Rozliczenie roczne CIT-8

image_print
Uwaga
Deklaracja roczna CIT-8 w wersji 30 dostępna jest od wersji 2021.3.1 programu Comarch ERP Optima

Wzory deklaracji rocznej CIT-8(31) i załączników: CIT-8/O wzór 17, CIT-ST wzór 8, CIT-ST/A wzór 5, CIT-D wzór 7, CIT/BR wzór 8, CIT/IP wzór 3, CIT/PM wzór 1, CIT/MIT wzór 3, CIT/WZ wzór 2, CIT/8S wzór 5 są dostępne na liście zaliczek na CIT-8. Aby przygotować powyższą deklarację należy z poziomu Zaliczek na CIT-8, z rozwijalnego menu , znajdującego się obok ikony , wybrać opcję Deklaracja roczna CIT-8 wersja 31. Następnie za pomocą ikony  istnieje możliwość przeliczenia deklaracji. Obliczenia są na podstawie zestawienia systemowego CIT-8, skąd pobierane są przychody i koszty okresu obrachunkowego oraz zaliczek miesięcznych/kwartalnych, skąd pobierane są dokonane w ciągu roku odliczenia od dochodu i podatku.

Formularz składa się z  pięciu lub siedmiu zakładek, których nazwy są odzwierciedleniem poszczególnych sekcji na oryginale deklaracji CIT-8. Na formularzu deklaracji CIT-8(30) przychody, koszty oraz odliczenia podzielone są na Kapitałowe i Pozostałe.

Zakładka 1 – [Sekcja A-B]

Rok, za który deklaracja ma być obliczona.

Uwaga
Przy obliczaniu należy sprawdzać, czy wyświetlony okres jest zgodny z Konfiguracją firmy/Księgowość/Okresy obrachunkowe
Uwaga
W celu prawidłowego wyliczenia deklaracji rocznej CIT-8 należy dodać uproszczone zaliczki za wszystkie miesiące okresu obrachunkowego.

Uwzględniać zapisy w buforze – włączenie tego parametru spowoduje, że program przy obliczeniach uwzględni zapisy w buforze księgi handlowej.

Zablokuj deklarację przed zmianami – zabezpiecza deklarację przed skasowaniem i zmianami.

Wprowadził, Zmodyfikował – kod operatora, który dokonał obliczenia i zatwierdzenia deklaracji oraz daty tych operacji.

Dotyczy wersji: 2021.4
Okres podatkowy inny niż obrachunkowy – parametr dedykowany dla spółek komandytowych, które zostaną objęte podatkiem CIT od maja 2021 r. i podjęły decyzję o sporządzaniu sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. oraz o zamknięciu ksiąg rachunkowych dla celów podatkowych na dzień 30 kwietnia 2021 r. (bez sporządzania sprawozdania finansowego). Parametr jest widoczny jeżeli miesiąc maj 2021 r. zawiera się w danym okresie obrachunkowym i nie jest pierwszym miesiącem tego okresu. Parametr nie jest widoczny dla okresu obrachunkowego rozpoczynjącego się po 30 kwietnia 2021 r. Parametr Okres podatkowy inny niż obrachunkowy jest możliwy do zaznaczenia jeżeli w okresie obrachunkowym nie dodano żadnej zaliczki na CIT-8. Zaznaczenie parametru powoduje ustawienie daty od 2021-05-01 do 2021-012-31. Daty te nie podlegają edycji. Jeżeli na zaliczce na CIT-8 za miesiąc maj 2021 r. zaznaczono parametr Okres podatkowy inny niż obrachunkowy to jest on automatycznie zaznaczany na formularzu CIT-8, bez możliwości jego odznaczenia. Jeżeli na zaliczkach nie zaznaczono parametru Okres podatkowy inny niż obrachunkowy to jest on odznaczony na formularzu CIT-8, bez możliwości jego zaznaczenia.
Po zaznaczeniu parametru Okres podatkowy inny niż obrachunkowy deklaracja CIT-8(30) jest obliczana dla przychodów i kosztów oraz odliczeń uwzględnionych na CIT-8/O od mają 2021 r. Kwoty z wcześniejszych miesięcy należących do tego okresu obrachunkowego nie są uwzględniane

Cel złożenia formularza – zaznaczenie odpowiedniego pola będzie miało swoje odzwierciedlenie na wydruku deklaracji.
Po zaznaczeniu na formularzu deklaracji CIT-8 parametru Korekta zeznania i wskazaniu w poz. 7a Rodzaj korekty opcji Korekta zeznania, o której mowa w art. 81b par. 1a Ordynacji podatkowej pojawia się komunikat: Jeśli w pozycji 7a zaznaczono kwadrat nr 2, to podatnik powinien wypełnić załącznik ORD-ZU. Jeżeli zaznaczono opcję nr 2 i nie uzupełniono uzasadnienia przyczyn złożenia korekty to nie jest możliwe zatwierdzenie deklaracji CIT-8. Użytkownik powinien uzupełnić uzasadnienie na załączniku ORD-ZU lub wskazać w poz. 7a opcję Korekta zeznania, o której mowa w art. 81 Ordynacji podatkowej.

Informacje o załącznikach – należy w odpowiednich polach ustalić właściwą liczbę składanych załączników. Pola z ilością załączników CIT-8/O, CIT-D, CIT-ST, CIT-ST/A, CIT/BR są automatycznie uzupełniane.

W tym miejscu zostaną opisane przyciski i pola charakterystyczne dla tego formularza.

 Przelicz deklarację – przycisk pozwala na przeliczenie deklaracji za wybrany rok, deklaracja może zostać przeliczona również za pomocą klawisza <F8>.

