Ogólne i Kasa/Bank

image_print

Ogólne

Nowości

1. Słownik powiatów, gmin i miejscowości. W programie Comarch ERP Optima dodany został słownik powiatów, gmin i miejscowości w Polsce. Słownik ten importowany jest z bazy Teryt przygotowywanej przez Główny Urząd Statystyczny. Dzięki temu uzupełniając w programie formularze z danymi adresowymi Użytkownik może wybrać z przygotowanej listy oprócz województwa również powiat, gminę i miasto.

Słownik powiatów, gmin i miejscowości jest dostępny na oknach:

 • Formularz Właściciela/ Pracownika – zakładka [Ogólne]
 • Formularz Właściciela/ Pracownika – ikona Dodatkowe dane kadrowe
 • Formularz Właściciela/ Pracownika – ikona Lista członków rodziny
 • Kreator nowej bazy danych – krok Uzupełnij podstawowe dane Twojej Firmy

 

Uzupełniając formularz z danymi adresowymi, na którym można wskazać województwo, powiat, gminę, miasto i pocztę ze słownika, dostępna lista jest odpowiednio zawężana. W polu Powiat pojawia się lista powiatów zawężona do wybranego wcześniej województwa. Po wybraniu powiatu, w polu Gmina dostępne są gminy z danego powiatu, a w polu Miasto – miejscowości z danej gminy. Po zmianie nadrzędnej jednostki administracyjnej (np. województwa), wybrane wcześniej wartości dla jednostek podrzędnych są czyszczone. Jeżeli w ramach wybranego powiatu jest tylko jedna gmina, jest ona od razu uzupełniana na formularzu. Podobnie jeżeli w ramach gminy jest tylko jedna miejscowość, po wyborze gminy jest ona automatycznie uzupełniana w polach Miasto i Poczta.

W Konfiguracji Programu/ Ogólne/ Parametry dodany został  parametr Globalny słownik miejscowości. Decyduje on o tym, czy Użytkownik będzie korzystał z globalnego słownika miejscowości czy też listy miejscowości będą osobno tworzone dla każdej firmy.

 • Jeśli parametr jest zaznaczony, wówczas zaimportowany z bazy Teryt słownik miast pobierany jest z bazy konfiguracyjnej – jest to domyślne działanie programu w nowej wersji (parametr jest domyślnie zaznaczony dla nowych i konwertowanych baz).
 • Jeśli parametr jest odznaczony, wówczas słownik miast pobierany jest z bazy firmowej (czyli z listy utworzonej przez Użytkownika). Takie było dotychczasowe działanie programu we wcześniejszych wersjach.

 

Słownik powiatów i gmin dostępny jest zawsze, bez względu na zaznaczenie bądź odznaczenie parametru Globalny słownik miejscowości. Parametr wpływa tylko na wyświetlenie listy miejscowości w polach Miasto i Poczta na formularzach w programie.

Podczas konwersji bazy firmowej z wcześniejszej wersji programu, jeżeli wprowadzone były miejscowości nie występujące w bazie Teryt (np. dodane zostały miasta zagraniczne), takie miejscowości nie są usuwane tylko dodawane do dostępnego w programie słownika miejscowości.

Słownik miejscowości dostępny z poziomu Ogólne/ Inne / Miejscowości może być w razie potrzeby poszerzany przez Użytkownika poprzez dodawanie do listy zaimportowanej z bazy GUS nowych pozycji. Miejscowości zaimportowane z bazy Teryt nie mogą być usuwane ani zmieniane.

W przypadku importu danych z innej bazy (Narzędzia/ Importy/ Z innej bazy danych), jeżeli parametr Globalny słownik miejscowości jest włączony, na liście importów możliwych do wykonania nie jest pokazywana opcja Miejscowości (w takim przypadku słownik miejscowości dla każdej bazy firmowej jest pobierany z bazy konfiguracyjnej).

Zmiany


1. Autonumeracja kodów kontrahentów podczas importów. Umożliwiono autonumerację kodów kontrahentów w przypadku, kiedy kontrahenci dodawani są automatycznie z dokumentów wczytywanych za pomocą Comarch OCR lub importowanych z plików JPK_VAT / JPK_V7.

