OPT056-Eksport e-Deklaracji oraz import UPO

image_print

Aktualizacja  01-06-2022

1 e-Deklaracje – informacje ogólne

Funkcjonalność Comarch ERP Optima umożliwiająca składanie deklaracji elektronicznych opiera się na modelu,
w którym w pierwszym etapie tworzony jest plik XML zgodny ze schematem XSD opublikowanym przez Ministerstwo Finansów. Następnie tak wygenerowany plik Użytkownik podpisuje podpisem elektronicznym
i przesyła na serwer Ministerstwa  Finansów.

W programie Comarch ERP Optima jest możliwy eksport do systemu e-Deklaracje:

 • deklaracji VAT-9M wraz z załącznikami: ORD-ZU
 • deklaracji VAT-UE
 • deklaracji VIU-DO
 • deklaracji rocznej PIT-28 wraz z załącznikami: PIT-28/B, PIT/O, PIT/D, PIT-2K, PIT/WZR, ORD-ZU
 • deklaracji rocznej PIT-36 wraz z załącznikami: PIT/BPIT/O, PIT/D, PIT-2K, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/BR, PIT/IP, PIT/PM, PIT/MIT, PIT/WZ, ORD-ZU
 • deklaracji rocznej PIT-36L wraz z załącznikami: PIT/B, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/BR, PIT/O, PIT/IP, PIT/PM, PIT/MIT, PIT/WZ, ORD-ZU
 • deklaracji rocznej PIT-37 wraz z załącznikami: PIT/O, PIT/D, PIT-2K, ORD-ZU
 • deklaracji rocznej CIT-8 wraz z załącznikami: CIT-8/O, CIT-D, CIT-ST, CIT-ST/A, CIT-BR, CIT/IP, CIT/PM, CIT/MIT, CIT/WZ, ORD-ZU, CIT/8S
 • deklaracji rocznych PIT-11 wraz z załącznikiem PIT-R, IFT-1R, PIT-8C
 • deklaracji rocznych PIT-4R, PIT-8AR

oraz ich korekt.

Uwaga
W związku z likwidacją deklaracji VAT-7 i VAT-7K (od października 2020 r.), VAT-27 (od listopada 2019 r.) oraz VAT-7D (od stycznia 2017 r.), Użytkownik nadal ma możliwość wyliczenia oraz eksportu do systemu e-Deklaracji korekt deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-27 i VAT-7D wraz z załącznikami za okres rozliczeniowy zgodnie z wzorem i datą ich obowiązywania.
Uwaga
W związku z likwidacją od stycznia 2018 r. deklaracji PIT-40, Użytkownik nadal ma możliwość wyliczenia oraz eksportu do systemu e-Deklaracji korekt deklaracji PIT-40 wraz z załącznikiem PIT-R za okres rozliczeniowy wcześniejszy niż styczeń 2017 r.

Aby wysłać e-Deklarację z programu Comarch ERP Optima należy:

 • Dysponować podpisem elektronicznym.
Uwaga
Podczas wysyłania e-Deklaracji w imieniu innego podatnika (płatnika) należy posiadać podpis z ważnym upoważnieniem. Wymagane jest zatem wcześniejsze złożenie, we właściwym urzędzie skarbowym w formie papierowej formularza UPL-1 (pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej).
Uwaga
W przypadku podatników będących osobami fizycznymi, deklaracje można również składać elektronicznie bez konieczności stosowania bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Podpis niekwalifikowany może być wykorzystywany przy następujących formularzach dokumentów: VAT-7, VAT‑7K, VAT-9M, VAT-27, VAT-UE, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-28, PIT‑11, PIT-8C, IFT-1R, PIT-4R, PIT-8AR.
 • Wskazać katalog przechowywania plików xml. 

W menu System/ Konfiguracja/ Stanowisko/ Ogólne/ e-Deklaracje w polu: „Katalog przechowywania plików wymiany:” należy wskazać katalog, w którym mają być zapisane pliki xml. Podczas wysyłania e-Deklaracji tworzony jest katalog o nazwie takiej jak nazwa bazy danych, a następnie podkatalog o nazwie RokMiesiąc deklaracji i w nim są umieszczane pliki z deklaracją oraz odebrane UPO (Urzędowe Poświadczenie Odbioru).

Uwaga
Jeżeli informacja o katalogu nie była uzupełniona w Konfiguracji stanowiska, od wersji 2021.4.1 katalog przechowywania plików wymiany uzupełnia się automatycznie. W przypadku e-Deklaracji tworzona jest ścieżka %ProgramData%\Comarch ERP Optima\Deklaracje
 • Sprawdzić adres usługi Web Service e-Deklaracje.

Adres usługi serwisu jest zapisany z poziomu System/ Konfiguracja/ Program /Ogólne/ e-Deklaracje / JPK/ CUK, powinien być: https://bramka.e-deklaracje.mf.gov.pl/

 • Uzupełnić listę Urzędów Skarbowych wraz z kodami urzędów.

W menu Ogólne/ Inne/ Urzędy – znajduje się lista urzędów. Na formularzu urzędu skarbowego należy wpisać dane adresowe oraz niezbędny do wysyłania e-Deklaracji kod Urzędu Skarbowego.

Lista kodów Urzędów Skarbowych dostępna jest np. na stronie Ministerstwa Finansów pod  linkiem: http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2020/07/06/eD/KodyUrzedowSkarbowych/KodyUrzedowSkarbowych_v7-0E.xsd

 • Uzupełnić indywidualny rachunek podatkowy firmy i/lub właściciela

W menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Dane firmy/ Deklaracje należy uzupełnić indywidualny rachunek podatkowy firmy, który dotyczy deklaracji: CIT-8, VAT-7, JPK_V7, VAT-8, VAT-9M i CUK-1. Na formularzu danych kadrowych uzupełnia się indywidualny rachunek podatkowy właściciela, który dotyczy deklaracji: PIT-36, PIT-36L i PIT-28.         

 • Poprawnie wypełnić wymagane dane adresowe i identyfikacyjne oraz wyliczyć i zablokować deklarację.

Obowiązkowe jest uzupełnienie poniższych pól:

 • dane i adres podatnika (System/ Konfiguracja/ Firma/ Dane firmy/ PIT-28; PIT-36, PIT-36L; PIT-4R, CIT-8, ZUS DRA; VAT, AKC-WW, CUK):

Jeśli podatnikiem jest osoba fizyczna:

 1. Numer NIP podatnika
 2. Pierwsze imię oraz nazwisko podatnika
 3. Data urodzenia
 4. Adres podatnika,  pola:  Województwo,  Powiat,  Gmina,  Numer  domu,  Miejscowość,  Kod pocztowy, Poczta (dane adresowe są wymagane tylko dla deklaracji wyliczanych na formularzach starszych niż VAT-7(14), VAT-7D(5), VAT-7K(8)).

Jeżeli podatnikiem jest osoba prawna:

 1. Numer NIP podatnika
 2. REGON (z poziomu System/ Konfiguracja/ Firma/ Dane firmy/ Pieczątka firmy)
 3. Pełna nazwa
 4. Adres siedziby: Województwo, Powiat, Gmina, Numer domu, Miejscowość, Kod pocztowy, Poczta (dane adresowe są wymagane tylko dla deklaracji wyliczanych na formularzach starszych niż VAT-7(14), VAT-7D(5), VAT-7K(8)).
 • urzędy skarbowe z wypełnionymi kodami (z poziomu System/ Konfiguracja/ Firma/ Dane firmy/ Deklaracje)

Ponadto w przypadku:

Deklaracji VAT-7:

 • Jeżeli wysyłana jest korekta deklaracji – na zakładce ORD-ZU można uzupełnić uzasadnienie przyczyny złożenia korekty
Uwaga
Od wersji 2016.1.1 Comarch ERP Optima na korektach deklaracji składanych od 01.01.2016 wyłączono konieczność składania załącznika ORD-ZU, jego uzupełnienie nie jest już konieczne do zatwierdzenia deklaracji i wysłania jej drogą elektroniczną
 • Jeżeli wysyłane jest zawiadomienie o skorygowaniu podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku należnego – informacja o załączniku VAT-ZD zaznacza się automatycznie na podstawie wcześniej przygotowanego zawiadomienia VAT-ZD

Deklaracji PIT-11, PIT-8C:

 • Na formularzu danych kadrowych pracownika:
 1. PESEL, Data urodzenia
 2. Pełne dane adresowe pracownika (Województwo, Powiat, Gmina, Numer domu, Miejscowość, Kod pocztowy , Poczta)
 3. Urząd skarbowy pracownika (z wypełnionym kodem urzędu)
 • Jeżeli wysyłana jest korekta deklaracji – na zakładce ORD-ZU należy uzupełnić przyczynę złożenia korekty

Deklaracji IFT-1R/IFT-1:

 • Na formularzu danych kadrowych:
 1. NIP – numer NIP można wpisać na formularzu danych kadrowych na zakładce 1 Ogólne. Inny identyfikator można wpisać na zakładce 2 ident. /Podatki po wcześniejszym zaznaczeniu parametru Ograniczony obowiązek podatkowy (nierezydent) w sekcji Rodzaj numeru indentyfikacyjnego. Inny identyfikator można wpisać również bezpośrednio na formularzu deklaracji IFT
 2. Miejscowość
 3. Kod kraju
 4. Miejsce urodzenia
 • Jeżeli wysyłana jest korekta deklaracji – na zakładce ORD-ZU należy uzupełnić przyczynę złożenia korekty
Uwaga
Od wersji 2015.0.1 Comarch ERP Optima konieczne jest przed naliczeniem deklaracji uzupełnienie pola Kod kraju w adresach tych pracowników, dla których będą liczone deklaracje IFT-1/IFT-1R i wysyłane elektronicznie do systemu e-Deklaracje.
Uwaga
W przypadku pracowników, którzy mają kilka zapisów historycznych związanych z aktualizacją danych – po zaznaczeniu pracownika na liście w Kadrach należy kliknąć w menu górnym w ikonę ‘Zapisy historyczne’, otworzyć/wyedytować zapis/formularz aktualny na koniec roku za który generowana jest deklaracja i uzupełnić wymagane dane a następnie ponownie przeliczyć deklarację.
Uwaga
Numer NIP nie jest już obowiązkowym identyfikatorem w przypadku pracowników. Na formularzu pracownika na zakładce ‘Nr ident./podatki’ został dodany parametr NIP zamiast PESEL na deklaracji PIT (domyślnie nie zaznaczony) – co oznacza, że program wykazuje obecnie na deklaracji numer PESEL, jeżeli jednak (w przypadku  osób prowadzących działalność) na deklaracji powinien się pojawić numer NIP – należy ten parametr zaznaczyć.