Uwaga
Po obliczeniu deklaracji, użytkownik powinien sprawdzić w dalszej części formularza te pola, które nie są pobierane automatycznie przez program i wymagają ewentualnego uzupełnienia.

Po zaznaczeniu na formularzu deklaracji CIT-8 poz. 26 Podatnik występuje o zwrot niewykorzystanego odliczenia na podstawie art. 18da ustawy pojawia się komunikat: Jeśli zaznaczono pozycję 26, to podatnik powinien wypełnić załącznik CIT/BR. Jeżeli zaznaczono pole 26 i nie dodano załącznika CIT/BR to nie jest możliwe zatwierdzenie deklaracji CIT-8. Użytkownik powinien dodać załącznik CIT/BR lub odznaczyć poz. 26.

Jeżeli w Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Deklaracje i stawki podatkowe dla parametru Zaliczki na podatek dochodowy CIT od początku roku wybrano opcję Kwartalnie to po przeliczeniu deklaracji CIT-8 w poz. 28 Podatnik wybrał kwartalny sposób wpłacania zaliczek na podstawie art. 25 ust. 1b ustawy automatycznie zaznaczana jest opcja Tak. Użytkownik ma możliwość jej odznaczenia.

Jeżeli w Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Okresy obrachunkowe na formularzu okresu obrachunkowego zaznaczono parametr Zaliczki uproszczone na CIT to po przeliczeniu deklaracji CIT-8(29) w poz. 29 Podatnik wybrał wpłacanie zaliczek w formie uproszczonej na podstawie art. 25 ust. 6 i 6a ustawy automatycznie zaznaczana jest opcja Tak. Użytkownik ma możliwość jej odznaczenia.

W przypadku równoczesnego zaznaczenia w Konfiguracji parametru Kwartalnie oraz Zaliczki uproszczone na CIT, na deklaracji automatycznie zaznaczana jest tylko poz. 29

Zakładka 2 – [Sekcja C-D]

Informacje o załącznikach – należy w odpowiednich polach ustalić właściwą liczbę składanych załączników. Pola z ilością załączników CIT-8/O, CIT-D, CIT-ST, CIT-ST/A, CIT/BR, CIT/IP, CIT/PM, CIT/MIT, CIT/WZ, CIT/8S są automatycznie uzupełniane.

Po przeliczeniu deklaracji na tej zakładce wyświetlane jest zestawienie łącznych przychodów i kosztów uzyskania przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej. W tym miejscu program wylicza odpowiednio wartość dochodu i straty.

Przychody i koszty wykazane na zaliczkach na CIT-8 w wersji wcześniejszej niż 20 przenoszone są na formularz deklaracji CIT-8 do kolumny Pozostałe. Przychody i koszty wykazane na zaliczkach na CIT‑8(23) przenoszone są odpowiednio do kolumny Kapitałowe oraz Pozostałe.

Do poz. 56-59, 66-75, 82-83 oraz 88-89 na formularzu deklaracji CIT-8 przenoszona jest wartość z pozycji z formularza ostatniej zaliczki na CIT-8 w danym okresie obrachunkowym. Użytkownik ma możliwość edycji tych kwot. Istnieje możliwość odliczenia kwoty strat z lat ubiegłych w przypadku wystąpienia dochodów z jednego źródła (tylko kapitałowych bądź tylko pozostałych) i dochodów wolnych z innego źródła niż wykazane dochody w wartości przewyższającej wartość tych dochodów.

Zakładka 3 – [Sekcja D-E]

Zawiera kwoty odliczeń podatnika od dochodu oraz  kwoty zwiększenia podstawy opodatkowania/ zmniejszenia straty oraz zmniejszenia podstawy opodatkowania/ zwiększenia straty. Na zakładkę mogą zostać przeniesione kwoty z załącznika CIT/WZ. Na formularzu nie ma możliwości bezpośredniego wprowadzenia odliczeń – kwoty odliczeń są pobierane z CIT-8/O.

Jeżeli kwota w poz. 84 > 0 oraz kwota w poz. 85 > 0 to kwota w poz. 114 wyliczana jest jako suma kwot z poz. 84 i 85, pomniejszona o kwoty z poz. 112 oraz 113.

Jeżeli kwota w poz. 86 > 0 oraz kwota w poz. 87 > 0 to kwota w poz. 115 wyliczana jest jako suma kwot z poz.: 86, 87, 112 oraz 113.

Jeżeli kwota w poz. 84 > 0 oraz kwota w poz. 87 > 0 to kwota w poz. 114 wyliczana jest jako różnica pomiędzy kwotą z poz. 84 i 112; kwota w poz. 112 wyliczana jest jako suma kwot z poz. 87 oraz 113.

Jeżeli kwota w poz. 85 > 0 oraz kwota w poz. 86 > 0 to kwota w poz. 114 wyliczana jest jako różnica pomiędzy kwotą z poz. 85 i 113; kwota w poz. 115 wyliczana jest jako suma kwot z poz. 86 oraz 112.

Kwoty w poz.98-103 należy uzupełnić ręcznie, nie są one pobierane z żadnego miejsca w programie. Uzupełnienie kwot w poz. 98-103 nie wpływa na wyliczenie innych kwot na formularzu deklaracji CIT-8.

Kwoty w poz. 114-115 na formularzu deklaracji CIT-8 podlegają edycji przez użytkownika.

Istnieje możliwość odliczenia kwoty strat z lat ubiegłych w przypadku wystąpienia dochodów z jednego źródła (tylko kapitałowych bądź tylko pozostałych) i dochodów wolnych z innego źródła niż wykazane dochody w wartości przewyższającej wartość tych dochodów.

Do poz. 120 Wartość wierzytelności zmniejszających podstawę opodatkowania przenoszona jest kwota niezapłaconych wierzytelności z formularza CIT/WZ.

