Księgowość

image_print

Nowości

 1. Księgowość. Zaliczki na PIT-36. W związku z nowelizacją Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dotyczącą obniżeniem progu podatkowego z 18% na 17% oraz podwyższenia kosztów uzyskania przychodu, zmieniono sposób liczenia zaliczek na PIT-36 w okresie przejściowym od września do grudnia 2019 roku:
 • Zaliczki/ korekty zaliczek za miesiąc wrzesień, październik, listopad oraz grudzień 2019 r. liczone są według skali podatkowej, gdzie pierwszy próg to 17,75%, z uwzględnieniem kwoty wolnej w wysokości 548,30 zł (niezależnie od ustawień w Konfiguracji).
 • Zaliczki za miesiące od stycznia do sierpnia 2019 r. liczone są według skali podatkowej i kwoty wolnej z Konfiguracji – pierwszy próg: 18% i ulga podatkowa: 556,02 zł.
 • Korekty zaliczek za rok 2019 liczone po 30 września 2019 r. liczone są wg stawki 17,75% i kwoty wolnej 548,30 (niezależnie od ustawień w Konfiguracji).
 • Zaliczki za rok 2020 i kolejne lata liczone są według skali podatkowej i kwoty wolnej z Konfiguracji – pierwszy próg: 17% i ulga podatkowa: 525,12 zł.

Kwota podatku wyliczana jest z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku i zaokrąglana matematycznie.

Uwaga
W przypadku gdy istnieje potrzeba zmiany progów podatkowych i wyliczenia ich według indywidualnej skali to mając moduł Płace i Kadry lub Płace i Kadry Plus należy odznaczyć na karcie właściciela parametr Standardowe progi i wprowadzić indywidualne progi dla podatnika. W przypadku gdy użytkownik nie posiada modułu Płace i Kadry lub Płace i Kadry Plus to wyliczony podatek należy ręcznie uzupełnić na formularzu zaliczki w poz. 45 Podatek od podstawy z poz. 44 obliczony wg skali.

Więcej na temat nowości związanych z obniżeniem progu podatkowego można znaleźć w części Płace/Kadry.

 1. Rejestry VAT. Deklaracja VAT-7K. Zawiadomienie VAT-ZD. W przypadku kwartalnych deklaracji VAT-7K umożliwiono generowanie miesięcznych załączników VAT-ZD, a w związku z tym zapisów korekcyjnych do poszczególnych miesięcy, w terminie wynikającym z 89a oraz 89b Ustawy o podatku od towarów i usług.

Od wersji programu 2020.0.1 niezależnie od ustawionego w Konfiguracji okresu składania deklaracji VAT-7, zawiadomienie VAT-ZD (zarówno o typie Sprzedaż, jak i Zakup) dodawane jest za okres miesięczny. Zapisy korekcyjne dotyczące poszczególnych faktur generowane są w miesiącu ich ujęcia w zawiadomieniu VAT-ZD i w tym samym miesiącu są uwzględniane w pliku JPK_VAT.

Przykład
Korekta podatku należnego
Data wystawienia dokumentu: 20.08.2019 r.
Termin płatności: 27.08.2019 r.
Miesiąc uwzględnienia w VAT-ZD i w pliku JPK_VAT: listopad 2019 r.
Data rozliczenia: 27.12.2019 r.
Miesiąc uwzględnienia w VAT-ZD na plus i w pliku JPK_VAT: grudzień 2019 r.

Korekta zawiadomienia VAT-ZD tworzona jest zgodnie z okresem pierwotnego załącznika VAT-ZD. W sytuacji, gdy zawiadomienie VAT-ZD zostało dodane za okres kwartału to korekta VAT-ZD tworzona jest również kwartalnie. Jeżeli we wcześniejszym okresie nie dodano załącznika VAT-ZD to zostanie on wygenerowany za okres miesiąca.

W przypadku zawiadomienia VAT-ZD o typie Sprzedaż dodanego za przynajmniej jeden miesiąc danego kwartału, gdzie wykazywane są faktury niezapłacone i wygenerowano do niego zapisy korekcyjne do rejestru VAT, po przeliczeniu deklaracji VAT-7K w sekcji G Informacja o załącznikach w poz. Zawiadomienie o skorygowaniu podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku należnego (VAT-ZD) zaznaczana jest opcja Tak.

