Płace i Kadry

image_print

Nowości

1. Aktualne wskaźniki.

Konfiguracja/Program/Płace/ Wynagrodzenia

Wskaźniki obowiązujące od dnia: 01.09.2020r.

 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie: 5024,48 zł.
 • Minimalna stawka uczniów I roku: 251,22 zł.
 • Minimalna stawka uczniów II roku: 301,47 zł.
 • Minimalna stawka uczniów III roku: 351,71 zł.
 • Młodociany – przyuczenie: 200,98 zł.

Wskaźniki obowiązujące od dnia: 01.10.2020r.

 • Wskaźnik waloryzacji: 96,7 %.

Wskaźniki obowiązujące od dnia: 1.01.2021 r.

 • Najniższe wynagrodzenie dla etatu: 2800 zł.
 • Minimalna stawka godzinowa dla umów: 18,30 zł.

 

Podstawa prawna:

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 sierpnia 2020 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w drugim kwartale 2020 r. (M.P. 2020, poz. 711).

Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 17 sierpnia 2020 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w IV kwartale 2020 r. (M.P. 2020, poz. 758).

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 września 2020 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2021 r. (Dz.U. 2020, poz. 1596).

2. Kontrola limitu urlopu ojcowskiego. Wprowadzono kontrolę urlopu ojcowskiego ze względu na liczbę dni wykorzystanego urlopu oraz wiek dziecka. Podczas wprowadzania nieobecności Urlop ojcowski na formularzu nieobecności wyświetlana jest informacja o wykorzystanej do tej pory liczbie dni urlopu ojcowskiego łącznie z wprowadzaną nieobecnością, na dane dziecko (jeśli w bieżącej nieobecności zostało wskazane dziecko w polu Opieka nad lub w ciągu 2 lat (jeśli w bieżącej nieobecności nie zostało wybrane dziecko niezależnie czy w poprzednich nieobecnościach).

W trakcie zapisu formularza nieobecności Urlop ojcowski, która powodowałaby przekroczenie limitu 14 dni pojawi się odpowiedni komunikat z możliwością wyboru czy nieobecność ma być zapisana pomimo przekroczenia limitu czy Użytkownik chce ją edytować i zmienić okres.

Dodatkowo w przypadku, gdy na formularzu nieobecności Urlop ojcowski zostanie wybrane dziecko podczas zapisu formularza program weryfikuje, czy dziecko nie ukończyło 2 lat i pracownik ma jeszcze prawo do urlopu. Sprawdzane jest czy na ‘datę do’ nieobecności ukończyło już 2 rok życia. Gdy wiek dziecka przekroczy 2 lata  pojawi się komunikat o przekroczeniu wieku.

3. Formularz nieobecności. Na formularzu nieobecności Urlop ojcowski/rodzicielski/ wychowawczy zostało dodane pole Opieka nad, w którym umożliwiono wskazanie dziecka, na które został udzielony dany urlop. Na rozwijanej liście wykazywane są dzieci wprowadzone na Listę członków rodziny z kodem stopnia pokrewieństwa 11 – dziecko własne, przysposobione lub dziecko drugiego małżonka. Edycja tego pola jest dostępna także na rozliczonych nieobecnościach. Dane dziecka wpisane w tym polu będą wykazane na świadectwie pracy.

4. Historia zatrudnienia. Umożliwiono odnotowanie w historii zatrudnienia informacji o okresach niewliczanych do stażu pracy. Na formularzu historii zatrudnienia dodano zakładkę [3.Okresy niewliczane do stażu pracy], na której Użytkownik może wskazać okresy przerw w zatrudnieniu, które przypadały w okresie zatrudnienia w innej firmie np. urlopy bezpłatne. Podczas wprowadzania należy podać rodzaj okresu niewliczanego do stażu oraz jego okres. Rodzaje okresów są zapisywane jako słownik ‘Rodzaj okresów niewliczanych do stażu pracy’. Jest on dostępny także z poziomu Płace i kadry >Słowniki. Słownik można importować z innej bazy danych. Wprowadzenie okresu niewliczanego do stażu pracy powoduje automatyczne pomniejszenie stażu pracy w tej danej firmie. Skorygowany staż pracy zostanie wyświetlony na zakładce [1.Ogólne] w polu Staż pracy.

