Handel z magazynem

image_print

Handel

Nowości

1. Import w formacie PEF. Umożliwiono przenoszenie daty zapłaty z pliku XML podczas importu faktur korygujących.

2. InPost Paczkomaty/InPost Allegro. Z poziomu menu System/Konfiguracja/Firma/Przesyłki/InPost Paczkomaty/InPost Allegro dodano możliwość ręcznego uzupełnienia pola Preferowany Paczkomat nadawczy.

3. Poczta Polska. Umożliwiono zbiorczy zapis listów przewozowych do jednego pliku PDF.

4. Wydruki EKO dla WZ. Z poziomu formularza WZ dodano wydruki: EKO – Wydanie zewnętrzne/Wzór standard, Sales Order Release/Original, z poziomu formularza korekty WZ wydruki: EKO – Korekta WZ/WZ – Zwrot i Quantity correction/Original. Natomiast dla listy WZ dostępny jest nowy wydruk EKO-Wydruk seryjny/ Wzór standard oraz Batch printout/Original.

5. Wydruk FZ – Samofakturowanie. Umieszczono adnotację Samofakturowanie na wydrukach o typie Samofakturowanie z poziomu formularza faktury zakupu oraz korekt do faktury zakupu.

6. Komunikacja z drukarką fiskalną w sieci LAN. Dla drukarek fiskalnych działających na sterownikach: Elzab, Elzab Online, Novitus od 2.0, Posnet Thermal HS i FV umożliwiono komunikację przez sieć LAN. W tym celu należy wybrać odpowiedni sterownik w konfiguracji programu Stanowisko/Ogólne/Drukarka fiskalna i zaznaczyć parametr TCP/IP. Dodatkowo jeśli program uruchomiony jest w połączeniu terminalowym, to należy zaznaczyć parametr Sterownik terminalowy. Następnie uzupełnić poniższe ustawienia:

  • Adres IP: Adres IPv4 przypisany do drukarki fiskalnej, na którym ma się odbywać komunikacja z komputerem.
  • Port TCP/IP: Port TCP/IP ustawiony na drukarce fiskalnej do komunikacji z komputerem. W zależności od wyboru sterownika drukarki program podpowie domyślną wartość: Elzab i Elzab Online – 8000, Novitus od 2.0 – 6001, Posnet Thermal HS i FV – 6666.

 

W celu weryfikacji poprawności ustawień można wykonać Test połączenia.

Drukarki fiskalne nie są przystosowane do fiskalizacji z wielu stanowisk jednocześnie. W celu zapewnienia poprawnej fiskalizacji należy unikać równoczesnego drukowania z kilku stanowisk.

Zmiany

1. Korekta RW. Na korektę RW zapisaną do bufora pobierana jest cena z dokumentu korygowanego.

2. Zgłoszenia SENT. W przypadku ustawionego numeru NIP wraz z prefiksem PL w Pieczątce firmy, przedrostek ten jest pomijany w pliku XML tworzonym do zgłoszeń SENT.

3. Centralizacja jednostek budżetowych – wydruki EKO i GenRap. W przypadku ustawionej na karcie kontrahenta centralizacji jednostek budżetowych, na wydrukach faktur, korekt oraz wydrukach seryjnych, w sekcji z danymi odbiorcy ukryto numer NIP.

4. Import/eksport dokumentów w formacie XML. Podczas wykonywania po raz pierwszy importu/eksportu dokumentów (jeśli nie ma uprzednio wskazanej ścieżki w menu System/Konfiguracja/Stanowisko/Handel/Parametry/Import/ Eksport dokumentów – katalog dla plików XML) program automatycznie podpowiada oraz uzupełnia w Konfiguracji wybraną przez użytkownika ścieżkę.

5. Eksport w formacie PEF. Podczas eksportu faktur i korekt w formacie PEF, w utworzonym pliku XML nie występują puste pola.

6. Import/eksport wymiarów dla podstawowej jednostki miary. Umożliwiono import/eksport wymiarów dla podstawowej jednostki miary w formacie MS Excel.