Uwaga
W przypadku, gdy deklaracja VAT-7K składana jest na formularzu obowiązującym za okres do II kwartału 2018 r., do którego generowane są miesięczne zawiadomienia VAT-ZD, pozycję dotyczącą liczby załączników VAT-ZD (np. VAT-7K(11) – poz. 69) należy zweryfikować i dostosować samodzielnie.

Dla zawiadomień VAT-ZD o typie Sprzedaż wygenerowanych za poszczególne miesiące danego kwartału w kolumnie e-Deklaracje widnieje status analogiczny do statusu deklaracji VAT-7K dodanej za ten kwartał.

 1. Księgowość kontowa. Rozrachunki. W przypadku, gdy termin rozrachunku przypada na dzień ustawowo wolny od pracy lub na sobotę to ilość dni zwłoki oraz odsetki liczone są od pierwszego dnia roboczego przypadającego po dniu wolnym. Zmiany uwzględnione zostały z poziomu:
 • Księgowość/ Rozrachunki/ Rozrachunki:
  • zakładka [Niezrachowane] w kolumnach: Po terminie, Odsetki oraz Przeterminowane,
  • zakładka [Rozrachowane] w kolumnie Zwłoka.
 • Księgowość/ Rozrachunki/ Ponaglenia zapłaty:
  • w kolumnie Odsetki,
  • w oknie Wsadowe generowanie dokumentów ponagleń zapłaty w polu Dla należności przeterminowanych powyżej,
  • na formularzu ponaglenia zapłaty w kolumnie Zwłoka oraz
 • Księgowość/ Rozrachunki/ Noty odsetkowe:
  • w kolumnie Odsetki,
  • na formularzu noty odsetkowej w kolumnach: Od, Zwłoka oraz Odsetki
Przykład
Data rozrachunku: 09.11.2019 r. (sobota).
Zapłata: 13.11.2019 r.
Ilość dni zwłoki: 1 – ponieważ pierwszy dzień roboczy przypadający po sobocie (09.11.2019 r.) i dniach ustawowo wolnych od pracy (niedziela – 10.11.2019 r. oraz Narodowe Święto Niepodległości – 11.11.2019 r.) to wtorek (12.11.2019 r.).
 1. Rejestry VAT. Deklaracja VAT-7. Zawiadomienie VAT-ZD. W przypadku, gdy termin płatności dokumentu wprowadzonego do rejestru VAT przypada na dzień ustawowo wolny od pracy lub na sobotę, to przy kwalifikowaniu dokumentu na zawiadomienie VAT-ZD brany jest pod uwagę pierwszy dzień roboczy przypadający po dniu wolnym.
Przykład

Termin płatności: 01.06.2019 r. (sobota).
Uzględnienie w VAT-ZD: wrzesień 2019 r. – 90 dni liczone jest od 03.06.2019 r. (poniedziałek).

 1. Rejestry VAT. Mechanizm podzielonej płatności. Na mocy Ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, od 1 listopada 2019 r. dla transakcji dokonanych pomiędzy przedsiębiorcami będącymi podatnikami, w przypadku towarów wskazanych w nowym załączniku nr 15 do ustawy o VAT, należy stosować mechanizm podzielonej płatności. Jeżeli użytkownik chce wykonywać przelewy za pomocą mechanizmu podzielonej płatności to powinien zaznaczyć na dokumentach parametr MPP- podzielona płatność. W związku z tym na formularzu dokumentu w rejestrze VAT zakupu i sprzedaży (nie wewnętrznym i nie przeniesionym z modułu Handel) dodano parametr MPP – podzielona płatność. Parametr jest możliwy do zaznaczenia jeżeli na dokumencie wybrano kontrahenta o statusie Podmiot gospodarczy lub na dokumencie wybrano urząd.
Parametr MPP na dokumencie w rejestrze VAT

Jeżeli na karcie kontrahenta zaznaczono parametr MPP – podzielona płatność to parametr MPP – podzielona płatność jest automatycznie zaznaczany na dokumencie w rejestrze VAT i jest możliwy do odznaczenia przez użytkownika. Jeżeli na karcie kontrahenta nie zaznaczono parametru MPP – podzielona płatność to parametr MPP – podzielona płatność jest odznaczony na dokumencie rejestrze VAT i jest możliwy do zaznaczenia przez użytkownika pod warunkiem, iż na dokumencie wybrano kontrahenta będącego podmiotem gospodarczym.

