Standardowe wydruki w programie Comarch ERP Optima Płace i Kadry

image_print

W programie istnieje wiele standardowych wydruków, dostępnych z poziomów list i formularzy. Wydruki seryjne związane z  zatrudnieniem, struktura zatrudnienia i inne raporty dotyczące zatrudnienia dostępne są z poziomu Listy pracowników. Wydruki dotyczące konkretnych pracowników, takie jak np. świadectwo pracy, umowa o pracę, zaświadczenia  dostępne są z poziomu otwartego formularza danych kadrowych pracownika.

Zestawienia i podsumowania list płac dostępne są z poziomu zakładki listy płac. Natomiast  bardziej szczegółowe  wydruki dotyczące wypłat np. Kwitki wypłat dostępne są z poziomu otwartego formularza listy płac lub z poziomu zakładki [Wypłaty pracowników].

Aby sprawdzić z jakiego poziomu dostępny jest konkretny wydruk należy z dowolnego poziomu programu wybrać przycisk Podgląd wydruku/ Wydruk danych i wybrać opcję Szukaj…. a następnie wpisać opis wydruku.

Wyświetli się lista wydruków, które w nazwie mają ten opis z informacją z jakiego poziomu wydruk jest dostępny

Kilka uwag do wydruków:  

  • Świadectwo pracy (Crystal, xml) – okresy nieskładkowe – na podstawie ustawy o emeryturach i rentach z FUS do okresów nieskładkowych należą: wynagrodzenia chorobowe, zasiłki chorobowe, opiekuńcze, rehabilitacyjne oraz wychowawcze, nieobecności usprawiedliwione (kod świadczenia/przerwy 151) oraz inna nieobecność 350.
  • Tylko standardowo zdefiniowana nieobecność służba wojskowa (kod 350) zostanie wydrukowana wyłącznie w pkt 7. świadectwa pracy. Nieobecność zdefiniowana przez użytkownika (nawet skopiowana ze standardowej) będzie wykazana w okresach nieskładkowych, a nie będzie jej w pkt. 7.
  • Wydruk Nieobecności RSA uwzględnia następujące „pozycje na deklaracji ZUS”: 111,112, 121, 122, 151, 152, 155, 350, 311, 312, 313, 314, 321, 322, 331, 332, 333, 334.
  • Nieobecności ZUS – warunki do wykazywania nieobecności na tym raporcie: wykazywane są wszystkie nieobecności, które w konfiguracji mają ustawiony typ nieobecności „zwolnienie ZUS”, wykazywane są również nieobecności, które w konfiguracji maja ustawiony typ nieobecności „usprawiedliwiona” i jednocześnie jedną z „pozycji na deklaracji ZUS”: 155, 311, 312, 313, 314, 321, 322, 331, 332, 333, 334.
  • Podsumowanie list płac wg deklaracji / wg okresu – nie wymaga zaznaczenia odpowiednich list. Ustawienia filtra na oknie list płac nie ma wpływu na ten wydruk – jedynym kryterium wykazywania wypłat jest wskazany w parametrach przed wydrukiem miesiąc deklaracji/okres wypłaty.  
  • W sytuacji, gdy na liście pracowników w filrze w polu Lista wskazana jest opcja Etaty z poziomu Podgląd wydruku/ Wydruk danych ukrywana jest gałąź ‘Lista pracowników’.
  • W przypadku wykonywania wydruków wykorzystujących zaznaczenia lub eksportu takiego wydruku do pliku, jeżeli na liście nie zaznaczono żadnych pozycji, wykonany wydruk uwzględni pozycję aktualnie podświetloną na liście.
  • Czy ten artykuł był pomocny?