Analizy dla modułu Płace i Kadry

Kadry – Lista pracowników

Ogólna struktura zatrudnienia

Lista osób uwzględnianych w analizie zależna jest od zastosowanego na liście filtra: Wszyscy / Etaty / Umowy.

Struktura wyliczana jest na dowolny dzień (podany w dolnej części okna).

W strukturze uwzględniani są: 

 • pracownicy etatowi – osoby zatrudnione w danym dniu na etat,
 • pracownicy etatowi ze zleceniem – osoby zatrudnione w danym dniu na etat i posiadające aktualną w tym dniu umowę cywilnoprawną (wskazany dzień mieści się pomiędzy datą zawarcia i rozwiązania umowy),
 • uczniowie,
 • zleceniobiorcy – osoby zatrudnione w danym dniu na umowę – zlecenie.

 

Przy liczeniu za okres dłuższy niż jeden dzień – należy wyliczyć średni stan zatrudnienia (dla każdej z wymienionych wyżej podgrup) za analizowany okres, wg zasady: (stan na 1-szy dzień + stan na 2 dzień +…..+ stan na n-ty dzień) / liczba dni

Struktura zatrudnienia wg stanowisk

Analiza przedstawia podział pracowników etatowych wg stanowisk na jakich są zatrudnieni. Pozycje w legendzie obok wykresu tworzone są na podstawie słownika stanowisk zdefiniowanego w module.

Struktura zatrudnienia wg rodzaju umowy

Analiza przedstawia podział pracowników etatowych ze względu na rodzaj podpisanej umowy o pracę:

 • zatrudnieni na okres próbny,
 • zatrudnieni na czas określony,
 • zatrudnieni na czas nieokreślony,
 • zatrudnieni na wykonywania określonej pracy.

Pozycje w legendzie widocznej obok wykresu tworzone są na podstawie słownika rodzajów umów zdefiniowanego w module.

Płace – wypłaty pracowników

Koszty wynagrodzeń (wypłaty brutto)

Wykres przedstawia procentowy rozkład kosztów wynagrodzeń. Wykres podzielony jest na 5 podstawowych części:

 • Etat,
 • Umowy,
 • inne,
 • zasiłki ZUS – niezależnie od tego na której z list zostały wypłacone,
 • zaliczki – bez spłat (spłaty sumują się do tego typu wypłat, przy jakich były potrącone.

Kryterium umieszczania jest miesiąc i rok deklaracji. Możliwy jest także wybór dowolnego okresu dla analizy, poprzez wskazanie początkowego i końcowego miesiąca i roku deklaracji.

Koszty wynagrodzeń dla elementu

Na wykresie podrzędnym otrzymujemy rozbicie wartości danego elementu na 4 części składowe:

 • składki na ubezp. społeczne pracownika,
 • składki na ubezp. zdrowotne pracownika,
 • podatek przekazany do US,
 • do wypłaty po odliczeniu podatku i składek.

Taki podział jest widoczny w legendzie do każdego podwykresu, ale poszczególne składowe mogą nie występować jako wycinki konkretnego wykresu (np. dla Zasiłków ZUS w praktyce nie ma składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, a podwykres Zaliczek zawiera tylko część do wypłaty.)

Tak więc potencjalny podział na 4 części dotyczy wszystkich wycinków wykresu podstawowego, w praktyce zawsze jest część Do wypłaty, a pozostałe występują wówczas gdy dla danej grupy wypłat wystąpiło potrącenie danego typu.   
Analizy dla modułu Handel

Uwaga
Analizy, które można wykonać w oparciu o wskazaną grupę towarów liczone są wyłącznie w odniesieniu do grupy głównej towaru, definiowanej na zakładce [Ogólne] karty towarowej. W analizach nie są uwzględniane grupy wskazane na zakładce Grupy karty towaru.

Uwaga
Magazyn dla analiz dokumentów handlowych i magazynowych. W analizach wywoływanych kontekstowo z poziomu poszczególnych list brany jest pod uwagę zawsze magazyn wybrany uprzednio na liście (niezależnie od parametru Przejmuj filtr z aplikacji).

Lista zasobów

Wartość zasobów w czasie

Raport wylicza sumaryczną wartość zasobów na każdy dzień z podanego okresu.

Wszystkie magazyny – jeśli parametr jest zaznaczony analiza dotyczy wszystkich magazynów. Po odznaczeniu tego parametru (puste pole) raport będzie dotyczył tylko jednego, wybranego magazynu..

Od dnia/ Do dnia – daty określające początek i koniec analizowanego okresu

Towary – raport może uwzględniać zasoby: 

 • Wszystkie – wyliczona zostanie wartość wszystkich zasobów.
 • Grupa – analiza obejmuje tylko towary z wybranej grupy. Po zaznaczeniu tego parametru uaktywnia się pole Grupa, w które należy wpisać/wybrać z listy symbol danej grupy towarowej.
 • Kod – raport będzie dotyczył tylko jednego, wybranego towaru. Po zaznaczeniu tego parametru uaktywnia się pole Towar, w które należy wpisać/wybrać z listy kod towaru.

Netto/ brutto – analiza może dotyczyć wartości netto lub brutto zasobów.

Ilość zasobów w czasie

Analiza przedstawia rozkład ilości zasobów na poszczególne dni podanego okresu.

Wszystkie magazyny – jeśli parametr jest zaznaczony analiza dotyczy wszystkich magazynów. Po odznaczeniu tego parametru (puste pole) raport będzie dotyczył tylko jednego, wybranego magazynu.

Od dnia/ Do dnia – daty określające początek i koniec analizowanego okresu

Towary – raport może uwzględniać zasoby:

 • Wszystkie – wyliczona zostanie wartość wszystkich zasobów.
 • Grupa – analiza obejmuje tylko towary z wybranej grupy. Po zaznaczeniu tego parametru uaktywnia się pole Grupa, gdzie należy wpisać/wybrać z listy symbol danej grupy towarowej.
 • Kod – raport będzie dotyczył tylko jednego, wybranego towaru. Po zaznaczeniu tego parametru uaktywnia się pole Towar, w które należy wpisać/wybrać z listy kod towaru.

Ilość – raport można wykonać dla jednej z podanych ilości:

 • Ilość – towaru na magazynie.
 • Rezerwacje – na ilość zarezerwowanego towaru mają wpływ dokumenty handlowe w buforze (rezerwacje bezterminowe) i rezerwacje odbiorców.
 • Braki – powstają, gdy zarezerwowano więcej towaru niż mamy go na magazynie.
 • Ilość dostępna – równa jest ilości pomniejszonej o wszystkie rezerwacje.

Plan dostaw

Analiza oparta o wykres ilość zasobów w czasie. Zadaniem wykresu jest pokazanie, czy ilość uwzględniająca rezerwacje i zamówienia (czyli wypadkowa) zawsze będzie powyżej zera (powinna). Jeśli wypadkowa schodzi poniżej zera, oznacza to, że należy zamówić więcej towaru.

Na wykresie pokazywane są trzy serie: ilość pomniejszona o rezerwacje, ilość zamówiona i wypadkowa (różnica dwóch pierwszych wartości).

Wszystkie magazyny – jeśli parametr jest zaznaczony analiza dotyczy wszystkich magazynów. Po odznaczeniu tego parametru (puste pole) raport będzie dotyczył tylko jednego, wybranego magazynu.

Od dnia/ Do dnia – daty określające początek i koniec analizowanego okresu.

Towary – raport może uwzględniać zasoby:

 • Wszystkie – wyliczona zostanie wartość wszystkich zasobów.
 • Grupa – analiza obejmuje tylko towary z wybranej grupy. Po zaznaczeniu tego parametru uaktywnia się pole Grupa, gdzie należy wpisać/wybrać z listy symbol danej grupy towarowej.
 • Kod – raport będzie dotyczył tylko jednego, wybranego towaru. Po zaznaczeniu tego parametru uaktywnia się pole Towar, w które należy wpisać/wybrać z listy kod towaru.

Wskaźniki magazynowe

Wskaźniki magazynowe to iloraz sprzedaży, do średniej wartości magazynu w okresie czasu:

Wm = S/M

S – sprzedaż liczona jako suma wartości netto w zadanym okresie

M – średnia wartość stanu magazynowego w zadanym okresie, w Comarch ERP Optima liczona jako suma wartości stanu w poszczególnych dniach podzielona przez ilość dni.

Przykład
Towar A

PZ 10 szt. W cenie 10 zł. (02.11)

FA 1 szt w cenie 20 zł. (03.11)

Wykonujemy analizę sprzedaży wg towarów, na niej otrzymujemy 20 zł – wartość netto, lub ilościowo – 1 szt.

Wykonujemy raport: „wskaźnik magazynowy” za 1 dzień (03.11) – wartościowy oraz ilościowy.

Wg powyższego wzoru otrzymujemy:

 1. wartościowo
 2. 20:90:1=0,2222
 3. ilościowo:jeśli to samo wykonamy np. za okres 2 dni wtedy otrzymamy: (daty od 2-3.11)
 4. 1:9:1=0,1111
 1. wartościowo:
 2. 20:95:2=0,1053
 3. ilościowo:

1:9,5:2=0,0526 

Analogicznie, jeśli ilość dni zostaje zwiększana.

Możemy się spotkać z podstawianiem pod M stanu końcowego, stanu początkowego lub sumy tych stanów podzielonej przez 2. Ponieważ w Comarch ERP Optima wyliczenia są bardzo dokładnie, dlatego dla dużych baz danych (duża ilość towarów) liczenie tego raportu może trwać bardzo długo. Jeśli średni stan magazynu dla danego towaru w analizowanym okresie jest zerowy, to dla takiego towaru wskaźnik ustawiany jest na -999999999999999.99.

Wskaźnik pokazuje, w jakim stopniu towary się sprzedają. Niski wskaźnik mają towary zalegające na magazynie. Wysoki mają te, które dobrze rotują (duża sprzedaż przy małej wartości stanu), nie zalegają na magazynie w stosunku do sprzedaży.

Możemy spotkać się też z innym miernikiem – tzw. rotacja, czyli odwrotność powyższego:

R = M/S

Interpretacja jest odwrotna – „chodliwe” towary mają niski wskaźnik.

Zwykle wskaźniki/rotację liczy się wartościowo – w Comarch ERP Optima mamy dodatkowo ilość, czyli dokładnie to samo, ale zamiast wartości bierzemy do wzorów ilości (ilość sprzedana przez średnią ilość na magazynie).

Wydania zewnętrzne/ Przyjęcia zewnętrzne.

Z poziomu listy WZ i listy PZ dostępne są analogiczne analizy. Różnica pomiędzy nimi polega na uwzględnianiu dokumentów w buforze. Analizy wykonywane dla WZ uwzględniają wszystkie aktywne dokumenty, również te w buforze. Przyjęcia zewnętrzne o statusie bufor są pomijane w trakcie wykonywania analiz.

Analizy nie dotyczą dokumentów anulowanych.

Analiza WZ/PZ wg kontrahentów

Raport przedstawia wartość dokumentów WZ/PZ dla poszczególnych kontrahentów.

Na raporcie znajdują się następujące pola:

Przejmuj filtr z aplikacji – zaznaczenie spowoduje, że raport zostaje wyliczony dla dokumentów wyfiltrowanych na liście, z poziomu której uruchamiamy analizę. Inne parametry nie są wtedy dostępne, ponieważ raport jest wyliczany dla dokumentów wyfiltrowanych na liście.

Możliwość zaznaczenia pozostałych parametrów istnieje jedynie wtedy, gdy nie jest aktywne przejmowanie parametrów z listy:

Pokaż pierwszych – program uwęgleni pierwszych n kontrahentów, dla których wyliczone wartości będą największe.

Data od/ Data do – istnieje możliwość zdefiniowania okresu, w jakim nastąpiło wydanie towaru.

Kontrahenci z grupy – raport może obejmować wydania dla wszystkich kontrahentów (parametr niezaznaczony) lub tylko kontrahentów z określonej grupy. Po zaznaczeniu istnieje możliwość wpisania kodu grupy lub jej wybrania z listy wyświetlonej po wciśnięciu przycisku Grupa.

Netto/ brutto/ ilość – analiza będzie dotyczyła wartości netto lub brutto dokumentów.

W przypadku wyliczania analizy dla ilości należy pamiętać, że program nie rozróżnia jednostek – tzn. wynik będzie obejmował wydaną ilość towaru niezależnie od zdefiniowanej dla towaru jednostki. Raport zawsze wyliczany jest w jednostkach podstawowych towaru, a jeśli na dokumencie wykorzystana była jednostka pomocnicza – zostanie przeliczona na podstawową.

Sortowanie wg obrotów/ marży/ kod ros./ nazwa ros. – wyniki mogą być sortowane malejąco wg wartości sprzedaży (netto lub brutto), marży lub kodu/ nazwy kontrahentów. Sortowanie nie dotyczy analizy ilości oraz dokumentów PZ.

Analiza WZ/PZ towarów dla kontrahenta

Analiza wydań (WZ) lub przyjęć (PZ) poszczególnych towarów dla wskazanego kontrahenta. Na wykresie przedstawiona jest wartość sprzedaży (zakupu) poszczególnych towarów oraz w przypadku analizy WZ – również uzyskana marża.