7. Inpost Paczkomaty/Inpost Allegro. Na zleceniu nadania przesyłki i liście zleceń dodano przycisk pobierania numeru paczki, który pobiera numer listu przewozowego i link do śledzenia paczki jeśli serwis Inpost nie zwrócił tych numerów od razu przy jej nadawaniu.

8. Struktura bazy. Zaktualizowano dokumentację struktury bazy w zakresie tabeli CDN.TraNag i pola TrN_ZwroconoCalaIlosc. Pole przyjmuje wartość NULL dla dokumentów zapisanych do bufora.

9. Wydruk deklaracji AKC – WW. Na wydruku deklaracji AKC-WW zaktualizowano odwołania do obowiązujących podstaw prawnych.

10. Terminal płatniczy – limit kredytu kontrahenta. Umożliwiono płatność za pomocą terminala w sytuacji gdy kontrahent ma przekroczony limit kredytu.

11. Drukarka fiskalna w połączeniu terminalowym. W konfiguracji drukarki fiskalnej Stanowisko/Ogólne/Drukarka fiskalna nie ma do wyboru sterowników z dopiskiem terminal. Zamiast tego, po wybraniu sterownika odpowiedniego dla modelu drukarki, należy zaznaczyć parametr Sterownik terminalowy.

Poprawiono

1. Rezerwacja odbiorcy. Wyłączono komunikat dotyczący braku kodu transakcji na deklaracji Intrastat podczas zapisywania dokumentu RO.

2. Korekta ilości PZ. Poprawiono scenariusz związany z wystawianiem korekty ilości dokumentu PZ, w którym mógł pojawić się wyjątek Maximum view nesting level exceeded (limit 32.)

3. Kopiowanie anulowanego dokumentu. Poprawiono działanie programu w zakresie ponownego kopiowania dokumentu anulowanego.

4. Różnica w wartości netto na fakturze sprzedaży finalnej. Poprawiono działanie programu związane z wyliczaniem wartości netto na fakturze sprzedaży finalnej, uwzględniającej fakturę zaliczkową.

5. Formularz RW. Poprawiono przechodzenie między polami za pomocą klawisza <TAB> na formularzu RW.

6. Przekształcanie wielu dokumentów RO do PWP. Zoptymalizowano działanie programu w zakresie przekształcania dokumentów RO do PWP, na których znajduje się wiele towarów złożonych posiadających rozbudowane receptury.

7. Weryfikacja statusu VAT. Poprawiono działanie walidacji NIP i weryfikację statusu VAT w przypadku kontrahenta krajowego.

8. Wartość na pozycji dokumentu WZ. Poprawiono przeliczanie wartości po nowym kursie na pozycji dokumentu WZ przekształconego z kilku zagregowanych RO powstałych z FPF.

9. Status dokumentu RO. Poprawiono status dokumentu RO na Zrealizowany w scenariuszu, w którym RO przekształcamy do FPF, a FPF do kolejnych dokumentów (w wyniku przekształceń wszystkie pozycje dokumentu RO są zrealizowane).

10. Sortowanie RO. Poprawiono działanie programu w zakresie sortowania częściowo zrealizowanego dokumentu RO po kolumnach Zrealizowano lub Pozostaje.

11. Kwota pobrania na ZNP. Poprawiono pobieranie kwot z dokumentu WZ na pobranie na ZNP w przypadku, gdy WZ było powiązane z innymi dokumentami (RO, FS/PA).

12. Pole Domyślny płatnik. Poprawiono widoczność pola Domyślny płatnik na fakturze sprzedaży przy powiększonej czcionce.

Współpraca z Comarch e-Sklep

Nowości

1. Import/Eksport Cennika – dane dla e-Sklep/e-Sale. Opcja importu i eksportu cennika poprzez plik w formacie Excel umożliwia dodawanie/aktualizację informacji dla towarów przesyłanych do sklepów internetowych takich jak nazwy i opisy w różnych językach, statusy dostępności, koszty dostaw, a także atrybuty czasowe i jednostki miary.