Uwaga
Na deklaracji może być wykazany adres zamieszkania lub adres zameldowania danego pracownika. Odpowiada za to parametr na formularzu pracownika na zakładce ‘Nr ident./podatki’ Adres zamieszkania zamiast adresu zameldowania na deklaracji PIT – zaznaczenie parametru powoduje wstawienie na deklaracjach PIT adresu zamieszkania pracownika. W przeciwnym przypadku (domyślne ustawienie) na deklaracjach pojawia się adres zameldowania.

Deklaracji PIT-36, PIT-36L:

 • Na formularzu danych kadrowych właściciela/wspólnika
 1. NIP
 2. Data urodzenia
 3. Adres zamieszkania podatnika: Województwo, Powiat, Gmina, Numer domu, Miejscowość, Kod pocztowy (dane adresowe wymagane są tylko dla PIT-36)
 4. Indywidualny rachunek podatkowy
 • Pola liczbowe powiązane z opisem wymagają łącznego uzupełnienia, aby deklaracja została wysłana do systemu e-Deklaracje (np. Straty z lat ubiegłych – uwzględniając kwotę straty na PIT-36/PIT-36L należy uzupełnić również jej źródło).
 • Jeżeli wysyłana jest korekta deklaracji – na zakładce ORD-ZU można uzupełnić przyczyny złożenia korekty (załącznik ORD-ZU jest wymagany dla rodzaju korekty: korekta zeznania składana w toku postępowania podatkowego w sprawie unikania opodatkowania, o której mowa w art. 81b § 1a Ordynacji podatkowej).
 • Jeżeli jest składany załącznik PIT/B, gdzie podatnik posiada udział w spółce – należy uzupełnić: Nazwa spółki, Udział (w %) oraz NIP
 • W przypadku rozliczenia PIT-36 wspólnie z małżonkiem istnieje możliwość wskazania na formularzu właściciela (podatnika) Współwłaściciela – wówczas dane małżonka podstawią się automatycznie na deklaracji PIT-36. Wymagane dane to:
 1. NIP/ PESEL małżonka
 2. Imię i nazwisko małżonka
 3. Data urodzeniaAdres zamieszkania małżonka nie jest wymagany, jeśli taki sam jak w części B.1. dotyczącej podatnika. W innym przypadku należy uzupełnić: Województwo, Powiat, Gmina, Numer domu, Miejscowość, Kod pocztowy.

Deklaracji PIT-37:

 • Dane podatnika oraz małżonka w przypadku wspólnego rozliczenia na PIT-37:
 1. NIP/ PESEL
 2. Imię i nazwisko
 3. Data urodzenia
 4. Adres zamieszkania: Województwo, Powiat, Gmina, Numer domu, Miejscowość, Kod pocztowy. Adres zamieszkania małżonka nie jest wymagany, jeśli taki sam jak w części B.1. dotyczącej podatnika.
 • Jeżeli wysyłana jest korekta deklaracji – na zakładce ORD-ZU można uzupełnić przyczyny złożenia korekty (załącznik ORD-ZU jest wymagany dla rodzaju korekty: korekta zeznania składana w toku postępowania podatkowego w sprawie unikania opodatkowania, o której mowa w art. 81b § 1a Ordynacji podatkowej).
Uwaga
Deklaracja PIT-37 dostępna jest w programie od wersji 2016.1.1, jeżeli w Konfiguracji/ Firma/ Dane firmy/ Deklaracje zaznaczono parametr PIT-37 oraz pobrano moduł Księga Handlowa lub Księga Handlowa Plus lub Księga Podatkowa. Typ deklaracji dostępny jest dla wszystkich rodzajów księgowości. Kwoty na deklaracji PIT-37 Użytkownik powinien uzupełnić ręcznie, nie są one pobierane z żadnego miejsca w programie. Dla deklaracji PIT-37 nie są generowane płatności w Preliminarzu płatności.

Deklaracji PIT-28:

 • Na formularzu danych kadrowych właściciela/wspólnika
 1. NIP
 2. Data urodzenia
 3. Adres zamieszkania podatnika: Województwo, Powiat, Gmina, Numer domu, Miejscowość, Kod pocztowy
 4. Indywidualny rachunek podatkowy
 • Jeżeli wysyłana jest korekta deklaracji – na zakładce ORD-ZU można uzupełnić przyczyny złożenia korekty (załącznik ORD-ZU jest wymagany dla rodzaju korekty: korekta zeznania składana w toku postępowania podatkowego w sprawie unikania opodatkowania, o której mowa w art. 81b § 1a Ordynacji podatkowej).
 • W przypadku PIT-28/B wymaganymi polami są: Nazwa pełna spółki oraz Identyfikator podatkowy NIP spółki
Uwaga
W celu sprawdzenia, które pola są wymagane do uzupełnienia na generowanej deklaracji PIT lub VAT należy wejść na stronę Ministerstwa Finansów, gdzie są dostępne zarówno formularze interaktywne jak i struktura dokumentów XML:

https://www.podatki.gov.pl/ oraz https://www.podatki.gov.pl/e-deklaracje/dokumentacja-it/struktury-dokumentow-xml/

Uwaga

Od wersji 2016.0.1 Comarch ERP Optima udostępniono możliwość walidacji  poprawności wysyłanych e-Deklaracji. Działanie funkcji zależne jest od parametru dostępnego w menu System/ Konfiguracja/ Program/ Ogólne/ e‑Deklaracje / JPK/ CUK Sprawdzaj poprawność e-Deklaracji przed wysłaniem (domyślnie zaznaczony).

Podczas wysyłki deklaracji drogą elektroniczną następuje porównanie wysyłanego dokumentu ze schematem dokumentu elektronicznego, który udostępnia Ministerstwo Finansów. Weryfikacja odbywa się po kliknięciu na ikonę Wyślij deklarację do systemu e-Deklaracje. Deklaracja zweryfikowana jako niezgodna ze schematem nie będzie wysłana. Weryfikowana jest kompletność zarówno danych automatycznie pobieranych na deklarację (np. danych adresowych firmy bądź właściciela/pracownika), jak i wprowadzanych bezpośrednio na formularzu deklaracji.

2 Eksport e-Deklaracji

Do systemu e-Deklaracji można wysłać deklaracje, które zostały wcześniej zablokowane przed zmianami i widnieją na liście w kolorze czarnym (w tym celu należy otworzyć formularz deklaracji i zaznaczyć Zablokuj deklarację przed zmianami’ (nie dotyczy deklaracji VIU-DO)). Aby wysłać zatwierdzoną deklarację należy kliknąć na ikonę Wyślij deklarację do systemu
e-Deklaracje
.

Deklaracja VIU-DO do czasu wysyłki jest widoczna na czarno, odmiennie niż inne deklaracje. Deklaracja VIU-DO nie ma statusu bufor/zatwierdzona. Wysyłka do systemu następuje z listy deklaracji VIU-DO.

Uwaga
W przypadku deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-27, VAT-9M, VAT-8, VAT-UE, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-28, PIT-11, PIT-8C, IFT-1R, PIT-4R, PIT-8AR Użytkownik może dokonać wyboru z menu przy ikonie  jednego z następujących rodzajów podpisu

Po wciśnięciu ikony   pojawia się log z przebiegu eksportu, który kolejno będzie wskazywał jakie czynności są wykonywane:

 1. Przygotowanie deklaracji
 2. Walidacja e-Deklaracji (porównanie wysyłanej deklaracji ze schematem dokumentu elektronicznego, który udostępnia Ministerstwo Finansów. Podczas pierwszej wysyłki deklaracji po każdorazowym uruchomieniu programu następuje sprawdzenie i pobranie aktualizacji schem e-Deklaracji z serwera COMARCH)
  Uwaga
  Jeżeli weryfikacja nie powiedzie się z powodu błędów istniejących na deklaracji należy: odblokować deklarację, uzupełnić/poprawić dane, a następnie przeliczyć i wyeksportować ją ponownie.
 3. Podpisanie deklaracji – w przypadku podpisu kwalifikowanego pojawi się okno z listą dostępnych i jednocześnie ważnych certyfikatów (certyfikat musi być zarejestrowany w systemie, aby pojawił się w oknie wyboru), następnie pojawi się okno komponentu do podpisywania, w którym będzie należało podać PIN
 4. Wysłanie deklaracji
 5. Odebranie statusu deklaracji – zwykle będzie to komunikat „Dokument w trakcie przetwarzania, sprawdź wynik następnej weryfikacji dokumentu”

Po poprawnym zakończeniu eksportu, w logu z przebiegu eksportu będą następujące informacje:

Rys.1 Log z przebiegu operacji – wysyłanie deklaracji

Na liście deklaracji, w kolumnie e-Deklaracje, pojawi się status „Wysłano/Nie odebrano UPO”, a w kolumnie Data wysłania pojawi się data wysłania deklaracji.