W momencie wczytywania dokumentów do rejestru VAT sprzedaży / zakupu:

 • za pomocą Comarch OCR
 • z plików JPK_VAT / JPK_V7 – jeżeli zaznaczony jest parametr Załóż karty kontrahentów (na podstawie numeru NIP lub wg autonumeracji ustawionej w konfiguracji)

 

następuje weryfikacja czy w Konfiguracji Firmy/ Ogólne/ Parametry włączony jest parametr: Autonumeracja kodów kontrahentów przy dodawaniu.

Jeśli parametr nie jest zaznaczony, wówczas jako kod wstawiany jest numer NIP kontrahenta.

Jeżeli parametr jest zaznaczony, wówczas kod kontrahenta nadawany jest zgodnie ze zdefiniowanym w konfiguracji schematem.

Jeżeli jednym członów numeracji kodów kontrahentów jest grupa, dla parametru Autonumeracja kodów kontrahentów przy dodawaniu możliwe jest wskazanie domyślnej grupy. Dodawany kontrahent trafia do grupy, która jest wskazana w konfiguracji jako Domyślna grupa.

W przypadku, gdy podczas automatycznego dodawania kontrahenta, numer w schemacie numeracji kodów przekroczy maksymalną wartość, kontrahent dodawany jest z kodem uzupełnionym zgodnie z jego numerem NIP.

2. Pobieranie rachunków bankowych kontrahentów podczas importów. Umożliwiono automatyczne pobieranie numerów rachunków bankowych z Wykazu podatników VAT dla kontrahentów w przypadku, kiedy kontrahenci dodawani są automatycznie z dokumentów wczytywanych za pomocą Comarch OCR lub importowanych z plików JPK_VAT / JPK_V7. Jeżeli w Konfiguracji Firmy/ Ogólne/ Parametry zaznaczony jest parametr Automatyczne pobieranie rachunków bankowych z Wykazu podatników VAT, dla dodawanego automatycznie kontrahenta następuje weryfikacja w Wykazie podatników VAT na podstawie jego numeru NIP i pobierane są numery rachunków bankowych kontrahenta. Jeżeli parametr w konfiguracji nie jest zaznaczony, kontrahent dodawany jest bez importu listy rachunków bankowych.

3. Pliki JPK_V7. W przypadku plików JPK_V7 generowanych za okresy od lipca 2021 nastąpiły zmiany w przenoszeniu kodów:

 • Kod MPP nie jest już przenoszony do pliku, nawet jeżeli znajduje się na dokumencie w Rejestrze VAT.
 • Kod SW nie jest już przenoszony do pliku; jeżeli znajduje się na dokumencie w Rejestrze VAT, w pliku JPK_V7 zostanie zamieniony na kod EE.
 • Kody GTU wskazane na dokumencie nie są przenoszone do pliku JPK_V7 jeżeli na dokumencie wybrany jest również kod WEW.
 • Jeżeli na dokumencie z kodem RO dodatkowo wybrane są kody JPK określające procedury dla sprzedaży, nie są one przenoszone do części ewidencyjnej pliku JPK_V7.

4. Kody JPK – opisy. Zaktualizowano opisy dla kodów towarowych GTU zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 29 czerwca 2021 r.

5. Wielolinijkowy opis na listach. Umożliwiono wyświetlanie pełnego wielolinijkowego opisu na listach w programie. W menu Widok dodany został parametr Wielolinijkowe opisy na listach. Parametr jest domyślnie niezaznaczony. Po jego zaznaczeniu, jeżeli na liście w programie dla jakiejś pozycji będzie znajdował się wielolinijkowy opis, wysokość wiersza zostanie dostosowana do tego, aby były widoczne wszystkie linie opisu. W przypadku wyłączonego parametru, wiersze na liście mają zawsze wysokość jednej linii tekstu, a całość wielolinijkowego opisu pokazywana jest po najechaniu kursorem na kolumnę z opisem dla pozycji.