Uwaga
Dokument zostanie uwzględniony w poz. 120 jeżeli cała kwota dokumentu do korekty mieści się w poz. 119 Podstawa opodatkowania po odliczeniach. Dokumenty są korygowane chronologicznie według terminu płatności.
Przykład
 • Poz. 119 Podstawa opodatkowania po odliczeniach na formularzu CIT-8: 5000.
 • Na formularzu CIT/WZ Faktura sprzedaży 1 z kwotą: 1000, Faktura sprzedaży 2 z kwotą: 3000, Faktura sprzedaży 3 z kwotą: 4000.
 • Do poz. 120 Wartość wierzytelności zmniejszających podstawę opodatkowania automatycznie przeniesiona zostanie kwota w wysokości 4000 (suma kwot z Faktury sprzedaży 1 i Faktury sprzedaży 2), ponieważ Faktura sprzedaży 3 nie mieści się w całości w poz. 119 Podstawa opodatkowania po odliczeniach.
 • Użytkownik ma możliwość modyfikacji kwoty w poz. 120.

Jeśli dany dokument nie może zostać skorygowany ze względu na niewystarczającą kwotę podstawy opodatkowania, to pod uwagę brane są kolejne dokumenty. Wartość dokumentu, który nie mieści się w kwocie dochodu do opodatkowania przenoszona jest do poz. 121a Wartość wierzytelności zmniejszających podstawę opodatkowania.

Kwoty w poz. 120 i 121a podlegają edycji. Suma kwot w poz. 120 i poz. 121a na formularzu CIT-8 ograniczana jest do wysokości kwoty z pola Niezapłacone wierzytelności na formularzu CIT/WZ.

Do poz. 123 Wartość zobowiązań zwiększających podstawę opodatkowania przenoszona jest kwota niezapłaconych zobowiązań z formularza CIT/WZ.

Zakładka 4 – [Sekcja E-F]

Zawiera pozostałe zwiększenia i zmniejszenia podstawy opodatkowania (straty) oraz wartość podatku należnego.

Do poz. 125 Wartość wierzytelności zwiększających podstawę opodatkowania przenoszona jest kwota zapłaconych wierzytelności z opcją Po roku podatkowym z formularza CIT/WZ.

Do poz. 127 Wartość zobowiązań zmniejszających podstawę opodatkowania przenoszona jest kwota zapłaconych zobowiązań z opcją Po roku podatkowym z formularza CIT/WZ.

Kwota w poz. 130 Podstawa opodatkowania na formularzu CIT-8 podlega edycji

W poz. 141 Stawka podatku – art. 19 ustawy automatycznie zaznaczana jest stawka wskazana w Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Deklaracje i stawki podatkowe dla ostatniego miesiąca okresu obrachunkowego. Jeżeli w Konfiguracji wskazano stawkę inną niż 19% i inną niż 9% to automatycznie zaznaczana jest opcja 19%.

Zakładka 5 – [Sekcja G-H]

Zawiera informacje o wysokości należnych zaliczek miesięcznych i kwartalnych.

Kwoty wyliczone w pozycjach dotyczących należnych zaliczek (w tym kwoty wykazane na podstawie zaliczek uproszczonych na CIT-8) przenoszone są automatycznie do pozycji dotyczących zapłaconych zaliczek (za ten sam miesiąc/kwartał). Użytkownik ma możliwość edycji tych kwot. Jeżeli w pozycji Należnej zaliczki jest 0 i użytkownik ręcznie uzupełni tą kwotę to automatycznie zaktualizuje się wartość Zapłaconej zaliczki, pod warunkiem, że jej wartość była również równa 0. Zmiana kwoty w pozycji Zapłaconej zaliczki nie aktualizuje kwoty Należnej zaliczki

Zakładka 6 – [Sekcja I-J]

Zawiera informacje o kwocie do zapłaty lub kwocie nadpłaty, innych zobowiązaniach podatkowych.

Do poz. 248 Suma wpłat dokonanych przez podatnika na formularzu deklaracji CIT-8 przenoszona jest wartość z poz. 244 Zaliczka zapłacona Razem.

Do poz. 249 Suma wpłat dokonanych przez podatnika wykazanych w CIT/8S i CIT/8SP na formularzu deklaracji CIT-8 przenoszona jest suma kwot z pozycji 37 załącznika CIT/8S. Kwota jest zaokrąglana do pełnych złotych i podlega edycji przez Użytkownika.
Do poz. 251 Zwiększenie podatku w związku z utratą prawa do zwolnienia na formularzu deklaracji CIT-8 przenoszona jest wartość z poz. 38 załącznika CIT/8S Razem podatek podlegający doliczeniu do podatku zgodnie z art. 17 ust.6 ustawy. Kwota jest zaokrąglana do pełnych złotych i podlega edycji przez Użytkownika.

Zakładka 7 [Sekcja K-L]

Zawiera informacje o innych zobowiązaniach podatkowych, informacje dodatkowe oraz informacje o okresach zawieszenia wykonywania działalności.

Zakładka 8-9 [Załączniki]

Zakładka ta jest widoczna na deklaracji rocznej CIT-8 w wersji 21 liczonej za rok 2014 i wersjach późniejszych. Zakładka ta jest ukrywana jeśli deklaracja liczona jest za okresy wcześniejsze np. gdy okres obrachunkowy kończy się w roku 2013 lub wcześniejszym. 