Istnieje możliwość zaznaczenia/odznaczenia parametru MPP – podzielona płatność na dokumencie zaksięgowanym.

Istnieje możliwość zaznaczenia/odznaczenia parametru na dokumencie wyeksportowanym pod warunkiem, że na formularzu operatora zaznaczono parametr Zmiana dokumentów wyeksportowanych.

W przypadku dokumentu walutowego parametr MPP – podzielona płatność jest możliwy do zaznaczenia jeżeli na dokumencie zaznaczono parametr Płatność VAT w PLN.

Zaznaczenie na dokumencie w rejestrze VAT parametru MPP – podzielona płatność powoduje zaznaczenie parametru MPP – podzielona płatność na płatności powstałej w rejestrze o typie Konto bankowe, a tym samym przelew zostanie wykonany mechanizmem podzielonej płatności – kwota netto na rachunek kontrahenta i kwota VAT na odrębny rachunek VAT.

W przypadku dokumentów zaimportowanych do rejestru VAT z pliku VAT_R lub JPK_VAT, parametr MPP – podzielona płatność jest zaznaczony/odznaczony na dokumencie w zależności od ustawienia parametru MPP – podzielona płatność na karcie kontrahenta wybranego na dokumencie. Zaznaczenie na zaimportowanym dokumencie parametru MPP – podzielona płatność powoduje zaznaczenie na płatności powstałej w rejestrze o typie Konto bankowe parametru MPP – podzielona płatność.

W przypadku dokumentów zaimportowanych za pomocą mechanizmu pracy rozproszonej, parametr MPP – podzielona płatność jest zaznaczony/odznaczony na dokumencie na podstawie ustawień w pliku. Parametr MPP – podzielona płatność jest zaznaczony/odznaczony na płatności również na podstawie ustawień w pliku.

W związku z tym, że mechanizm podzielonej płatności dotyczy rozliczania transakcji za pomocą przelewów, jeżeli na dokumencie zaznaczono parametr MPP – podzielona płatność i wskazano formę płatności związaną z rejestrem o typie innym niż Konto bankowe, pojawia się ostrzeżenie: Dokument został zakwalifikowany do rozliczenia mechanizmem podzielonej płatności. Dla takich dokumentów wymagane jest rozliczenie przelewem. Zmień formę płatności. Dodatkowo podczas zapisywania takiego dokumentu pojawia się komunikat: Dokument został zakwalifikowany do rozliczenia mechanizmem podzielonej płatności. Na dokumencie wybrana forma płatności nie jest skojarzona z rejestrem bankowym. Czy chcesz zmienić płatność? Zaakceptowanie komunikatu pozwala na edycję dokumentu. Wybór opcji Nie powoduje zapisanie dokumentu.

Na liście dokumentów w rejestrze VAT z poziomu zakładki [Rejestr VAT] dodano domyślnie ukrytą kolumnę MPP. Jeżeli na dokumencie zaznaczono parametr MPP – podzielona płatność to w kolumnie pojawia się wartość Tak, jeżeli parametr jest odznaczony to widnieje opcja Nie.

Na liście dokumentów w menu kontekstowym oraz na przycisku dodano operację seryjną Zmień parametr MPP:

Parametry seryjnej zmiany parametru MPP – podzielona płatność

Ikona pioruna uaktywnia się po zaznaczeniu parametru Zmień ustawienie parametru. Automatycznie zaznaczany jest również parametr MPP – podzielona płatność. Po naciśnięciu przycisku  parametr MPP – podzielona płatność jest zaznaczany na wskazanych dokumentach. Jeżeli opcja MPP – podzielona płatność zostanie odznaczona to nastąpi odznaczenie tego parametru na wskazanych dokumentach, pod warunkiem, że stan płatności związanej z dokumentem jest różny od Wysłano oraz Zrealizowano.