6. Wiersz automatycznego filtra. Opcja Pokaż wiersz automatycznego filtra jest domyślnie włączona dla wszystkich dokumentów. Ustawienie ukrycia lub pokazania wiersza automatycznego filtra na oknie dokumentu jest zapamiętywane dla operatorów w programie. Wiersz automatycznego filtra dla list w programie jest zawsze widoczny po otwarciu okna.

7. Blokady operatorów. Następujące blokady są domyślnie włączane dla nowo zakładanych operatorów bez uprawień administratora:

 • dotyczące wykonywania kopii bezpieczeństwa: Kopia bezpieczeństwa bazy danych oraz Kreator automatycznej kopii baz danych na IBARD,
 • dotyczące tworzenia/modyfikacji wydruków: Konfiguracja parametrów wydruków, Formularz definicji wydruku, Formularz uproszczonej edycji wydruków GenRap, Formularz zestawu wydruków lub funkcji dodatkowych, Ustawienie warunku połączenia wydruków oraz Ustawienie warunku połączenia wydruków (parametry),
 • dotyczące tworzenia/modyfikacji filtrów: Konstruktor filtra,
 • dotyczące tworzenia/modyfikacji analiz: Formularz wykresu (standard) oraz Formularz warunku podłączenia wykresu startowego (std).

 

8. Pomoc zdalna. Zaktualizowano wersję programu TeamViewer uruchamianą po kliknięciu na funkcję Pomoc zdalna w Comarch ERP Optima. Obecnie uruchamiana jest wersja 15 tego programu.

9. Lista kontrahentów – kolumny Należności PLN i Zobowiązania Po wykonaniu operacji łączenia kart kontrahentów, w kolumnach Należności PLN oraz Zobowiązania PLN dla kontrahenta nadrzędnego wyświetlane są sumy należności / zobowiązań dla kontrahenta głównego oraz jego duplikatów. W przypadku kontrahentów będących duplikatami, w kolumnach dotyczących należności / zobowiązań wyświetlane są wartości 0.

10. Korekta limitu wykorzystanego przez kontrahenta. W menu Narzędzia/ Korekty danych dodana została funkcja Korekta limitu wykorzystanego przez kontrahenta. Po jej uruchomieniu pojawia się log z przebiegu aktualizacji wykorzystanego limitu kredytu kontrahentów. Dla kontrahentów mających poprawną wartość limitu kredytu pojawia się informacja z potwierdzeniem poprawności limitu, natomiast dla kontrahentów z nieprawidłową wartością (np. połączonych w wersji wcześniejszej niż 2021.5.1) – ostrzeżenie o zmianie wysokości limitu kredytu na prawidłowy.

11. Ważne Okno Ważne aktualizacje dostępne w menu Pomoc zostało ukryte dla operatorów bez uprawnień administratora.

12. Archiwizacja historii zmian. W przypadku Comarch ERP Optima w Chmurze Standard podczas zapisywania loga z Historii zmian możliwe jest wskazanie miejsca zapisu pliku na lokalnym komputerze Użytkownika.

Poprawiono

1. JPK – odbiór UPO. Jeżeli podczas pobierania Urzędowego Poświadczenia Odbioru dla pliku JPK, w ramach katalogu przechowywania plików JPK (wskazanego w Konfiguracji Stanowiska/ Ogólne/ Jednolity plik kontrolny) nie było założonego podkatalogu dla bieżącej firmy, pojawiał się komunikat: Nie można odnaleźć części ścieżki. Działanie poprawiono.

2. JPK_V7 – zablokowanie części deklaracyjnej. W przypadku próby zablokowania przed zmianami części deklaracyjnej pliku JPK_V7 mógł pojawiać się komunikat: „Wiersz 1 znak 128 nieoczekiwany koniec danych wejściowych”. Działanie poprawiono.

3. Konto e-mail. Jeżeli w trakcie przeprowadzania konwersji bazy konfiguracyjnej z wcześniejszej wersji programu działała usługa Serwis Operacji Automatycznych, konto e-mail oznaczane było jako nieaktywne. Działanie poprawiono.

