Ogólne i Kasa/Bank

image_print

Ogólne

Zmiany

 1. Indywidualny rachunek podatkowy. Zmienione zostało miejsce w programie służące do wskazania indywidualnego rachunku podatkowego wykorzystywanego do wpłat należności podatkowych wynikających z zaliczek i deklaracji PIT, CIT i VAT od 1 stycznia 2020.
  Na karcie urzędu skarbowego, na zakładce [Rachunki] usunięta została sekcja Indywidualne rachunki podatkowe.
  W Konfiguracji Firmy/ Dane firmy/ Deklaracje dodana została sekcja Indywidualny rachunek podatkowy firmy. W tym miejscu należy wskazać indywidualny rachunek podatkowy danej firmy, wykorzystywany podczas generowania płatności z deklaracji VAT (VAT-7, VAT-7K, VAT-7D, VAT-8, VAT-9M), CIT-8, PIT-4R oraz PIT-8AR.Dostępny jest link do Generatora mikrorachunku umożliwiający sprawdzenie numeru Indywidualnego rachunku podatkowego. Po jego kliknięciu otwierana jest strona: https://www.podatki.gov.pl/generator-mikrorachunku-podatkowego Po wygenerowaniu na tej stronie numeru rachunku należy go skopiować i wkleić w polu Numer rachunku w programie Comarch ERP Optima.W przypadku dodawania nowej bazy danych, w Kreatorze konfiguracji parametrów firmy w kroku Podaj dane właściciela/przedstawiciela i Urzędu Skarbowego umożliwiono określenie indywidualnego rachunku podatkowego firmy korzystając z Generatora mikrorachunku. Określony tu mikrorachunek przenoszony jest do Konfiguracji Firmy/ Dane firmy/ Deklaracje.Na karcie właściciela na zakładce [2. Nr ident./podatki] (w przypadku zalogowania na moduł Płace i Kadry lub Płace i Kadry Plus) lub na zakładce [2. Szczegółowe] (w przypadku zalogowania bez modułów płacowych) dodano możliwość wskazania indywidualnego rachunku podatkowego właściciela, wykorzystywanego podczas generowania płatności z deklaracji PIT-28, PIT-36 oraz PIT-36L. Na karcie właściciela również dostępny jest link do Generatora mikrorachunku, działający analogicznie jak ten znajdujący się w Konfiguracji Firmy.Podczas zapisywania deklaracji następuje weryfikacja czy uzupełniony został indywidualny numer podatkowy (odpowiedni dla określonego typu deklaracji) który ma pojawić się na płatności. Jeżeli nie został określony, wówczas pojawia się komunikat:Na oknie z komunikatem dostępny jest link do Generatora mikrorachunku wraz z polem do uzupełnienia numeru Indywidualnego rachunku podatkowego. Po jego uzupełnieniu i zapisaniu zmian za pomocą ikony , numer rachunku zostaje zapisany w Konfiguracji Firmy/ Dane firmy/ Deklaracje bądź na karcie właściciela – w zależności od rodzaju deklaracji dla której pojawił się komunikat. Podany tu numer rachunku umieszczony zostaje na płatności z deklaracji. Wybór opcji Anuluj zmiany (kliknięcie ikony )powoduje zapisanie deklaracji i wygenerowanie płatności bez uzupełnionego numeru rachunku bankowego. Należy