Formularz magazynu

image_print

Definiując nowy magazyn musimy wypełnić następujące pola:

Symbol – jest to 20 znakowe pole jednoznacznie określające dany magazyn. Symbol magazynu jest wielokrotnie wykorzystywane w programie. Każdy dokument dotyczy wybranego magazynu, dlatego zalecane jest przemyślane nadawanie symboli dla magazynów.

Nazwa – pełna nazwa magazynu

Symbol w numeracji – 5 znakowy symbol, który może zostać użyty do oznaczania dokumentów handlowych i magazynowych, wystawianych w tym magazynie. Do tego celu (oprócz ustalenia w tym miejscu symbolu numeracji) należy zastosować w schematach numeracji dokumentów magazynowych i handlowych człon MAGAZYN.

Opis – dodatkowe pole opisujące dany magazyn

Typ – typ magazynu określa, czy dotyczy ona bieżącej bazy danych. Magazyn odległy może być założony np. w przypadku firm wielooddziałowych. 

  • magazyn lokalny – oznacza, że magazyn funkcjonuje w tej samej bazie danych co magazyn główny,
  • magazyn odległy – oznacza, że magazyn funkcjonuje w innej bazie danych niż bieżąca,
  • magazyn serwisowy – oznacza, że magazyn będzie obsługiwał zlecenia wpisywane w module Comarch ERP Optima Serwis. Możliwość wystawiania dokumentów na magazyn serwisowy jest mocno ograniczona, praktycznie jedyne dokumenty, które można wystawiać na magazynie serwisowym z poziomu listy dokumentów to dokumenty MM (pozostałe powstają automatycznie tylko w wyniku realizacji zleceń serwisowych).
  • magazyn mobilny – oznacza, że magazyn będzie wykorzystywany do współpracy z Comarch ERP Mobile Sprzedaż (należy założyć tyle magazynów mobilnych, ile będzie stanowisk Mobilnej Sprzedaży).

Możliwość zmiany typu magazynu jest blokowana, jeśli w danym magazynie zostanie wprowadzony dokument. Natomiast nazwę magazynu można modyfikować tylko w sytuacji, gdy nie jest on jednocześnie magazynem domyślnym dla danego operatora.

Uwaga
Magazyny typu odległy będą wykorzystywane jedynie podczas tworzenia dokumentów MM, ich eksportu i importu. Natomiast nie będą widoczne na żadnych listach dostępnych podczas wystawiania dokumentów oraz na liście zasobów w bieżącej bazie danych.

Również wprowadzanie dokumentów na magazyn serwisowy jest mocno ograniczone. Tworzone tam dokumenty powstają automatycznie, podczas obsługi zleceń serwisowych, natomiast wprowadzanie dokumentów bezpośrednio z listy jest zablokowane.

W przypadku magazynów typu mobilny można wystawiać dokumenty MM gdzie magazyn mobilny może być zarówno magazynem źródłowym jak i docelowym. Magazyny te nie będą widoczne na żadnych listach dostępnych podczas wystawiania dokumentów.

magazyn UE – parametr widoczny dla magazynu o typie odległy. W przypadku, gdy następuje przesunięcie towaru pomiędzy dwoma magazynami znajdującymi się w różnych krajach UE, aby dokument Przesunięcia Międzymagazynowego wystawionego w programie został uwzględniony w deklaracji INTRASTAT, na MM jako magazyn docelowy należy wskazać taki magazyn odległy, który ma zaznaczony parametr magazyn UE.

Zaznaczenie tego parametru powoduje, że dla magazynu można przypisać kilka informacji wykorzystywanych później przy liczeniu deklaracji INTRASTAT:

Kod kraju – kod kraju, w którym znajduje się magazyn. Lista kodów państw członkowskich UE jest zdefiniowana w programie i dostępna po wciśnięciu przycisku   widocznego obok pola.

 Kod transakcji – dla magazynu można przypisać domyślny kod transakcji. Program proponuje kod 34 (Inne transakcje dotyczące dostaw bezpłatnych).