5. Zakazy na wydziałach – wydruki. Wprowadzono obsługę zakazów na wydrukach płacowych i kadrowych dostępnych z poziomu listy pracowników w kadrach oraz wydrukach list płac i kwitkach wypłat GenRap:

 • Na wydrukach list płac (GenRap) oraz kwitkach wypłat (GenRap) nie będą wykazywani pracownicy, którzy w zapisie historycznych aktualnym na datę serwerową mają ustawiony wydział, do którego zalogowany Operator ma zakaz do podglądu danych kadrowych i/lub podglądu wypłat.
 • Na wydruków seryjnych kadrowych (aneks do umowy, umowa zlecenie, umowa o dzieło) oraz wydruku lista pracowników (GenRap) oraz lista zapisów historycznych (GenRap) nie będą drukowani pracownicy z wydziału, do którego Operator ma zakaz do podglądu danych kadrowych.
 • Na wydrukach seryjnych płacowych dostępnych z listy pracowników w kadrach nie będą wykazywani pracownicy, którzy w zapisie historycznych aktualnym na datę serwerową mają ustawiony wydział, do którego zalogowany Operator ma zakaz do podglądu danych kadrowych i/lub podglądu wypłat.
 • Na wydrukach lista umów cywilnoprawnych oraz lista umów cywilnoprawnych bez wypłat dostępnych z poziomu listy pracowników w kadrach nie będą uwzględniani pracownicy, którzy w zapisie aktualnym na datę serwerową mają ustawiony wydział, do którego dany Operator ma zakaz do podglądu danych kadrowych i/lub wypłat.
 • Na wydrukach płacowych dostępnych z poziomu listy pracowników w kadrach (karta zasiłkowa (wiele plików e-mail), lista wypłaconych dodatków za okres, ZUS IMIR (wiele plików e-mail), podstawa składek ZUS dla umów cywilnoprawnych, pracownicy z 50% kosztami uzyskania w wypłatach, pracownicy z przychodami, pracownicy z wypłatami za okres, pracownicy z wypłatami wg deklaracji, raport niespłaconych pożyczek, raport zajęć wynagrodzenia, raport zaliczek netto, raport zaliczek brutto, przekroczenie progu podatkowego, przekroczenie rocznej podstawy emer-rent, zaliczka podatku na PIT-4 wg progów) nie będą drukowani pracownicy z wydziału, do którego Operator ma zakaz do podglądu wypłat.

 

6. Zaświadczenie płatnika składek Z-3. Wprowadzono wykazywanie wszystkich składników wynagrodzenia, które stanowiły podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe w przypadku generowania zaświadczenia dla pracownika zwolnionego, gdy zasiłek przysługuje za okres po ustaniu zatrudnienia. Podczas generowania druku Z-3 jeśli w oknie z parametrami w polu 'Zaświadczenie dla nieobecności w dniu’ zostanie podana data nieobecności, która jest późniejsza niż data zwolnienia pracownika wprowadzona w ostatnim zapisie historycznym, w sekcji Informacje o składnikach wynagrodzenia zostaną dodatkowo wykazane elementy wynagrodzenia, które w konfiguracji mają ustawiony sposób wliczania do podstawy chorobowej jako 'nie wliczać’ i sposób naliczania składek ZUS jako 'naliczać’. W przypadku składników miesięcznych zostaną wykazane w kwocie wypłaconej w kolumnie premie i inne składniki uwzgl.w kwocie faktycznej. Dodatki okresowe w zależności od tego za jaki okres przysługują zostaną uwzględnione w tabelach Składniki za okresy kwartalne, roczne lub za inne okresy.