Uwaga
Wykres podrzędny uzyskujemy klikając na wykresie w część odpowiadającą wartości wyliczonej dla konkretnego kontrahenta.

Parametry możliwe do ustalenia:

Przejmuj filtr z aplikacji – w raporcie uwzględniane są dokumenty wyfiltrowane na liście. Ustalenie pozostałych parametrów jest możliwe dopiero po jego odznaczeniu.

Pokaż pierwszych – analiza obejmie pierwszych n towarów, którymi obrót z danym kontrahentem będzie największy.

Zakres dat – istnieje możliwość zdefiniowania okresu czasu, jaki ma obejmować raport.

Towary z grupy – analiza może dotyczyć wszystkich towarów (parametr odznaczony) lub z wybranej grupy (należy zaznaczyć parametr i wybrać grupę).

Netto/ brutto/ ilość – analiza może dotyczyć wartości netto lub brutto wydanych/ przyjętych towarów. Możliwa jest również analiza ilości – wtedy ilość towaru wyliczana jest w jednostkach podstawowych (jeśli wykorzystywane były jednostki pomocnicze – program przeliczy je na podstawowe).

Sortowanie wg obrotów/ marży/ kodu ros./ nazwy ros. – wyniki mogą być sortowane malejąco wg wartości sprzedaży (netto lub brutto) lub marży. Sortowanie nie dotyczy analizy ilości oraz dokumentów PZ.

Analiza WZ wg towarów

Raport ma na celu sporządzenie analizy wartości netto i uzyskanej marży na podstawie wydań lub przyjęć zewnętrznych poszczególnych towarów.

Na raporcie znajdują się pola:

Przejmuj filtr z aplikacji – zaznaczenie spowoduje, że raport zostaje wyliczony dla dokumentów wyfiltrowanych na liście, z poziomu której uruchamiamy analizę.

Pokaż pierwszych – analiza obejmie pierwszych n towarów, którymi obrót był największy.

Zaznaczenie pozostałych parametrów jest możliwe jeśli odznaczone jest przejmowanie parametrów z listy:

Data od/ Data do – istnieje możliwość określenia okresu, w jakim nastąpiła sprzedaż (podczas wyliczania wartości zostaną uwzględnione jedynie faktury sprzedaży z datą sprzedaży w podanym okresie).

Towary z grupy – raport może obejmować sprzedaż wszystkich towarów (parametr niezaznaczony) lub tylko towarów z wybranej grupy w cenniku. Po zaznaczeniu istnieje możliwość wpisania kodu grupy lub jej wybrania z listy wyświetlonej po wciśnięciu przycisku Grupa.

Netto/ Brutto/ Ilość – analiza może dotyczyć wartości netto lub brutto wydanych/ przyjętych towarów. W przypadku analizy dotyczącej ilości należy pamiętać, że ilość zawsze wyliczana jest w jednostkach podstawowych (jeśli na transakcjach wykorzystywane były jednostki pomocnicze – zostaną przeliczone na podstawowe).

Sortowanie wg obrotów/ marży/ kodu ros./ nazwy ros. – wyniki mogą być sortowane malejąco wg wartości sprzedaży (netto lub brutto) lub marży. Sortowanie nie dotyczy analizy dokumentów PZ oraz analizy wg ilości.

WZ/PZ towaru dla kontrahentów

Analiza wydań/ przyjęć danego towaru dla poszczególnych kontrahentów.

Parametry możliwe do ustalenia to:

Przejmuj filtr z aplikacji – zaznaczenie spowoduje, że raport zostaje wyliczony dla dokumentów wyfiltrowanych na liście, z poziomu której uruchamiamy analizę.

Pokaż pierwszych – w analizie zostanie uwzględnionych pierwszych n kontrahentów, z którymi obrót danym towarem był największy.

Zaznaczenie pozostałych parametrów jest możliwe jeśli odznaczone jest przejmowanie parametrów z listy:

Data od/ Data do – istnieje możliwość określenia okresu, w jakim nastąpiło wydanie/przyjęcie (podczas wyliczania wartości zostaną uwzględnione jedynie dokumenty z datą zawartą w podanym okresie).

Kontrahenci z grupy – uwzględniane są przyjęcia/ wydania dla wszystkich kontrahentów (parametr odznaczony) lub tylko z wybranej grupy (jeśli parametr jest zaznaczony – uaktywniane jest pole Grupa).

Netto/ Brutto/ Ilość – analiza może dotyczyć wartości netto lub brutto wydanych/ przyjętych towarów. W przypadku analizy dotyczącej ilości należy pamiętać, że ilość zawsze wyliczana jest w jednostkach podstawowych (jeśli na transakcjach wykorzystywane były jednostki pomocnicze – zostaną przeliczone na podstawowe).

Sortowanie wg obrotów/ marży/ kodu ros./ nazwy ros. – wyniki mogą być sortowane malejąco wg wartości sprzedaży (netto lub brutto) lub marży. Sortowanie nie dotyczy analizy ilości oraz dokumentów PZ.

Analiza WZ/PZ wg grup

Raport pozwala uzyskać wartość wydań lub przyjęć zewnętrznych w poszczególnych grupach towarów lub kontrahentów, w zależności od ustalonych parametrów.

Pokaż pierwszych – istnieje możliwość określenia ile grup powinno być wykazanych w wynikach raportu. W zależności od wskazanej wartości zostaną uwzględnione grupy o najwyższej wyliczonej wartości. WZ/PZ dla grup, które nie będą uwzględnione jako indywidualne pozycje zostaną ukazane na wykresie zbiorczo jako pozycja Pozostałe.

Grupy kontrahentów/ towarowe – w zależności od zaznaczenia raport jest liczony dla grup kontrahentów lub towarów.

Data od/ Data do – okres, za jaki mają być uwzględniane wystawione dokumenty

Netto/ Brutto/ Ilość – analiza może dotyczyć wartości netto lub brutto wydanych/ przyjętych towarów. W przypadku analizy dotyczącej ilości należy pamiętać, że:

 1. W ramach poszczególnych grup sumowane są ilości niezależnie od wykorzystanej jednostki miary.
 2. Ilość zawsze wyliczana jest w jednostkach podstawowych.
 3. Jeśli na transakcjach wykorzystywane były jednostki pomocnicze – zostaną przeliczone na podstawowe.

Sortowanie wg obrotów/ marży – wyniki mogą być sortowane malejąco wg wartości sprzedaży (netto lub brutto) lub marży. Sortowanie nie dotyczy analizy ilości oraz dokumentów PZ.

WZ/PZ grup – wykresy podrzędne

Jako wykresy podrzędne możliwe są do otrzymania:

 • analiza wydań grup towarowych w ramach wybranej grupy kontrahentów – jeśli wykres nadrzędny dotyczył analizy grup kontrahentów
 • analiza wydań dla grup kontrahentów w ramach wybranej grupy towarowej – jeśli wykres nadrzędny dotyczył analizy grup towarowych

Na wykresie aktywne są parametry analogiczne jak w przypadku wykresu nadrzędnego.

Analiza WZ/PZ wg kategorii

Raport pozwala uzyskać wartość netto i marżę w poszczególnych kategoriach przypisanych na transakcjach towarom (w elementach dokumentów) lub kontrahentom (w nagłówkach dokumentów).

Pokaż pierwszych – liczba kategorii, które powinny być wykazane w wynikach raportu jako indywidualne pozycje. Kategorii, które nie będą uwzględnione jako indywidualne pozycje zostaną ukazane na wykresie zbiorczo jako pozycja Pozostałe.

Dla kategorii towarów/ kontrahentów – w zależności od zaznaczenia raport będzie liczony na podstawie kategorii zapisanych w elementach dokumentów (dla kategorii towarów) lub nagłówkach dokumentów (dla kategorii kontrahentów).

Data od/ Data do – okres za jaki powinien być liczony raport.

Podczas wyliczania wartości sprzedaży w poszczególnych kategoriach istnieje możliwość dodatkowego określenia grupy kontrahentów i towarów, dla których raport ma być liczony.

Kontrahenci wszyscy/ grupa – w zależności od ustawienia w raporcie mogą być uwzględniane dokumenty wystawione tylko dla kontrahentów ze wskazanej grupy. Otrzymujemy tym samym raport sprzedaży dla wskazanej grupy kontrahentów z rozbiciem na poszczególne kategorie.

Towary wszystkie/ grupa – w zależności od ustawienia uwzględniane mogą być jedynie pozycje faktur przypisane do wskazanej grupy. Jako wynik otrzymujemy wtedy sprzedaż towarów z danej grupy w rozbiciu na kategorie.

Jeśli równocześnie określimy zarówno grupę kontrahentów jak i grupę towarów to otrzymamy raport ukazujący sprzedaż danej grupy towarów dla danej grupy kontrahentów w rozbiciu na kategorie.

Netto/ brutto/ ilość – analiza może dotyczyć wartości netto lub brutto wydanych/ przyjętych towarów. Należy pamiętać, że:

 • w przypadku analizy wg ilości program sumuje ilości niezależnie od jednostki miary (np. sztuki i komplety),
 • wykazane ilości zawsze dotyczą jednostek podstawowych,
 • jeśli na transakcjach wykorzystano jednostki pomocnicze – zostaną one przeliczone na jednostki podstawowe.

Sortowanie wg obrotów/ marży – wyniki mogą być sortowane malejąco wg wartości sprzedaży (netto lub brutto) lub marży. Sortowanie nie dotyczy analizy ilości oraz dokumentów PZ.

WZ/PZ grup w kategorii

Analiza dokumentów WZ/PZ w obrębie danej kategorii z uwzględnieniem grup kontrahentów lub grup towarów. Raport przedstawia wydania/ przyjęcia w obrębie danej kategorii towaru lub kontrahenta (w zależności od ustawień w wykresie nadrzędnym) z podziałem na grupy towarowe lub kontrahentów.

Możliwe do ustalenia parametry to:

Grupy kontrahentów/ towarowe – w zależności od ustawień otrzymujemy raport przedstawiający:

 • kontrahentów – wartość netto i marżę dla poszczególnych grup kontrahentów w obrębie danej kategorii.
 • towarów – sprzedaż dla poszczególnych grup towarowych w obrębie danej kategorii.

Pokaż pierwszych – liczba grup towarowych/ kontrahentów, które powinny być wykazane w wynikach raportu jako indywidualne pozycje. Sprzedaż dla grup, które nie będą uwzględnione jako indywidualne pozycje zostaną ukazane na wykresie zbiorczo jako pozycja Pozostałe.

Data od/ Data do– istnieje możliwość ponownego określenia zakresu dat, które powinien obejmować raport podrzędny.

Netto/ brutto/ ilość – analiza może dotyczyć wartości netto lub brutto wydanych/ przyjętych towarów. W przypadku analizy ilości obowiązują zasady podobne jak w przypadku wykresu nadrzędnego.

Sortowanie wg obrotów/ marży – wyniki mogą być sortowane malejąco wg wartości sprzedaży (netto lub brutto) lub marży. Sortowanie nie dotyczy analizy ilości oraz dokumentów PZ.

Wydanie zewnętrzne – formularz dokumentu

Marża na dokumencie

Analiza pokazuje dwie wartości: wartość netto zadanego dokumentu i marżę na tym dokumencie (wyliczoną jako różnica wartości netto i wartości zakupu).

Jako wykres podrzędny możemy otrzymać raport obrazujący wartość i marżę poszczególnych towarów wydanych na tym dokumencie. Raport otrzymujemy klękając w obszarze kolumny na wykresie nadrzędnym.

Marża dokumentu wg towarów

Analiza pokazuje udziały poszczególnych towarów w wartości netto zadanego dokumentu i w marży na tym dokumencie.

Przyjęcia wewnętrzne/ Rozchody wewnętrzne

Wykresy dostępne z poziomu listy PW/RW są analogiczne do wykresów z Listy wydań zewnętrznych.

Jedyną różnicą jest analiza tylko wartości netto lub brutto dokumentu (na liście WZ analizowana była dodatkowo marża).

W przypadku analizy dokumentów PW – nie są uwzględniane dokumenty w buforze.

Analiza na liście dokumentów PW/RW może obejmować:

 • analizę wg kontrahentów – pokazuje sumaryczne obroty netto z poszczególnymi kontrahentami.
 • Wykres podrzędny to analiza RW/PW towarów dla kontrahenta – pokazuje sumaryczne obroty netto z zadanym kontrahentem w rozbiciu na poszczególne towary.
 • Analizę wg towarów – pokazuje sumaryczne obroty poszczególnymi towarami.
 • Wykres podrzędny to analiza RW/PW towaru dla kontrahentów – pokazuje sumaryczne obroty netto na zadanym towarze w rozbiciu na poszczególnych kontrahentów.
 • Analizę wg grup – pokazuje sumaryczne obroty na poszczególnych grupach kontrahentów albo towarowych.
 • Wykres podrzędny – analiza „grup w grupie” – pokazuje sumaryczne obroty netto na poszczególnych grupach towarowych w ramach zadanej grupy kontrahentów albo na poszczególnych grupach kontrahentów w ramach zadanej grupy towarowej.
 • Analizę wg kategorii – pokazuje sumaryczne obroty w poszczególnych kategoriach kontrahentów (kategoria pobrana towarów nagłówka transakcji) albo towarów (kategoria pobrana z elementu dokumentu).