Z poziomu zakładki [Załączniki] można naliczyć załączniki:

 • CIT-8/O– Informacja o odliczeniach od dochodu i od podatku oraz o dochodach wolnych i zwolnionych od podatku.
 • CIT-ST – Informacja podatnika do ustalenia należnych jednostkom samorządu terytorialnego dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych.
 • CIT-ST/A  – Informacja o zakładach (oddziałach).
 • CIT-D – Informacja podatnika podatku dochodowego od osób prawnych o otrzymanych/przekazanych darowiznach.
 • CIT/BR  – Informacja o odliczeniach od podstawy opodatkowania kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność badawczo-rozwojową.
 • CIT/IP  – Informacja o wysokości dochodu (poniesionej straty) z kwalifikowanych praw własności intelektualnej.
 • CIT/PM – informacja o wysokości wartości rynkowej składnika majątku tymczasowo przeniesionego poza terytorium rzeczypospolitej polskiej.
 • CIT/MIT – Informacja o środkach trwałych oraz przychodach składana przez podatnika obowiązanego do zapłaty podatku, o którym mowa w art. 24b ustawy.
 • CIT/WZ  – Informacja o wierzytelnościach i zobowiązaniach zmniejszających lub zwiększających podstawę opodatkowania (stratę), wynikających z transakcji handlowych.
 • CIT/8S – Informacja o wysokości dochodu osiągniętego z działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie zezwolenia na terenie specjalnej strefy ekonomicznej lub na podstawie decyzji o wsparciu.

Załączniki CIT-ST oraz CIT-ST/A

Przeliczając deklarację CIT-8 automatycznie naliczą się załączniki CIT-ST i CIT-ST/A jeżeli użytkownik uzupełni listę zakładów dostępną pod ikoną . Formularz zakładu zawiera dane adresowe, informacje o ilości zatrudnionych, datę rozpoczęcia działalności oraz możliwość wskazania czy ma być uwzględniony na załączniku CIT‑ST oraz CIT-ST/A. Na formularzu istnieje również możliwość skorzystania z wyszukiwarki kodów gmin dostępnej na stronach GUS.

Dodawanie zakładu (oddziału)

Załączniki CIT-ST i CIT-ST/A można również dodać ręcznie bezpośrednio z zakładki [Załączniki]. Warunkiem dodania załącznika CIT-ST/A jest istnienie co najmniej jednego załącznika CIT-ST na zakładce [Załączniki]. Nie ma możliwości zapisania niewypełnionego załącznika CIT-ST lub CIT-ST/A

Załącznik CIT-ST– wzór 7
Załącznik CIT-ST/A – wzór 5
Uwaga
Na załączniku CIT-ST oraz CIT-ST/A numer REGON musi zawierać 9 lub 14 cyfr, natomiast Kod gminy – 7 cyfr, nie jest natomiast sprawdzana poprawność wprowadzonych danych.

Załącznik CIT-D

Załącznik CIT-D można dodać tylko ręcznie z poziomu zakładki [Załączniki]. Należy uzupełnić na nim informacje o otrzymanych i przekazanych darowiznach.

Wybór w poz. 10 Rodzaj podatnika opcji wyłącznie otrzymujący darowiznę powoduje zablokowanie możliwości uzupełnienia danych obdarowanych w sekcji D i/lub usunięcie danych obdarowanych w sekcji D ze wszystkich załączników CIT/D. Wybór w poz. 10 Rodzaj podatnika opcji wyłącznie przekazujący darowiznę i korzystający z odliczenia powoduje zablokowanie możliwości uzupełnienia danych darczyńców w sekcji C i/lub usunięcie danych darczyńców w sekcji C ze wszystkich załączników CIT/D.

Załącznik CIT-D – wzór 7, zakładka 1
Załącznik CIT-D – wzór 7, zakładka 2
Uwaga
Na załączniku CIT-D w poz. 21. Kwota ogółem otrzymanych darowizn, Użytkownik powinien ręcznie wpisać właściwą kwotę (nie mniejszą niż suma kwot z poz. 22, 23 i 24 z wszystkich załączników CIT-D).
Załącznik CIT-D – wzór 7, zakładka 3

Kwoty w sekcji D w poz. Kwota odliczonej darowizny ograniczane są do wysokości dwukrotności odpowiadających im kwot w poz. Kwota przekazanej darowizny.

Załącznik CIT-8/O

Informacja o odliczeniach od dochodu i od podatku oraz o dochodach wolnych i zwolnionych od podatku można dodać z poziomu zakładki [Załączniki]. Podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych korzystających z ulg i odliczeń podatkowych, wypełniając swoje zeznanie roczne, muszą dodatkowo wypełnić załącznik CIT-8/O. Wszelkie odliczenia wskazane w załączniku CIT-8/O przenoszone się do zeznania rocznego podatnika.

Załącznik CIT-8/O – zakładka 1
Załącznik CIT-8/O – zakładka 2
Załącznik CIT-8/O – zakładka 3

Na załączniku CIT-8/O w sekcji B.2.1 Odliczenia od dochodu wartość w poszczególnych poz. Kwota straty odliczona w latach poprzednich ograniczana jest do wysokości kwot w odpowiadającym im poz. Kwota poniesionej straty.

Na załączniku CIT-8/Ow sekcji B.2.2 Straty z zysków kapitałowych z lat ubiegłych i B.2.3 Straty z innych źródeł przychodów z lat ubiegłych wartość w poszczególnych poz. Strata do odliczenia w roku bieżącym ograniczana jest do wysokości różnicy pomiędzy kwotą z poz. Poniesiona strata a kwotą z poz. Strata odliczona z lat ubiegłych.

Kwota w poz. 96 Do odliczenia na formularzu załącznika CIT-8/O ograniczana jest do wysokości sumy kwot z poz. 90 i 91 Dochód po doliczeniu z deklaracji CIT-8 pomniejszonej o sumę kwot z poz. 74 i 75 Razem dochody wolne z załącznika CIT-8/O.