Na formularzu deklaracji dostępna jest zakładka e-Deklaracje, w której znajdują się szczegółowe informacje (do odczytu) o statusie deklaracji, dacie i godzinie wysłania/odebrania oraz dane osoby, która te zmiany wykonała.

Uwaga
Jeżeli podczas wysyłki najnowszych wersji formularzy deklaracji do systemu e‑Deklaracje pojawi się podczas weryfikacji komunikat o treści: Nie udało się zwalidować e-deklaracji z powodu błędów. Brak schematu dokumentu elektronicznego na stronach e-PUAP. Poprawność deklaracji zostanie sprawdzona podczas odbioru UPO. [-2146232832], to świadczyć o przejściowych problemach z dostępem do serwera e-Deklaracji. Należy w takim wypadku wstrzymać się z wysyłką deklaracji i ponowić próbę za jakiś czas. Jeżeli Użytkownik zdecyduje się na wysyłkę, powinien od razu spróbować pobrać UPO, aby mieć pewność poprawności wysłanej deklaracji.
Uwaga
W sytuacji, gdy weryfikacja e-Deklaracji nie nastąpi podczas wysyłki, wówczas po wysłaniu deklaracji należy odebrać UPO. Jeżeli serwer Ministerstwa Finansów  podczas odbierania UPO zgłosi błąd w deklaracji, wówczas można cofnąć deklarację do  bufora (prawy przycisk myszy ‑ „Odblokuj deklarację”) i po wprowadzeniu zmian ponowne ją wysłać.
Uwaga
Od wersji 2015.1.1 dostępny jest mechanizm automatycznego pobierania aktualizacji umożliwiających wysyłanie deklaracji drogą elektroniczną w przypadku, gdy w czasie udostępnienia wersji nie był znany schemat dokumentu elektronicznego. Przy pierwszej wysyłce w danej sesji pracy następuje łączenie się z serwerem Comarch i sprawdzanie, czy aktualizacja jest dostępna. Jeżeli tak, zostanie ona pobrana. Funkcja jest dostępna tylko dla programów na gwarancji.
Uwaga
W związku ze zmianą na serwerze Ministerstwa Finansów stosowanego do uwierzytelniania protokołu TLS (Transport Layer Security) do wersji 1.2, od wersji 2017.2.1 umożliwiono obsługę tego protokołu podczas wysyłki deklaracji drogą elektroniczną z programu Comarch ERP Optima. Wiąże się to z koniecznością zainstalowania na stanowisku komponentu .NET Framework w wersji co najmniej 4.5.

Deklaracja PIT-36

Naciśnięcie ikony  Wyślij deklarację do systemu e-Deklaracje, aktywnej na zatwierdzonym formularzu PIT‑36, rozpoczyna eksport deklaracji do systemu e-Deklaracje.

Uwaga
Do systemu e-Deklaracje można wysłać deklarację PIT-36 wraz z załącznikami: PIT/B, PIT/O, PIT/D, PIT-2K, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/BR, PIT/IP, PIT/PM, PIT/MIT, PIT/WZ, ORD‑ZU. Nie są przesyłane pozostałe załączniki wymienione w sekcji „Informacje o załącznikach”. Jeżeli istnieje potrzeba wypełnienia któregoś z tych załączników należy złożyć deklarację poprzez stronę systemu e‑Deklaracje lub w formie papierowej.
Uwaga
Od wersji 2018.6.1 Comarch ERP Optima udostępniono możliwość seryjnego naliczania/zatwierdzania uproszczonych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych PIT-36.

W zależności jaki typ zaliczki zostanie wybrany dla podatnika na liście zaliczek PIT-36 (menu spod ikony plusa), w programie wyliczone zostaną zaliczki uproszczone bądź zwykłe i obowiązywać będą do końca roku kalendarzowego.

Od wersji 2020.5.1, w ramach tzw. tarczy antykryzysowej związanej z pandemią COVID-19, w okresie od marca 2020 umożliwiono rezygnację ze stosowania zaliczek uproszczonych w trakcie roku podatkowego. Podatnik pomimo wyboru formy uproszczonej ma możliwość naliczenia zaliczek zwykłych (wg zasad ogólnych).

Deklaracja PIT-36L

Naciśnięcie ikony  Wyślij deklarację do systemu e-Deklaracje, aktywnej na zatwierdzonym formularzu
PIT-36L, rozpoczyna eksport deklaracji do systemu e-Deklaracje.

Uwaga
Do systemu e-Deklaracje można wysłać deklarację PIT-36L wraz z załącznikami: PIT/B, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/BR, PIT/O, PIT/IP, PIT/PM, PIT/MIT, PIT/WZ, ORD-ZU. Nie są przesyłane pozostałe załączniki wymienione w sekcji „Informacje o załącznikach”. Jeżeli istnieje potrzeba wypełnienia któregoś z tych załączników należy złożyć deklarację poprzez stronę systemu e‑Deklaracje lub w formie papierowej.
Uwaga
Od wersji 2018.6.1 Comarch ERP Optima udostępniono możliwość seryjnego naliczania/zatwierdzania uproszczonych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych PIT-36L.

W zależności jaki typ zaliczki zostanie wybrany dla podatnika na liście zaliczek PIT-36L (menu spod ikony plusa), w programie wyliczone zostaną zaliczki uproszczone bądź zwykłe i obowiązywać będą do końca roku kalendarzowego.

Od wersji 2020.5.1, w ramach tzw. tarczy antykryzysowej związanej z pandemią COVID-19, w okresie od marca 2020 umożliwiono rezygnację ze stosowania zaliczek uproszczonych w trakcie roku podatkowego. Podatnik pomimo wyboru formy uproszczonej ma możliwość naliczenia zaliczek zwykłych (podatek liniowy).

Deklaracja PIT-37

Naciśnięcie ikony   Wyślij deklarację do systemu e-Deklaracje, aktywnej na zatwierdzonym formularzu PIT-37, rozpoczyna eksport deklaracji do systemu e-Deklaracje.

Uwaga
Do systemu e-Deklaracje można wysłać deklarację PIT-37 wraz z załącznikami: PIT/O, PIT/D, PIT-2K, ORD-ZU. Jeżeli  istnieje potrzeba wypełnienia Certyfikatu rezydencji należy złożyć deklarację poprzez stronę systemu e‑Deklaracje lub w formie papierowej.

Deklaracja PIT-28

Naciśnięcie ikony  Wyślij deklarację do systemu e-Deklaracje, aktywnej na zatwierdzonym formularzu PIT‑28, rozpoczyna eksport deklaracji do systemu e-Deklaracje.

Uwaga
Do systemu e-Deklaracje można wysłać deklarację PIT-28 wraz z załącznikami: PIT-28/B, PIT/O, PIT/D, PIT-2K, PIT/WZR, ORD-ZU.

Deklaracja CIT-8

Naciśnięcie ikony   Wyślij deklarację do systemu e-Deklaracje, aktywnej na zatwierdzonym formularzu
CIT-8, rozpoczyna eksport deklaracji do systemu e-Deklaracje.

Uwaga
Do systemu e-Deklaracje można wysłać deklarację CIT-8 wraz z załącznikami
CIT-8/O, CIT-D, CIT-ST, CIT-ST/A, CIT-BR, CIT/IP, CIT/PM, CIT/MIT, CIT/WZ, CIT/8S,ORD-ZU. Jeżeli istnieje potrzeba dołączenia innych załączników należy przesłać deklarację ze strony systemu e‑Deklaracje.
Uwaga
Od wersji 2018.1.1 Comarch ERP Optima udostępniono możliwość seryjnego naliczania/zatwierdzania uproszczonych zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych CIT-8.

W zależności czy na formularzu okresu obrachunkowego w Konfiguracji/ Firma/ Księgowość/ Okresy obrachunkowe zaznaczony zostanie parametr Zaliczki uproszczone na CIT, w programie wyliczone zostaną zaliczki uproszczone bądź zwykłe.

Od wersji 2020.5.1, w ramach tzw. tarczy antykryzysowej związanej z pandemią COVID-19, w okresie od marca 2020 umożliwiono rezygnację ze stosowania zaliczek uproszczonych w trakcie roku podatkowego. Podatnik pomimo wyboru formy uproszczonej ma możliwość naliczenia zaliczek zwykłych.

Deklaracja PIT-4R

Naciśnięcie ikony  Wyślij deklarację do systemu e-Deklaracje, aktywnej na zablokowanym formularzu
PIT-4R, rozpoczyna eksport deklaracji do systemu e-Deklaracje.

Uwaga
Od  2007  roku  Płatnik  nie  składa  deklaracji  PIT -4,  ale zobowiązany jest do comiesięcznej wpłaty zaliczki na podatek dochodowy. W celu ustalenia kwoty zaliczki podatku do odprowadzenia do Urzędu Skarbowego należy naliczać co miesiąc deklarację PIT-4 (wersja 18). Na podstawie tych miesięcznych zaliczek można przygotować deklarację roczną PIT -4R.