Wykres podrzędny – analiza grup w kategorii – pokazuje sumaryczne obroty netto na poszczególnych grupach kontrahentów albo towarowych w ramach zadanej kategorii.

Więcej informacji dotyczących obsługi okien z wykresami znajduje się w rozdziale dotyczącym analizy dla dokumentów WZ i PZ.

Przesunięcia międzymagazynowe

Wykresy dostępne z poziomu listy przesunięć międzymagazynowych są analogiczne do wykresów z Listy wydań zewnętrznych.

Różnice są następujące:

 • analiza dotyczy tylko wartości netto lub brutto dokumentu (na liście WZ analizowana była dodatkowo marża),
 • nie są uwzględniane dokumenty w buforze,
 • nie występuje analiza ani parametry zależne od kontrahentów.

Analiza na liście dokumentów MM może obejmować:

 • analizę wg towarów – pokazuje sumaryczne obroty poszczególnymi towarami,
 • analizę wg grup – pokazuje sumaryczne obroty na poszczególnych grupach towarowych,
 • analizę wg kategorii – pokazuje sumaryczne obroty w poszczególnych kategoriach kontrahentów (kategoria pobrana towarów nagłówka transakcji) albo towarów (kategoria pobrana z elementu dokumentu).

Wykres podrzędny – analiza grup w kategorii – pokazuje sumaryczne obroty netto na poszczególnych grupach towarowych w ramach zadanej kategorii.

Więcej informacji dotyczących obsługi okien z wykresami znajduje się w rozdziale dotyczącym analizy dla dokumentów WZ i PZ.

Kompletacja – Przyjęcia produktów/ Rozchody składników

Wykresy dostępne z poziomu listy PW produktów/ RW składników są analogiczne do wykresów z Listy wydań zewnętrznych.

W przypadku analizy dokumentów PW produktów – nie są uwzględniane dokumenty w buforze.

Analiza na liście dokumentów PW produktów/ RW składników może obejmować:

 • analizę wg towarów – pokazuje sumaryczne obroty poszczególnymi towarami,
 • analizę wg grup – pokazuje sumaryczne obroty na poszczególnych grupach towarowych,
 • analizę wg kategorii – pokazuje sumaryczne obroty w poszczególnych kategoriach kontrahentów (kategoria pobrana towarów nagłówka transakcji) albo towarów (kategoria pobrana z elementu dokumentu).

Więcej informacji dotyczących obsługi okien z wykresami znajduje się w rozdziale dotyczącym analizy dla dokumentów WZ i PZ.

Bilans otwarcia

Wykresy Wartość zasobów w czasie i Ilość zasobów w czasie została już opisana w rozdziale dotyczącym analiz dla modułu Comarch ERP Optima Handel w części obejmującej zasoby
Analizy dla modułów księgowych

Rejestry VAT

Analiza jest dostępna tylko z poziomu zakładek Rejestr VAT, Do deklaracji VAT-7 i Do deklaracji VAT-UE

Zestawienie kosztów/ przychodów wg kategorii

Wykres przedstawia strukturę kosztów pod względem kategorii przypisanej do: 

 • nagłówka faktury – wartość doliczana jest do kategorii widocznej w nagłówku zapisu. Kategorie elementów są pomijane.
 • Elementu faktury – wartość poszczególnych pozycji dopisywana jest do przypisanych im kategorii/kategorii2. Jeśli element nie ma przypisanej kategorii – jego wartość doliczana jest do pozycji NIEOKREŚLONA.

Istnieje możliwość analizy kosztów w oparciu o kategorie ogólne lub szczegółowe.

Zestawienie kosztów uwzględnia zapisy z rejestru za wybrany okres.

Przejmij filtr z aplikacji – raport generowany jest dla pozycji wyfiltrowanych na liście zapisów w chwili otwarcia analizy.

Parametry do ustalenia (po odznaczeniu parametru przejmującego filtr z listy):

Zestawienie wg nagłówków/ elementów – użytkownik decyduje, czy zestawienie ma być liczone wg kategorii przypisanych do nagłówków czy elementów zapisu.

Kategorie elementu – użytkownik decyduje, czy zestawienie ma być liczone dla kategorii czy kategorii2.

Kategorie ogólne/ wszystkie – użytkownik określa, czy analiza ma być wykonywana w oparciu o kategorie ogólne czy szczegółowe. W przypadku kategorii ogólnych – wszystkie pozycje z przypisanymi kategoriami szczegółowymi są wliczane w odpowiednią kategorię ogólną.
np. kategoria ogólna to Koszty, a przypisane do niej kategorie szczegółowe to Biuro, Telefon, Materiały Biurowe. W raporcie liczonym dla kategorii szczegółowych pojawią się trzy pozycje: Biuro, Telefon, Materiały biurowe, gdzie zsumowane będą zapisy z poszczególnymi kategoriami. W raporcie liczonym dla kategorii ogólnej wszystkie zapisy z kategorią Biuro, Telefon, Materiały biurowe trafią do jednej pozycji Koszt.

Okres – proponowany okres jest pobierany z listy. Można go jednak zmienić (np. posługując się kalendarzem dostępnym pod prawym przyciskiem myszy).

Rejestry VAT wg stawek

Analiza prezentuje zapisy w rejestrze VAT w układzie wg stawek VAT.

Filtr przejmowany z listy – wymusza przejęcie filtra zgodnie z ustawieniami na liście.

Parametry możliwe do ustalenia:

Od… Do… – zakres dat, z których są pobierane zapisy do analizy.

Rejestr VAT wg klasyfikacji

Analiza prezentuje zapisy w rejestrze VAT w układzie wg klasyfikacji związanej z rozliczeniem podatku VAT.

W zależności od tego, czy jest to rejestr zakupów czy sprzedaży, klasyfikacja jest robione ze względu na:

 • w rejestrze zakupów – wg rodzaju zakupu (towary, inne, środki trwałe) i odliczenia VAT,
 • w rejestrze sprzedaży – wg odbiorcy (krajowy/eksportowy i finalny/firma) oraz wg statusu sprzedaży (fiskalna, fakturowana, detaliczna).

Parametry:

Filtr przejmowany z listy – wymusza przejęcie filtra zgodnie z ustawieniami na liście.

Od… Do…– zakres dat, z których są pobierane zapisy do analizy. Dostępne wyłącznie, jeśli filtr nie jest przejmowany z listy.

Ewidencja samochodów

Koszty używania samochodu

Analiza prezentuje koszty używania samochodów prywatnych do celów służbowych w rozbiciu na poszczególne samochody. Możliwa jest analiza wykonana wg faktycznie poniesionych wydatków bądź wg przejazdów (tzn. kosztów wynikających z pomnożenia ilości przejechanych kilometrów razy stawkę za kilometr) bądź wg rozliczeń (tzn. kosztów podlegających zaksięgowaniu).

Zestawienie wg – możliwość wyboru porównania kosztów wg faktycznie poniesionych wydatków, wg przejechanych kilometrów bądź wg rozliczeń .

Okres – okres za jaki ma być wykonana analiza.

Rok i miesiąc (Od, Do) – zakres miesięcy za jaki wykonywana jest analiza rozliczeń. Kontrolki widoczne wyłącznie wtedy, gdy wybrana jest analiza wg rozliczeń.

Ewidencja dodatkowa

Ewidencja dodatkowa wg kategorii

Ewidencja dodatkowa umożliwia rejestrację dokumentów kosztowych, które nie są zapisywane w żadnej innej ewidencji w programie (np. zakupy, niepotwierdzone fakturą).

Wykres przedstawia strukturę kosztów dodatkowych pod względem kategorii przypisanej do:

 • nagłówka dokumentu – wartość doliczana jest do kategorii widocznej w nagłówku zapisu. Kategorie elementów są pomijane.
 • Kwot dodatkowych dokumentu – wartość poszczególnych pozycji dopisywana jest do przypisanych im kategorii. Jeśli element nie ma przypisanej kategorii/kategorii2 – jego wartość doliczana jest do pozycji NIEOKREŚLONA.

Przejmij filtr z aplikacji – raport generowany jest dla pozycji wyfiltrowanych na liście zapisów w chwili otwarcia analizy.

Parametry do ustalenia (po odznaczeniu parametru przejmującego filtr z listy):

Zestawienie wg nagłówków/ kwot dodatkowych – użytkownik decyduje, czy zestawienie ma być liczone wg kategorii przypisanych do nagłówków czy kwot dodatkowych zapisu.

Kategorie elementu – użytkownik decyduje, czy zestawienie ma być liczone dla kategorii czy kategorii2 z kwot dodatkowych.

Kategorie ogólne/ wszystkie – użytkownik określa, czy analiza ma być wykonywana w oparciu o kategorie ogólne czy szczegółowe. W przypadku kategorii ogólnych – wszystkie pozycje z przypisanymi kategoriami szczegółowymi są wliczane w odpowiednią kategorię ogólną.

Okres – proponowany okres jest pobierany z listy. Można go jednak zmienić (np. posługując się kalendarzem dostępnym pod prawym przyciskiem myszy).

Ewidencja środków trwałych

Struktura majątku firmy

Wykres służy do analizy wartości majątku trwałego firmy w układzie grup środków trwałych lub ich kategorii. Możliwa jest analiza zarówno według wartości brutto środków trwałych jak i wartości netto (pomniejszonej o dokonane umorzenia). raport nie uwzględnia środków zlikwidowanych i zbytych.

Parametry:

Klasyfikacja wg – umożliwia wybór, czy analiza będzie wykonana w układzie grup środków trwałych czy kategorii.

Wartości – umożliwia wybór, czy analizujemy wartości netto czy brutto środków trwałych.

Rodzaj – określa, czy analizujemy środki trwałe, czy wartości niematerialne i prawne.

Wartość środka trwałego

Wykres jest dostępny z poziomu listy środków trwałych.

Wykres obrazuje zmiany wartości środka trwałego w czasie jego eksploatacji. Prezentowane są zarówno zmiany brutto tej wartości (uwzględniające wartość zakupu, przeszacowania oraz modernizacje) jak i wartości netto (uwzględniającej dodatkowo umorzenie środka).

Jedynym parametrem na wykresie jest możliwość wyboru środka trwałego.

Lista dokumentów środków trwałych: zakładka Wszystkie

Struktura kosztów amortyzacji

Wykres umożliwia analizę struktury kosztów amortyzacji według grup środków trwałych bądź według kategorii dokumentów amortyzacji.

Parametry:

Klasyfikacja wg – umożliwia wybór, czy analiza będzie wykonana w układzie grup środków trwałych czy kategorii.

Rok, Miesiąc – określa, za jaki miesiąc dokonujemy analizy.

Rodzaj – określa, czy analizujemy środki trwałe, czy wartości niematerialne i prawne.

Księga Podatkowa: Zapisy KPiR

Zapisy księgowe wg kategorii

Raport jest dostępny z poziomu Księgi Podatkowej (Księgowość/ Zapisy KPiR).

Wykres prezentuje zestawienie przychodów lub kosztów według kategorii zapisów księgowych. Istnieje możliwość analizowania przychodów lub kosztów w oparciu o kategorie ogólne lub szczegółowe.

Wykres jest kreowany automatycznie zgodnie z ustawionymi parametrami w oknie Księga podatkowa, jednak istnieje możliwość wyboru zapisów: z księgi, bufora lub wszystkich za wybrany okres bezpośrednio na wykresie.

Przejmij filtr z aplikacji – raport generowany jest dla pozycji wyfiltrowanych na liście zapisów w chwili otwarcia analizy.

Po odznaczeniu parametru możliwe są do ustalenia inne parametry:

Raport przychodów/ kosztów – użytkownik określa, czy zestawienie ma prezentować przychody czy koszty.

Zapisy księga/ bufor/ wszystkie – raport może obejmować tylko zapisy zatwierdzone do księgi, tylko zapisy w buforze (na brudno) lub wszystkie zapisy.

Kategorie ogólne/ szczegółowe – użytkownik określa, czy analiza ma być wykonywana w oparciu o kategorie ogólne czy szczegółowe. W przypadku kategorii ogólnych – wszystkie pozycje z przypisanymi kategoriami szczegółowymi są wliczane w odpowiednią kategorię ogólną.

Okres – proponowany okres jest pobierany z listy. Można go jednak zmienić (np. posługując się kalendarzem dostępnym pod prawym przyciskiem myszy).

Zapisy księgowe wg kolumn

Raport jest dostępny z poziomu Księgi Podatkowej (Księgowość/ Zapisy KPiR).

Wykres prezentuje obroty w poszczególnych kolumnach księgi podatkowej za wybrany okres.

Przejmij filtr z aplikacji – raport generowany jest dla pozycji wyfiltrowanych na liście zapisów w chwili otwarcia analizy.