Kwota w poz. 117 Do odliczenia na formularzu załącznika CIT-8/O ograniczana jest do wysokości kwoty z poz. 90 Dochód po doliczeniu z deklaracji CIT-8 pomniejszonej o kwotę z poz. 74 Razem dochody wolne z załącznika CIT-8/O.

Kwota w poz. 138 Do odliczenia na formularzu załącznika CIT-8/O ograniczana jest do wysokości kwoty z poz. 91 Dochód po doliczeniu z deklaracji CIT-8 pomniejszonej o kwotę z poz. 75 Razem dochody wolne z załącznika CIT-8/O.

Kwota wykazana w poz. 96 Do odliczenia na formularzu załącznika CIT-8/O w pierwszej kolejności odlicza stratę w poz. 157 (do wysokości kwoty w poz. 57 z deklaracji CIT-8), a następnie w poz. 156 (do wysokości kwoty w poz. 57 z deklaracji CIT-8).

Uwaga
Użytkownik powinien zweryfikować poprawność wprowadzonych przez siebie kwot w sekcji B.2 ODLICZENIA OD DOCHODU na załączniku CIT/O.
Załącznik CIT-8/O – zakładka 4
Załącznik CIT-8/O – zakładka 5
Załącznik CIT-8/O – zakładka 6

Załącznik CIT-BR

Użytkownik ma możliwość dodania dowolnej liczby załączników CIT-BR do deklaracji CIT-8. Kwoty na załączniku należy uzupełnić ręcznie, nie są one pobierane z żadnego miejsca w programie.

Załącznik CIT/BR, zakładka 1 CIT/BR A-B.1
Załącznik CIT/BR, zakładka 2 CIT/BR B.2-B.3
Załącznik CIT/BR, zakładka 3 CIT/BR C.1-D.1.1
Załącznik CIT/BR, zakładka 4 CIT/BR E-F.1
Załącznik CIT/BR, zakładka 5 CIT/BR F.2-F.3

Wybór w poz. 8 Podatnik posiadał w roku podatkowym status centrum badawczo-rozwojowego na formularzu załącznika CIT-BR(4) opcji tak lub uzupełnienie przynajmniej jednej z poz. 52-58 umożliwia uzupełnienie kwot w sekcji B.2 DODATKOWE ODLICZENIA PRZYSŁUGUJĄCE PODATNIKOWI LUB WSPÓLNIKOWI SPÓŁKI POSIADAJĄCEJ STATUS CENTRUM BADAWCZO-ROZWOJOWEGO.

Wybór w poz. 59 Badania naukowe opcji nie powoduje usunięcie danych jednostek naukowych w sekcji F ze wszystkich dodanych załączników CIT/BR. Zakładki: 4 CIT/BR F.1 oraz  5 CIT/BR (F.2-F.3) są wtedy niewidoczne. Na liście załączników pozostaje jeden załącznik CIT/BR. Pozostałe są usuwane.

Do poz. 111 Odliczenia zmniejszające podstawę opodatkowania z tytułu kosztów poniesionych na B+R na formularzu deklaracji CIT-8 przenoszona jest wartość z poz. 42 załącznika CIT/BR Kwota kosztów kwalifikowanych do odliczenia. Wartość w poz. 42 na załączniku CIT/BR ograniczana jest do wysokości kwoty z poz. 93.

Uwaga
Załączniki CIT/IP, CIT/PM i CIT/MIT dostępne są od wersji 2020.2.1 programu Comarch ERP Optima

Załącznik CIT/IP

Użytkownik ma możliwość dodania dowolnej liczby załączników CIT/IP do deklaracji CIT-8. Kwoty na załączniku należy uzupełnić ręcznie, nie są one pobierane z żadnego miejsca w programie.

Załącznik CIT/IP, zakładka 1 CIT/IP(B-D)
Załącznik CIT/IP, zakładka 2 CIT/IP(E)
Uwaga
Kwoty z załącznika CIT/WZ nie są przenoszone na załącznik CIT/IP. Jeżeli użytkownik chce je wykazać w załączniku CIT/IP to powinien uzupełnić je samodzielnie bezpośrednio na formularzu załącznika CIT/IP w sekcji E Zmniejszenia i zwiększenia podstawy opodatkowania (straty) o wartość wierzytelności i zobowiązań wynikających z transakcji handlowych. Dodatkowo należy zweryfikować kwoty na formularzu CIT-8.
Załącznik CIT/IP, zakładka 3 CIT/IP(G)

Załącznik CIT/PM

Użytkownik ma możliwość dodania dowolnej liczby załączników CIT/PM do deklaracji CIT-8. Kwoty na załączniku należy uzupełnić ręcznie, nie są one pobierane z żadnego miejsca w programie.

Załącznik CIT/PM, zakładka 1 CIT/PM(B, C.3)
Załącznik CIT/PM, zakładka 2 CIT/PM(C.4-C.7)

Załącznik CIT/MIT

Użytkownik ma możliwość dodania dowolnej liczby załączników CIT/MIT do deklaracji CIT-8. Kwoty na załączniku należy uzupełnić ręcznie, nie są one pobierane z żadnego miejsca w programie.

Załącznik CIT/MIT, zakładka 1 CIT/MIT(B)
Załącznik CIT/MIT, zakładka 2 CIT/MIT(C)

 

Załącznik CIT/WZ

Użytkownik ma możliwość dodania jednego załącznika CIT/WZ. Na załączniku CIT/WZ uwzględniane są następujące dokumenty i ich korekty:

 • Faktury sprzedaży,
 • Paragony,
 • Faktury zakupu,
 • Przyjęcia kaucji,
 • Wydania kaucji
 • Rejestr VAT zakupu,
 • Rejestr VAT sprzedaży,
 • Ewidencja dodatkowa przychodów,
 • Ewidencja dodatkowa kosztów.