Zmiany

1. Automat Synchronizacji e-Handel. Od wersji 2021.4 scalono zadania automatycznej synchronizacji danych z e-Handel. Automat synchronizacji wykonuje cyklicznie jedno zadanie synchronizacji obejmujące zarówno import zamówień jak i eksport oferty, zasobów oraz cen. Po konwersji baz, na których był wcześniej ustawiony automat synchronizacji z e-Handel zadania są scalane w jedno zadanie z harmonogramem, w którym pole Od godziny jest uzupełniane najwcześniejszą godziną z obu zadań, a pole Do godziny najpóźniejszą godziną. Interwał jest pobierany z częściej wykonywanego zadania.

Handel Plus

Nowości

1. Wysyłka deklaracji CUK-1. Umożliwiono wysyłkę deklaracji CUK-1 bezpośrednio z programu. W menu System/ Konfiguracja/ Program/ Ogólne/ e-Deklaracje/ JPK/ CUK – w sekcji JPK/CUK widnieje adres usługi Web Service JPK/CUK https://e-dokumenty.mf.gov.pl, uruchamiany przy wysyłaniu deklaracji CUK-1 drogą elektroniczną.
Na formularzu zapisanej i zablokowanej przed zmianami deklaracji, po ponownym jej otwarciu, dostępna jest ikona Wyślij umożliwiająca elektroniczne wysłanie deklaracji podpisanej podpisem kwalifikowanym.

Na zakładce [e-Deklaracje] zapisywane są dane związane z wysyłką deklaracji:

Status deklaracji – na podstawie informacji z systemu odbierającego deklarację,
Numer referencyjny – numer REF wysłanej deklaracji,
Kod urzędu – kod urzędu skarbowego, do którego została wysłana deklaracja,
Operator wysyłający – kod operatora, który wysłał deklarację,
Data wysłania – data wysłania deklaracji wraz z godziną,
Data wpłynięcia – data wraz z godziną wpłynięcia deklaracji do systemu,
Operator odbierający – kod operatora, który odebrał Urzędowe Potwierdzenie Odbioru,
Data odebrania – data i godzina odbioru UPO.

Pobieranie Urzędowego Potwierdzenia Odbioru (UPO)

Dla poprawnie wysłanej deklaracji CUK-1, przycisk Pobierz UPO znajdujący się na formularzu deklaracji umożliwia pobranie Urzędowego Potwierdzenia Odbioru.
Na liście deklaracji dodano kolumny:

  • e-Deklaracje – informacja, czy deklaracja została wysłana do systemu,
  • Data wysłania – do systemu.

 

2. Paragony. Po zaznaczeniu na formularzu deklaracji CUK-1, na zakładce [Dane ogólne] parametru Uwzględniaj dokumenty: PA, w wyliczeniu opłaty cukrowej uwzględniane zostaną Paragony, na których naliczono opłatę cukrową.

W wyliczeniu łącznej kwoty opłaty zostaną uwzględnione wszystkie Paragony z naliczoną opłatą, natomiast w zestawieniu dokumentów, na zakładce [Dokumenty] formularza deklaracji widoczne są wyłącznie Paragony, na których podano NIP nabywcy.

Jeśli Paragon został przekształcony do Faktury Sprzedaży, w deklaracji CUK-1 zostanie uwzględniona Faktura.

Jeśli Paragon został częściowo przekształcony do Faktury Sprzedaży, w wyliczaniu łącznej kwoty na deklaracji CUK-1 zostanie uwzględniony Paragon, natomiast na zakładce [Dokumenty] formularza deklaracji widoczna będzie powiązana Faktura Sprzedaży.

3. Deklaracja CUK-1, powiększanie ceny o kwotę opłaty cukrowej. W menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Magazyn/ Opłata cukrowa – po zaznaczeniu parametru Powiększaj cenę o kwotę opłaty cukrowej, można określić czy do ceny ma zostać doliczona kwota ograniczona limitem do 1,2 PLN za litr napoju, czy też wyliczona dla towaru całkowita kwota opłaty, która tego limitu nie uwzględnia.