O odznaczeniu inne parametry możliwe do ustalenia to:

Zapisy księga/ bufor/ wszystkie – raport może obejmować tylko zapisy zatwierdzone do księgi, tylko zapisy w buforze (na brudno) lub wszystkie zapisy.

Okres – proponowany okres jest pobierany z listy. Można go jednak zmienić (np. posługując się kalendarzem dostępnym pod prawym przyciskiem myszy).

Bilans aktualny

Raport jest dostępny z poziomu Księgi Podatkowej (Księgowość/ Zapisy KPiR).

Wykres prezentuje zestawienie przychodów lub kosztów za dany okres czasu zgodnie z poszczególnymi kolumnami książki przychodów i rozchodów z możliwością podziału na konkretnego wspólnika. Na podstawie przychodów i kosztów jest wykazywany dochód/strata z uwzględnienie spisów z natury i przekroczenia limitu na koszty reprezentacji i reklamy.

Wykres jest kreowany automatycznie zgodnie z ustawionymi parametrami w oknie Księga podatkowa, jednak istnieje możliwość wyboru zapisów: z księgi, bufora lub wszystkich za wybrany okres bezpośrednio na wykresie.

Dostępne parametry:

Wspólnik – użytkownik może wybrać jednego ze wspólników .

Zapisy księga/ bufor/ wszystkie – raport może obejmować tylko zapisy zatwierdzone do księgi, tylko zapisy w buforze (na brudno) lub wszystkie zapisy.

Data od: – możliwość wybory daty, od której zapisy mają być brane pod uwagę.

Data do: – możliwość wybrania daty ograniczającej zapisy.

Księga Handlowa: Plan kont

Obroty na kontach

Analiza jest dostępna z poziomu Planu kont oraz Obrotów i sald.

Analiza obrotów na kontach kosztowych lub przychodowych z podziałem na poszczególne konta.

Wykres prezentuje obroty na kontach wg zadanych parametrów:

Konta typu przychody lub typu koszty/ koszty – obroty muszą dotyczyć określonego kont typu.

Za wyłączeniem kont – przy wyborze typu kont można wyłączyć daną grupę kont.

Funkcja może być wykorzystana szczególnie w przypadkach, gdy ewidencja kosztów jest prowadzona w dwóch układach: rodzajowym (konta zespołu 4) i kalkulacyjnym (konta zespołu 5). Wybór kont typu Koszty z wyłączeniem zespołu 4 (5) pozwoli uniknąć dwukrotnego prezentowania na wykresie tych samych kosztów.

Obroty winien/ ma – obroty muszą dotyczyć określonego kont typu po stronie winien lub ma.

Okres – obroty na kontach wyliczane są dla wskazanego okresu czasu.

Zapisy zatwierdzone/ bufor/ wszystkie – istnieje możliwość uwzględnienia w wyliczanych wartościach tylko zapisów zatwierdzonych, tylko zapisów w buforze lub wszystkich.

Waluta – użytkownik ma możliwość wyboru dowolnej waluty zdefiniowanej w programie. W przypadku wyboru konkretnej waluty program uwzględni w analizie tylko zapisy z kont prowadzonych w tej walucie. Również wartość zostanie wykazana w walucie obcej.

Jeśli użytkownik wybierze opcje wszystkie – wtedy program uwzględni wszystkie zapisy, niezależnie od waluty, w jakiej zostały wprowadzone. Wartość będzie wykazana w walucie systemowej PLN, zgodnie z kursami wprowadzonymi na poszczególnych zapisach księgowych.

Menu z wykresami podrzędnymi jest wywoływane po wciśnięciu prawego przycisku myszy na wykresie nadrzędnym.

Obroty i salda na koncie

Wykres prezentuje historię obrotów i sald konta w roku obrachunkowym w rozbiciu na poszczególne miesiące.

Użytkownik ma do wyboru następujące parametry:

Numer konta – wybór konta, którego ma dotyczyć analiza – możliwość wyboru z planu kont. Konto jest przekazywane z procedury nadrzędnej (formularza konta lub z wykresu nadrzędnego).

Uwzględniać bufor – wskazuje, czy mają być uwzględniane zapisy wszystkie, czy tylko zatwierdzone (na czysto).

Salda narastająco – wskazuje sposób obliczania sald – narastająco oznacza, że salda w poszczególnych miesiącach będą obliczane narastająco z uwzględnieniem bilansu otwarcia. Wyłączenie parametru oznacza, że salda w poszczególnych miesiącach będą liczone wyłącznie z uwzględnieniem obrotów z danego miesiąca.

Waluta – użytkownik ma możliwość wyboru waluty, w jakiej ma być wyliczona analiza. W przypadku kont walutowych istnieje możliwość wybrania waluty, w jakiej konto jest prowadzone – wartość zostanie wykazana w walucie obcej. Jeśli użytkownik wybierze opcje wszystkie – wtedy wartość zostanie wykazana w walucie systemowej PLN, zgodnie z kursami wprowadzonymi na poszczególnych zapisach księgowych.

Program nie filtruje listy walut, jakie mają być dostępne dla konkretnego konta. W przypadku, gdy użytkownik wybierze walutę inną niż waluta konta – nie zostaną wyświetlone żadne wyniki.

Obroty na koncie wg kategorii

Analiza służy do prezentacji obrotów na wybranym koncie z podziałem na kategorie (zgodnie z kategoriami zapisów księgowych).

Parametry:

Numer konta – wybór konta, którego ma dotyczyć analiza. Istnieje możliwość wyboru z planu kont.

Obroty – wybór strony, według której analizujemy obroty (Dt, Ct).

Zapisy – do wyboru zapisy księgowe, które będą uwzględniane w analizie, według stanu ich zatwierdzenia: na czysto (zatwierdzone), w buforze lub wszystkie.

Od, Do – okres, którego dotyczy analiza (zakres dat analizowanych księgowań). Proponowane są daty od początku okresu obrachunkowego, do daty bieżącej.

Waluta – użytkownik ma możliwość wyboru waluty, w jakiej ma być wyliczona analiza. W przypadku kont walutowych istnieje możliwość wybrania waluty, w jakiej konto jest prowadzone – wartość zostanie wykazana w walucie obcej. Jeśli użytkownik wybierze opcje wszystkie – wtedy wartość zostanie wykazana w walucie systemowej PLN, zgodnie z kursami wprowadzonymi na poszczególnych zapisach księgowych.

Program nie filtruje listy walut, jakie mają być dostępne dla konkretnego konta. W przypadku, gdy użytkownik wybierze walutę inną niż waluta konta – nie zostaną wyświetlone żadne wyniki.

Persaldo na koncie wg kategorii

Analiza służy do prezentacji sald na wybranym koncie z podziałem na kategorie (zgodnie z kategoriami zapisów księgowych).

Bilans otwarcia uwzględniany jest w saldzie wyłącznie wg tej kategorii, jaka została określona na dokumencie b.o.

Wartości dodatnie reprezentują saldo winien, wartości ujemne reprezentują saldo ma

Parametry:

Numer konta – wybór konta, którego ma dotyczyć analiza – możliwość wyboru z planu kont.

Saldo na dzień – określamy datę, na którą chcemy obliczyć saldo.

Zapisy – do wyboru zapisy księgowe, które będą uwzględniane w analizie, według stanu ich zatwierdzenia: na czysto (zatwierdzone), w buforze lub wszystkie.

Waluta – użytkownik ma możliwość wyboru waluty, w jakiej ma być wyliczona analiza. W przypadku kont walutowych istnieje możliwość wybrania waluty, w jakiej konto jest prowadzone – wartość zostanie wykazana w walucie obcej. Jeśli użytkownik wybierze opcje wszystkie – wtedy wartość zostanie wykazana w walucie systemowej PLN, zgodnie z kursami wprowadzonymi na poszczególnych zapisach księgowych.

Program nie filtruje listy walut, jakie mają być dostępne dla konkretnego konta. W przypadku, gdy użytkownik wybierze walutę inną niż waluta konta – nie zostaną wyświetlone żadne wyniki.

Obroty na kontach wg kategorii

Wykres przedstawia obroty na kontach typu koszty lub przychody wg kategorii. Użytkownik ma możliwość analizy struktury obrotów ze względu na kategorie dekretów księgowych.

Parametry, które należy określić dla raportu to:

Konta typu przychody/ koszty – typ konta.

Za wyłączeniem kont – przy wyborze typu kont można wyłączyć daną grupę kont.

Funkcja może być wykorzystana szczególnie w przypadkach, gdy ewidencja kosztów jest prowadzona w dwóch układach: rodzajowym (konta zespołu 4) i kalkulacyjnym (konta zespołu 5). Wybór kont typu Koszty z wyłączeniem zespołu 4 (5) pozwoli uniknąć dwukrotnego prezentowania na wykresie tych samych kosztów.

Obroty winien/ ma – obroty muszą dotyczyć określonego kont typu po stronie winien lub ma.

Okres – obroty na kontach wyliczane są dla wskazanego okresu czasu.

Zapisy zatwierdzone/ bufor/ wszystkie – istnieje możliwość uwzględnienia w wyliczanych wartościach tylko zapisów zatwierdzonych, tylko zapisów w buforze lub wszystkich.

Waluta – użytkownik ma możliwość wyboru dowolnej waluty zdefiniowanej w programie. W przypadku wyboru konkretnej waluty program uwzględni w analizie tylko zapisy z kont prowadzonych w tej walucie. Również wartość zostanie wykazana w walucie obcej.

Jeśli użytkownik wybierze opcje wszystkie – wtedy program uwzględni wszystkie zapisy, niezależnie od waluty, w jakiej zostały wprowadzone. Wartość będzie wykazana w walucie systemowej PLN, zgodnie z kursami wprowadzonymi na poszczególnych zapisach księgowych.

Obroty i salda na koncie

Analiza służy do prezentacji obrotów na wybranym koncie z podziałem na kategorie (zgodnie z kategoriami zapisów księgowych).

Wykres został opisany jako wykres podrzędny dla analizy obrotów na kontach wywoływanej z poziomu planu kont.

Obroty na koncie wg kategorii

Wykres kołowy przedstawia obroty na danym koncie wg kategorii. Operator może analizować strukturę obrotów na koncie ze względu na kategorie dekretów księgowych. Wykres może być istotny w przypadku nie rozbudowanej analityki kont.

Wykres został opisany jako wykres podrzędny dla analizy obrotów na kontach wywoływanej z poziomu planu kont.

Persaldo na koncie wg kategorii

Analiza służy do prezentacji sald na wybranym koncie z podziałem na kategorie (zgodnie z kategoriami zapisów księgowych).

Wykres został opisany jako wykres podrzędny dla analizy obrotów na kontach wywoływanej z poziomu planu kont.

Konto księgowe – formularz

Obroty i salda na koncie

Analiza służy do prezentacji obrotów na wybranym koncie z podziałem na kategorie (zgodnie z kategoriami zapisów księgowych).

Wykres został opisany jako wykres podrzędny dla analizy obrotów na kontach wywoływanej z poziomu planu kont.

Obroty na koncie wg kategorii

Wykres kołowy przedstawia obroty na danym koncie wg kategorii. Operator może analizować strukturę obrotów na koncie ze względu na kategorie dekretów księgowych. Wykres może być istotny w przypadku nie rozbudowanej analityki kont.

Wykres został opisany jako wykres podrzędny dla analizy obrotów na kontach wywoływanej z poziomu planu kont.

Persaldo na koncie wg kategorii

Analiza służy do prezentacji sald na wybranym koncie z podziałem na kategorie (zgodnie z kategoriami zapisów księgowych).

Wykres został opisany jako wykres podrzędny dla analizy obrotów na kontach wywoływanej z poziomu planu kont.

Obroty i salda

Obroty na kontach

Analiza dotyczy obrotów na kontach kosztowych lub przychodowych z podziałem na poszczególne konta.

Wykres został opisany w rozdziale dotyczącym analizy dostępnej z poziomu planu kont.

Obroty i salda na koncie

Wykres prezentuje historię obrotów i sald konta w roku obrachunkowym w rozbiciu na poszczególne miesiące.

Wykres został opisany jako wykres podrzędny dla raportu Obroty na kontach dostępnego z poziomu planu kont.

Obroty na koncie wg kategorii

Analiza służy do prezentacji obrotów na wybranym koncie z podziałem na kategorie (zgodnie z kategoriami zapisów księgowych).

Wykres został opisany jako wykres podrzędny dla raportu Obroty na kontach dostępnego z poziomu planu kont.

Persaldo na koncie wg kategorii

Analiza służy do prezentacji sald na wybranym koncie z podziałem na kategorie (zgodnie z kategoriami zapisów księgowych).

Wykres został opisany jako wykres podrzędny dla raportu Obroty na kontach dostępnego z poziomu planu kont.

Obroty na kontach wg kategorii

Analiza podobna do raportu Obroty na kontach, z tym, że kryterium podziału nie są poszczególne konta, ale kategorie zapisów księgowych.

Wykres został opisany w rozdziale dotyczącym analizy dostępnej z poziomu planu kont.

