Składki ZUS

image_print

Ubezpieczenia społeczne

Począwszy od 1 stycznia 2003r. stopa procentowa składek na ubezpieczenie wypadkowe jest zróżnicowana dla poszczególnych płatników składek, w granicach określonych ustawą z dnia 30 października 2002r. O ubezpieczeniu społecznych z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Jej wysokość w odniesieniu do danego płatnika uzależniona jest od poziomu ryzyka zagrożeń zawodowych i skutków tych zagrożeń występujących u tego płatnika. Wysokość stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe dla każdego płatnika składek będzie ustalał, na okres nie dłuższy niż 3 lata, Zakład Ubezpieczeń Społecznych w formie decyzji. Szczegółowe zasady ustalania składki na to ubezpieczenie określa Ustawa o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

W związku z tym, że wysokość składki wypadkowej jest ustalana indywidualnie dla każdego płatnika, na użytkowniku systemu spoczywa obowiązek wpisania odpowiedniej wysokości % składki wypadkowej w Konfiguracji Firmy/ Płace/ Składki ZUS przed rozpoczęciem naliczania wypłat. Pozostałe składki: emerytalna, rentowa, chorobowa, Fundusz Pracy i FGŚP ustalane są na poziomie konfiguracji programu.

Możliwość wpisania składki wypadkowej obowiązującej w danej firmie jest także dostępna podczas konfigurowania parametrów firmy w nowo kreowanej bazie.

Rys 11. Konfiguracja Firmy/ Płace/ Składki ZUS

Zmiana proponowanej wartości

Po każdorazowej zmianie zawartości pola Wypadkowe (% składki) program umożliwia zapisanie, od kiedy nowy zapis jest aktualny. Decyduje o tym pole Data. Nowy zapis historyczny akceptujemy ostatecznie przyciskiem .

Na podobnej zasadzie w programie mogą być modyfikowane:

  • Parametr Wynagrodzenie dla płatnika od wypłaconych świadczeń  z ubezpieczenia chorobowego
  • Procent wynagrodzenia należnego płatnikowi od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego (standardowo program proponuje 0.10%).
  • Procent wynagrodzenia należnego płatnikowi od naliczonych składek na ubezpieczenie zdrowotne (standardowo program proponuje 0.00%). Do końca marca 2003 r. wartość ta wynosiła 0,10%. Zmiana ta została wprowadzona na podstawie Ustawy z dnia 23 stycznia 2003 r. O powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia, która nie przewiduje wynagrodzenia za terminowe naliczanie i odprowadzanie składek na ubezpieczenie zdrowotne. Obowiązuje od 1.04.2003 r.

Całość modyfikacji akceptujemy przyciskiem .

Wynagrodzenie dla płatnika od wypłaconych świadczeń  z ubezpieczenia chorobowego

Za wykonywanie zadań związanych z ustalaniem prawa do świadczeń i ich wysokości oraz wypłatą świadczeń z ubezpieczenia chorobowego płatnicy składek mają prawo do wynagrodzenia. Wynagrodzenia płatników składek określa się jako procent kwoty tych świadczeń. Wysokość stopy procentowej oraz tryb rozliczenia tego wynagrodzenia określa, w drodze rozporządzenia, minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego. Obecnie wysokość tego wynagrodzenia reguluje Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 grudnia 1998 r. W sprawie wysokości i trybu wypłaty wynagrodzenia płatnikom składek z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. nr 153, poz. 1005) i jest to 0,1% wypłaconych świadczeń.

Płatnik składek ma prawo do rezygnacji z przysługującego mu wynagrodzenia, w tym celu należy odznaczyć [  ] pole Wynagrodzenie dla płatnika od wypłaconych świadczeń  z ubezpieczenia chorobowego

Czy ten artykuł był pomocny?