Na załącznik CIT/WZ automatycznie kwalifikowane są dokumenty:

 • wystawione na kontrahenta będącego podmiotem gospodarczym. W przypadku Ewidencji dodatkowej pod uwagę brane jest ustawienie na karcie kontrahenta. W przypadku pozostałych dokumentów informacja pobierana jest z formularzy poszczególnych dokumentów,
 • z datą wystawienia po 31 grudnia 2017 r. oraz maksymalnie dwa lata wstecz od roku, za który robi się korektę,
 • z terminem płatności po 31 grudnia 2019 r.,
 • obejmujące transakcje o statusie Krajowy lub Krajowy – podatnikiem jest nabywca. W przypadku Ewidencji dodatkowej pod uwagę brany jest status uzupełniony na karcie kontrahenta. W przypadku pozostałych dokumentów status pobierany jest z formularzy poszczególnych dokumentów,
 • dla których od terminu płatności zobowiązania/wierzytelności minęło 90 dni licząc od pierwszego dnia następującego po określonym na fakturze (rachunku) lub w umowie terminu. W przypadku, gdy termin płatności przypada na dzień ustawowo wolny od pracy lub na sobotę, to przy kwalifikowaniu dokumentu do korekty w podatku dochodowym brany jest pod uwagę pierwszy dzień roboczy przypadający po dniu wolnym.
  Uwaga
  W przypadku podatników w trudnej sytuacji związanej ze skutkami COVID-19 w 2020 r. mogą zostać uwzględnione wierzytelności dla których minęło 30 dni od terminu płatności.
 • na karcie kontrahenta wybranego na dokumencie nie zaznaczono parametru Kontrahent powiązany,
 • korekta dotyczy okresów obrachunkowych rozpoczynających się po 31 grudnia 2019 r.,
 • w przypadku dokumentów wystawionych w module Handel kwalifikowane są dokumenty zatwierdzone,
 • do sekcji Niezapłacone zobowiązania i Niezapłacone wierzytelności kwalifikowane są niezapłacone wierzytelności i zobowiązania skorygowane na zaliczkach na CIT-8 oraz dokumenty nieskorygowane na zaliczkach,
 • do sekcji Zapłacone zobowiązania i Zapłacone wierzytelności kwalifikowane są wierzytelności i zobowiązania skorygowane na zaliczkach na CIT-8 jako niezapłacone, a następnie zapłacone i wykazane na zaliczkach w tym samym roku jako korekta powrotna.
Załącznik CIT/WZ

Na formularzu załącznika CIT/WZ dostępne jest pole Na dzień, w którym należy określić dzień złożenia zeznania. Domyślnie ustawiana jest data bieżąca. Na załączniku w sekcji Niezapłacone zobowiązania i Niezapłacone wierzytelności automatycznie wykazywane są dokumenty, które pozostają nierozliczone na dzień wskazany w polu Na dzień. W sekcji Zapłacone zobowiązania i Zapłacone wierzytelności z opcją W trakcie roku automatycznie uwzględniane są dokumenty, które zostały zapłacone do końca okresu obrachunkowego, za który składane jest zeznanie. Data w polu Na dzień podlega edycji. Po zmianie daty, załącznik należy przeliczyć za pomocą przycisku . Dokument nieskorygowany na zaliczce na CIT-8 zostanie uwzględniony na załączniku CIT/WZ jeżeli na ten dzień pozostaje nierozliczony.

Po zaznaczeniu parametru Uwzględniać wierzytelności przeterminowane 30 dni na załącznik CITWZ kwalifikowane są wierzytelności dla których minęło 30 dni od terminu płatności oraz wszystkie pozostałe, dla których minęło 90 dni od terminu płatności.

Lista dokumentów zawiera następujące kolumny:

 • Numer dokumentu – numer dokumentu źródłowego. W przypadku Ewidencji dodatkowej, Faktury zakupu, Przyjęcia kaucji widnieje Numer obcy, a jeżeli go nie uzupełniono to Numer dokumentu.
 • Kod Kontrahenta – kod kontrahenta wybranego na dokumencie źródłowym.
 • Kontrahent – nazwa kontrahenta wybranego na dokumencie źródłowym.
 • NIP – wyświetlany jest NIP uzupełniony na dokumencie źródłowym.
 • Data wystawienia – data wystawienia z dokumentu źródłowego.
 • Termin płatności – termin płatności z płatności do dokumentu źródłowego. Jeżeli dokument posiada kilka płatności to każda z nich będzie wykazana osobno ze swoim terminem płatności.
 • Kwota – w przypadku dokumentów wystawionych w module Handel, Rejestru VAT sprzedaży oraz Rejestru VAT zakupu z odliczeniami na Tak i Warunkowo widnieje kwota netto dokumentu. W przypadku Ewidencji dodatkowej oraz Rejestru VAT zakupu z odliczeniami na Nie widnieje kwota brutto dokumentu. Kolumna przyjmuje zawsze wartości dodatnie. Każdy wykazany dokument podlega edycji w kolumnie Kwota do wysokości kwoty płatności.
 • Data zapłaty – kolumna dla zapłaconych zobowiązań/ wierzytelności.
 • Uregulowane – kolumna dla zapłaconych zobowiązań/ wierzytelności. Przyjmuje wartości: W trakcie roku lub Po roku podatkowym. W przypadku dokumentów automatycznie uwzględnionych na załączniku CIT/WZ ustawiana jest opcja: W trakcie roku.

Dokumenty wyświetlane są na liście w danej sekcji chronologicznie według terminu płatności, a w przypadku dokumentów z tym samym terminem płatności – chronologicznie według daty wystawienia. Dokument posiadający więcej niż jedną płatność jest widoczny na liście tyle razy, ile ma płatności.