Deklaracja PIT-8AR

Z  poziomu Płace i Kadry / Podatek na PIT-8AR dostępna jest ‘Lista podatku na PIT-8AR’ z  naliczonymi zaliczkami za każdy miesiąc, na podstawie których można przygotować deklarację roczną PIT-8AR (wybierając z menu dostępnych opcji przy przycisku ‘plusa’). Naciśnięcie przycisku  Wyślij deklarację do systemu e‑Deklaracje, aktywnego na zablokowanym formularzu PIT-8AR, rozpoczyna eksport  deklaracji do systemu e‑Deklaracje.

Seryjne e-Deklaracje PIT-11/PIT-8C/ IFT-1/IFT-R

Z poziomu Płace i Kadry / Deklaracje PIT pracowników otwiera się okno z listą pracowników, dla których obliczono PIT. Domyślnie wyświetlana jest lista deklaracji PIT-11, z możliwością zmiany w filtrze (pole Lista deklaracji) na PIT-8C/IFT-1R/IFT-1. Zaznaczenie pracowników i naciśnięcie przycisku   powoduje seryjne zablokowanie deklaracji, niezbędne w celu wysłania deklaracji. Zaznaczając pracowników, dla których deklaracje mają być wysłane i naciśnięcie  przycisku   Wyślij  deklarację  do  systemu  e-Deklaracje  (dla zablokowanych formularzy), rozpoczyna eksport deklaracji.

Uwaga
W zależności od ustawień komponentu do obsługi podpisu elektronicznego program poprosi o podanie PIN’u tylko raz i podpisze wszystkie deklaracje lub będzie prosił o podanie PIN’u dla każdej deklaracji osobno. Komponent UNIZETO domyślnie wymaga wybrania certyfikatu i podpisania PIN’u tylko jeden raz w danej sesji. Komponent KiR’u i Sigillum wymaga ustawienia opcji „Trwały PIN” i podania np. na jaki czas ma być zapamiętany PIN.
Uwaga
W przypadku Comarch ERP Optima w modelu usługowym (iComarch24) program zapyta o certyfikat i poprosi o potwierdzenie każdej kolejnej wysyłanej deklaracji (ze względu na bezpieczeństwo – każda eksportowane deklaracja jest przesyłana jako plik xml zarówno na komputer Użytkownika, jak i na serwer Ministerstwa Finansów).
Uwaga
Możliwość ponownego przesłania deklaracji, do której już odebrano UPO dostępne jest tylko z formularza konkretnej deklaracji. Wysyłka e‑Deklaracji jest wykonywana tylko dla tych deklaracji, które są zablokowane. Nie można wyeksportować deklaracji ze statusem „Wysłano/Nie odebrano UPO”.

W przypadku deklaracji PIT, CIT oraz VAT posiadających status „Wysłano/obebrano UPO” – przed powtórną ich wysyłką Użytkownik otrzyma komunikat “Deklaracja została już wysłana i zostało odebrane Urzędowe Poświadczenie Odbioru. Ponowna wysyłka spowoduje rozbieżność między nr referencyjnym na deklaracji a wydrukiem UPO. Czy chcesz kontynuować?” z możliwością wyboru: TAK/NIE.

Deklaracja VIU-DO
Z poziomu Rejestry VAT/ Inne/ Deklaracje VIU-DO otwiera się okno Lista deklaracji VIU-DO. Dodanie deklaracji jest możliwe za pomocą plusa. Następnie pojawia się okno z wyborem odpowiedniego okresu, za który sporządzana jest deklaracja. Naciśnięcie w przycisk „Utwórz deklarację” powoduje wygenerowanie deklaracji VIU-DO. Deklaracje VIU-DO można edytować. Prawidłowym urzędem skarbowym dla deklaracji VIU-DO jest Drugi Urząd Warszawa-Śródmieście, powinien być uzupełniony w Konfiguracja/Firma/Dane firmy/Deklaracje.
Po naciśnięciu przycisku „Zapisz”, deklaracja za dany okres pojawia się na Liście deklaracji VIU-DO.

Rys 2. Lista deklaracji VIU-DO – status obliczona

Po zaznaczeniu odpowiedniego wiersza z obliczoną deklaracją VIU-DO istnieje możliwość jej wysyłki deklaracji do systemu e-Deklaracje. Naciśnięcie ikony Wyślij deklarację do systemu e-Deklaracje, rozpoczyna eksport. deklaracji.
Wysyłka możliwa jest tylko przy użyciu podpisu kwalifikowanego.

 

3 Odbieranie UPO

Po wysłaniu deklaracji należy odebrać UPO (Urzędowe Poświadczenie Odbioru). UPO powinno być dostępne do odbioru do 24 godzin od wysłania.

W celu odebrania UPO dla deklaracji CIT-8, VAT-7, VAT-7K, VAT-27, VAT-9M, VAT-8, VAT-UE, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-28, PIT-8C, IFT-1R, PIT-4R, PIT-8AR, należy otworzyć formularz deklaracji za pomocą ikony Pobierz UPO  i zainicjować pobranie UPO. Poprawne pobranie UPO zakończy się komunikatem:

Rys 2. Log z przebiegu operacji – pobieranie UPO

Urzędowe Poświadczenie Odbioru można wydrukować z poziomu formularza deklaracji.

Dla deklaracji VIU-DO, PIT-11, IFT1-R i PIT-8C odebranie UPO jest możliwe z listy deklaracji. Po zaznaczeniu/podświetleniu wybranej deklaracji o statusie zamknięta, mającej w kolumnie e-Deklaracje „Wysłano/nie odebrano UPO” należy za pomocą ikony Pobierz UPO zainicjować pobranie Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

Rys 4. Lista deklaracji VIU-DO odebranie UPO

4 Korekta deklaracji

W przypadku konieczności złożenia korekty deklaracji należy dodać nowy formularz deklaracji i zaznaczyć na nim cel złożenia – korekta, bądź dla wskazanego okresu uruchomić ikonę Korekta deklaracji .  Kolejnym krokiem jest jej przeliczenie (przycisk Przelicz ) wraz z możliwością wypełnienia zakładki ORD-ZU. Stanowi ona załącznik z uzasadnieniem przyczyny korekty. Na korektach deklaracji składanych od 01.01.2016 wyłączono konieczność uzupełniania załącznika ORD-ZU. Podczas wykonywania korekt wybranych deklaracji, zakładka ORD-ZU jest widoczna, ale jej uzupełnienie nie jest już konieczne do zatwierdzenia deklaracji i wysłania jej drogą elektroniczną.

Mechanizm wysyłki i odbierania UPO jest identyczny jak przy składaniu deklaracji pierwotnej. Z poziomu formularza deklaracji można wydrukować samą deklarację, jak również formularz UPO czy pozostałe załączniki, tj. ORD-ZU, VAT-ZZ czy VAT-ZT.

Uwaga
Korektę deklaracji można naliczyć i zapisać w sytuacji, gdy deklaracja korygowana zostanie wcześniej zablokowana przed zmianami (na liście nie może ona widnieć w kolorze zielonym).
Uwaga
Zanim zostanie wysłana korekta danej deklaracji należy wcześniej odebrać UPO do deklaracji pierwotnej (czyli upewnić się, że pierwotna deklaracja została złożona poprawnie).
Uwaga
Korekty wybranych deklaracji, tj. VAT-UE czy PIT-37 można wyliczyć wyłącznie za pomocą ikony Korekta deklaracji .

Uwaga
Uwaga: Deklaracja VIU-DO nie posiada korekty. Jeśli po wysłaniu deklaracji występuje potrzeba zmian wartości na niej uwzględnionych należy to zrobić na deklaracji za kolejny kwartał w części dotyczącej korekt.

5 Comarch ERP Optima Biuro Rachunkowe ‑ eksport e-Deklaracji oraz import UPO

W  module Comarch ERP Optima Biuro Rachunkowe istnieje możliwość eksportu e-Deklaracji oraz importu  Urzędowego Poświadczenia Odbioru (UPO). Funkcja ta usprawnia pracę doradców podatkowych oraz biur rachunkowych poprzez umożliwienie seryjnego wykonywania wspomnianych wcześniej operacji dla wybranych baz firmowych.

Obecnie można dokonać eksportu następujących deklaracji: VAT-7, VAT-7K, VAT-UE, VAT-9M, VAT-8,VAT‑27, PIT-36, PIT-36L, PIT-28, CIT-8, PIT-4R, PIT-8AR, PIT-11.

Funkcja widoczna jest na liście operacji seryjnych w menu pod nazwą e-Deklaracje / Wyślij JPK i składa się z dwóch pozycji: Wyślij deklaracje, Odbierz UPO. W gałęzi tej dostępne są również opcje związane z seryjną wysyłką plików JPK_VAT/ JPK_V7: Wyślij JPK_VAT oraz Odbierz UPO dla JPK_VAT, więcej informacji opisane zostało w biuletynie OPT088 – Pliki JPK_V7 – przygotowanie dokumentów i generacja plików.

Rys 3. Widok funkcji w dostępnym menu e-Deklaracje / JPK

Po wyborze funkcji Wyślij deklaracje pojawi się okno dialogowe zawierające rozwijalną listę, za pomocą której Użytkownik ma możliwość dokonania szybkiego wyboru rodzaju deklaracji, którą chce wysłać.