Zmiany

1. Naliczanie składki na FEP. Wprowadzono zmiany w naliczaniu podstawy składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w sytuacji, gdy pracownik wykonuje pracę w warunkach szczególnych lub o szczególnym charakterze tylko przez część miesiąca. Podstawa składki naliczana jest proporcjonalnie do liczby dni kalendarzowych, w których istniał obowiązek naliczania obciążeń na FEP za pracownika. Podczas wyliczania liczby dni wykonywania pracy w warunkach szczególnych lub o szczególnym charakterze brane są pod uwagę daty od-do ustawione przy polu Kod FEP na formularzu danych pracownika na zakładce [Ubezpieczenie c.d.] (wcześniej daty miały jedynie charakter informacyjny i nie wpływały na wyliczenia). Ustalona liczba dni ograniczona jest do okresu obowiązywania zapisu historycznego w którym wprowadzony jest kod FEP oraz okresu zatrudnienia (jeśli z zapisu historycznego wynika, że pracownik rozpoczął/zakończył zatrudnienie w tym miesiącu).  Podstawa wymiaru składki na FEP ustalana jest proporcjonalnie również w stosunku do okresu wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze w odniesieniu do wypłacanych składników wynagrodzenia przysługujących za okres dłuższy niż miesiąc. Jeśli pracownik w wypłacie ma naliczone elementy za różne okresy (za różne miesiące w przypadku elementów wypłacanych za okres miesiąca lub za różne okresy, w przypadku dodatków okresowych) podstawa FEP zostanie ustalona oddzielnie dla każdego okresu. Jeśli pracownik był zatrudniony tylko przez część miesiąca podczas wyliczania podstawy FEP podstawa składki emerytalnej będzie dzielona przez liczbę dni kalendarzowych zawężoną do okresu zatrudnienia. Podczas wyliczania podstawy FEP podstawa składki emerytalnej z wszystkich elementów wynagrodzenia naliczonych w wypłacie za dany okres (za dany miesiąc lub za okres dla elementów okresowych) będzie dzielona przez liczbę dni kalendarzowych w okresie, za który przysługują elementy i mnożona przez liczbę dni wykonywania pracy w warunkach szczególnych lub o szczególnym charakterze ustaloną na podstawie danych u pracownika.

2. Deklaracja PFRON Na formularzu deklaracji PFRON usunięto parametr ‘Uwzględniać w kosztach pracy FP w wysokości’. Do kosztów płacy zostanie wliczona składka na Fundusz Pracy w pełnej wyliczonej kwocie w wypłacie.

3. Formularz danych kadrowych. Na liście słownikowej dla pola Stan cywilny dodano pustą pozycję, która umożliwia usunięcie informacji o stanie cywilnym pracownika, gdy została już wcześniej wprowadzona.

4. Import e-Zwolnień. Zablokowano import z PUE e-zwolnień ze statusem ‘Anulowane’. W logu podczas importu pojawi się komunikat: Błąd importowania nieobecności: e-Zaświadczenie ma status Anulowane. Nieobecność nie została zaimportowana.

5. Nieobecność Urlop opiekuńczy. Zmieniono sposób wykazywania informacji o nieobecnościach Urlop opiekuńczy kp 188/dni (plan), Urlop opiekuńczy kp 188/godz (plan), Urlop opiekuńczy kp 188 , Urlop opiekuńczy kp 188 (2dni)/godz na wydrukach Karta pracy oraz Czas pracy (GenRap). W sekcji z nieobecnościami dodano nową pozycję Urlop opiekuńczy, w której znajduje się informacji o liczbie dni kalendarzowych i pracy wymienionych powyżej nieobecności. Do tej pory urlop opiekuńczy w sekcji z nieobecnościami traktowany był jako Urlop okolicznościowy. W związku z tą zmianą w konfiguracji na liście Opisy nieobecności do kart pracy dostępnej z poziomu System/Konfiguracja/Firma/Płace/Opisy nieobecności do kart pracy dodano nową pozycję Urlop opiekuńczy. W definicji standardowych nieobecności Urlop opiekuńczy kp 188/dni (plan), Urlop opiekuńczy kp 188/godz (plan), Urlop opiekuńczy kp 188, Urlop opiekuńczy kp 188 (2dni)/godz zmieniono ustawienie w polu Opis na wydruku Karty pracy na Urlop opiekuńczy.