Nie ma możliwości seryjnej zmiany parametru MPP – podzielona płatność na dokumentach, na których wybrano podmiot o typie: bank, pracownik, wspólnik lub kontrahent o statusie osoba fizyczna. Podczas próby zmiany ustawienia parametru na takich dokumentach pojawia się komunikat: Błąd zmiany parametru MPP – Dokument nr [Numer dokumentu]. Dokument został wystawiony na podmiot inny niż kontrahent będący podmiotem gospodarczym lub urząd. Zmiana nie jest również możliwa na dokumentach wewnętrznych (pojawia się komunikat: Błąd zmiany parametru MPP – Dokument nr [Numer dokumentu]. Wybrany dokument jest dokumentem wewnętrznym) oraz na fakturach przeniesionych z modułu Handel (pojawia się komunikat: Błąd zmiany parametru MPP – Dokument nr [Numer dokumentu]. Wybrany dokument jest dokumentem przeniesionym z modułu Handel).

 1. Rejestry VAT oraz Ewidencja dodatkowa. Wykaz podatników VAT, tzw. Biała księga. W związku z wprowadzeniem w programie Comarch ERP Optima funkcjonalności weryfikacji numerów rachunków bankowych, opisanej szczegółowo w części Ogólne i Kasa/Bank, w przypadku:
 • dokumentu w rejestrze VAT zakupu,
 • korekty dokumentu w rejestrze VAT sprzedaży,
 • dokumentu w ewidencji dodatkowej kosztów,
 • korekty dokumentu w ewidencji dodatkowej przychodów.

umożliwiono automatyczne sprawdzenie, czy wskazany numer rachunku bankowego znajduje się w Wykazie podatników VAT Ministerstwa Finansów. Weryfikacja dotyczy wyłącznie dokumentów dla których:

 • łączna kwota brutto dokumentu (również w przypadku wielu płatności czy pozycji dokumentu) jest większa niż 15 000 PLN; w przypadku dokumentów w walucie obcej sprawdzana jest wartość po przeliczeniu na PLN wg kursu wskazanego na dokumencie (dla dokumentów w rejestrze VAT jest to kurs do VAT),
 • na dokumencie, na pierwszej zakładce jest wybrana forma płatności powiązana z rejestrem bankowym,
 • NIP płatnika jest polskim numerem NIP.

W przypadku dokumentu w rejestrze VAT zakupu oraz dokumentu w ewidencji dodatkowej kosztów sprawdzany jest numer rachunku wybrany na formularzu dokumentu. W przypadku korekty dokumentu w rejestrze VAT sprzedaży oraz korekty dokumentu w ewidencji dodatkowej przychodów weryfikowany jest numer rachunku wskazany jako domyślny na karcie płatnika wybranego na dokumencie. Po dokonaniu weryfikacji na dokumencie jest wyświetlana informacja o tym, czy numer rachunku widnieje w Wykazie podatników VAT. Po zmianie numeru rachunku na dokumencie w rejestrze VAT zakupu/ na dokumencie w ewidencji dodatkowej kosztów lub po zmianie płatnika na korekcie dokumentu w rejestrze VAT sprzedaży/ na korekcie dokumentu w ewidencji dodatkowej przychodów weryfikacja następuje ponownie i wyświetlany jest stosowny komunikat. Ponowna weryfikacja ma również miejsce w przypadku zmiany płatnika na fakturach przeniesionych do rejestru VAT z modułu Handel.

Informacja o weryfikacji numeru rachunku bankowego jest wyświetlana tylko na dokumentach podlegających edycji.

Na liście dokumentów w rejestrze VAT zakupu i sprzedaży oraz w ewidencji dodatkowej kosztów i przychodów w menu kontekstowym oraz na przycisku dodano operację seryjną Zweryfikuj numery rachunków. Operacja seryjna sprawdza płatności powiązane z danym dokumentem (również dla faktur pochodzących z modułu Handel), a nie weryfikuje numeru rachunku bankowego na dokumencie. Poszczególne płatności mogą być na kwoty mniejsze niż 15 000 PLN, ale dokument źródłowy musi być na łączną kwotę brutto większą niż 15 000 PLN. W pierwszej kolejności następuje sprawdzenie, czy płatność jest związana z rejestrem o typie Konto bankowe, a następnie czy uzupełniono numer rachunku bankowego.