uzupełnić go na płatności przed eksportem przelewów do banku bądź wydrukowaniem formularza przelewu.Podczas konwersji bazy firmowej z wcześniejszych wersji, jeżeli indywidualny rachunek podatkowy firmy uzupełniony był na karcie urzędu skarbowego wskazanego w Konfiguracji Firmy/ Dane firmy/ Deklaracje w polach kolejno: US (PIT-4R, CIT-8), US (PIT-8AR) bądź US (VAT), jest on przenoszony do pola Numer rachunku w Konfiguracji Firmy jako Indywidualny rachunek podatkowy firmy.Podczas konwersji bazy firmowej z wcześniejszych wersji, jeżeli indywidualny rachunek podatkowy uzupełniony był na karcie urzędu skarbowego wskazanego na karcie właściciela, jest on przenoszony na kartę tego właściciela (na najnowszy zapis historyczny), jako Indywidualny rachunek podatkowy.
 2. Weryfikacja numerów rachunków bankowych. Umożliwiono weryfikację numeru rachunku bankowego kontrahenta w Wykazie podatników VAT Ministerstwa Finansów niezależnie od kwoty dokumentu.
  W przypadku seryjnej weryfikacji z poziomu list:
  – płatności w preliminarzu,
  – zapisów kasowych/bankowych,
  sprawdzane są wszystkie zaznaczone dokumenty niezależnie od kwoty. Dokumenty te powinny spełniać określone warunki:
  – weryfikowane płatności i zapisy K/B muszą znajdować się w rejestrze o typie konto bankowe,
  – NIP kontrahenta musi być polskim numerem NIP,
  – weryfikowane pozycje muszą być dokumentami rozchodowymi. 
  Jeżeli chodzi o weryfikację z poziomu formularzy dokumentów oraz seryjną weryfikację z poziomu rejestru zakupu/sprzedaży VAT i ewidencji dodatkowej kosztów/ przychodów umożliwiono określenie sposobu działania programu. W tym celu w Konfiguracji Firmy/ Ogólne/ Parametry dodana została sekcja Automatyczna weryfikacja numerów rachunków w Wykazie podatników VAT zawierająca 2 parametry:Niezależnie od kwoty dokumentu – w przypadku niezaznaczonego parametru (domyślne ustawienie dla nowych baz i konwertowanych z wersji wcześniejszych niż 2020.2.1) weryfikowane są wyłącznie dokumenty, dla których łączna kwota brutto jest większa niż 15.000 PLN. Jest to działanie programu zgodne z dotychczasowym.
  Po zaznaczeniu parametru weryfikowane są dokumenty bez względu na ich kwotę. Dokumenty muszą spełniać warunek dotyczący polskiego numeru NIP wybranego na nich kontrahenta oraz formy płatności powiązanej z rejestrem bankowym.
  Działanie parametru dotyczy następujących formularzy:
  – faktury zakupu,
  – korekty faktury sprzedaży,
  – dokumentu w rejestrze VAT zakupu,
  – korekty dokumentu w rejestrze sprzedaży VAT,
  – dokumentu w ewidencji dodatkowej kosztów,
  – korekty dokumentu w ewidencji dodatkowej przychodów,
  – płatności podczas eksportu do banku,
  – seryjnej weryfikacji z listy rejestrów zakupu i sprzedaży VAT oraz ewidencji dodatkowej kosztów i przychodów.