6. Deklaracje PIT. Zaktualizowano wzór dokumentu elektronicznego do wysyłki następujących deklaracji do systemu e‑Deklaracje: PIT-4R(9), PIT-11(25) z załącznikiem PIT-R(20), PIT -8C(10).

7. Typy wypłat. Na liście typów wypłat dostępnej z poziomu System/Konfiguracja/Firma/ Płace/Typy wypłat dodano parametr Pokazuj tylko aktywne typy wypłatumożliwiający wyfiltrowanie aktywnych typów wypłat.

8. Historia zatrudnienia. Zmieniono nazwę zakładki [Nieobecności] na [Urlop wypoczynkowy].

9. Wydruk umowa o pracę/aneks do umowy. Na wydruku umowy o pracę oraz aneksie dodano opis 'brutto’ przy kwocie wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkach, które mają określoną wartość.

10. Wydruk Zaświadczenie płatnika składek Z-3. Dostosowano wydruk Zaświadczenie płatnika składek Z‑3 dla pracowników oddelegowanych. Jeśli pracownik przez cały miesiąc był oddelegowany do pracy za granicę na wydruku, w tabeli Składniki wynagrodzenia za okresy miesięczne zostanie uwzględniona w kolumnie 8. premie i inne składniki uwzgl.w kwocie faktycznej podstawa składki chorobowej z wypłaty naliczonej na liście płac dla pracowników oddelegowanych. W przypadku, gdy pracownik przez część miesiąca pracował w Polsce, a przez część był oddelegowany przychód uzyskany u płatnika składek zarówno za czas pracy w kraju, jak i za granicą zostanie uwzględniony w kolumnie 8 bez uzupełniania. Z wypłaty za czas oddelegowania zostanie wykazana podstawa składki chorobowej, natomiast z wypłaty za okres pracy w Polsce kwota elementów, które w konfiguracji mają ustawione wliczanie do podstawy zasiłku chorobowego (niezależnie od wybranej metody wliczania).

11. Współpraca Comarch ERP Optima z aplikacją Comarch HRM w modelu usługowym. W związku z podziałem aplikacji Comarch HRM na moduły zmieniono sposób zamówienia usługi w modelu usługowym. Po zakończeniu okresu testowego, gdy Klient decyduje się na zakup aplikacji, w konfiguracji firmy w gałęzi Comarch HRM po zaznaczeniu opcji Zamów z obowiązkiem zapłaty należy wskazać zamawiane moduły, a następnie potwierdzić zamówienie.

12. Współpraca Comarch ERP Optima z aplikacją Comarch TNA. Na formularzu pracownika na zakładce [7.PPK/Dodatkowe] dodano nową sekcję Współpraca z Comarch TNA, w której dostępne są parametry Pozwalaj na synchronizacje do Comarch TNA oraz Pozwalaj na logowanie do Comarch TNA pozwalające na określenie czy dany pracownik ma być dostępny w aplikacji Comarch TNA i czy może się do niej logować. Parametry domyślnie są zaznaczone. Można je ustawić seryjnie dla zaznaczonych pracowników za pomocą Seryjnej zmiany wartości pola.

