Lista nierozliczonych dokumentów – zakładka Ogólne

image_print

W menu Kasa/Bank/ Dokumenty nierozliczone znajduje się lista wszystkich dokumentów nierozliczonych w programie. Lista zawiera dwie zakładki: [Ogólne][Na dzień].

Zakładka Ogólne

Lista nierozliczonych dokumentów

Lista ta jest posortowana wg terminu płatności, a w obrębie tego samego terminu płatności wg daty dokumentu. Pod listą dokumentów dostępne są następujące parametry, które ułatwiają obsługę listy:

Filtr – wyszukujący po kolumnach: Numer dokumentuOpis.

Podmiot – umożliwia zawężenie listy do dokumentów konkretnego podmiotu. Umożliwi to alternatywny sposób rozliczania poszczególnych podmiotów (w stosunku do listy Rozliczenia podmiotu) oraz dodatkowy wydruk dokumentów nierozliczonych danego podmiotu.

Zakres dat – zawężający dokumenty do tych z zadanym terminem płatności.

Waluta – zawężający listę do dokumentów w konkretnej walucie.

Należności – zaznaczenie parametru spowoduje zawężenie listy tylko do należności.

Zobowiązania – zaznaczenie parametru spowoduje zawężenie listy tylko do zobowiązań.

Poza windykacją – pokazuje tylko te dokumenty, dla których został wybrany schemat windykacji. Wykazywane są tylko te dokumenty, dla których w kolumnie Po terminie wartość jest wyższa niż wartość w Terminie dowolnego Etapu windykacji.

Schemat windykacji dostępny jest w module CRM Plus.

Ikona zbiorczego rozliczania  – zawierająca dodatkowe podmenu:

Listę obsługują standardowe przyciski, opisane szczegółowo w rozdziale Standardy w programie niniejszego podręcznika. Dodatkowo dostępne są m. in. następujące przyciski:

 – lista zapisów kasowych/ bankowych podmiotu,

– lista płatności podmiotu z Preliminarza płatności,

 – lista rozliczeń kasowych/ bankowych podmiotu.

Seryjne/Zbiorcze rozliczanie

Ikona rozliczania (klawisz <F8>) jest aktywna, jeżeli są zaznaczone co najmniej dwa dokumenty oraz wybrana jest waluta inna niż –wszystkie-. W programie są możliwe dwa typy seryjnych rozliczeń: 

  • Typ domyślny to Rozliczanie dokumentów dla jednego podmiotu – po wyborze tego typu rozliczenia pojawi się komunikat: Czy na pewno chcesz dokonać seryjnego rozliczenia zaznaczonych dokumentów? Rozliczane będą dokumenty dla tego samego podmiotu. Mechanizm rozliczania wygląda tak samo jak w przypadku listy Rozliczenia podmiotu. Gdy brak pary do rozliczenia, mechanizm przechodzi do rozliczenia dokumentów kolejnego podmiotu, pozostawiając jako nierozliczone dokumenty poprzedniego podmiotu. Jeżeli Użytkownik zaznaczy dwa dokumenty o przeciwnych kierunkach, ale dla różnych podmiotów – w logu z przebiegu rozliczenia będzie informacja o braku pary do rozliczenia. Aby rozliczyć takie dokumenty należy wybrać drugą funkcję.
  • Rozliczanie dokumentów wielu podmiotów – po wyborze tego typu rozliczenia pojawi się komunikat: Czy na pewno chcesz dokonać seryjnego rozliczenia zaznaczonych dokumentów? Rozliczane będą również dokumenty różnych podmiotów. Mechanizm rozliczania jest następujący – funkcja kojarzy najpierw dokumenty tego samego podmiotu. Gdy zostaną już tylko dokumenty, dla których nie ma pary dla tego samego podmiotu – funkcja będzie rozliczać dokumenty najpierw próbując dopasować je po takiej samej kwocie, a następnie po terminie płatności.

Zasady dotyczące obsługi list, grupowania, sortowania, wyszukiwania pozycji (filtrowania) i ogólnie przystosowywania wyglądu list do indywidualnych potrzeb Użytkownika zostały opisane w rozdziale Standardy w programie.

Uwaga
W Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Księgowość kontowa dostępny jest parametr Automatyczne rozliczenia i rozrachunki. Po jego zaznaczeniu rozliczenie w module Kasa/Bank skutkować będzie rozrachunkiem w module Księga Handlowa lub Księga Handlowa Plus i analogicznie rozrachunek w module Księga Handlowa lub Księga Handlowa Plus skutkować będzie rozliczeniem w module Kasa/Bank.

Dokładniejszy opis funkcjonalności dostępny jest w podręczniku do modułu Księga Handlowa.

Czy ten artykuł był pomocny?