Jeżeli numer rachunku bankowego na płatności znajduje się w Wykazie podatników VAT Ministerstwa Finansów to pojawia się komunikat: [Numer dokumentu] – Weryfikacja na dzień [Data systemowa]. numer rachunku [Numer rachunku] widnieje w Wykazie podatników VAT. Jeżeli numer rachunku bankowego nie znajduje się w Wykazie podatników VAT Ministerstwa Finansów to pojawia się komunikat: [Numer dokumentu] – Weryfikacja na dzień [Data systemowa]. numer rachunku [Numer rachunku] nie widnieje w Wykazie podatników VAT.

Jeżeli dokument nie podlega weryfikacji, tj.:

 • płatność jest na podmiot inny niż kontrahent i/lub:
 • łączna kwota dokumentu jest <= 15 000 PLN i/lub
 • płatność ma typ Przychód

to podczas próby seryjnej weryfikacji pojawia się komunikat: [Numer dokumentu] – Dokument nie spełnia warunków do weryfikacji. 

W przypadku, gdy na karcie płatnika nie uzupełniono numeru rachunku bankowego to podczas próby seryjnej weryfikacji pojawia się komunikat: [Numer dokumentu] – Na płatności nie wskazano numeru rachunku bankowego.

W przypadku, gdy uzupełniony na karcie płatnika numer NIP nie jest polskim numerem NIP to podczas próby seryjnej weryfikacji pojawia się komunikat: [Numer dokumentu] – Na płatności jest niepolski NIP.

W przypadku, gdy na karcie płatnika nie uzupełniono numeru NIP to podczas próby seryjnej weryfikacji pojawia się komunikat: [Numer dokumentu] – błąd weryfikacji numeru rachunku [Numer rachunku]: pusty numer NIP.

Weryfikacja rachunków bankowych odbywa się na dzień bieżący (dotyczy zarówno dokumentu, jak i operacji seryjnej). Wyjątkiem jest sytuacja gdy operacja seryjna weryfikuje płatności o stanie Wysłano/Zrealizowano. W takim przypadku pojawia się komunikat o weryfikacji na dzień kiedy ta płatność była faktycznie weryfikowana/nastąpił przelew.

Każda weryfikacja numeru rachunku bankowego jest zapisywana na karcie kontrahenta. Jeśli w danym dniu numer rachunku był już zweryfikowany to dodając kolejny dokument spełniający warunki do weryfikacji na ten sam numer rachunku, status rachunku pobierany jest z karty kontrahenta.

 1. Rejestry VAT. Podczas generowania pojedynczego dokumentu wewnętrznego zakupu/sprzedaży oraz generowania rozliczenia marży do pola Numer dokumentu automatycznie przenoszony jest numer dokumentu pierwotnego.
 2. Rejestry VAT. Umożliwiono wskazanie, do jakiego rejestru VAT zakupu/sprzedaży mają trafić dokumenty przetworzone za pomocą usługi Comarch OCR. Dokumenty zostaną dodane do rejestru wybranego na liście dokumentów w polu Rejestr.
Wskazanie rejestru dla OCR

Nie jest możliwe dodanie dokumentów za pomocą usługi Comarch OCR jeżeli w polu Rejestr wybrano opcję – wszystkie-. W takim przypadku po naciśnięciu przycisku  pojawia się komunikat: Nie można rozpocząć przetwarzania dokumentów. Nie ustawiono bieżącego rejestru, do którego mają zostać dodane. Proszę wskazać na oknie rejestru VAT konkretny rejestr.

Podczas pierwszego uruchomienia usługi Comarch OCR w wersji programu 2020.0.1 pojawia się komunikat: Po wskazaniu plików ze skanami dokumentów zostaną one dodane do bieżącego rejestru wybranego na liście rejestru VAT zakupów/sprzedaży w polu Rejestr. Czy kontynuować? Zaznaczenie opcji Zapamiętaj odpowiedź i nie pokazuj więcej powoduje, że przy kolejnym rozpoznawaniu faktur komunikat nie pojawi się dla danego operatora.