4. Eksport bieżącego widoku do pliku. W przypadku eksportu bieżącego widoku do pliku z poziomu Cennika, listy zasobów oraz listy kontrahentów, jeżeli na liście dodana była kolumna z wartością atrybutu, w wygenerowanym pliku MS Excel w tej kolumnie pojawiał się znak nowej linii. Działanie poprawiono.

5. Eksport zaznaczonych danych do pliku. Zoptymalizowano eksport do pliku MS Excel zaznaczonych danych w przypadku, gdy na liście była znacząca ilość pozycji.

6. Praca rozproszona – opis na płatności. Poprawiono import płatności, na których podczas importu przepisywany był opis do banku z kategorii.

7. Wyszukiwanie w logu. Zablokowano możliwość uruchomienia panelu filtrującego na oknie loga.

8. Personalizacja głównego okna. Jeżeli poprzez personalizację ukryte zostały dla operatora wybrane pozycje na wstążce programu, po zmianie języka stawały się widoczne. Działanie poprawiono.

9. Wydruki tekstowe. W przypadku pracy terminalowej umożliwiono generowanie wydruków tekstowych bezpośrednio na drukarkę.

10. Parametry dynamiczne Domyślnie ukryte parametry dynamiczne typu data stawały się widoczne po dodaniu innego parametru dla filtra. Działanie poprawiono.

11. Logi programu. Z logów programu usunięto hasło zalogowanego operatora.

Kasa/Bank

Nowości

1. Automatyczne rozliczanie dokumentów pochodzących z Comarch OCR. Wprowadzono możliwość automatycznego rozliczenia dokumentów dodanych do rejestru VAT za pomocą usługi Comarch OCR. Rozliczenie możliwe jest jeśli:

 • w Konfiguracja/ Firma/ Kasa/Bank/ Parametry zaznaczono parametr: Automatyczna generacja kasy dla rejestrów VAT
 • na wczytywanym dokumencie rozpoznano formę płatności o typie gotówka.

 

oraz

 • w Konfiguracja/ Firma/ Kasa/Bank/ Parametry zaznaczono parametr Automatycznie generuj dokumenty zapłaty kartą kredytową.
 • na wczytywanym dokumencie rozpoznano formę płatności o typie karta. 

 

Jeżeli nie ma otwartego raportu na datę z jaką ma powstać zapis rozliczający to zostanie on automatycznie otwarty na datę tego zapisu.

W przypadku kiedy raport nie może zostać otwarty na odpowiednią datę faktura utworzy się jako nierozliczona.

Umożliwiono również automatyczne zakładanie kart kontrahentów po rozpoznaniu dokumentu. Szczegóły znajdują się tutaj.

2. Dokumenty nierozliczone – Struktura wiekowa. Z poziomu listy nierozliczonych dokumentów z zakładki [Na dzień] udostępniono wydruk Struktura wiekowa/Wzór standard. Wydruk uwzględnia filtry zastosowane na tej zakładce oraz parametry ustalone bezpośrednio przed wydrukiem (terminowość i przedziały czasowe). Domyślnie zaznaczone są wszystkie płatności oraz 5 przedziałów czasowych (do 30, 60, 90, 180, 360 dni).

Ustalenie parametrów wydruku Struktura wiekowa

3. Płatność do deklaracji VIU-DO. Płatność do deklaracji VIU-DO tworzy się w momencie odebrania UPO. Jest to płatność w walucie euro. Termin płatności to ostatni dzień miesiąca następującego po kwartale za który wyliczono deklarację. Przed wysłaniem płatności do banku (przelew walutowy) należy zweryfikować numer referencyjny deklaracji VAT (UNR), który widoczny jest na zakładce [Dodatkowe] w pierwszym wierszu opis do banku.

Poprawiono

1. WebService – eksport przelewów. Poprawiono eksport przelewów do banku w sytuacji, gdy w adresie nadawcy znajdował się cudzysłów.

2. BNP Paribas WebService – import historii. W niektórych przypadkach niepoprawnie działało rozpoznawanie duplikatów przelewów. Działanie poprawiono.

3. Wydruk ponaglenia zapłaty. Na wydruku ponaglenia zapłaty w numerze podmiotu powielał się numer lokalu. Działanie poprawiono.

Czy ten artykuł był pomocny?