Rys 4. Okno dialogowe z rozwijalną listą deklaracji, podczas wywoływania funkcji „Wyślij deklaracje”

Po wybraniu rodzaju deklaracji pojawi się okno z wyborem certyfikatu i podaniem PIN’u. W zależności od ustawień komponentu do obsługi podpisu elektronicznego program poprosi o podanie PIN’u tylko raz i podpisze wszystkie deklaracje lub będzie prosił o podanie PIN’u dla  każdej deklaracji osobno. Komponent UNIZETO domyślnie wymaga wybrania certyfikatu i podpisania PIN’u tylko jeden raz w danej sesji. Komponent KiR’u i Sigillum wymaga ustawienia opcji „Trwały PIN” i podania np. na jaki czas ma być zapamiętany PIN. Po podpisaniu deklaracji  następuje jej wysłanie do systemu e-Deklaracje. Jeżeli Użytkownik dokonał eksportu wybranych deklaracji np. VAT-8 lub VAT-UE, wówczas w bazie danych klienta wyświetlana jest informacja o wysyłce elektronicznej, która znajduje się w atrybucie „Deklaracja VAT-8” lub „Deklaracja VAT-UE”, w  zależności od tego jaki rodzaj deklaracji został wysłany.

Uwaga
Należy pamiętać, aby wysyłane deklaracje zostały wcześniej zatwierdzone. W przeciwnym razie program nie pozwoli na ich wyeksportowanie i pojawi się odpowiedni komunikat: „W bazie [nazwa bazy] deklaracja nie została zatwierdzona. Deklaracja [formularz] nie została wysłana.” W takiej sytuacji należy zatwierdzić daną deklarację i ponownie wysłać.

Podczas seryjnej wysyłki e-Deklaracji z poziomu Biura Rachunkowego w przypadku wystąpienia nieprawidłowości wynik walidacji zwróci dla każdej z deklaracji informację o pierwszym znalezionym błędzie. Mechanizm ten różni się od tego, który istnieje z poziomu programu Comarch ERP Optima, gdzie w treści walidacji otrzymujemy pełną listę napotkanych niezgodności.

Po wysłaniu deklaracji i odebraniu UPO zablokowana jest możliwość ponownej wysyłki deklaracji z poziomu Biura Rachunkowego.

Chcąc dokonać importu Urzędowego Poświadczenia Odbioru należy wybrać z menu funkcję Odbierz UPO. Następnie, podobnie jak przy eksporcie deklaracji, pojawi się okno dialogowe z rozwijalnym menu pozwalające na  wybór rodzaju deklaracji dla której Użytkownik chce dokonać importu. Po wybraniu rodzaju  deklaracji rozpocznie się proces pobierania UPO. Analogicznie jak przy eksporcie deklaracji  VAT-8 oraz VAT-UE, po zakończeniu operacji importu UPO pojawia się informacja o odbiorze UPO w atrybucie „Deklaracja VAT-8” lub „Deklaracja VAT-UE”.

Rys 5. Okno dialogowe z rozwijalną listą deklaracji, podczas wywoływania funkcji „Odbierz UPO”

Przy eksporcie e-Deklaracji oraz imporcie UPO w Panelu Wyników będą wyświetlane odpowiednie komunikaty informujące o przebiegu danych operacji.

Uwaga
Aby funkcja eksportu deklaracji oraz importu UPO w module Comarch ERP Optima Biuro Rachunkowe mogła poprawnie działać, należy pamiętać o ustawieniu odpowiednich parametrów w konfiguracji programu Comarch ERP Optima (pkt 1).

W przypadku wysłanych deklaracji, dla których pobrano Urzędowe Poświadczenie Odbioru program umożliwia

seryjny wydruk UPO.

Rys 6. Widok funkcji w dostępnym menu Wydruki

6 Najczęstsze komunikaty przy wysyłaniu e-Deklaracji

Komunikat przy wysyłaniuPrzyczyna
Błąd wysyłania e-Deklaracji: nie został nadany numer referencyjny (Połączenie podstawowe zostało zakończone: Nie można ustanowić relacji zaufania dla bezpiecznego kanału SSL/TLS.|).Brak certyfikatu Ministerstwa Finansów “ROOT MINFIN SERVERS CA” – należy go dodać do „Zaufane główne urzędy certyfikacji” – z poziomu Windows Internet Explorer / Narzędzia / Opcje internetowe / zakładka Zawartość / Certyfikaty.
Błąd wysyłania e-Deklaracji: nie został nadany numer referencyjny (Nie można rozpoznać nazwy zdalnej: 'bramka.edeklaracje.gov.pl').Błędny adres usługi serwisu e-Deklaracji wpisany z poziomu: System / Konfiguracja / Program / Ogólne / e-Deklaracje - prawidłowa ścieżka to:
https://bramka.e-deklaracje.mf.gov.pl/

PIT-11

Komunikat przy wysyłaniuPrzyczyna
Deklaracja nie została wyeksportowana z powodu błędów. Nieznany błąd czasu wykonywania. wiersz = 130, kolumna = 4 (wiersz jest przesunięciem od początku bloku skryptu). Zwrócono błąd z wywołania właściwości lub metody. [-2147352567]”Typ wypłaty będący potrąceniem w Konfiguracji / Firma / Płace / Typy wypłat ma uzupełnioną ‘Pozycję na deklaracji PIT’ – PIT-11 1a. Wynagrodzenia ze stosunku… - wówczas pojawia się na deklaracji z MINUSEM w pozycji ‘Dochód zwolniony od podatku’. Należy zmienić tą pozycję na ‘Nie dotyczy’ i przeliczyć deklarację PIT-11.

7 Najczęstsze komunikaty błędów podczas walidacji i/lub przy odbiorze UPO

Komunikat podczasPrzyczyna
Walidacji Comarch ERP OptimaOdbioru UPO z systemu e-Deklaracje
Niepoprawna wartość '0001' w polu KodUrzedu (TKodUS: dopuszczalne wartości [0202, 0203, 0204, 0205, 0206, 0207, 0208, 0209, 0210, 0211, 0212, 0213, 0214, 0215, 0216, 0217, 0218, 0219, 0220, 0221, 0222, 0223, 0224, 0225, 0226, 0227, 0228, 0229, 0230, 0231, 0232, 0233, 0234, 0271, 0402, 0403, 0404, 0405, 0406, 0407, 0408, 0409, 0410, 0411, 0412, 0413, 0414, 0415, 0416, 0417, 0418, 0419, 0420, (…)])Weryfikacja negatywna – dokument niezgodny ze schematem xsd [cvc-enumeration-valid: Value '0001' is not facet-valid with respect to enumeration '[0202, 0203, 0204, 0205, 0206, 0207, 0208, 0209, 0210, 0211, 0212, 0213, 0214, 0215, 0216, 0217, 0218, 0219, 0220, 0221, 0222, 0223, 0224, 0225, 0226, 0227, 0228, 0229, 0230, 0231, 0232, 0233, 0234, 0271, 0402, (…)]'. It must be a value from the enumeration.]Błędny kod urzędu skarbowego przypisanego do deklaracji w Konfiguracji Firmy/ Dane Firmy/ Deklaracje.

Należy poprawić Kod na karcie urzędu (Ogólne/ Inne/ Urzędy), następnie ponownie przeliczyć, zablokować i wysłać deklarację.
Nieprawidłowa wiadomość UPO. The filename, directory name, or volume label syntax in correct.
Nieprawidłowa wiadomość UPO. Nazwa pliku, nazwa katalogu lub składnia etykiety woluminu jest niepoprawna.
Próba pobrania UPO nieaktualną wersją programu Comarch ERP Optima np. 17.3
Zamknięcie programu Comarch ERP Optima - Runtime errorW przypadku seryjnego pobierania UPO, gdy brak sieci lub serwer Ministerstwa Finansów jest niedostępny.
Błąd wysyłania e-Deklaracji: nie został nadany numer referencyjny (Połączenie podstawowe zostało zakończone: Nie można ustanowić relacji zaufania dla bezpiecznego kanału SSL/TLS.|).Brak aktualnego pełnomocnictwa/upoważnienia do podpisywania deklaracjiJeżeli wygasł certyfikat – należy sprawdzić UPL-1 (upoważnienie do składania deklaracji) jaka jest na nim data obowiązywania.
Nie udało się zwalidować e-deklaracji z powodu błędów. Brak schematu dokumentu elektronicznego na stronach e-PUAP. Poprawność deklaracji zostanie sprawdzona podczas odbioru UPO. [-2146232832]Błąd odbierania UPO. Informacje dodatkowe: Błąd komunikacji z serwerem e-Deklaracji:
Connector:Connection time out. HRESULT=0x800A1527 - Connector:Unspecified HTTP error. HRESULT=0x800A1518 lub
Błąd wysyłania e-Deklaracji: nie został nadany numer referencyjny (Żądanie nie powiodło się. Odpowiedź jest pusta.|)
Problem z serwerem e-Deklaracji występujący np. w okresie wzmożonej wysyłki deklaracji. Utrudnienia w dostępie do usługi systemu e-Deklaracje niezależne i niezwiązane z programem Comarch ERP Optima. Komunikaty świadczyć mogą o przejściowych problemach z dostępem do serwera e-Deklaracji. Należy w takim wypadku wstrzymać się z wysyłką deklaracji i ponowić próbę za jakiś czas. Jeżeli Użytkownik zdecyduje się na wysyłkę, powinien od razu spróbować pobrać UPO, aby mieć pewność poprawności wysłanej deklaracji.