 1. Biuro rachunkowe. W programie Comarch ERP Optima w wersji w chmurze umożliwiono automatyczne uruchamianie aplikacji RCP.

Zmiany

 1. Księgowość. W Konfiguracji Programu/ Księgowość/ Stałe podatkowe wprowadzono procentową wartość pierwszego progu podatkowego oraz kwoty ulg podatkowych obowiązujących od 1 stycznia 2020 r.:
 • Pierwszy próg podatkowy: 17%.
 • Ulga podatkowa (miesięczna): 43,76 zł.
 • Ulga podatkowa (roczna): 525,12 zł.
 1. Księgowość. Limity. W Konfiguracji Programu/ Księgowość/ Limity wprowadzono kwoty limitów obowiązujących od 1 stycznia 2020 r.:
 • Limit – pełna księgowość: 8 746 800 zł.
 • Limit – ryczałt: 1 093 350 zł.
 1. Księgowość. Uproszczone wynagrodzenia. Zwolnienie dla młodych. Kwota do zapłaty do US nie zostanie wyliczona jeżeli data wypłaty wynagrodzenia przypada przed dniem ukończenia przez podatnika 26 roku życia. W miesiącu, w którym data wypłaty przypada w dniu ukończenia lub po dniu ukończenia przez podatnika 26 roku życia, kwota do zapłaty do US jest już liczona według standardowych zasad.
 2. Księgowość kontowa. Obroty i salda. Przywrócono możliwość sumowania według kont syntetycznych. Tylko w przypadku wyboru opcji Agreguj tylko zaznaczone sumowanie odbywa się po kontach analitycznych.
 3. Księgowość kontowa. Zaliczka na PIT-36 oraz PIT-36L. Umożliwiono wyliczenie zaliczki za miesiąc/kwartał w sytuacji gdy na formularzu okresu obrachunkowego w polu Data otwarcia wskazano dzień inny niż pierwszy dzień danego miesiąca oraz w Kwotach indywidualnych wspólnika na formularzu udziału wskazano ten sam dzień danego miesiąca.
 4. Księgowość kontowa. Ponaglenie zapłaty. Na formularzu ponaglenia zapłaty dodano domyślnie ukrytą kolumnę Od.
 5. Rejestry VAT. Na formularzu dokumentu w panelu ze skanem istnieje możliwość wyświetlania dokumentów z rozszerzeniem .jpeg.
 6. Rejestry VAT. W menu Rejestry VAT/ zakładka [Rejestry VAT] oraz [Wg atrybutów] pojawia się informacja: Kliknij OCR aby automatycznie dodać zapis w rejestrze VAT ze skanu lub zdjęcia faktury. Po zamknięciu okna za pomocą X, informacja nie pojawi się ponownie dla danego operatora.
 7. Rejestry VAT. W wersji stacjonarnej programu zmieniono treść komunikatu pojawiającego się w przypadku, gdy konieczne jest ponowne zainstalowanie dodatku OCR na: Aby skorzystać z usługi Comarch OCR odinstaluj dotychczasową wersję i zainstaluj na nowo za pomocą aktualnego instalatora.
 8. Rejestry VAT. Podczas kopiowania dokumentu dodanego za pomocą usługi Comarch OCR nie jest kopiowany atrybut NUMER_STRONY.
 9. Rejestry VAT. Zmieniono treść komunikatu pojawiającego się podczas próby dodania dokumentów za pomocą usługi Comarch OCR do rejestru VAT sprzedaży: Po wskazaniu plików ze skanami dokumentów zostaną one dodane do bieżącego rejestru wybranego na liście rejestru VAT zakupów w polu Rejestr. Czy kontynuować?
 10. Rejestry VAT. Zmieniono treść komunikatu pojawiającego się w sytuacji gdy na płatności do dokumentu zaznaczono parametr MPP – podzielona płatność i jej stan to Wysłano oraz Zrealizowano, a następuje próba zmiany na dokumencie numeru dokumentu lub numeru NIP: Parametry dotyczące MPP nie mogą być zmieniane dla płatności wysłanych do banku lub zrealizowanych. Zmień stan płatności w preliminarzu na 'do realizacji’.
 11. Ewidencja dodatkowa. Jeżeli na formularzu rejestru kasowego zaznaczono parametr Nieaktywny to podczas dodawania dokumentu w ewidencji dodatkowej w polu Forma płatności domyślnie ustawiana jest pierwsza dostępna na liście forma płatności.
 12. Biuro Rachunkowe. Raporty. W raportach Dokumenty niezaksięgowane, Podatki do zapłaty, Dokumenty wprowadzone/zmodyfikowane, Wprowadzone dokumenty, Zapisy w dzienniku dodano informację na temat stanu księgowego, kwoty podatku do zapłaty, statusu i wprowadzenia deklaracji PPK.