Poprawiono

1. Deklaracje ZUS RCA/ ZUS RZA. Podczas generowania zerowej deklaracji ZUS RCA/ZUS RZA dla nowo zatrudnionego pracownika lub zleceniobiorcy, za miesiące, w których nie było wypłat, informacje dotyczące kodu ubezpieczenia oraz zatrudnienia (w przypadku pracowników zatrudnionych na umowę o pracę) były pobierane z pierwszego zapisu historycznego, a powinny z zapisu obowiązującego w miesiącu, za który naliczano deklaracje. Działanie poprawiono.

2. Naliczanie wynagrodzenia:

 • Poprawiono naliczanie pomniejszenia proporcjonalnego oraz wynagrodzenia powyżej/poniżej normy w przypadku, gdy pracownik pracował w kilku strefach w miesiącu.
 • Poprawiono naliczanie pomniejszenia proporcjonalnego oraz wynagrodzenia powyżej/poniżej normy dla pracownika zatrudnionego na stawce godzinowej w przypadku, gdy w trakcie miesiąca miał zmianę wymiaru etatu i modyfikacje w planie pracy lub zmianę kalendarza i jest w nim inna norma dla danego miesiąca.

 

3. Korekta wypłaty. Poprawiono naliczanie pomniejszenia proporcjonalnego oraz wynagrodzenia powyżej/poniżej normy w przypadku, gdy w trakcie miesiąca pracownik miał zmianę wymiaru etatu i modyfikacje w planie pracy.

4. Naliczanie zaliczki podatku:

 • Gdy naliczano seryjnie wypłaty dla pracowników z kodem tytułu ubezpieczenia: 0124, 0125, 0126, przy sprawdzaniu przekroczenia progu podatkowego program niepotrzebnie w kwocie dochodu uwzględniał składki społeczne pracownika i za wcześnie naliczany był podatek w wysokości 32%. Działanie poprawiono.
 • Podczas seryjnego naliczania w danym miesiącu deklaracji drugiej wypłaty etatowej, w której wypłacany był jedynie dodatek i w pierwszej z nich został przekroczony próg podatkowy niepoprawnie naliczała się zaliczka podatku i dodatkowo na zakładce [Podatki] wyświetlał się błędny procent podatku. Działanie poprawiono.

 

5. Naliczanie składki zdrowotnej. Jeśli pracownik, który przez część miesiąca pracował w Polsce, a przez część był oddelegowany, po naliczeniu wypłat etatowych miał dodatkowo wypłacany na liście płac o rodzaju Inne dodatek nieopodatkowany i nieozusowany niepotrzebnie naliczała się składka zdrowotna (przy braku podstawy do ubezpieczenia zdrowotnego). Działanie poprawiono.

6. Naliczanie składki na FGŚP. Po wyrejestrowaniu z ubezpieczeń pracownika, który był wcześniej zgłoszony z kodem 2241, w wypłacie naliczonej z kodem 3000, nadmiarowo naliczała się składka na FGŚP. Działanie poprawiono.

7. Podstawa chorobowego.

 • Program niepoprawnie dopełniał wynagrodzenie z bieżącego miesiąca w przypadku zmiany wymiaru etatu w trakcie miesiąca, gdy pracownik w okresie, gdy obowiązywał nowy wymiar etatu miał wprowadzony urlop oraz naliczany dodatek wliczany do podstawy chorobowego metodą 'dopełniać wg dni’ lub 'dopełniać wg godzin’. Działanie poprawiono.
 • W przypadku naliczenia podstawy zasiłku z bieżącego miesiąca, dodatek zdefiniowany jako nieozusowany, ale wliczany do podstawy zasiłków chorobowych był uwzględniany w podstawy w kwocie pomniejszonej o 13,71%. Działanie poprawiono.
 • W przypadku, gdy pracownik miał odnotowane zwolnienie chorobowe w okresie nieprzekraczającym trzech miesięcy od poprzedniej nieobecności i między nieobecnościami nastąpiła dwa razy zmiana wymiaru etatu, w tym druga przypadała w trakcie zwolnienia chorobowego, podstawa zasiłku dla tej nieobecności przed zmianą etatu była przepisywana z poprzedniej nieobecności, a powinna być ustalona na nowo. Działanie poprawiono.

