Ustalamy schemat płatności gotówka/ROR, inny odbiorca płatności, wieloetatowość

image_print

Ćwiczenie nr 1

Cel ćwiczenia: Wprowadzenie informacji o koncie bankowym pracownika, na które będą przekazywane wynagrodzenia.

 1. Edytujemy Formularz danych personalnych pracownika (Jan Kowalski).
 2. Wybieramy przycisk Schemat płatności
  • W polu „Forma płatności” zmieniamy na przelew
  • Domyślnie odbiorcą płatności jest sam pracownik, dlatego w polu Pracownik wyświetla się jego Akronim
  • Z listy słownikowej wybieramy bank PKO o numerze rozliczeniowym 10202906
  • Uzupełniamy pełny numer rachunku bankowego pracownika w standardzie IBAN (należy wpisać 16 dowolnych cyfr, po wpisaniu i naciśnięciu klawisza <Tab> zostanie wyliczona cyfra kontrolna)
  • W procencie płatności deklarujemy 100%. Cała kwota wynagrodzenia będzie przekazywana na konto bankowe. Zapisujemy formularz płatności i formularz pracownika.

Ćwiczenie nr 2

Cel ćwiczenia:  W tym ćwiczeniu opisana jest sytuacja, gdy wynagrodzenie pracownika częściowo będzie wypłacone gotówkę, a częściowo przelewem.

 1. Edytujemy Formularz danych kadrowych pracownika,
Uwaga
Gdy zmieniamy schemat płatności na inny (na przykład z gotówki na przelew), a są już naliczone wypłaty, to należy wprowadzić taki zapis przez aktualizację.
 1. Wybieramy Schemat płatności  (ikona po prawej stronie okna),
 2. Dodajemy pierwszą płatność: W polu Forma płatności wybieramy przelew,
 3. Z listy słownikowej wybieramy bank oraz numer oddziału banku, konto uzupełniamy o numer rachunku bankowego pracownika,
 4. Deklarowana wysokość przelewu na to konto to 50 %,
 5. Zaznaczamy parametr Nadwyżki nad zdeklarowane kwoty dodawane do tej płatności. Spowoduje to, że w przypadku, gdy nie będzie możliwości podzielenia wypłaty netto na dwie równe części (kwestia zaokrągleń groszy), nadwyżki zostaną przekazane na to właśnie konto. Np.: kwota. 1.000,33 zł. nie może być podzielona na dwie równe części – w tym przypadku na konto bankowe zostanie przekazana kwota 500,17 zł. a do kasy 500,16 zł.,
 6. Zapisujemy Formularz płatności.
 7. Ikoną  dodajemy kolejną formę płatności, tym razem wybierając jako formę płatności – gotówka,
 8. W procencie płatności deklarujemy 100 % (!). Ponieważ gotówka została zadeklarowana jako druga forma płatności, to wpisane 100% oznacza wielkość, która pozostaje po zrealizowaniu pierwszej płatności (przelew 50%),
 9. Zapisujemy formularz płatności, listę płatności i formularz danych kadrowych pracownika.
Uwaga
Dla pracownika nie można wskazywać formy płatności, dla której jest ustawiony konkretny płatnik (np. wskazany kontrahent).

Ćwiczenie nr 3

Cel ćwiczenia: Wprowadzenie informacji o koncie bankowym innego odbiorcy płatności.

Przykładowo 600,00 zł. wynagrodzenia pracownika Zenona Sokołowskiego – jest przekazywane na konto jego córki Elżbiety Sokołowskiej:

 1. Jeśli Pani Elżbieta nie jest i nigdy nie była pracownikiem firmy w której pracuje Z. Sokołowski, należy ją dodać  na Listę pracowników jako niezatrudnioną, tj. wystarczy wpisać imię, nazwisko i akronim. W sytuacji, gdy osoba jest już w bazie nic nie modyfikujemy. (Można ją oznaczyć statusem Archiwalny [v], by nie była widoczna na listach).
 2. Edytujemy  Formularz danych kadrowych pracownika Z. Sokołowskiego.
 3. Przechodzimy do Schematu płatności , dodajemy  lub <INS> nową płatność, typ Przelew. z listy wywołanej przyciskiem Pracownik wybieramy E. Sokołowską. Wskazujemy Bank i uzupełniamy numer rachunku. W polu Opis rachunku można wpisać treść np. Alimenty dla córki. Następnie deklarujemy przekazywaną kwotę np. 600,00 zł.
 4. A Płatność pracownika (przelew) jako 0% dostępnej wartości i zaznaczony parametr Nadwyżki nad zadeklarowane kwoty… [v]. 
 5. Zmiany należy zapisać . Na liście form płatności pojawią się zadeklarowane pozycje.

Automatycznie zostaną przepisane do schematu płatności w wypłacie pracownika i docelowo w zdarzeniach w Preliminarzu płatności (Kasa/Bank).
Wydruk przelewu dla innego Odbiorcy płatności (E. Sokołowskiej) drukujemy z poziomu modułu Kasa/Bank/  Preliminarz płatności – po wejściu do zdarzenia. W Preliminarzu płatności, na zakładce [Wg podmiotu], taka płatność będzie widoczna jako płatność dla podmiotu (pracownika) E. Sokołowska wskazanej jako Odbiorca, a nie na liście płatności pracownika, dla którego naliczono wypłatę.

Ćwiczenie nr 4

Cel ćwiczenia: Wprowadzenie informacji o tym samym koncie bankowym na różnych etatach (wieloetatowość).

Pracownik zatrudniony przykładowo na 2 etatach. Ma naliczone dwie wypłaty zostanie wygenerowany jeden przelew na konto pracownika (całość wynagrodzenia płacone na konto).

 1. Należy edytować formularz Etatu podstawowego pracownika,
 2. Wyświetlić Schemat płatności  i dodać płatność jako Przelew, wskazujemy Bank i uzupełniamy numer rachunku. W polu Odbiorca płatności domyślnie pojawia się akronim edytowanego pracownika, zapisujemy formularz.
 3. Następnie edytujemy formularz Etatu dodatkowego pracownika, przechodzimy do schematu płatności,
 4. Edytujemy  istniejącą płatność typu Gotówka (domyślnie jest dodawana) i zamieniamy ją na typ Przelew, jako Odbiorcę płatności wskazujemy Etat podstawowy  (czerwona chorągiewka) tego pracownika. Wybieramy Bank i uzupełniamy numer rachunku zgodny z zapisem w Etacie Można dodatkowo wypełnić Opis rachunku. Pozostawić bez zmian: Przypadająca na tę płatność część z kwoty do wypłaty: 100% dostępnej wartości + kwota 0,00zł i zaznaczony parametr [v] Nadwyżki nad zadeklarowane kwoty dodawane do tej płatności. Następnie zapisujemy formularz.

Płatności generowane automatycznie w wypłatach będą mieć jako podmiot (Odbiorcę) Akronim pracownika przypisany do jego Etatu podstawowego.

Z poziomu Kasa/Bank – Preliminarz płatności/ Preliminarz podmiotu będą widoczne płatności pracownika i można wygenerować zbiorczy przelew. Po wskazaniu etatu podstawowego jako Podmiotu (zakładka [Wg Podmiotu] w Preliminarzu płatności).

 

Czy ten artykuł był pomocny?