Deklaracja VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-27:

Komunikat podczasPrzyczyna
Walidacji Comarch ERP OptimaOdbioru UPO z systemu e-Deklaracje
Nieuzupełnione pole PelnaNazwaWeryfikacja negatywna – dokument niezgodny ze schematem xsd [cvc-minLength-valid: Value '' with length = '0' is not facet-valid with respect to minLength '1' for type
'#AnonType_PelnaNazwa TIdentyfikatorOsobyNiefizycznej'.]
Niewypełnione pole Nazwa pełna w Konfiguracji/ Firma/ Dane Firmy/ VAT, AKC-WW, CUK.
Nieuzupełnione pole ImiePierwsze (Imię: minimalna długość 1 znaków, maksymalna długość 30 znaków)Weryfikacja negatywna – dokument niezgodny ze schematem xsd [cvc-minLength-valid: Value '' with length = '0' is not facet-valid with respect to minLength '1' for type 'TImie'.]Niewypełnione pole Imię, jeżeli podatnik jest osobą fizyczną, w Konfiguracji/ Firma/ Dane Firmy/ VAT, AKC-WW, CUK.
Nieuzupełnione pole Nazwisko (Nazwisko: minimalna długość 1 znaków, maksymalna długość 81 znaków)Weryfikacja negatywna – dokument niezgodny ze schematem xsd [cvc-minLength-valid: Value '' with length = '0' is not facet-valid with respect to minLength '1' for type 'TNazwisko'.]Niewypełnione pole Miasto i/lub Poczta w Konfiguracji/ Firma/ Dane Firmy/ VAT, AKC-WW, CUK.
Nieuzupełnione pole DataUrodzenia (Data: wartość musi być większa lub równa: 1900-01-01)Weryfikacja negatywna – dokument niezgodny ze schematem xsd [cvc-datatype-valid.1.2.1: '' is not a valid value for 'date'.]Niewypełnione pole Data urodzenia, jeżeli podatnik jest osobą fizyczną, w Konfiguracji/ Firma/ Dane Firmy/ VAT, AKC- WW, CUK.
Niepoprawna wartość '20' w polu 49 (Wartość: wartość musi być mniejsza lub równa: 0, ilość cyfr: 14)Weryfikacja negatywna – dokument niezgodny ze schematem xsd [cvc-maxInclusive-valid: Value '20' is not facet-valid with respect to maxInclusive '0' for type '#AnonType_P_49PozycjeSzczegolowe'.]Błędna wartość w polu 49 deklaracji VAT-7 składanej od sierpnia/3 kwartału 2016. Pole 49 od wersji 17 formularza musi być wypełnione wartością ujemną.
Niepoprawna wartość '-20' w polu 50 (Wartość: wartość musi być większa lub równa: 0, ilość cyfr: 14)Weryfikacja negatywna – dokument niezgodny ze schematem xsd [cvc-minInclusive-valid: Value '-20' is not facet-valid with respect to minInclusive '0' for type 'TKwotaCNieujemna'.]Błędna wartość w polu 50 deklaracji VAT-7 składanej od sierpnia/3 kwartału 2016. Pole 50 od wersji 17 formularza musi być wypełnione wartością nieujemną.
Niepoprawna wartość '12345678' w polu NIP (NIP)
Nieuzupełnione pole P_BC w załączniku Wniosek_VAT-ZD (NIP)
Niepoprawna wartość ‘wartość’ w polu P_BC w załączniku Wniosek_VAT-ZD (NIP)
Weryfikacja negatywna – dokument niezgodny ze schematem xsd [cvc-pattern-valid: Value '12345678' is not facet-valid with respect to pattern '[1-9]((\d[1-9])|([1-9]\d))\d{7}' for type 'TNrNIP'Błędnie wpisany NIP w Konfiguracji/ Firma/ Dane Firmy/ VAT, AKC-WW , CUK (w komunikacie zamiast '12345678' jest podawany błędnie wpisany NIP)
i/lub wraz z deklaracją wysyłany jest załącznik VAT-ZD (dla sprzedaży), ale dokumenty w rejestrze VAT, które są uwzględniane na VAT-ZD mają błędny NIP (w komunikacie zamiast '12345678' jest podawany błędnie wpisany NIP).
Należy poprawić NIP na dokumencie w rejestrze VAT, następnie odblokować deklarację VAT-7, usunąć z rejestru VAT zapis korekcyjny wygenerowany do załącznika
VAT-ZD, odblokować i ponownie przeliczyć VAT-ZD. Następnie ponownie zablokować VAT-ZD i wygenerować zapis korekcyjny oraz przeliczyć i ponownie wysłać deklarację.

Deklaracja VAT-UE:

Komunikat podczasPrzyczyna
Walidacji Comarch ERP OptimaOdbioru UPO z systemu e-Deklaracje
Niepoprawna wartość '123.456.7890' w polu P_Db (NIP UE)
Niepoprawna wartość 'PL' w polu P_Da/P_Na (TKodKrajuUE: dopuszczalne wartości [AT, BE, BG, CY, CZ, DK, DE, EE, EL, ES, FI, FR, GB, HR, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PT, RO, SE, SI, SK, XI])
Niepoprawna wartość 'PL' w polu P_Ua (TKodKrajuUEUslugi: dopuszczalne wartości [AT, BE, BG, CY, CZ, DK, DE, EE, EL, ES, FI, FR, GB, HR, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PT, RO, SE, SI, SK])
Nieuzupełnione pole P_Db/P_Nb/P_Ub (NIP UE)
Weryfikacja negatywna – dokument niezgodny ze schematem xsd [cvc-pattern-valid: Value '123.456.7890' is not facet- valid with respect to pattern '(\d|[A-Z]|\+|\*){1,12}' for type'TNrVatUE'.]
Status deklaracji: Weryfikacja negatywna – dokument niezgodny ze schematem xsd [cvc-enumeration-valid: Value 'PL' is not facet-valid with respect to enumeration '[AT, BE, BG, CY, CZ, DK, DE, EE, EL, ES, FI, FR, GB, HR, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PT, RO, SE, SI, SK, XI]'. It must be a value from the enumeration.]
Błędny NIP na dokumencie w rejestrze VAT (w komunikacie zamiast '123.456.7890' jest podawany błędnie wpisany NIP).
Błędny Kod Kraju UE na dokumencie w rejestrze VAT (w komunikacie zamiast 'PL' jest podawany błędny prefiks NIP).
Nieuzupełnione (puste) pole NIP.
Należy poprawić NIP na dokumencie, następnie odblokować, przeliczyć i ponownie wysłać deklarację.

Deklaracja PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-28, PIT-11, PIT-8C, IFT:

