrudnienia wynoszący 94 dni. Wynagrodzenie za luty zostanie wliczone do podstawy urlopu,

niezaznaczony – podstawa zostanie wyliczona z okresu zatrudnienia wynoszący 85 dni; wynagrodzenie za luty nie zostanie uwzględnione w podstawie.

Autonumeracja akronimów

Autonumeracja akronimów pracowników przy dodawaniu – zaznaczenie parametru i zdefiniowanie poszczególnych pól pozwala na automatyczne nadawanie akronimów nowo dodawanym pracownikom zgodnie ze zdefiniowanym schematem numeracji. Akronim zostanie nadany podczas zapisywania formularza pracownika pod warunkiem, że nie zostanie wcześniej uzupełniony przez użytkownika. W przypadku, gdy pozostaje on odznaczony, wtedy na formularzu danych kadrowych dodawanego pracownika należy wypełnić pole Akronim.

Zaznaczenie parametru Autonumeracji wymaga od użytkownika wypełnienia poszczególnych pól:

 • Schemat numeracji – dostępne są 3 człony: firma, wydział, numer. Każdy człon schematu numeracji może być użyty tylko raz. W schemacie numeracji musi występować numer. Pomiędzy członami schematu numeracji nie może występować <BRAK>. Jeśli w schemacie numeracji użyto członu wydział – to w miejsce tego członu podstawiony zostanie w akronimie pracownika ciąg znaków zapisany w polu Symbol listy płac na formularzu danych wydziału (wydziały dostępne są tylko w module Comarch ERP Optima Płace i Kadry Plus).
 • Separator pól – najczęściej stosowany jest „/” (ang. Slash).
 • Ilość cyfr w autonumerze – maksymalnie 6 cyfr.
 • Symbol firmy – jeśli w schemacie numeracji użyto członu Firma i uzupełniono symbol firmy, to w akronimie pracownika w miejsce tego członu podstawiony zostanie ciąg znaków zapisany w tym polu. Symbol firmy może zawierać maksymalnie 5 znaków. [/su_list]

Czy ten artykuł był pomocny?