Obroty i salda na koncie

Wykres prezentuje historię obrotów i sald konta w roku obrachunkowym w rozbiciu na poszczególne miesiące.

Wykres został opisany jako wykres podrzędny dla analizy obrotów na kontach wywoływanej z poziomu planu kont.

Obroty na koncie wg kategorii

Analiza służy do prezentacji obrotów na wybranym koncie z podziałem na kategorie (zgodnie z kategoriami zapisów księgowych).

Wykres został opisany jako wykres podrzędny dla analizy obrotów na kontach wywoływanej z poziomu planu kont.

Dzienniki – Zapisy księgowe

Obroty w dzienniku

Wykres dostępny jest z poziomu Zapisów księgowych zakładka [Dzienniki].

Obroty po stronie Wn i po stronie Ma są prezentowane w układzie miesięcznym. Wykres jest kreowany zgodnie z parametrami ustawionymi w oknie Zapisy księgowe.

W zależności od ustawień na liście zapisów jest liczony dla wszystkich dzienników lub tylko wybranego.

Bezpośrednio na wykresie operator ma możliwość wyboru jedynie rodzaju zapisów: zatwierdzonych, z bufora lub wszystkich.

Obroty w dziennikach wg kategorii

W Księgowości/ Dzienniki dostępny jest raport Obroty w dziennikach wg kategorii. Dostępny jest z menu wydruków zdefiniowanych dla Listy zapisów księgowych (Księgowość/ Dzienniki). Raport pozwala uzyskać analizę wg kategorii ogólnych oraz szczegółowych.

Raport wyliczany jest na podstawie zapisów widocznych na liście. W związku z tym w chwili wyliczania raportu uwzględniane są ustawienia zdefiniowane w oknie z listą zapisów:

 • zapisy: bufor/ zatwierdzone/ wszystkie,
 • dziennik: wszystkie lub wybrane,
 • za okres: dzień/ miesiąc/ rok.

Z poziomu wykresu można zdefiniować czy raport ma być wyliczany na podstawie kategorii ogólnych czy szczegółowych. Jeśli na zapisie nie została zdefiniowana kategoria – wartość będzie dopisana do pozycji Nieokreślona.

Uwaga
Raport wyliczany jest na podstawie kategorii określonych dla elementów zapisu księgowego. Kategoria wpisana do nagłówka nie jest uwzględniana.

Zapisy na kontach

Raport zapisów księgowych na danym koncie podawanym przy wywołaniu analizy lub na wszystkich kontach. Istnieje możliwość podania zakresu dat za jaki ma zostać sporządzony raport oraz zadecydowania czy interesują nas zapisy z  bufora, zatwierdzone, czy wszystkie.

Zapisy od konta do konta

Raport zapisów księgowych od konta do konta. Mamy możliwość podania zakresu kont oraz zadecydowania czy interesują nas zapisy z bufora, zatwierdzone, czy wszystkie. Jeśli wywołanie analizy następuje z zakładki konto i jest wypełnione pole maska to ustawienie to jest również brane pod uwagę przy wywołaniu analizy. W takim wypadku można również zastosować parametr „Bez kont uwzględnionych w masce”.

Rozrachunki

Struktura wiekowa rozrachunków na kontach

Analiza ta pozwala na uzyskanie sumy przeterminowanych należności lub zobowiązań w poszczególnych przedziałach oraz zapisów, które składają się na sumy w poszczególnych przedziałach.

Parametry możliwe do ustalenia to:

Wykonanie analizy: stan aktualny / na wybrany dzień – możliwość wyboru czy analiza ma zostać przeprowadzona na dzień generowania raportu lub na dzień wybrany przez użytkownika.

W drugim przypadku program wyliczając kwoty dla poszczególnych przedziałów uwzględnia rozliczenia historycznie czyli stan na podany dzień. Oznacza to, że jeśli data rozliczenia dekretu jest późniejsza niż data wybrana przez użytkownika – dekret będzie uwzględniony w raporcie jako nierozliczony.

Raport dla: Należności/ Zobowiązań – w przypadku zaznaczenia „Należności” pobierane są dane ze strony Winien, natomiast wybranie opcji „Zobowiązania” powoduje pobieranie danych ze strony Ma. Dekret z ujemną kwotą po stronie Wn w strukturze wiekowej rozrachunków zostanie ujęty jako zobowiązanie, natomiast dekret z ujemną kwotą po stronie Ma jako należność.

Dla kont: od … do … – użytkownik ma możliwość podania zakresu kont.

Waluta – domyślnie jest wybrana waluta „-wszystkie-„ i wyświetlane są kwoty w walucie systemowej (PLN). Jeśli użytkownik wybierze konkretną walutę, wtedy wyświetlane będą kwoty w walucie obcej.

Uwzględniać zapisy w buforze – zaznaczenie tego parametru powoduje, że są uwzględniane dekrety zarówno zatwierdzone jak i w buforze. Odznaczenie tego parametru skutkuje pobieraniem do analizy tylko dekretów zatwierdzonych.

Obliczenia według: Terminu płatności/ Daty księgowania – dla wybranej pierwszej opcji dekrety są grupowane do poszczególnych przedziałów na podstawie terminu płatności, natomiast jeśli została wybrana druga opcja – według daty księgowania.

Przedziały – domyślnie podpowiadają się następujące przedziały:

 • Przedział 1 – do 30 dni (1-30 dni),
 • Przedział 2 – do 60 dni (31-60 dni),
 • Przedział 3 – do 90 dni (61-90 dni),
 • Przedział 4 – do 180 dni (91-180 dni),
 • Przedział 5 – do 360 dni (181-360 dni).

Użytkownik ma możliwość zdefiniowania własnych przedziałów.

Zakładka [Dane serii wykresu] zawiera wyniki wykonywanej analizy w formie tabeli z wynikami. Po podwójnym kliknięciu na wybrany wiersz, wyświetlane są dekrety wchodzące do wybranego przedziału. Wyświetlenie dekretów następuje także po jednokrotnym kliknięciu na wybranej części wykresu. Do listy zapisów tworzących wybrany przedział użytkownik może także przejść za pomocą ikony  Wprzód albo kombinacji klawiszy <CTRL>+<RIGHT> lub ikony  Na koniec albo kombinacji klawiszy <CTRL>+<END>.

Na zakładce [Dane serii wykresu] użytkownik ma możliwość ustalenia podobnych parametrów jak na zakładce [Wykres].

Wykonanie analizy: stan aktualny / na wybrany dzień – analogicznie jak na zakładce [Wykres].

Analiza na dzień – analiza jest wykonywana historycznie, na zadany przez użytkownika dzień.

Raport dla: Należności / Zobowiązań / Wszystkich – analogicznie jak na zakładce [Wykres]. Dodatkowo użytkownik może wybrać opcję Wszystkich, co powoduje wyświetlenie zapisów zarówno ze strony Wn jak i Ma wybranego zakresu kont. W takiej sytuacji należności będą prezentowane ze znakiem plus, a zobowiązania ze znakiem minus.

Dla kont: od … do … – analogicznie jak na zakładce [Wykres].

Waluta – analogicznie jak na zakładce [Wykres].

Uwzględniać zapisy w buforze – analogicznie jak na zakładce [Wykres] .

Obliczenia według: Terminu płatności / Daty księgowania – analogicznie jak na zakładce [Wykres].

Terminowość: Wszystkie / w terminie / Po terminie – wybranie jednej z tych opcji powoduje wyświetlenie zapisów o wybranym statusie płatności.

Przedziały –.domyślnie podpowiadają się przedziały analogiczne jak na zakładce [Wykres]. Użytkownik może wybrać przedział, dla którego zostaną wyświetlone zapisy. Dostępne są następujące możliwości:

 • Przedział 1 – do 30 dni (1-30 dni),
 • Przedział 2 – do 60 dni (31-60 dni),
 • Przedział 3 – do 90 dni (61-90 dni),
 • Przedział 4 – do 180 dni (91-180 dni),
 • Przedział 5 – do 360 dni (181-360 dni),
 • Więcej – powyżej 360 dni.

Uwaga
Zaznaczenie opcji WszystkiePo terminie pozwala użytkownikowi zdefiniować własne przedziały. Tylko dla wybranej opcji Po terminie użytkownik ma możliwość wyboru przedziału, dla którego zostaną wyświetlone zapisy.

Wydruki dla struktury wiekowej rozrachunków księgowych

Z zakładki [Wykres] dostępny jest wydruk Wykres [Struktura wiekowa rozrachunków księgowych].

Z zakładki [Dane serii wykresu] dla analizy „Struktura wiekowa rozrachunków księgowych” dostępny jest Wydruk struktury wiekowej zawierający tabelę z kwotami zapisów w poszczególnych przedziałach, a także informacje o wybranych parametrach.

Z zakładki [Dane serii wykresu], dla analizy „Zapisy struktury wiekowej rozrachunków księgowych”, dostępne są następujące wydruki:

 • Zapisy struktury wiekowej wg kont,
 • Suma zapisów struktury wiekowej wg kont,
 • Zapisy struktury wiekowej wg podmiotów,
 • Suma zapisów struktury wiekowej wg podmiotów,
 • Zapisy struktury wiekowej. Obsługa modułu Comarch ERP Optima Analizy

Analizy zostały udostępnione w programie w menu Ogólne / Panel Analiz (menu Ogólne / Panel Analiz jest widoczne, jeśli operator korzysta z modułu Comarch ERP Optima Analizy). Panel analiz może zostać również wywołany z paska skrótów. W oknie Panel analiz widoczne są poszczególne analizy (nazwa i opis analizy) pogrupowane według modułów, z którymi są związane. Widoczne są te moduły, z których dany operator korzysta lub wszystkie, jeśli została zaznaczona opcja Pełne menu dla modułu Comarch ERP Optima Analizy.

Wykonaj analizę lub klawisz <Enter> – wywołuje zaznaczoną analizę

Dołącz do Ulubionych lub klawisz <Insert> – z zakładki [Ogólne] umożliwia umieszczenie danej analizy wśród analiz na zakładce [Ulubione].

Odłącz od Ulubionych lub klawisz <Delete> z zakładki [Ulubione] umożliwia usunięcie analizy z grupy Ulubione (będzie nadal widoczna na zakładce [Ogólne])

Zwiń do poziomu modułów – zwija drzewo analiz do poziomu modułów

Rozwiń do poziomu analiz – rozwija drzewo analiz w ten sposób, że widoczne są wszystkie dostępne z panelu analizy

Znajdź tekst w analizach lub klawisze <Ctrl> + <F> – wyszukiwanie analiz, jeśli np. znamy nazwę lub fragment nazwy.

Konfiguracja analiz

Zamknij okno – zamyka panel analiz

Na zakładce [Ulubione] są widoczne wszystkie analizy dodane wcześniej z zakładki [Ogólne]. Najczęściej wykorzystywane analizy można dołączyć do analiz na zakładce [Ulubione] w celu szybszego do dostępu do nich.

Z poziomu Panelu analiz nie są widoczne wszystkie analizy dostępne w programie, ponieważ działają one kontekstowo. Na przykład analizy wykonywane w kontekście danego dokumentu dostępne jedynie są z poziomu wywołania tego dokumentu – np. analiza Marża dokumentu, dostępna z poziomu faktury sprzedaży.

Moduł Analizy wywoływany może zostać wywołany również, po wciśnięciu przycisku  widocznego w górnym pasku zadań na listach, bądź formularzach. Po wciśnięciu przycisku uruchamiany jest wykres zdefiniowany jako domyślny. Dla każdego okna może być zdefiniowany inny wykres domyślny.

Inne wykresy możliwe do otrzymania z poziomu danego okna są dostępne po wciśnięciu przycisku strzałki pod tą ikoną.

Niezależnie od sposobu wywołania analizy, tj. z Panelu analiz lub poprzez naciśnięcie ikony  z listy lub formularza w programie, okno wywołanej analizy wygląda podobnie.

Okno z wykresami składa się z trzech zakładek: 

 • Wykres
 • Parametry graficzne
 • Dane serii wykresu

Uwaga
W oknie może nie pojawiać się zakładka Parametry graficzne. Pojawienie się tej zakładki jest uzależnione od możliwości definiowania parametrów dla wykresu.

Zakładka Wykres

Na zakładce [Wykres] otrzymujemy graficzną interpretację wyników raportu.

Generowanie wykresów obsługiwane jest przez przyciski:

Odśwież lub klawisz <F5> – powoduje ponowne przeliczenie raportu. W przypadku zmiany parametrów wykresu przycisk zmienia się na , co informuje użytkownika o konieczności ponownego przeliczenia raportu.

Uwaga
Jeśli na danym wykresie istnieje możliwość ustalenia tylko jednego parametru – przeliczanie następuje najczęściej automatycznie w chwili jego zmiany. Jeśli parametrów jest więcej – przeliczenie należy wywołać przy pomocy przycisku Odśwież.

Anuluj – zamyka okno.

Uwaga
Dla niektórych raportów (głównie analizujących sprzedaż/ zakupy w modułach Comarch ERP Optima Faktury i Comarch ERP Optima Handel) wyniki nie są wyliczane od razu po wywołaniu analizy, z parametrami domyślnymi. Raport jest wyliczany dopiero po ustaleniu parametrów (np. zakresu dat) przez użytkownika i wciśnięciu przycisku.