Wierzytelności obejmują: Rejestr VAT sprzedaży, Ewidencję dodatkową przychodów, Faktury sprzedaży, Paragony, Wydania kaucji. Zobowiązania obejmują: Rejestr VAT zakupu, Ewidencję dodatkową kosztów, Faktury zakupu, Przyjęcia kaucji.

Niezapłacone zobowiązania i niezapłacone wierzytelności widnieją na formularzu załącznika w kolorze czarnym. Zapłacone zobowiązania i zapłacone wierzytelności (korekta powrotna) widnieją w kolorze zielonym.

Uwaga
Faktury korygujące niezapłacone należy przed dodaniem załącznika CIT/WZ skompensować z dokumentami pierwotnymi, do których zostały wystawione.

Istnieje możliwość dodania pozycji na załącznik CIT/WZ ręcznie przez użytkownika. Po rozwinięciu dodatkowego menu (czarna strzałka obok plusa) dostępne są opcje: Dodaj niezapłaconą wierzytelność, Dodaj niezapłacone zobowiązanie, Dodaj zapłaconą wierzytelność, Dodaj zapłacone zobowiązanie. Nie ma możliwości dodania pozycji bez uzupełnionego numeru dokumentu. Data wybrana w kolumnie Termin płatności nie może być wcześniejsza niż data wystawienia. W kolumnie Kwota należy uzupełnić kwotę podlegającą korekcie (przyjmuje zawsze wartości dodatnie). W przypadku zapłaconych zobowiązań i wierzytelności istnieje możliwość wskazania daty zapłaty (nie może być wcześniejsza niż termin płatności) oraz określenia kiedy dokument został uregulowany (w trakcie roku czy po roku podatkowym).

Istnieje możliwość kopiowania pozycji na załączniku CIT/WZ za pomocą skrótu klawiszowego <Ctrl>+<Insert>. Skopiowana pozycja trafia do tej samej grupy co dokument kopiowany.

Uwaga
Wierzytelności i zobowiązania zapłacone po roku podatkowym, a przed dniem złożenia zeznania, nie zostaną automatycznie wykazane na deklaracji rocznej CIT-8. Zostaną natomiast uwzględnione na zaliczkach na CIT-8 w miesiącu, w którym zostały rozliczone. Użytkownik powinien zweryfikować takie dokumenty i zadecydować:

 • czy dodać je samodzielnie na deklaracji rocznej CIT-8 i w takim przypadku usunąć je z formularza zaliczki na CIT-8,
 • czy też powinny pozostać wykazane i nie powinny zostać dodane na deklaracji rocznej CIT-8
Przykład
Nierozliczona wierzytelność została skorygowana na zaliczce na CIT-8 w maju 2020 r, a następnie została zapłacona w styczniu 2021 r. Dokument zostanie wykazany na formularzu ulgi na złe długi na zaliczce na CIT-8 w styczniu 2021 r. Deklaracja roczna CIT-8 za 2020 r. naliczona w marcu 2021 r. nie uwzględni takiego dokumentu.

W polu Niezapłacone wierzytelności widnieje suma kwot dokumentów zmniejszających podstawę opodatkowania/ zwiększających stratę.

W polu Zapłacone wierzytelności widnieje suma kwot dokumentów zwiększających podstawę opodatkowania/ zmniejszających stratę, wyliczona na podstawie dokumentów z opcją Po roku podatkowym. Dokumenty z opcją W trakcie roku podatkowego nie podlegają sumowaniu zgodnie z wzorem CIT/WZ.

W polu Niezapłacone zobowiązania widnieje suma kwot dokumentów zwiększających podstawę opodatkowania/ zmniejszających stratę.

W polu Zapłacone zobowiązania widnieje suma kwot dokumentów zmniejszających podstawę opodatkowania/ zwiększających stratę, wyliczona na podstawie dokumentów z opcją Po roku podatkowym. Dokumenty z opcją W trakcie roku podatkowego nie podlegają sumowaniu zgodnie z wzorem CIT/WZ.

Pod listą dokumentów zakwalifikowanych do korekty dostępny jest link do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz link do Krajowego Rejestru Sądowego.

Na formularzu załącznika CIT/WZ dostępny jest przycisk Sprawdź kontrahenta w bazie danych GUS, pozwalający na weryfikację, czy dłużnik na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego dzień złożenia zeznania podatkowego nie jest w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego, postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji. Usługa jest dostępna tylko dla Klientów, którzy posiadają oprogramowanie na gwarancji.

Podgląd dokumentu źródłowego jest możliwy po naciśnięciu przycisku . Jeżeli dokument pochodzi z modułu Handel i nie został przeniesiony do rejestru VAT to podgląd odwołuje do dokumentu handlowego. W przypadku gdy faktura jest przeniesiona do rejestru VAT to podgląd będzie już pokazywał dokument z rejestru VAT. Dla pozycji dodanych ręcznie pojawia się komunikat: Dokument nie jest powiązany z zapisem źródłowym.

Usunięcie niezapłaconego zobowiązania/ należności jest możliwe po naciśnięciu przycisku Usuń. Jeżeli na liście dokumentów zakwalifikowanych do korekty dla danego kontrahenta widnieje więcej niż jeden niezapłacony dokument to podczas próby usunięcia takiego dokumentu pojawia się komunikat: Czy chcesz usunąć pozostałe niezapłacone wierzytelności i zobowiązania związane z tym kontrahentem, NIP [NIP]? Zaakceptowanie komunikatu powoduje usunięcie wszystkich niezapłaconych dokumentów danego kontrahenta. Wybór opcji Nie powoduje usunięcie wskazanego dokumentu.