 

8. Ekwiwalent za niewykorzystany urlop. W przypadku, gdy w ostatnim miesiącu zatrudnienia pracownik miał odnotowany urlop i zmieniono jego wymiar etatu ekwiwalent naliczał się za niepoprawną ilość godzin. Działanie poprawiono.

9. Pożyczka PKZP. W niektórych przypadkach gdy udzielono pożyczki uzupełniającej do pożyczki PKZP, w kolejnej wypłacie etatowej naliczała się dwa razy spłata raty kapitałowej. Działanie poprawiono.

10. Opis analityczny. Dla elementu 'Podwyższenie zasiłku macierzyńskiego’ nie generował się opis analityczny. Działanie poprawiono.

11. Limity urlopu wypoczynkowego:

 • W przypadku, gdy pracownik miał co najmniej dwa zapisy historyczne bez informacji o zatrudnieniu niepoprawnie wyliczał się limit urlopu za pierwszy rok zatrudnienia. Pracownik był traktowany jakby miał staż pracy co najmniej 10 lat i limit naliczał się z 26 dni. Działanie poprawiono.
 • Zmieniono sposób naliczania limitu urlopowego w sytuacji, gdy pracownik w trakcie roku nabył prawo do wyższego wymiaru urlopu i zmieniał wymiar etatu. Do tej pory przeliczany według wyższego wymiaru był jedynie limit za okres, w trakcie którego nastąpiło osiągnięcie 10 lat stażu. Po zmianie według wyższego wymiaru zostanie przeliczony limit za cały rok lub okres bieżącego zatrudnienia, jeśli pracownik pracował tylko przez część roku.
 • W przypadku, gdy pracownik w bieżącym roku miał odnotowanych kilka zmian wymiaru etatu, podczas naliczania limitu za poprzednie lata dodawał się także limit za rok bieżący. Dodatkowo przeliczenie limitu za bieżący rok powodowało zawieszanie się programu oraz naliczenie wielu pozycji limitu. Działanie poprawiono.
 • Jeśli pracownik miał niepoprawne daty w zapisach historycznych, podczas dodawania limitu następowało zawieszenie programu i naliczenie wielu nadmiarowych pozycji limitu. Działanie poprawiono.
 • Jeśli pracownik miał odnotowaną aktualizację danych kadrowych na kolejny rok, która wpływała na przeliczenie limitu nieobecności (np. przedłużenie umowy), po wejściu do limitów za bieżący rok i wyjściu przez zapis dyskietką pojawiały się nadmiarowe pozycje limitu. Działanie poprawiono.
 • Poprawiono naliczanie limitu urlopu w przypadku, gdy w pracownik w ciągu roku zyskał prawo do wyższego wymiaru i miał co najmniej dwa razy zmieniany wymiar etatu. W limitach po zmianie etatu niepoprawnie wyliczała się liczba dni urlopu proporcjonalnego oraz nie była wykazywana liczba dni urlopu z przeniesienia.
 • Niepoprawnie naliczał się limit urlopu w przypadku aktualizacji danych pracownika związanych ze zmianą wymiaru etatu/normy dobowej do urlopu z datą 2 stycznia. Działanie poprawiono.
 • Niepoprawnie naliczał się limit urlopu, gdy pracownik miał odnotowaną zmianę wymiaru etatu po jednym dniu pracy. Działanie poprawiono.
 • Limit urlopu był niepoprawnie naliczany jeśli pracownik miał zmianę wymiaru etatu na jeden dzień. Działanie poprawiono.
 • W niektórych przypadkach program niepoprawnie przeliczał godziny (minuty) na dni wykorzystanego oraz pozostałego urlopu. Po zmianie w polach, w których liczba godzin urlopu jest przeliczana na dni zastosowane jest zaokrąglenie matematyczne do 4 miejsc po przecinku. Działanie poprawiono.
 • Poprawiono przeliczanie godzin (minut) na dni w limicie urlopu w przypadku, gdy pracownik ma normę dobową dla urlopu 7:35.
 • W przypadku, gdy pracownik w ostatnim miesiącu zatrudnienia miał zmieniony wymiar etatu, dni za które naliczono w wypłacie Ekwiwalent za niewykorzystany urlop nie były wykazywane w limicie urlopu w kolumnie Wypłacony ekwiwalent. Działanie poprawiono.