Kilka raportów w ramach jednej analizy.

W ramach jednej analizy możliwe jest zdefiniowanie „kolejki” kilku wykresów. Są to tzw. wykresy nadrzędne i podrzędne.

Wykres podrzędny otwieramy klikając w część odpowiadającą wynikom, które użytkownik chce nadal analizować.

Jeśli w obrębie danej analizy dostępne jest kilka raportów wówczas w oknie aktywne są przyciski:

– Wprzód – powoduje przejście do poprzednio wykonanego podrzędnego wykresu

Na koniec – powoduje przejście do ostatniego wykonanego wykresu zdefiniowanego w ramach danej analizy

 – Wstecz – powoduje cofnięcie do poprzednio wykonanego nadrzędnego wykresu

Na początek – powoduje cofnięcie do pierwszego wykresu zdefiniowanego w ramach danej analizy

W dolnej części okna znajdują się parametry, dzięki którym użytkownik ma możliwość parametryzowania informacji zawartych na wykresie. Zestawienie parametrów jest uzależnione od wywołanego właśnie wykresu.

Warto pamiętać, że na wykresie można zobaczyć również wartości liczbowe odpowiadające danej części (punktowi) wykresu. W tym celu należy „najechać” kursorem na interesującą część wykresu i chwilę poczekać – obok kursora pojawi się pole, w którym podane będą odpowiednie wartości.

Zakładka Parametry graficzne

Pozwala ustalić parametry graficzne dla generowanego wykresu. Należy jednak pamiętać, że zakładka [Parametry graficzne] nie pojawi się w oknie raportu, gdzie nie ma możliwości definiowania takich parametrów.

Zakładka Dane serii wykresu

Zakładka zawiera wyniki wykonywanej analizy w formie tabeli z wynikami.

Obsługa okna jest identyczna jak w przypadku zakładki [Wykres] (z tą różnicą, że zagłębianie się następuje po podwójnym kliknięciu w interesujący nas wiersz danych).

Edycja wykresów

Warto wiedzieć, że istnieje możliwość definiowania własnych wykresów przez użytkownika. Bliższych informacji udzieli Państwu Autoryzowany Przedstawiciel Comarch.   
Analizy dla modułu Kasa/Bank

Lista rejestrów kasowych/ bankowych

Raporty podrzędne w analizie raportów kasowych/ bankowych wywołuje się z poziomu menu wyświetlanego po wciśnięciu prawego przycisku myszy.

Stan środków pieniężnych

Analiza pokazuje bieżący stan środków pieniężnych na poszczególnych rejestrach. Stan ten jest sumą salda bilansu otwarcia rachunku, zrealizowanych obrotów na jego raportach i, opcjonalnie, planowanych w zadanym okresie obrotów na rachunku.

Domyślnie wyliczany jest stan tylko na podstawie zamkniętych raportów kasowych/ bankowych na chwilę wyliczenia raportu (czyli uwzględnia bilans otwarcia rachunku oraz zapisy kasowe/bankowe w raportach zamkniętych).

Dodatkowo istnieje możliwość ustalenia parametrów:

Uwzględniaj planowane wpływy za okres – przy zaznaczonym parametrze do stanu doliczane będą zdarzenia z preliminarza typu Przychód, których data realizacji przypada na podany okres czasu (zdarzenia w części pozostającej do rozliczenia).

Uwzględniaj planowane wydatki za okres – przy zaznaczonym parametrze do stanu doliczane będą zdarzenia z preliminarza typu Rozchód, których data realizacji przypada na podany okres czasu (zdarzenia w części pozostającej do  rozliczenia).

Uwzględniaj otwarte raporty kasowo – bankowe – podczas wyliczania stanu środków pieniężnych uwzględniane są również zapisy z otwartych raportów kasowych/bankowych.

Uwaga
W przypadku rachunków walutowych stan środków pieniężnych na wykresie jest wykazywany w walucie systemowej PLN. Natomiast na zakładce [Dane] serii wykresów podane są dwie kwoty – w walucie rejestru oraz w PLN, przy czym sumowane są tylko kwoty w PLN.

Wykresy podrzędne wybierane z menu dostępnego po wciśnięciu prawego przycisku myszy to:

Kalendarz płatności dla rejestru

Analiza pokazuje czasową zależność stanu środków pieniężnych wybranego rachunku (lub sumy stanów na wszystkich rachunkach) w zadanym okresie.

Wyliczana jest wartość przychodów i rozchodów na każdy dzień (jest to zarówno wartość zapisów zrealizowanych jaki i planowanych zdarzeń).

Podawane są narastające salda zrealizowanych obrotów (zapisy), planowanych obrotów (nierozliczone zdarzenia) i salda sumaryczne.   

 • Jako narastające saldo zapisów rachunku w danym dniu rozumiemy sumę salda BO rachunku i zrealizowanych na nim obrotów o dacie dokumentu zawartej w przedziale od minus nieskończoności do tego dnia włącznie.
 • Jako narastające saldo zdarzeń rachunku w danym dniu rozumiemy sumę planowanych obrotów o dacie realizacji zawartej w przedziale od minus nieskończoności do tego dnia włącznie.
 • Jako narastające saldo sumaryczne w danym dniu rozumiemy sumę salda BO rachunku, zrealizowanych obrotów zawartych o dacie dokumentu zawartej w przedziale od minus nieskończoności do tego dnia włącznie oraz planowanych obrotów o dacie realizacji zawartej w przedziale od minus nieskończoności do tego dnia włącznie. Z powyższego określenia wynika, że saldo sumaryczne jest sumą sald zapisów i zdarzeń.

Parametry możliwe do ustalenia to:

Wszystkie rachunki – raport może być wyliczany na podstawie zapisów i zdarzeń wprowadzonych we wszystkich rejestrach (parametr zaznaczony). Otrzymujemy tym samym raport o ogólnym stanie środków pieniężnych w firmie.

Raport może być liczony dla jednego wskazanego rachunku – parametr powinien być wyłączony, natomiast w polu Rachunek należy wskazać konkretny rejestr.

Okres – okres, za jaki liczony powinien być raport.

Pomijaj dni bez obrotów – umożliwia pominięcie na wykresie dni, w których nie było obrotów.

Uwaga
Wszystkie salda są wyliczane w walucie, w jakiej prowadzony jest rejestr. Natomiast jeśli użytkownik zaznaczy opcję wszystkie rachunki – wtedy salda wykazywane są w PLN. Wartość poszczególnych zapisów/ płatności jest przeliczana na PLN zgodnie z kursem podanym na dokumencie.

Zapisy + Preliminarz

Analiza pokazuje historię obrotów na rachunku. Obejmuje rozbite na poszczególne dni (w zadanym okresie) sumy obrotów zadanego rachunku: zrealizowanych oraz planowanych.

Wyliczenia dotyczą wartości wpływów w danym dniu i nie są prowadzone narastająco (tzn. nie uwzględniają bilansu otwarcia rachunku oraz wartości wpływów w okresie poprzedzającym).

Możliwe jest ustalenie Rachunku, dla którego wyliczany jest raport: może to być jeden wskazany (lista dostępna po wciśnięciu przycisku Rachunek) lub wszystkie rachunki (zaznaczony parametr Wszystkie rachunki).

Waluta – użytkownik ma możliwość wyboru dokumentów wprowadzonych w jednej z walut lub wszystkich dokumentów, niezależnie od waluty w jakiej zostały wprowadzone. W przypadku wyboru konkretnej waluty – program ze wszystkich dokumentów wprowadzonych w rejestrze wybierze te danej walucie na ich podstawie wyliczy raport. Wartość będzie wykazana w walucie.

Natomiast w przypadku wyboru opcji wszystkie – w raporcie zostaną uwzględnione wszystkie dokumenty, niezależnie od waluty. Wartość zostanie wykazana w walucie systemowej (PLN), zgodnie z kursem podanym na poszczególnych dokumentach.

Wydatki wg kategorii

Raport przedstawia strukturę wydatków w firmie z podziałem na kategorie przypisane zapisom kasowym/ bankowym.

Analiza pokazuje dotyczące zadanego rachunku wydatki zrealizowane w zadanym okresie plus, opcjonalnie, wydatki planowane w innym okresie, w rozbiciu na kategorie (ogólne bądź wszystkie).

Dokładniej, wykazywana wartość wydatków dla danej kategorii jest sumą:

 • Zrealizowanych wydatków na zadanym rachunku, związanych z rozważaną kategorią, których data jest zawarta w zadanym okresie. Pod uwagę brane są zawsze zapisy z zamkniętych raportów, natomiast zapisy raportów otwartych są uwzględniane opcjonalnie.
 • Opcjonalnie planowanych wydatków na zadanym rachunku, związanych z rozważaną kategorią, których termin mieści się w zadanym okresie.

Parametry możliwe do ustalenia to:

Rachunek – podczas wyliczania raportu możliwe jest wskazanie konkretnego rejestru, dla którego struktura powinna być wyliczona (lista dostępna po wciśnięciu przycisku Rachunek). Możliwe jest również wyliczenie struktury dla wszystkich rachunków (zaznaczony parametr).

Za okres – okres, za jaki mają być uwzględniane zapisy kasowe/ bankowe.

Uwzględniaj otwarte raporty – domyślnie wartości liczone są w oparciu o zamknięte raporty kasowe/ bankowe. Zaznaczenie parametru powoduje, że uwzględniane będą również raporty o statusie otwarty.

Uwzględniaj preliminarz płatności za okres – zaznaczenie parametru spowoduje, że w wyliczanych wartościach zostaną uwzględnione również planowane wydatki z Preliminarza płatności (zdarzenia typu Rozchód w części pozostającej do rozliczenia).

Waluta – użytkownik ma możliwość wyboru dokumentów wprowadzonych w wybranej walucie lub wszystkich dokumentów, niezależnie od waluty w jakiej zostały wprowadzone. W przypadku wyboru konkretnej waluty – program ze wszystkich dokumentów wprowadzonych w rejestrze wybierze te danej walucie na ich podstawie wyliczy raport. Wartość będzie wykazana w walucie.

Natomiast w przypadku wyboru opcji wszystkie – w raporcie zostaną uwzględnione wszystkie dokumenty, niezależnie od waluty. Wartość zostanie wykazana w walucie systemowej (PLN), zgodnie z kursem podanym na poszczególnych dokumentach.

Uwzględniaj kategorie:

 • Ogólne – w strukturze zostaną uwzględnione tylko kategorie ogólne (wyliczona wartość obejmie również wszystkie zapisy/ zdarzenia z kategoriami zdefiniowanymi jako szczegółowe w danej kategorii ogólnej)
 • Wszystkie – analiza uwzględni wszystkie występujące na zapisach/ zdarzeniach kategorie, bez względu na to, czy będą to kategorie ogólne czy szczegółowe.

Wpływy wg kategorii

Raport przedstawia strukturę wydatków w firmie z podziałem na kategorie przypisane zapisom kasowym/ bankowym.

Analiza pokazuje dotyczące zadanego rachunku przychody zrealizowane w zadanym okresie plus, opcjonalnie, przychody planowane w innym okresie, w rozbiciu na kategorie (ogólne bądź wszystkie).

Dokładniej, wykazywana wartość przychodów dla danej kategorii jest sumą:

 • Zrealizowanych przychodów na zadanym rachunku, związanych z rozważaną kategorią, których data jest zawarta w zadanym okresie. Pod uwagę brane są zawsze zapisy z zamkniętych raportów, natomiast zapisy raportów otwartych są uwzględniane opcjonalnie.
 • Opcjonalnie planowanych przychodów na zadanym rachunku, związanych z rozważaną kategorią, których termin mieści się w zadanym okresie.

Raport jest obsługiwany w sposób identyczny jak Wydatki wg kategorii.

Historia obrotów na rachunku

Analiza pokazuje obroty zrealizowane na zadanym rachunku w zadanym okresie w rozbiciu na poszczególne dni. Wykazywana wartość obrotów dla danego dnia jest sumą zrealizowanych obrotów na danym rachunku tego dnia.

Parametry możliwe do ustalenia:

Rachunek – raport może obejmować wszystkie zdefiniowane rejestry (zaznaczony parametr) lub tylko jednego wybranego (lista dostępna po wciśnięciu przycisku Rachunek).

Waluta – użytkownik ma możliwość wyboru dokumentów wprowadzonych w wybranej walucie lub wszystkich dokumentów, niezależnie od waluty w jakiej zostały wprowadzone. W przypadku wyboru konkretnej waluty – program ze wszystkich dokumentów wprowadzonych w rejestrze wybierze te danej walucie na ich podstawie wyliczy raport. Wartość będzie wykazana w walucie.

Natomiast w przypadku wyboru opcji wszystkie – w raporcie zostaną uwzględnione wszystkie dokumenty, niezależnie od waluty. Wartość zostanie wykazana w walucie systemowej (PLN), zgodnie z kursem podanym na poszczególnych dokumentach.