Usunięty dokument trafia na listę Usunięte z korekty. Lista ta zawiera dokumenty usunięte z poziomu zaliczki na CIT-8 oraz usunięte z poziomu deklaracji rocznej CIT-8. Użytkownik ma możliwość przywrócenia dokumentu z listy usuniętych z korekty z poziomu formularza deklaracji CIT-8, wybierając w pasku menu przycisk Usunięte z korekty (również skrót klawiszowy <Shitf>+<F7>).

Po zaznaczeniu dokumentu i naciśnięciu przycisku pojawia się komunikat: Aby dokument(y) został(y) uwzględnione w uldze na złe długi należy dodać załącznik CIT/WZ lub, jeśli już został dodany, przeliczyć deklarację CIT-8.

Zmiana kwoty na formularzu deklaracji CIT-8 nie powoduje zmian na formularzu załącznika CIT/WZ.
Z poziomu formularza deklaracji CIT-8 istnieje możliwość wyboru wydruku Załącznik CIT/WZ (zbiorczy), na którym na jednym formularzu drukowane są wszystkie pozycje.

Załącznik CIT/8S

Użytkownik ma możliwość dodania dowolnej liczby załączników CIT/8S do deklaracji CIT-8. Kwoty na załączniku należy uzupełnić ręcznie, nie są one pobierane z żadnego miejsca w programie.

Załącznik CIT/8S, zakładka 1 (B)

Załącznik CIT/8S, zakładka 2 (C-D)

Załącznik CIT/8S, zakładka 3 (E-F)

Kwoty w sekcji B.1.1 Ustalenie dopuszczalnej pomocy publicznej w kolumnie Zdyskontowana wartość ograniczane są do wysokości odpowiadającym im kwot w kolumnie Wartość.

Kwoty w polach:

 • poz. 21 Dochód z działalności gospodarczej określonej w zwolnieniach,
 • poz. 23 Strata z działalności gospodarczej określonej w zwolnieniach,
 • poz. 26 Dochód z działalności gospodarczej określonej w decyzjach o wsparciu,
 • poz. 28 Strata z działalności gospodarczej określonej w decyzjach o wsparciu

są wyliczane przez program na podstawie wcześniejszych pozycji załącznika CIT/8S i nie podlegają edycji przez Użytkownika.

Suma kwot w polach 31 ograniczana jest do wysokości sumy kwot z pozycji 21 Dochód z działalności gospodarczej określonej w zwolnieniach oraz poz. 26 Dochód z działalności gospodarczej określonej w decyzjach o wsparciu.

Dotyczy wersji: 2020.2.1
Uwaga
Dla zaliczki z terminem płatności późniejszym niż 31.12.2019 r., podczas zapisywania formularza zaliczki następuje weryfikacja czy uzupełniony został indywidualny numer podatkowy firmy, który ma pojawić się na płatności. Jeżeli nie został określony, wówczas pojawia się komunikat:

Indywidualny rachunek podatkowy firmy

Na oknie z komunikatem dostępny jest link do Generatora mikrorachunku wraz z polem do uzupełnienia numeru Indywidualnego rachunku podatkowego. Po jego uzupełnieniu i zapisaniu zmian za pomocą ikony , numer rachunku zostaje zapisany w Konfiguracji Firmy/ Dane firmy/ Deklaracje. Podany tu numer rachunku umieszczony zostaje na płatności z deklaracji.

Wybór opcji Anuluj zmiany (kliknięcie ikony )powoduje zapisanie deklaracji i wygenerowanie płatności bez uzupełnionego numeru rachunku bankowego. Należy uzupełnić go na płatności przed eksportem przelewów do banku bądź wydrukowaniem formularza przelewu.

Po obliczeniu i wypełnieniu niezbędnych pól, istnieje możliwość wydruku pełnej deklaracji CIT-8 oraz załączników CIT-8/O, CIT-D, CIT-ST, CIT-ST/A, CIT/BR, CIT/IP, CIT/PM, CIT/MIT, CIT/WZ, CIT/8S. Wydruk załączników CIT-D, CIT-ST oraz CIT-ST/A jest dostępny z poziomu formularza deklaracji rocznej CIT-8 za okres obrachunkowy kończący się w roku 2014 lub późniejszym.  Wydruk załącznika CIT/BR jest dostępny z poziomu formularza deklaracji rocznej CIT-8 za okres obrachunkowy kończący się w roku 2016 lub późniejszym. Wydruk załączników CIT/IP, CIT/PM oraz CIT/MIT jest dostępny z poziomu formularza deklaracji rocznej CIT-8 za okres obrachunkowy kończący się w roku 2019 lub późniejszym. Wydruk załącznika CIT/WZ jest dostępny z poziomu formularza deklaracji rocznej CIT-8 za okres obrachunkowy kończący się w roku 2020 lub późniejszym

Użytkownik ma możliwość zapisania zarówno deklaracji, jak i korekt do niej. Dla korekty deklaracji istnieje możliwość wypełnienia załącznika ORD-ZU (zakładka na formularzu deklaracji rocznej CIT-8).

Istnieje także możliwość eksportu deklaracji rocznej CIT-8 wraz z  załącznikami CIT-8/O, CIT-D, CIT-ST, i CIT‑ST/A. CIT/BR, CIT/IP, CIT/PM, CIT/MIT, CIT/WZCIT/8S do systemu e-Deklaracje.

Uwaga
Dostępny jest mechanizm automatycznego pobierania aktualizacji umożliwiających wysyłanie deklaracji CIT-8 drogą elektroniczną w przypadku, gdy w czasie udostępnienia wersji nie był znany schemat dokumentu elektronicznego. Przy pierwszej wysyłce w danej sesji pracy następuje łączenie się z serwerem Comarch i sprawdzanie, czy aktualizacja jest dostępna. Jeżeli tak, zostanie ona pobrana. Funkcja jest dostępna tylko dla programów na gwarancji.

Czy ten artykuł był pomocny?