Kod kraju i kod transakcji przypisane do magazynu są przenoszone na dokument MM, na zakładkę [Dokumenty].

Nieaktywny – parametr, który decyduje o sposobie filtrowania listy magazynów, domyślnie pole to nie jest zaznaczone. Puste pole oznacza magazyn aktywny, czyli magazyn który bierze udział w obrocie towarowym. Po zaznaczeniu tego pola magazyn staje się nieaktywny, co oznacza, że nie możemy wystawiać dokumentów z nim związanych. Wszystkie dokumenty związane z magazynem nieaktywnym zostają w programie.

Cena domyślna – każdy magazyn lokalny i serwisowy może mieć ustaloną własną cenę sprzedaży, która będzie podpowiadała się na dokumentach wystawianych na ten magazyn. Można ją wybrać spośród aktywnych cen zdefiniowanych w Konfiguracji Firmy/ Handel/ Ceny towarów i usług. Cena ta jest nadrzędna w stosunku do cen domyślnych dla towaru i kontrahenta. Wyjątek stanowi rabat typu Stała Cena, który ma najwyższy priorytet. Pozostałe rabaty definiowane na Karcie Kontrahenta, w Ogólne/Rabaty oraz bezpośrednio na formularzu dokumentu będą wyliczane od ceny domyślnej dla magazynu.

Uwaga
Ceny, która została ustawiona jako domyślna dla magazynu, nie można ustawić jako nieaktywnej w System/ Konfiguracja Firmy/ Handel/ Ceny towarów i usług.

Jeżeli w System/ Konfiguracja/ Firma/ Księgowość/ Parametry zaznaczony jest rodzaj: Księgowość kontowa, na formularzu magazynu dostępne jest pole: Konto księgowe – pole umożliwiające wskazanie konta księgowego dla określonego magazynu.

Przykład
Mamy dwa magazyny: Sklep i Hurtownię. Na obu magazynach mamy towary. Likwidujemy magazyn Sklep.

Jeśli zaznaczymy, że Sklep jest nieaktywny, wszystkie towary jakie znajdowały się na tym magazynie zostaną zablokowane, nie będziemy mogli wystawić żadnego dokumentu w celu przesunięcia ich do drugiego magazynu.

Jak powinniśmy w takim przypadku postąpić ?

Najpierw musimy dokonać przesunięcia towaru na inny magazyn i dopiero wtedy zaznaczyć, że magazyn jest nieaktywny i nie bierze udziału w obrocie towarowym. Zawsze możliwa jest zmiana statusu danego magazynu.

Wprowadził/ zmodyfikował – pola te informują o dacie i osobie, która założyła dany magazyn i jako ostatnia modyfikowała formularz magazynu.

Istnieje możliwość ustawiania zakazów dostępu do magazynów dla poszczególnych operatorów (podobnie jak w przypadku kas w module Kasa/Bank). Umożliwia to obsługę sytuacji, gdy operator może pracować na kilku magazynach, na pozostałych natomiast ma zakaz wystawiania dokumentów.

Założenie zakazu dla operatora jest możliwe z poziomu formularza magazynu z zakładki [Zakazy]. Prawo do zakładania zakazów ma tylko operator z ustawionymi uprawnieniami administratora na karcie (Konfiguracja programu/ Użytkowe/ Operatorzy).

Zakładanie zakazów polega na wskazaniu operatorów, którzy nie mają prawa do pracy w tym magazynie. Na liście operatorów nie pojawią się operatorzy, którzy dany magazyn mają wskazany jako swój magazyn domyślny. Operator, dla którego założono zakaz nie ma możliwości wskazania danego magazynu w polu Magazyn na liście dokumentów oraz na formularzu dokumentu.

Pewnym wyjątkiem są dokumenty Przesunięcia Międzymagazynowego (MM), gdzie operator może wskazać magazyn docelowy pomimo tego, że ma założony do niego zakaz.

Czy ten artykuł był pomocny?