  Z formularza dokumentu w rejestrze VAT i ewidencji dodatkowej – jeżeli ten parametr jest zaznaczony (domyślne ustawienie dla nowych baz i konwertowanych z wersji wcześniejszych niż 2020.2.1), wówczas następuje automatyczna weryfikacja numeru rachunku bankowego na dokumentach w rejestrze VAT oraz ewidencji dodatkowej. Oprócz zaznaczenia tego parametru, aby nastąpiło sprawdzenie dokumentu:
  – NIP płatnika musi być polskim numerem NIP,
  – forma płatności wybrana na pierwszej zakładce musi być powiązana z rejestrem bankowym,
  – kwota dokumentu powinna mieć wartość powyżej 15.000 PLN – jeżeli parametr Niezależnie od kwoty dokumentu jest niezaznaczony.

  Jeżeli parametr Z formularza dokumentu w rejestrze VAT i ewidencji dodatkowej jest niezaznaczony, wówczas nie jest wykonywana weryfikacja występującego na dokumencie numeru rachunku bankowego.

  Powyższe 2 parametry w Konfiguracji Firmy mogą być zmieniane seryjnie dla wielu baz z poziomu aplikacji Biuro Rachunkowe. Szczegóły w części księgowej ulotki.

 3. Filtrowanie. Wprowadzono zapamiętywanie ostatnio wybieranych filtrów w nagłówkach kolumn. Podczas otwierania okna program przywraca filtry zastosowane przez danego operatora.
 4. Cennik. Umożliwiono zaimportowanie i wyeksportowanie cennika w przypadku zalogowania na moduł Księga Podatkowa, Serwis, CRM lub CRM Plus bez modułów handlowych (Faktury, Handel bądź Handel Plus).

 

Poprawiono

 1. Weryfikacja podatnika VAT. Ustawienie parametru Podatnik VAT czynny na karcie kontrahenta nie jest zmieniane, jeżeli weryfikacja dokonywana jest z poziomu listy dokumentów/formularza dokumentu i na karcie kontrahenta istnieje już wpis w historii weryfikacji z datą późniejszą niż data z weryfikowanego dokumentu. W historii weryfikacji kontrahenta wpis z datą bieżącą pojawia się tylko wówczas, kiedy na karcie kontrahenta nie ma wpisu z datą późniejszą niż data z weryfikowanego dokumentu.
 2. Konfiguracja wydruków. Jeżeli domyślny dla danego operatora wydruk posiada warunek z nieprawidłową składnią, nie pojawia się on na rozwijalnej liście wydruków.
 3. Operacje seryjne. Dla operacji seryjnych na liście kontrahentów usunięto opcję Dodaj do paska szybkiego dostępu.
 4. Comarch ERP Migrator. Poprawiono import zagranicznych kontrahentów.

 

Kasa/Bank

Nowości

 1. Lista zapisów bankowych i weryfikacja rachunków bankowych. Na liście zapisów kasowych/bankowych wprowadzono operację seryjną, która umożliwia weryfikację rachunku bankowego wprowadzonego na zapisie w Wykazie podatników VAT (Biała księga)). Weryfikacja wykonywana jest dla zaznaczonych zapisów bankowych na dzień odczytany z daty zapisu. Sprawdzeniu podlegają zapisy wystawione dla kontrahenta, będące rozchodem i znajdujące się w rejestrze bankowym.

Zmiany

 1. Rejestr kasowy i informacja o MPP. W Preliminarzu płatności na zdarzeniach znajdujących się w rejestrze kasowym udostępniono informację o MPP. Analogicznie jak na zdarzeniach w rejestrze bankowym wyświetlany jest parametr MPP-podzielona płatność, a po jego zaznaczeniu dodatkowe informacje o kwocie podatku, numerze NIP, numerze dokumentu.
 2. Weryfikacja rachunku bankowego i operacje seryjne. Weryfikacja rachunku bankowego wykonywana za pomocą operacji seryjnej z poziomu listy zapisów kasowych/bankowych oraz listy zdarzeń w Preliminarzu płatności sprawdza rachunek bankowy bez względu na kwotę dokumentu. Pozostałe warunki weryfikacji nie uległy zmianie.
 3. Weryfikacja rachunku bankowego przy eksporcie do banku. Przy eksporcie przelewów umożliwiono weryfikację rachunku bankowego niezależnie od kwoty płatności (domyślnie obowiązuje warunek na 15 000 zł). W tym celu należy wejść do Konfiguracji firmy / Ogólne / Parametry i w sekcji Automatyczna weryfikacja numerów rachunków w Wykazie podatników VAT zaznaczyć parametr Niezależnie od kwoty dokumentu (domyślnie parametr nie jest zaznaczony).
  Parametr ten ma wpływ na weryfikację jaka ma miejsce przy eksporcie przelewów oraz na weryfikację dla zaznaczonych dokumentów na liście w rejestrze VAT i ewidencji dodatkowej, na formularzu faktury zakupu, korekcie faktury sprzedaży, dokumencie w rejestrze VAT zakupu, dokumencie korekty w rejestrze VAT sprzedaży, dokumencie w ewidencji dodatkowej kosztów, korekcie dokumentu w ewidencji dodatkowej przychodów.

Poprawiono

 1. Preliminarz płatności. W niektórych sytuacjach po usunięciu filtra z nagłówka kolumny na liście zdarzeń przycisk do Operacji seryjnych pozostawał nieaktywny. Działanie poprawiono.

Czy ten artykuł był pomocny?