Zakres dat – analiza dotyczy wskazanego okresu czasu

Uwzględniaj otwarte raporty kasowe/ bankowe – domyślnie raport obejmuje tylko zamknięte raporty kasowe/ bankowe. Opcjonalnie mogą być brane pod uwagę zapisy ze wszystkich (tj. zamkniętych i otwartych) raportów (parametr zaznaczony).

Lista raportów

Wywoływane zostaje okno z listą raportów otwartych w danym rejestrze.

Formularz raportu kasowego/ bankowego

Historia obrotów na rachunku

Raport został opisany w części dotyczącej analizy dostępnej dla Listy rejestrów kasowych/ bankowych.

Lista raportów kasowych/ bankowych dla rejestru

Historia obrotów na rachunku

Raport został opisany w części dotyczącej analizy dostępnej dla Listy rejestrów kasowych/ bankowych.

Raport kasowy/ bankowy – formularz

Historia obrotów na raporcie

Analiza pokazuje obroty zrealizowane na danym raporcie w rozbiciu na poszczególne dni, w których występowały zapisy.

Możliwość wyboru raportu, którego ma dotyczyć analiza istnieje po wciśnięciu przycisku Raport. Domyślnie wyświetlana jest lista raportów otwartych w formularzu rejestru, z którego wywoływana była analiza.

Użytkownik ma możliwość wyboru dokumentów wprowadzonych w wybranej walucie lub wszystkich dokumentów, niezależnie od waluty w jakiej zostały wprowadzone. W przypadku wyboru konkretnej waluty – program ze wszystkich dokumentów wprowadzonych w rejestrze wybierze te danej walucie na ich podstawie wyliczy raport. Wartość będzie wykazana w walucie.

Natomiast w przypadku wyboru opcji wszystkie – w raporcie zostaną uwzględnione wszystkie dokumenty, niezależnie od waluty. Wartość zostanie wykazana w walucie systemowej (PLN), zgodnie z kursem podanym na poszczególnych dokumentach.

Lista zapisów kasowych/ bankowych

Wydatki wg kategorii

Raport został opisany w części dotyczącej analizy dla Listy rejestrów kasowych/ bankowych.

Przychody wg kategorii

Raport został opisany w części dotyczącej analizy dla Listy rejestrów kasowych/ bankowych.

Preliminarz płatności

Dłużnicy/ wierzyciele

Analiza pokazuje bieżące sumaryczne zaległości największych dłużników/wierzycieli.

Pokazywane są zaległości dla wybranej liczby największych dłużników/wierzycieli; wszyscy pozostali są agregowani do jednego rekordu POZOSTALI.

Raport obsługiwany jest przez:

Raport największych dłużników/ wierzycieli – zaznaczenie parametru decyduje, czy raport jest liczony dla zobowiązań czy należności.

Pokaż największych – w raporcie uwzględniona będzie określona tu liczba firm dłużników/ wierzycieli, dla których wartość należności/ zobowiązań jest największa.

Terminowość – analiza ma możliwość wprowadzenia typu zaległości, który ma być uwzględniany:

 • wszystkie,
 • w terminie – takie, których termin jeszcze nie upłynął,
 • po terminie – przeterminowane.

Analiza zaległości po terminie może dotyczyć zaległości w zadanym przedziale przeterminowania: 1, 2, 3 lub więcej. Ilość dni w danym przedziale określamy w dolnej części okna.

Uwzględniać zapisy niepodlegające rozliczeniu – parametr dotyczy wszystkich płatności ze statusem nie podlega. Użytkownik ma możliwość określenia, czy powinny być uwzględniane (parametr zaznaczony), czy nie (parametr odznaczony).

Waluta – użytkownik ma możliwość uzyskania informacji o płatnościach w zależności od waluty, w jakiej zostały zarejestrowane zdarzenia. Jeśli wybrana zostanie konkretna waluta program wyfiltruje spośród dokumentów takie, które zostały wystawione w danej walucie i na ich podstawie wyliczy raport. Wartości wykazane będą również w walucie.

Jeśli natomiast użytkownik wybierze opcję wszystkie – program uwzględni w raporcie wszystkie należności/ zobowiązania, niezależnie od waluty, w jakiej zostały wystawione, a wartość zostanie wyliczona w PLN, zgodnie z kursem podanym na poszczególnych płatnościach.

Płatności klienta

Raport podrzędny dla raportu Dłużnicy/ Wierzyciele to Płatności klienta. Wykres ma postać tabeli, zawierającej wszystkie nierozliczone płatności kontrahenta, zgodnie z ustalonymi na wykresie nadrzędnym informacjami o terminowości (czy płatności wszystkie/ w terminie/ po terminie, a w przypadku płatności po terminie odpowiedni przedział czasowy).

W zależności od wybranej na raporcie Dłużnicy/ Wierzyciele waluty kwoty dokumentów na liście Płatności klienta są wykazywane albo w wybranej walucie albo w walucie systemowej (PLN) – jeśli na nadrzędnym raporcie w polu Waluta wybrano opcję wszystkie.

Tabela zawiera następujące informacje:

 • numer dokumentu,
 • kod i nazwę kontrahenta,
 • datę dokumentu,
 • termin płatności,
 • kwotę dokumentu (całkowitą) oraz kwotę pozostającą jeszcze do rozliczenia,
 • ilość dni, jaka minęła od wyznaczonego terminu płatności (w przypadku płatności w terminie 0).

Struktura wiekowa na zadany dzień

Raport ukazuje strukturę wiekową należności/ zobowiązań w poszczególnych przedziałach: w terminie i przeterminowanych (przeterminowanych z możliwością ustalenia przedziałów).

Parametry możliwe do ustalenia to:

Wykonanie analizy: stan aktualny / na wybrany dzień – możliwość wyboru czy analiza ma zostać przeprowadzona na dzień generowania raportu czy też na dzień wybrany przez użytkownika.

W drugim przypadku program wyliczając kwoty dla poszczególnych przedziałów uwzględnia wszystkie dokonane później rozliczenia. Oznacza to, że jeśli data rozliczenia dokumentu jest późniejsza niż data wybrana przez użytkownika – zapis będzie uwzględniony w raporcie jako nierozliczony.

Raport dla należności/ zobowiązań – w zależności od ustawień raport będzie liczony dla należności lub zobowiązań.

Typ podmiotu – jest możliwość ustawienia czy przeliczenie ma zostać wykonane dla wszystkich typów podmiotów czy wybranego. Dodatkowo, jeśli wybrano typ podmiotu Kontrahenci, to jest możliwość wykonania analizy dla wszystkich kontrahentów, wybranej grupy kontrahentów lub też jednego wybranego.

Uwzględniać zapisy niepodlegające rozliczeniom – parametr dotyczy zapisów ze statusem Nie podlega:

 • jeśli jest zaznaczony – w raporcie uwzględniane są wszystkie zapisy zarówno te podlegające rozliczeniom jak i te nierozliczane
 • jeśli jest odznaczony – w raporcie uwzględniane są tylko zapisy podlegające rozliczeniom. Jako wykres podrzędny wywoływany jest raport Zapisy struktury wiekowej.

Obliczenia według terminu płatności / daty dokumentu – parametr dotyczy ustawienia daty, która jest brana pod uwagę przy obliczeniu struktury wiekowej

Dokumenty – możliwość ustawienia rodzaju dokumentów, które będą uwzględnione w wynikach analizy. Tylko zdarzenia kasowo/bankowe, tylko zapis kasowo/bankowe lub oba rodzaje dokumentów.

Uwzględniaj zapisy k/b zawsze w przedziale „w terminie” – jeśli w parametrze [Dokumenty] wybrano zapisy k/b lub wszystkie to ten parametr jest dostępny. Zaznaczenie jego spowoduje że zapisy k/b zawsze będą uwzględnione w przedziale „w terminie”. W przeciwnym wypadku zostaną uwzględnione zgodnie z datą dokumentu

Ilość dni w przedziałach – ilość dni w poszczególnych, definiowalnych przez Użytkownika, przedziałach.

Przykład
Jeśli przedział pierwszy ma zawierać płatności, których termin płatności minął pomiędzy 1-30 dni należy wpisać ilość dni 30,

Jeśli przedział drugi zawiera płatności, których termin minął 31-60 dni należy jako ilość dni wpisać kolejne 30,

Jeśli przedział trzeci zawiera płatności, których termin minął pomiędzy 61-90 dni jako ilość dni należy wpisać kolejne 30. 

Z zakładki [Dane] serii wykresu dostępny jest Wydruk struktury wiekowej przedstawiający zagregowane dane w formie tabelarycznej.

 

Struktura wiekowa należności

Zapisy struktury wiekowej

Raport zawiera tabelę z informacjami o zdarzeniach składających się na dany przedział. Tabela zawiera m.in.:

 • numer dokumentu,
 • kod i nazwę kontrahenta,
 • datę dokumentu,
 • termin płatności,
 • kwotę dokumentu (całkowitą) oraz kwotę pozostającą jeszcze do rozliczenia,
 • ilość dni, jaka minęła od wyznaczonego terminu płatności.

Raport domyślnie wyliczany jest dla przedziału wybranego (klikniętego) na wykresie nadrzędnym.

Jednak już poziomu tabeli z zapisami istnieje możliwość określenia nowych parametrów dla tabeli (bez konieczności wycofania się do raportu nadrzędnego). Oprócz parametrów określanych dla raportu nadrzędnego (raport dla należności/ zobowiązań) istnieje możliwość sporządzenia analizy dla wszystkich dokumentów (w tym wypadku zobowiązania prezentowane są ze znakiem minus). Użytkownik ma również możliwość wybrania, z poziomu wykresu terminowości.

Terminowość:

 • wszystkie – tabela będzie zawierać wszystkie płatności nierozliczone, niezależnie od wybranego wcześniej przedziału,
 • w terminie – tabela będzie zawierać wszystkie płatności, których termin jeszcze nie minął,
 • po terminie – w przypadku wybrania opcji po terminie istnieje możliwość ponownego zdefiniowania przedziałów, dla jakich powinien być liczony raport.

Po zdefiniowaniu kolejnych przedziałów dla płatności przeterminowanych użytkownik powinien wybrać, dla którego przedziału będzie liczony raport. Dokonuje tego w części Przedziały – do wyboru ma przedział 1, 2 i 3 (zgodnie ze zdefiniowanym wcześniej przedziałami). Jeśli wybierze przedział Więcej – w tabeli znajdą się wszystkie płatności, których termin nie mieści się nawet w trzecim zdefiniowanym przedziale.

Z zakładki [Dane] serii wykresu dostępne są wydruki: Zapisy struktury wiekowej oraz Zapisy struktury wiekowej wg podmiotów. Wydruki Zapisy struktury wiekowej (wzór 2) oraz Zapisy struktury wiekowej wg podmiotów (wzór 2) prezentują zapisy z podziałem na poszczególne przedziały.

Planowane wydatki wg kategorii

Analiza pokazuje dotyczące zadanego rachunku wydatki planowane w zadanym okresie w rozbiciu na kategorie (ogólne bądź wszystkie).

Dokładniej, wykazywana wartość planowanych wydatków dla danej kategorii jest sumą planowanych wydatków na zadanym rachunku, związanych z rozważaną kategorią, których data jest zawarta w zadanym okresie.

Parametry możliwe do ustalenia to:

Rachunek – podczas wyliczania raportu możliwe jest wskazanie konkretnego rejestru, dla którego struktura powinna być wyliczona (lista dostępna po wciśnięciu przycisku Rachunek). Możliwe jest również wyliczenie struktury dla wszystkich rachunków (zaznaczony parametr).

Uwzględniaj zakres dat – standardowo raport uwzględnia wszystkie planowane wydatki we wskazanym rejestrze. Po zaznaczeniu parametru można zawęzić ten okres.

Uwzględniaj rozliczone płatności – jeśli parametr jest zaznaczony raport uwzględnia wszystkie zdarzenia zarejestrowane w preliminarzu (zarówno w części rozliczonej jak i  pozostałej do rozliczenia). Jeśli parametr jest odznaczony – w raporcie uwzględnione są tylko zdarzenia w części jeszcze nierozliczonej.

Uwaga
Zdarzenia ze statusem Nie podlega są uwzględniane zawsze (zarówno w raporcie obejmującym płatności rozliczone jak i tym, który nie uwzględnia).

Waluta – użytkownik ma możliwość wyboru dokumentów wprowadzonych w wybranej walucie lub wszystkich dokumentów, niezależnie od waluty w jakiej zostały wprowadzone. W przypadku wyboru konkretnej waluty – program ze wszystkich dokumentów wprowadzonych w rejestrze wybierze te danej walucie na ich podstawie wyliczy raport. Wartość będzie wykazana w walucie.

Natomiast w przypadku wyboru opcji wszystkie – w raporcie zostaną uwzględnione wszystkie dokumenty, niezależnie od waluty. Wartość zostanie wykazana w walucie systemowej (PLN), zgodnie z kursem podanym na poszczególnych dokumentach.