 

12. Seryjne przeliczanie limitów nieobecności. W przypadku, gdy pracownik miał odnotowane trzy aktualizacje danych związane ze zmianą wymiaru etatu i na formularzu limitu urlopu miał wprowadzoną korektę pomniejszającą limit w momencie seryjnego przeliczania limitu w ostatniej pozycji parametr Korekta pomniejszająca odznaczał się. Działanie poprawiono.

13. Kalendarz Nie(obecności). W przypadku, gdy pracownik rozliczany według obecności na kalendarzu Nie(obecności) w tym samym dniu miał odnotowaną nieobecność na część dnia i czas przepracowany, niepoprawnie był wykazywany czas pracy w dniach i godzinach. Działanie poprawiono.

14. Formularz nieobecności. Na formularzu nieobecności Zwolnienie chorobowe wykazywana była zaniżona Liczba dni chorobowego w obrębie okresu zasiłkowego w przypadku, gdy pracownik miał naliczony w wypłacie Okres wyczekiwania na zasiłek chorobowy zaliczany do innego okresu zasiłkowego. Działanie poprawiono.

15. Import planu pracy z arkusza Excel. Gdy na dzień zaplanowany jako Wolny importowano typ dnia Praca w polu Rodzaj dnia wolnego nie było usuwane oznaczenie. Działanie poprawiono.

16. Import e-Zwolnień. Nie można było zaimportować e-zwolnienia w przypadku, gdy w pliku w nazwie przychodni był więcej niż 1 przecinek. Podczas importu takiego pliku pojawiał się komunikat o nieprawidłowym formacie. Działanie poprawiono.

17. Eksport do pliku Z-12. Dodatki, które w konfiguracji na zakładce [Szczegółowe] w polu Wliczać do GUS miały ustawioną opcję:

 • ‘dodatki za pracę zmianową’ i 'premie regulaminowe’ po zaimportowaniu do programu Z-12 GUS nie były wykazywane w polu C9. Działanie poprawiono.
 • ’premie regulaminowe’ i 'premie i nagrody uznaniowe’ po zaimportowaniu do programu Z-12 GUS nie były wykazywane w polu D11. Działanie poprawiono

 

18. Wydruk Kwitek wypłaty. W przypadku, gdy pracownik przekroczył próg podatkowy i miał naliczoną wypłatę na liście płac o rodzaju Inne na wydrukach płacowych wykazywany był procent podatku jako 17% zamiast 32 %. Działanie poprawiono.

19. Wydruk Kwitek wypłaty (jeden plik-wydruk). U pracowników przebywających cały miesiąc na urlopie wychowawczym nadmiarowo była wykazywana podstawa składki zdrowotnej. Działanie poprawiono.

20. Wydruk Zestawienie list płac. W podsumowaniu zestawienia w pozycji Zasiłki ZUS Opodatkowane nadmiarowo był wykazywany 'Przychód z tytułu PPK’. Działanie poprawiono.

21. Wydruk listy płac. Na ostatniej stronie wydruku generowała się pusta tabela. Działanie poprawiono.

22. Wydruk ERP-7 Zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu. Na wydruku powiększono margines górny.

23. Wydruk Deklaracja rezygnacji z PPK. Zaktualizowano numer Dziennika Ustaw w przypisie.

Czy ten artykuł był pomocny?