Księgowość

image_print

Księgowość

Nowości

1. Księgowość. Deklaracja PIT-37(26). Wprowadzono możliwość naliczenia, wydruku oraz wysyłki do systemu e‑Deklaracje deklaracji rocznej PIT-37(26) z załącznikami: PIT/O(24), PIT/D(28), PIT-2K(8) na formularzu obowiązującym za rok 2019.

Podczas dodawania deklaracji PIT-37(26) domyślnie ustawiany jest rok 2019. Użytkownik ma możliwość jego zmiany na rok późniejszy. Jeżeli wybrany zostanie rok 2018 lub wcześniejszy to pojawia się ostrzeżenie informujące o tym, iż formularz służy do rozliczenia dochodów za rok 2019.

W przypadku korekty zeznania PIT-37(26), po wskazaniu w poz. 11 Rodzaj korekty opcji Korekta zeznania, o której mowa w art. 81b par. 1a Ordynacji podatkowej pojawia się komunikat: Jeśli w pozycji 11 zaznaczono kwadrat nr 2, to podatnik powinien wypełnić załącznik ORD-ZU. Jeżeli zaznaczono opcję Korekta zeznania, o której mowa w art. 81b par. 1a Ordynacji podatkowej i nie uzupełniono uzasadnienia przyczyn złożenia korekty to nie jest możliwe zatwierdzenie deklaracji PIT-37(26). Użytkownik powinien uzupełnić uzasadnienie na załączniku ORD-ZU lub wskazać w poz. 11 opcję Korekta zeznania, o której mowa w art. 81 Ordynacji podatkowej.

Kwota w poz. 114 Obliczony podatek – art. 27 ust. 1 ustawy na deklaracji PIT-37(27) liczona jest według wzoru:

 • Dla dochodu <= 85 528 zł: 17,75% podstawy obliczenia podatku – kwota wolna od podatku,
 • Dla dochodu > 85 528 zł: 15 181,22 zł + 32% nadwyżki podstawy obliczenia podatku ponad 85 528 zł – kwota wolna od podatku.

Kwota zmniejszająca podatek, o której mowa powyżej, odliczana w rocznym obliczeniu podatku, o którym mowa w art. 34 ust. 7 albo art. 37 ust. 1 lub w zeznaniu, o którym mowa w art. 45 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wynosi:

 • 1 420 zł: dla podstawy obliczenia podatku <= 8 000 zł,
 • 1 420 zł – kwota obliczona według wzoru: 871,70 zł × (podstawa obliczenia podatku – 8 000 zł) ÷ 5 000 zł: dla podstawy obliczenia podatku > 8 000 zł <= 13 000 zł,
 • 548,30 zł – dla podstawy obliczenia podatku > 13 000 zł <= 85 528 zł,
 • 548,30 zł – kwota obliczona według wzoru: 548,30 zł × (podstawa obliczenia podatku – 85 528 zł) ÷ 41 472 zł: dla podstawy obliczenia podatku > 85 528 zł <= 127 000 zł,
 • jeżeli podstawa obliczenia podatku > 127 000 to kwota zmniejszającej podatek nie jest odejmowana.

2. Rejestry VAT. Zmiany związane z JPK_V7. W programie Comarch ERP Optima wprowadzono zmiany związane z  nowym plikiem JPK_V7, zastępującym pliki JPK_VAT oraz deklarację VAT-7. Szczegóły funkcjonalności opisane zostały w części Ogólne i Kasa/Bank.

3. Praca rozproszona. Dodano możliwość przenoszenia z Faktur zakupu, Faktur RR i korekt numeru rachunku bankowego.

Zmiany

1. Rejestry VAT oraz Ewidencja dodatkowa. Wykaz podatników VAT, tzw. Biała księga. W przypadku seryjnej weryfikacji z poziomu:

 • listy dokumentów w rejestrze VAT zakupu i sprzedaży,
 • listy dokumentów w ewidencji dodatkowej kosztów i przychodów

numer rachunku jest sprawdzany dla zaznaczonych dokumentów niezależnie od ich kwoty. Dokumenty z rejestru zakupu VAT oraz ewidencji dodatkowej kosztów muszą mieć wartość dodatnią, natomiast dokumenty z rejestru sprzedaży VAT oraz ewidencji dodatkowej przychodów muszą mieć wartość ujemną.

Poprawiono

1. Księgowość. Deklaracja PIT-36(27) oraz PIT-36L(16). Załącznik PIT/B(17). Kwoty uzupełnione w sekcji D.2 KWOTY ZWIĘKSZAJĄCE/ZMNIEJSZAJĄCE STRATĘ Z DZIAŁLNOŚCI na formularzu załącznika PIT/B(17) przenoszone są do pliku xml również w przypadku, gdy na formularzu załącznika PIT/B(17) nie uzupełniono kwoty w poz. 26 Kwota dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej niepodl. opodatkowaniu – art. 30ca ust. 1 ustawy, tj. wg stawki 5%. Jeżeli użytkownik uzupełnił kwoty w sekcji D.2 bez uzupełnienia kwoty w poz. 26 na załączniku PIT/B(17) to powinien wysłać korektę deklaracji PIT-36(27)/PIT-36L(16).