Komunikat podczas
Walidacji Comarch ERP OptimaOdbioru UPO z systemu e-DeklaracjePrzyczyna
Nieuzupełnione pole P_C11 w załączniku PIT_B
Nieuzupełnione pole element P_C7/P_C8 w załączniku PIT-28_B
Nieuzupełnione pole P_189_1/33
Nieuzupełnione pole 35/49 w załączniku PIT_O
Nieuzupełnione pole 17 w załączniku PIT_D
Nieuzupełnione pole P_B9 w załączniku PIT_MIT
Weryfikacja negatywna – dokument niezgodny ze schematem xsd [cvc-minLength-valid: Value '' with length = '0' is not facet-valid with respect to minLength '1' for type 'TZnakowy'.Na PIT/B niewypełniona pozycja Nazwa spółki.
Na PIT28/B niewypełniona pozycja Nazwa spółki i/lub identyfikator NIP.
Jeśli jest wpisana kwota Straty z lat ubiegłych należy uzupełnić również Źródła strat.
i/lub na PIT/O wpisana jest kwota Innych ulg, a nie jest uzupełniony Rodzaj ulgi
i/lub na PIT/D wpisana jest kwota odliczenia, a nie jest uzupełniony Rodzaj wydatków mieszkaniowych i/lub Nazwa środka trwałego na PIT/MIT
Nieuzupełnione pole Wojewodztwo/Powiat/Gmina (Nazwa województwa, nazwa powiatu lub nazwa gminy: minimalna długość 1 znaków, maksymalna długość 36 znaków)Weryfikacja negatywna – dokument niezgodny ze schematem xsd [cvc-minLength-valid: Value '' with length = '0' is not facet-valid with respekt to minLength '1' for type 'TJednAdmin'.Niewypełnione pola Województwo i/lub Powiat i/lub Gmina na karcie właściciela/wspólnika/pracownika i/lub niewypełnione województwo/powiat/gmina w danych małżonka (w przypadku rozliczania PIT-36 lub PIT-37 wspólnie z małżonkiem).
Deklaracja nie została wyeksportowana z powodu błędów. Na karcie właściciela nie wpisano daty urodzenia. [-2147467259] lub
Nieuzupełnione pole DataUrodzenia (Data: wartość musi być większa lub równa: 1900-01-01, wartość musi być mniejsza lub równa: 2030-12-31)
Weryfikacja negatywna – dokument niezgodny ze schematem xsd [cvc-minInclusive-valid: Value '1899-12-30' is not facet- valid with respect to minInclusive '1900-01-01' for type 'TData'Niewypełnione pole Data urodzenia na formularzu właściciela/wspólnika/pracownika i/lub data urodzenia małżonka (w przypadku rozliczania PIT-36 lub PIT-37 wspólnie z małżonkiem).
Nieuzupełnione pole NrDomu (Nr budynku: minimalna długość 1 znaków, maksymalna długość 9 znaków)Weryfikacja negatywna – dokument niezgodny ze schematem xsd [cvc-minLength-valid: Value '' with length = '0' is not facet-valid with respekt to minLength '1' for type 'TNrBudynku'.Niewypełnione pole Nr domu na formularzu właściciela/wspólnika/pracownika i/lub w danych małżonka (w przypadku rozliczania PIT-36 lub PIT-37 wspólnie z małżonkiem).
Nieuzupełnione pole Miejscowosc/MiejsceUrodzenia (Miejscowość: minimalna długość 1 znaków, maksymalna długość 56 znaków)Weryfikacja negatywna – dokument niezgodny ze schematem xsd [cvc-minLength-valid: Value '' with length = '0' is not facet-valid with respekt to minLength '1' for type 'TMiejscowosc'.Niewypełnione pole Miejscowość na formularzu właściciela/wspólnika/pracownika i/lub w danych małżonka (w przypadku rozliczania PIT-36 lub PIT-37 wspólnie z małżonkiem) i/lub na PIT/O, w części D (informacja o przekazanych darowiznach i obdarowanych) niewypełniona Miejscowość przy uzupełnionych innych polach i/lub niewypełniona Miejscowość/Poczta w danych firmy w Konfiguracji/ Firma/ Dane firmy/ PIT-4R,CIT-8, ZUS DRA.
W przypadku deklaracji IFT niewypełnione pole Miejsce urodzenia na formularzu pracownika.
Nieuzupełnione pole KodPocztowy (Kod pocztowy: minimalna długość 1 znaków, maksymalna długość 8 znaków)Weryfikacja negatywna – dokument niezgodny ze schematem xsd [cvc-minLength-valid: Value '' with length = '0' is not facet-valid with respect to minLength '1' for type 'TKodPocztowy'.Niewypełnione pole Kod pocztowy na formularzu właściciela/wspólnika/pracownika i/lub w danych małżonka (w przypadku rozliczania PIT-36 lub PIT-37 wspólnie z małżonkiem)
Nieuzupełnione pole Nazwisko lub
Nieuzupełnione pole Nazwisko w załączniku PIT_O/PIT_D (Nazwisko: minimalna długość 1 znaków, maksymalna długość 81 znaków)
Weryfikacja negatywna – dokument niezgodny ze schematem xsd [cvc-minLength-valid: Value '' with length = '0' is not facet-valid with respekt to minLength '1' for type 'TNazwisko'.Niewypełnione pole Nazwisko małżonka na deklaracji rocznej i/lub załączniku PIT/O/PIT/D (w przypadku rozliczania PIT-36 lub PIT-37 wspólnie z małżonkiem).
Nieuzupełnione pole ImiePierwsze (Imię: minimalna długość 1 znaków, maksymalna długość 30 znaków)Weryfikacja negatywna – dokument niezgodny ze schematem xsd [cvc-minLength-valid: Value '' with length = '0' is not facet-valid with respect to minLength '1' for type 'TImie'.Niewypełnione pole Pierwsze Imię małżonka (w przypadku rozliczania PIT-36 lub PIT-37 wspólnie z małżonkiem)
Zaznaczono w Konfiguracji/ Firma/ Dane firmy/ PIT-4R, CIT-8, ZUS DRA że podatnik jest osobą fizyczną ale nie zostały uzupełnione dane właściciela.
Nieuzupełnione pole P_D3 w załączniku PIT_O lub
Nieuzupełnione pole P_F64A w załączniku PIT_BR lub
Nieuzupełnione pole KodKraju/KodKrajuWydania (Kod kraju: dopuszczalne wartości [AF, AX, AL, DZ, AD, AO, AI, AQ, AG, AN, SA, AR, AM, AW, AU, AT, AZ, BS, BH, BD, BB, BE, BZ, BJ, BM, BT, BY, BO, BA, BW, BR, BN, IO, BG, BF, BI, XC, CL, CN, HR, CY, TD, ME, DK, DM, DO, DJ, EG, EC, ER, EE, ET
Weryfikacja negatywna – dokument niezgodny ze schematem xsd [cvc-enumeration-valid: Value '' is not facet-valid with respect to enumeration '[AF, AX, AL, DZ, AD, AO, AI, AQ, AG, AN, SA, AR, AM, AW, AU, AT, AZ, BS, BH, BD, BB, BE, BZ, BJ, BM, BT, BY, BO, BA, BW, BR, BN, IO, BG, BF, BI, XC, CL, CN, HR, CY, TD, ME, DK, DM, DO, DJ, EG, EC, ER, EE, ET, FK, (…)]'. It must be a value from the enumeration.]Niewypełnione pole Kod kraju na załączniku PIT/O, w części dot. informacji o przekazanych darowiznach i obdarowanych.
Niewypełnione pole Kod kraju na załączniku PIT/BR, w części dot. danych jednostki naukowej.
Niewypełnione pole Kod kraju na formularzu pracownika i/lub formularzu deklaracji.
Nieuzupełnione pole NrLokalu (Nr lokalu: minimalna długość 1 znaków, maksymalna długość 10 znaków)Weryfikacja negatywna – dokument niezgodny ze schematem xsd [cvc-minLength-valid: Value '' with length = '0' is not facet-valid with respect to minLength '1' for type 'TNrLokalu'.]W pliku xml jest pusta sekcja z numerem lokalu. Taki efekt powstaje po imporcie danych kadrowych z arkusza MS Excel, jeżeli w arkuszu w kolumnie ‘Nr Lokalu’ została wpisana spacja. Normalnie w przypadku nie wypełnionego pola z numerem lokalu na formularzu danych kadrowych ta sekcja się w ogóle nie generuje. W takiej sytuacji należy edytować formularz danych kadrowych pracownika/właściciela/wspólnika, wpisać w pole numer lokalu np. 1, zapisać zmianę/formularz, ponownie go edytować, usunąć całą zawartość pola z numerem lokalu i zapisać. Po tak wykonanych czynnościach plik z deklaracją jest wysyłany poprawnie.
Niepoprawna wartość '0' w polu RodzajNrId (TRodzajId: dopuszczalne wartości [1, 2, 3, 4, 8, 9])Weryfikacja negatywna – dokument niezgodny ze schematem xsd [cvc-enumeration-valid: Value '0' is not facet-valid with respect to enumeration '[1, 2, 3, 4, 8, 9]'. It must be a value from the enumeration.]Niewypełnione pole Rodzaj numeru identyfikacyjnego na formularzu pracownika na zakładce 2. Nr ident./podatki.
Nieuzupełnione pole NrId (Numer dokumentu stwierdzającego tożsamość: minimalna długość 1 znaków, maksymalna długość 50 znaków)Weryfikacja negatywna – dokument niezgodny ze schematem xsd [cvc-minLength-valid: Value '' with length = '0' is not facet-valid with respect to minLength '1' for type 'TNrDokumentu StwierdzajacegoTozsamosc'.Niewypełnione pole Zagraniczny numer identyfikacyjny podatnika na formularzu pracownika na zakładce 2. Nr ident./podatki.
Niepoprawna wartość '123456789' w polu 472/163/132/175 (KRS)Weryfikacja negatywna – dokument niezgodny ze schematem xsd [cvc-pattern-valid: Value '123456789' is not facet-valid with respect to pattern '\d{10}' for type 'TNrKRS'.]Błędny numer KRS, wpisany w sekcji „Wniosek o przekazanie 1% podatku” (w komunikacie zamiast '123456789' jest podawany błędnie wpisany numer KRS odpowiednio na deklaracji PIT-36/PIT-36L/PIT-37/PIT-28)
Niepoprawna wartość '0' w polu 23 w załączniku PIT_IP (Rok: wartość musi być większa lub równa: 2015, wartość musi być mniejsza lub równa: 2030)Status deklaracji: Weryfikacja negatywna – dokument niezgodny ze schematem xsd [cvc-datatype-valid.1.2.1: '0' is not a valid value for 'gYear'.]Należy uzupełnić rok w polu 23 w którym podatnik korzystał ze zwolnienia dochód wykazanych w polu 24 w załączniki PIT/IP
Niepoprawna wartość '0' w polu P_B10 w załączniku PIT_MIT (Wartość: wartość musi być większa lub równa: 0, wartość musi być większa niż: 0, ilość cyfr: 16, ilość cyfr po przecinku: 2)Status deklaracji: Weryfikacja negatywna – dokument niezgodny ze schematem xsd [cvc-minExclusive-valid: Value '0' is not facet-valid with respect to minExclusive '0.0' for type '#AnonType_P_B10P_BPozycjeSzczegoloweZalacznik_PIT_MIT'.]Niewypełnione pole dotyczące liczby środków trwałych na PIT/MIT

Deklaracja CIT-8:

Komunikat podczasPrzyczyna
Walidacji Comarch ERP OptimaOdbioru UPO z systemu e-Deklaracje
Nieuzupełnione pole PelnaNazwaWeryfikacja negatywna – dokument niezgodny ze schematem xsd [cvc-minLength-valid: Value '' with length = '0' is not facet-valid with respect to minLength '1' for type
'#AnonType_PelnaNazwa TIdentyfikator OsobyNiefizycznej'.]
Niewypełnione pole Nazwa pełna w Konfiguracji/ Firma/ Dane Firmy/ PIT-4R, CIT-8, ZUS DRA
Niepoprawna wartość '12345' w polu NIP (NIP)Weryfikacja negatywna – dokument niezgodny ze schematem xsd [cvc-pattern-valid: Value '12345' is not facet-valid with respect to pattern '[1-9]((\d[1-9])|([1-9]\d))\d{7}' for type 'TNrNIP'Błędny numer NIP wpisany w Konfiguracji/ Firma/ Dane Firmy/ Pieczątka Firmy (w komunikacie zamiast '12345' jest podawany błędnie wpisany NIP).
Nieuzupełnione pole Wojewodztwo/Powiat/Gmina lub Nieuzupełnione pole P_A/P_B/P_C w załączniku CIT-ST (Nazwa województwa, nazwa powiatu lub nazwa gminy: minimalna długość 1 znaków, maksymalna długość 36 znaków) Weryfikacja negatywna – dokument niezgodny ze schematem xsd [cvc-minLength-valid: Value '' with length = '0' is not facet-valid with respect to minLength '1' for type 'TJednAdmin'.Niewypełnione pola Województwo i/lub Powiat i/lub Gmina w Konfiguracji/ Firma/ Dane Firmy/ PIT-4R, CIT-8, ZUS DRA i/lub niewypełnione pola Województwo i/lub Powiat i/lub Gmina w części dot. zakładów/ oddziałów na załączniku CIT/ST.
Nieuzupełnione pole NrDomu (Nr budynku: minimalna długość 1 znaków, maksymalna długość 9 znaków)Weryfikacja negatywna – dokument niezgodny ze schematem xsd [cvc-minLength-valid: Value '' with length = '0' is not facet-valid with respect to minLength '1' for type 'TNrBudynku'.Niewypełnione pole Nr domu w Konfiguracji/ Firma/ Dane Firmy/ PIT-4R, CIT-8, ZUS DRA.
Nieuzupełnione pole Miejscowosc lub Nieuzupełnione pole 33 w załączniku CIT-D lub Nieuzupełnione pole 13 w załączniku CIT-ST_A - załącznik do załącznika CIT-ST (Miejscowość: minimalna długość 1 znaków, maksymalna długość 56 znaków)Weryfikacja negatywna – dokument niezgodny ze schematem xsd [cvc-minLength-valid: Value '' with length = '0' is not facet-valid with respect to minLength '1' for type 'TMiejscowosc'.Niewypełnione pole Miejscowość w Konfiguracji/ Firma/ Dane Firmy/ PIT-4R, CIT-8, ZUS DRA i/lub
niewypełnione pole Miejscowość w danych darczyńcy/ informacji o obdarowanym na CIT-D i/lub w danych Zakładu (oddziału) na CIT-ST/A.
Nieuzupełnione pole KodPocztowy (Kod pocztowy: minimalna długość 1 znaków, maksymalna długość 8 znaków)Weryfikacja negatywna – dokument niezgodny ze schematem xsd [cvc-minLength-valid: Value '' with length = '0' is not facet-valid with respect to minLength '1' for type 'TKodPocztowy'.Niewypełnione pole Kod pocztowy w Konfiguracji/ Firma/ Dane Firmy/ PIT-4R, CIT-8, ZUS DRA.
Nieuzupełnione pole 71/151/167/172/173 w załączniku CIT-8_O lub
Nieuzupełnione pole 25/75 w załączniku CIT-D lub
Nieuzupełnione pole P_E1 w załączniku CIT-ST lub
Nieuzupełnione pole P_1 w załączniku CIT-ST_A - załącznik do załącznika CIT-ST
Nieuzupełnione pole P_B8 w załączniku CIT_MIT
Nieuzupełnione pole P_G41 w załączniku CIT_IP
Weryfikacja negatywna – dokument niezgodny ze schematem xsd [cvc-minLength-valid: Value '' with length = '0' is not facet-valid with respect to minLength '1' for type 'TZnakowy'.]Na CIT-8/O wpisana jest Kwota innych dochodów wolnych i/lub Kwota innych odliczeń, a nie jest uzupełnione pole Tytułem i/lub wpisana jest Kwota Zwolnienia, a nie jest uzupełniony Numer decyzji Ministra Finansów i/lub wpisana jest Kwota zaniechania poboru podatku i Data rozporządzenia, a nie jest uzupełniony Tytuł Rozporządzenia i/lub wpisana jest Kwota obniżki z innych tytułów, a nie jest uzupełniony Tytuł obniżki
i/lub na CIT/D w Danych darczyńcy/ Informacji o obdarowanym nie jest uzupełnione pole Nazwa Pełna
i/lub na CIT-ST nie jest uzupełnione pole Nazwa zakładu (oddziału)
i/lub na CIT-ST/A nie jest uzupełniona Nazwa pełna zakładu (oddziału) i/lub Nazwa środka trwałego na CIT/MIT i/lub Numeru wydania zezwolenia lub decyzji o wsparciu na CIT/IP.
Niepoprawna wartość '1899-12-30' w polu 169/170 w załączniku CIT-8_O (Data: wartość musi być większa lub równa: 1900-01-01)Weryfikacja negatywna – dokument niezgodny ze schematem xsd [cvc-datatype-valid.1.2.1: '00:00:00' is not a valid value for 'date'.]Na CIT-8/O wpisany jest Numer decyzji Ministra Finansów i Kwota Zwolnienia, a nie jest uzupełniona Data decyzji Ministra Finansów i/lub wpisana jest Kwota zaniechania poboru podatku, a nie jest uzupełniona Data rozporządzenia.
Nieuzupełnione pole P_26A/74/P_76A w załączniku CIT-D lub Nieuzupełnione pole P_F63A w załączniku CIT-BR (Kod kraju: dopuszczalne wartości [AF, AX, AL, DZ, AD, AO, AI, AQ, AG, AN, SA, AR, AM, AW, AU, AT, AZ, BS, BH, BD, BB, BE, BZ, BJ, BM, BT, BY, BO, BA, BW, BR, BN, IO, BG, BF, BI, XC, (…)])Weryfikacja negatywna – dokument niezgodny ze schematem xsd [cvc-enumeration-valid: Value '' is not facet-valid with respect to enumeration '[AF, AX, AL, DZ, AD, AO, AI, AQ, AG, AN, SA, AR, AM, AW, AU, AT, AZ, BS, BH, BD, BB, BE, BZ, BJ, BM, BT, BY, BO, BA, BW, BR, BN, IO, BG, BF, BI, XC, CL, CN, HR, CY, TD, ME, DK, DM, DO, DJ, EG, EC, ER, EE, ET, FK, FJ, PH, FI, FR, TF, GA, GM, GH, GI, GR, GD, GL, GE, GU, GG, GY, GF, GP, GT, (…)]'. It must be a value from the enumeration.]Na CIT-D w części dot. danych darczyńcy i/lub
w Informacji o obdarowanym nie jest wypełnione pole Kod kraju.
Na CIT-BR w części dot. danych jednostki naukowej nie jest wypełnione pole Kod kraju.
Nieuzupełnione pole 74 w załączniku CIT-D (Numer identyfikacji podatkowej: minimalna długość 1 znaków, maksymalna długość 30 znaków)Weryfikacja negatywna – dokument niezgodny ze schematem xsd [cvc-minLength-valid: Value '' with length = '0' is not facet-valid with respect to minLength '1' for type 'TNrIdentyfikacjiPodatkowej'.]Niewypełnione pole Identyfikator podatkowy w części dot. Informacji o obdarowanym na załączniku CIT-D.
Niepoprawna wartość '1234567' w polu P_D w załączniku CIT-ST (Kod gminy: http://www.stat.gov.pl/broker/access/showSearch.jspa )Weryfikacja negatywna – dokument niezgodny ze schematem xsd [cvc-enumeration-valid: Value '1234567' is not facet-valid with respect to enumeration '[0201011, 0201022, 0201032, 0201043, 0201052, 0201062, 0202011, 0202021, 0202031, 0202041, 0202052, 0202062, 0202073, 0203011, 0203022, 0203032, 0203042, 0203052, 0203062, (…)]'. It must be a value from the enumeration.]Niepoprawny Kod gminy w części dot. zakładów/ oddziałów na załączniku CIT/ST (w komunikacie zamiast '1234567' jest podawany błędnie wpisany Kod).
Nieuzupełnione pole P_G42 w załączniku CIT_IP (Data: wartość musi być większa lub równa: 1900-01-01, wartość musi być mniejsza lub równa: 2030-12-31)
Niepoprawna wartość 'PL999' w polu P_G43 w załączniku CIT_IP (String)
Status deklaracji: Weryfikacja negatywna – dokument niezgodny ze schematem xsd [cvc-pattern-valid: Value '' is not facet-valid with respect to pattern '((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))' for type 'TData'.]
Status deklaracji: Weryfikacja negatywna – dokument niezgodny ze schematem xsd [cvc-pattern-valid: Value 'PL999' is not facet-valid with respect to pattern 'PL[24-9]{1}[1-4]{1}[1-9]{1}|PL[2]{2}[ABC]{1}|PL21A|PLZZZ' for type '#AnonType_P_G43P_GPozycjeSzczegoloweZalacznik_CIT_IP'.]
Niewypełnione pole dotyczące Daty wydania zezwolenia lub decyzji o wsparciu na CIT/IP.
Niepoprawny lub pusta jednostka terytorialna realizacji inwestycji w ‘PL’
Niepoprawna wartość '0' w polu P_B9 w załączniku CIT_MIT (Wartość: wartość musi być większa lub równa: 0, wartość musi być większa niż: 0, ilość cyfr: 16, ilość cyfr po przecinku: 2)Status deklaracji: Weryfikacja negatywna – dokument niezgodny ze schematem xsd [cvc-minExclusive-valid: Value '0' is not facet-valid with respect to minExclusive '0.0' for type '#AnonType_P_B9P_BPozycjeSzczegoloweZalacznik_CIT_MIT'.]Niewypełnione pole dotyczące liczby środków trwałych na CIT/MIT

 

Uwaga
Powyższe komunikaty zwracające numer pola podczas walidacji w programie Comarch ERP Optima odwołują się do najnowszych formularzy deklaracji składanych za rok 2021. W przypadku składania deklaracji bądź ich korekt za inny okres,numeracja pól w treści komunikatów dla poprzednich wzorów może nieznacznie się różnić.

Czy ten artykuł był pomocny?