Poprawiono

 1. Księgowość kontowa. Plan kont. W specyficznych sytuacjach podczas kopiowania planu kont z poprzedniego okresu pojawiał się komunikat uniemożliwiający wykonanie tej operacji. Działanie poprawiono.
 2. Księgowość kontowa. Deklaracja PIT-36 oraz PIT-36L. Na deklaracji rocznej uwzględniane były tylko przychody i koszty z miesiąca grudnia. Działanie poprawiono.
 3. Księgowość kontowa. Zaliczka na PIT-36 oraz PIT-36L. Przywrócono możliwość wyliczenia zaliczki w sytuacji gdy w zestawieniu systemowym o symbolu PIT-36 dodano pozycje na następnym poziomie.
 4. Księgowość kontowa. Zaliczka na PIT-36 oraz PIT-36L. Przywrócono możliwość wyliczenia zaliczki za miesiące następujące po miesiącu, dla którego na formularzu okresu obrachunkowego w polu Data otwarcia wskazano inny niż pierwszy dzień danego miesiąca.
 5. Księga Podatkowa. Deklaracja PIT-36 oraz PIT-36L. Przywrócono możliwość uwzględnienia przychodów i kosztów pobieranych z bazy podłączonej do bazy głównej.
 6. Księga Podatkowa. Zaliczka na PIT-36 oraz PIT-36L. Jeżeli na formularzu Kwot indywidualnych wspólnika zaznaczono parametr Kwoty do zaliczki kwartalnej i dodano kwoty tylko za ostatnie miesiące poszczególnych kwartałów to zapisy wprowadzone do KPiR do bazy podłączonej do bazy głównej z datą: 31.05, 31.07, 31.08 nie były uwzględniane na zaliczce. Działanie poprawiono.
 7. Księga Podatkowa. Zaliczka na PIT-36 oraz PIT-36L. Kwota spisu z natury była uwzględniana w nieprawidłowej wysokości w przypadku gdy dokonano zmiany udziałów wspólnika oraz nie dodano kolejnego spisu. Działanie poprawiono.
 8. Ewidencja ryczałtowa. Przyspieszono liczenie zaliczek na PIT-28.
 9. Rejestry VAT. Na liście dokumentów w rejestrze VAT poprawiono filtrowanie w kolumnie S.
 10. Rejestry VAT. Umożliwiono przenoszenie paragonów z menu Handel do rejestru VAT w sytuacji, gdy na karcie kontrahenta o akronimie !NIEOKREŚLONY! wskazano walutę inną niż PLN.
 11. Rejestry VAT. Deklaracja VAT-7. Poprawiono wyliczenie kwoty w poz. 56 Nadwyżka podatku naliczonego nad należnym oraz 62 Kwota do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy.
 12. Środki trwałe. Jeżeli z poziomu Księgowość/ Dokumenty środków trwałych po otwarciu okna w filtrze pod listą zaznaczona była opcja niematerialne i prawne to w polu Grupa widoczne były grupy środków trwałych. Działanie poprawiono.
 13. Praca rozproszona. W specyficznych przypadkach podczas importu raportów kasowych/bankowych pojawiały się niewłaściwe komunikaty. Działanie programu poprawiono.

Czy ten artykuł był pomocny?