Uwzględniaj kategorie:

 • Ogólne – w strukturze zostaną uwzględnione tylko kategorie ogólne (wyliczona wartość obejmie również wszystkie zapisy/ zdarzenia z kategoriami zdefiniowanymi jako szczegółowe w danej kategorii ogólnej).
 • Wszystkie – analiza uwzględni wszystkie występujące na zapisach/ zdarzeniach kategorie, bez względu na to, czy będą to kategorie ogólne czy szczegółowe.

Planowane przychody wg kategorii

Analiza pokazuje dotyczące zadanego rachunku przychody planowane w zadanym okresie w rozbiciu na kategorie (ogólne bądź wszystkie).

Dokładniej, wykazywana wartość planowanych przychodów dla danej kategorii jest sumą planowanych przychodów na zadanym rachunku, związanych z rozważaną kategorią, których data jest zawarta w zadanym okresie.

Parametry możliwe do ustalenia to:

Rachunek – podczas wyliczania raportu możliwe jest wskazanie konkretnego rejestru, dla którego struktura powinna być wyliczona (lista dostępna po wciśnięciu przycisku Rachunek). Możliwe jest również wyliczenie struktury dla wszystkich rachunków (zaznaczony parametr).

Uwzględniaj zakres dat – standardowo raport uwzględnia wszystkie planowane wpływy we wskazanym rejestrze. Po zaznaczeniu parametru można zawęzić ten okres.

Uwzględniaj rozliczone płatności – jeśli parametr jest zaznaczony raport uwzględnia wszystkie zdarzenia zarejestrowane w preliminarzu (zarówno w części rozliczonej jak i pozostałej do rozliczenia). Jeśli parametr jest odznaczony – w raporcie uwzględnione są tylko zdarzenia w części jeszcze nierozliczonej.

Uwaga
Zdarzenia ze statusem Nie podlega są uwzględniane zawsze (zarówno w raporcie obejmującym płatności rozliczone jak i tym, który ich nie uwzględnia).

Waluta – użytkownik ma możliwość wyboru dokumentów wprowadzonych w wybranej walucie lub wszystkich dokumentów, niezależnie od waluty w jakiej zostały wprowadzone. W przypadku wyboru konkretnej waluty – program ze wszystkich dokumentów wprowadzonych w rejestrze wybierze te danej walucie na ich podstawie wyliczy raport. Wartość będzie wykazana w walucie.

Natomiast w przypadku wyboru opcji wszystkie – w raporcie zostaną uwzględnione wszystkie dokumenty, niezależnie od waluty. Wartość zostanie wykazana w walucie systemowej (PLN), zgodnie z kursem podanym na poszczególnych dokumentach.

Uwzględniaj kategorie:

 • Ogólne – w strukturze zostaną uwzględnione tylko kategorie ogólne (wyliczona wartość obejmie również wszystkie zapisy/ zdarzenia z kategoriami zdefiniowanymi jako szczegółowe w danej kategorii ogólnej).
 • Wszystkie – analiza uwzględni wszystkie występujące na zapisach/ zdarzeniach kategorie, bez względu na to, czy będą to kategorie ogólne czy szczegółowe.

Kalendarz

Wykres jest dostępny z poziomu zakładki [Kalendarz].

Wykres został dokładnie opisany w rozdziale dotyczącym analizy dostępnej na Liście raportów kasowych/ bankowych.  

 

 
Prezentacja wyników analizy

Obsługa modułu Comarch ERP Optima Analizy

Analizy dla elementów wspólnych programu

Analizy dla modułu Kasa/Bank

Analizy dla modułów księgowych

Analizy dla modułu Faktury

Analizy dla modułu Handel

Analizy dla modułu CRM

Analizy dla modułu Płace i Kadry

Analizy dla modułu Serwis

 

 
Analizy dla elementów wspólnych programu

Lista kontrahentów

Do listy kontrahentów są podłączone prawie wyłącznie wykresy uprzednio omawiane w rozdziałach KASA/BANK i FAKTURY. Tutaj ograniczymy się jedynie do ich wypunktowania i podania odpowiednich odnośników, gdzie zostały opisane: 

 • Dłużnicy / wierzyciele (Kasa/Bank: Preliminarz płatności: Dłużnicy i wierzyciele),
 • Analiza sprzedaży wg kontrahentów (Faktury: Lista dokumentów: Analiza sprzedaży wg kontrahentów),
 • Analiza zakupów wg kontrahentów (Faktury: Lista dokumentów: Analiza sprzedaży wg kontrahentów),
 • Analiza sprzedaży wg grup (Faktury: Lista dokumentów: Analiza sprzedaży wg grup),
 • Analiza zakupów wg grup (Faktury: Lista dokumentów: Analiza sprzedaży wg grup),
 • Analiza sprzedaży wg kategorii (Faktury: Lista dokumentów: Analiza sprzedaży wg kategorii),
 • Analiza zakupów wg kategorii (Faktury: Lista dokumentów: Analiza sprzedaży wg kategorii),
 • Udziały kontrahentów w sprzedaży (Faktury: Lista dokumentów: Udziały kontrahentów w sprzedaży),
 • Udziały kontrahentów w zakupie (Faktury: Lista dokumentów: Udziały kontrahentów w sprzedaży).

Poza wymienionymi wykresami są podłączone następujące, wcześniej nie omawiane:

Dostawcy/ odbiorcy

Analiza pokazuje zrealizowane obroty (w sensie modułu Comarch ERP Optima KASA/BANK) w rozbiciu na kontrahentów. Pokazywane są obroty dla wybranej liczby kontrahentów o największych obrotach; wszyscy pozostali kontrahenci są agregowani do jednego rekordu POZOSTALI. Analiza daje także możliwość ograniczenia zbioru kontrahentów pod względem typu kontrahenta: dostawca (uwzględniane są tylko zapisy o ujemnym kierunku) albo odbiorca (uwzględniane są tylko zapisy o dodatnim kierunku).

Brane są pod uwagę wszystkie zapisy kasowe, również z otwartych raportów.

Lista kategorii

Do listy kategorii są podłączone wyłącznie wykresy uprzednio omawiane w rozdziale HANDEL. Tutaj ograniczymy się jedynie do ich wypunktowania i podania odpowiednich odnośników:

 • Analiza sprzedaży wg kategorii (Faktury: Lista dokumentów: Analiza sprzedaży wg kategorii),
 • Analiza zakupów wg kategorii (Faktury: Lista dokumentów: Analiza sprzedaży wg kategorii),
 • Analiza sprzedaży wg grup (Faktury: Lista dokumentów: Analiza sprzedaży wg grup),
 • Analiza zakupów wg grup (Faktury: Lista dokumentów: Analiza sprzedaży wg grup).

Cennik

Do cennika są podłączone głównie wykresy uprzednio omawiane w rozdziale HANDEL. Tutaj ograniczymy się jedynie do ich wypunktowania i podania odpowiednich odnośników:

 • Analiza sprzedaży wg towarów (Faktury: Lista dokumentów: Analiza sprzedaży wg towarów),
 • Analiza zakupów wg towarów (Faktury: Lista dokumentów: Analiza sprzedaży wg towarów),
 • Analiza sprzedaży wg grup (Faktury: Lista dokumentów: Analiza sprzedaży wg grup),
 • Analiza zakupów wg grup (Faktury: Lista dokumentów: Analiza sprzedaży wg grup),
 • Analiza sprzedaży wg kategorii (Faktury: Lista dokumentów: Analiza sprzedaży wg kategorii),
 • Analiza zakupów wg kategorii (Faktury: Lista dokumentów: Analiza sprzedaży wg kategorii),
 • Udziały towarów w sprzedaży (Faktury: Lista dokumentów: Udziały towarów w sprzedaży),
 • Udziały towarów w zakupie (Faktury: Lista dokumentów: Udziały towarów w sprzedaży).

Poza wymienionymi wykresami są podłączone następujące, wcześniej nie omawiane:

Zasoby z dostaw

Raport Zasoby z dostaw stanowi symulację stanów magazynowych w oparciu o wprowadzone dokumenty zakupu i sprzedaży.

Analiza pokazuje (w postaci tabelarycznej) bieżące stany ilościowe poszczególnych towarów (dokładniej usług), w podziale na towary, których sprzedano mniej niż zakupiono (dodatni stan, tzw. dostępne dostawy) oraz towary, których sprzedano więcej niż zakupiono (ujemny stan, tzw. sprzedaż bez dostaw lub braki).

Zasoby z dostaw – podczas liczenia raportu użytkownik może ustalić jakie pozycje powinny być uwzględniane:

 • Razem – uwzględniane są wszystkie towary, zarówno te wykazujące stany do sprzedaży jak i braki.
 • Bez zer – uwzględniane są tylko towary wykazujące stany lub braki (w zależności od ustawień). Towary wykazujące stan 0 są pomijane.
 • Zasoby – uwzględniane są tylko towary wykazujące stany.
 • Braki – uwzględniane są tylko towary wykazujące braki.

Zasady wyliczania:

 • W przypadku dokumentów wprowadzających towar do magazynu (FZ) – uwzględniane są tylko dokumenty zapisane trwale (nie do bufora).
 • Uwzględniane są jedynie elementy aktywne (tzn. pomijane są dokumenty anulowane).

Raport handlowy towarów

Raport wylicza dla poszczególnych towarów bilans ilości zakupionej i sprzedanej. W oparciu o symulację wylicza również stan początkowy (na dzień podany jako data początkowa liczenia raportu) oraz ilość aktualną towaru (z uwzględnieniem stanu początkowego).

Raport ma postać tabeli, w której otrzymujemy informację o:

Stan początkowy – stan towaru na początek liczonego okresu, wyliczany jest na podstawie dokumentów zakupu i sprzedaży zarejestrowanych w systemie przed datą początkową raportu.

Faktury zakupu – ilość zakupiona na fakturach zakupu w podanym okresie czasu.

Faktury sprzedaży – ilość sprzedana na fakturach w podanym okresie czasu. Uwzględniane są również faktury skojarzone z paragonami.

Paragony – ilość sprzedana na paragony w podanym okresie czasu.

Stan końcowy – bilans wyliczany na podstawie stanu początkowego, ilości zakupionej oraz sprzedanej.

Użytkownik może określić:

Okres – okres za jaki ma być wyliczana ilość zakupiona i sprzedana.

Bilans – użytkownik może ustalić jakie pozycje powinny być uwzględniane:

 • Razem – uwzględniane są wszystkie towary, zarówno te wykazujące bilans dodatni jak i ujemny oraz zerowy,
 • Bez zer – uwzględniane są tylko towary wykazujące bilans różny od zera,
 • Dodatni – uwzględniane są tylko towary wykazujące bilans dodatni,
 • Ujemny – uwzględniane są tylko towary wykazujące bilans ujemny.

Dokumenty handlowe/ magazynowe – raport może być wyliczany w oparciu o dokumenty handlowe (FA, FZ, PA) lub magazynowe (wszystkie pozostałe).

Status towary/ usługi/ wszystkie – raport może obejmować wszystkie pozycje wprowadzone do cennika, tylko pozycje ze statusem usługi lub tylko te ze statusem towaru.

Jeśli w Cenniku wyświetlana lista towarów jest zawężona do grupy asortymentowej – na raporcie zostaną uwzględnione tylko towary z danej grupy.

Istnieje również możliwość wyliczania raportu dla towarów przypisanych do wskazanej kategorii (przycisk Kategoria).

Warto pamiętać, że jeśli lista towarów w Cenniku jest zawężona do jednej grupy i równocześnie wybrano kategorię – w raporcie uwzględnione zostaną towary z wybranej grupy i równocześnie przypisane do wskazanej kategorii. Jeśli chcemy otrzymać raport dla wszystkich towarów danej kategorii – w cenniku powinna być wyświetlana pełna lista towarów.

Lista magazynów

Wartość zasobów w czasie

Raport wylicza sumaryczną wartość zasobów na każdy dzień z podanego okresu.

Raport jest opisany w części poświęconej analizie danych dla modułu Comarch ERP Optima Handel: Lista zasobów.

Ilość zasobów w czasie

Analiza przedstawia rozkład ilości zasobów na poszczególne dni podanego okresu.

Raport jest opisany w części poświęconej analizie danych dla modułu Comarch ERP Optima Handel: Lista zasobów.

Plan dostaw

Analiza oparta o wykres ilość zasobów w czasie. Zadaniem wykresu jest pokazanie, czy ilość uwzględniająca rezerwacje i zamówienia (czyli wypadkowa) zawsze będzie powyżej zera (powinna).

Raport jest opisany w części poświęconej analizie danych dla modułu Comarch ERP Optima Handel: Lista zasobów.

Magazyn – formularz

Wartość zasobów w czasie

Raport wylicza sumaryczną wartość zasobów na każdy dzień z podanego okresu. Analiza domyślnie dotyczy magazynu, z którego formularza włączona została analiza.

Raport jest opisany w części poświęconej analizie danych dla modułu Comarch ERP Optima Handel: Lista zasobów.

Ilość zasobów w czasie

Analiza przedstawia rozkład ilości zasobów na poszczególne dni podanego okresu. Analiza domyślnie dotyczy magazynu, z którego formularza włączona została analiza (raport opisany jest w części Magazyn: Lista zasobów).  [/su_list]