2. Księgowość. Deklaracja PIT-36(27). Załącznik PIT/Z(8). Kwoty uzupełnione w sekcji B.4 KWOTY ZWIĘKSZAJĄCE DOCHÓD / ZMNIEJSZAJĄCE STRATĘ Z POZAROLNICZEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OBJĘTEJ ZWOLNIENIEM NA PODSTAWIE ART. 44 UST. 7A USTAWY (w zł i gr) na formularzu załącznika PIT/Z(8) przenoszone są do pliku xml również w przypadku, gdy na formularzu załącznika PIT/Z(8) nie uzupełniono kwoty w poz. 18 Kwota dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej niepodl. opod. – art. 30ca ust. 1. Jeżeli użytkownik uzupełnił kwoty w sekcji B.4 bez uzupełnienia kwoty w poz. 18 na załączniku PIT/Z(8) to powinien wysłać korektę deklaracji PIT-36(27).

3. Księgowość. Deklaracja PIT-36(27) oraz PIT-36L(16). Na wydruku Formularz deklaracji ORD-ZU/ Deklaracja ORD-ZU do sekcji DANE IDENTYFIKACYJNE przenoszone były nieprawidłowe dane. Działanie poprawiono.

4. Księgowość kontowa. Deklaracja CIT-8(28). Załącznik CIT/BR(6). Po zaznaczeniu w poz. 59 Badania naukowe na formularzu załącznika CIT/BR(6) opcji 2. nie pojawiał się komunikat uniemożliwiający zapisanie załącznika. Działanie poprawiono.

5. Księgowość kontowa. Deklaracja CIT-8(28). Załącznik CIT/O(15). Kwota w poz. 157 RAZEM ODLICZENIA OD DOCHODU na formularzu załącznika CIT/O(15) nie jest zaokrąglana do pełnych złotych.

6. Księgowość kontowa. Zestawienia księgowe. Dla zestawień księgowych systemowych poprawiono wyświetlanie daty w kolumnie Data obliczenia zestawienia.

7. Księgowość kontowa. Deklaracja CIT-8(27). W przypadku niestandardowego okresu obrachunkowego na wydruk deklaracji CIT-8(27) nie była przenoszona kwota z poz. 161 Należna zaliczka dla 14 miesiąca okresu obrachunkowego. Działanie poprawiono.

8.Księga Podatkowa. Podczas księgowania zapisów kasowych/bankowych do kolumny 13 Pozostałe opis uzupełniony na zapisie kasowym/bankowym w polu Opis nie jest przenoszony do pola Opis kosztu na zapisie KPiR.

9. Biuro Rachunkowe. Plik JPK_VAT. Przy próbie wysyłki z poziomu Biura Rachunkowego pliku JPK_VAT za luty 2020 pojawiał się komunikat: Błąd wykonania zadania. W bazie [Nazwa_bazy] brak plików JPK_VAT za podany okres lub wygenerowany starszą wersję. Wygeneruj plik ponownie i wyślij. Działanie poprawiono.

10. Biuro Rachunkowe. Plik JPK_VAT. Poprawiono wyświetlanie informacji dotyczących plików JPK_VAT w kolumnach Plik JPK_VAT oraz Data JPK_VAT.

Aktualizacja w dniu 2 kwietnia 2020 r.

1. Księgowość. Deklaracja PIT-37(26).

 • W przypadku gdy podatnik uzyskiwał dochody ze stosunku pracy z 50% kosztami uzyskania przychodu (pola 45,46) bez innych dochodów z etatu (pole 40=0), to wartości z pól z sekcji 40-46 nie były wysyłane do systemu e-Deklaracje.
 • W przypadku gdy podatnik uzyskiwał dochody z umów zleceń (pola 55 i 56) bez pozostałych dochodów z działalności wykonywanej osobiście (pole 50=0), to wartości z pól z sekcji 50-56 nie były wysyłane do systemu e-Deklaracje.
Analogicznie dla dochodów małżonka.

Jeżeli deklaracja z uzupełnionymi polami ze zgłoszenia została już wysłana do systemu e-Deklaracje należy sporządzić jej korektę i wysłać ponownie. W momencie tworzenia e-Deklaracji program automatycznie pobierze z serwera Comarch zaktualizowany wzór dokumentu elektronicznego.

2. Księgowość. Deklaracja PIT-36(27). W przypadku gdy podatnik uzyskiwał dochody z umów zleceń (pola 89 i 90), a nie płacił zaliczki od takich dochodów (pole 88=0), to wartości z ww. pól nie były wysyłane do systemu e-Deklaracje. Analogicznie dla dochodów małżonka. Jeżeli deklaracja z uzupełnionymi polami ze zgłoszenia została już wysłana do systemu e-Deklaracje należy sporządzić jej korektę i wysłać ponownie. W momencie tworzenia e-Deklaracji program automatycznie pobierze z serwera Comarch zaktualizowany wzór dokumentu elektronicznego.

Czy ten artykuł był pomocny?