Po zaznaczeniu parametru Powiększaj cenę o kwotę opłaty cukrowej, na karcie towaru, na zakładce [Dodatkowe]/[Cukier] widoczne jest pole Kwota doliczana do ceny na dok. sprzedaży – zawierające informację o tym jaka kwota zostanie doliczona na dokumencie sprzedaży do ceny towaru.

Zmiana na dokumencie w buforze – kontrahenta, ceny początkowej pozycji, rabatu, magazynu, dla którego ustawiono cenę domyślną bądź waluty – skutkuje ponownym przeliczeniem ceny zgodnie z aktualnym ustawieniem w konfiguracji.

4. Księgowanie deklaracji CUK-1. W przypadku prowadzenia księgowości kontowej z poziomu listy deklaracji jest dostępny przycisk księgowania: . Zaksięgować można jedynie deklarację zablokowaną przed zmianami (zamkniętą). Dla schematów księgowych o typie Deklaracje dostępne jest makro dotyczące księgowania kwoty do zapłaty z deklaracji cukrowej lub korekty tej deklaracji. Usunięcie zapisu księgowego jest dostępne na liście deklaracji pod prawym przyciskiem myszy.
Na liście deklaracji CUK-1 można wybrać dodatkową kolumnę PRED. Przyjmuje ona wartość Tak jeśli dokument był predekretowany. Kolumna jest dostępna dla Użytkowników modułu Księga Handlowa/ Księga Handlowa Plus.

Zmiany

1. Deklaracja CUK-1, Faktury Sprzedaży dla osób fizycznych. Faktury Sprzedaży dla osób fizycznych, na których nie podano NIP są uwzględniane w wyliczaniu opłaty cukrowej na deklaracji CUK-1, nie są natomiast uwzględniane w zestawieniu dokumentów dla deklaracji widocznych na zakładce [Dokumenty].

2. Deklaracja CUK-1, korekty ilości. Zwroty do Faktur Sprzedaży, Paragonów są uwzględniane w deklaracji za miesiąc, w którym wykazano w deklaracji korygowany dokument.

3. Deklaracja CUK-1, napoje zawierające taurynę /kofeinę oraz cukier. W przypadku napojów zawierających zarówno cukry, jak i taurynę/kofeinę, jeżeli z uwagi na zawartość samych cukrów w danym napoju wysokość opłaty jest równa bądź przekracza wysokość stawki maksymalnej, to zawartość tauryny/kofeiny jest w tym przypadku bez znaczenia dla ustalenia wysokości opłaty. W takiej sytuacji napój nie jest ponownie wykazywany na deklaracji w pozycjach dotyczących tauryny/kofeiny.

4. Deklaracja CUK-1, wysokość opłaty zmiennej. Na deklaracji CUK-1 dla napojów o zawartości cukrów powyżej 5 g w 100 ml napoju, z wyłączeniem napojów wskazanych w wierszach 4 i 5 widoczna jest całkowita wysokość opłaty zmiennej (pole P_17 w pliku XML) – nie uwzględnia ona limitu 1,20 PLN za litr napoju. W polu Suma opłaty widoczna jest kwota uwzględniająca obowiązujący limit – 1,20 PLN za litr (pole P_18 w pliku XML).

Poprawiono

1. Nie naliczaj opłaty cukrowej – operacja seryjna. Poprawiono treść komunikatu pojawiającego się w przypadku wyboru operacji seryjnej odznaczającej parametr Nie naliczaj opłaty cukrowej, na karcie kontrahentów innych niż krajowy/podatnikiem jest nabywca.

2. Korekta ilości FZ/PZ. Poprawiono działanie programu związane z korektą ilości dokumentu FZ/PZ w walucie obcej, na którym wprowadzono kilka partii dostaw danego towaru w różnych wartościach zakupu (wynikających z zaokrągleń podczas przeliczania wartości na walutę systemową PLN).

Detal

Nowości

1. Kasowanie transakcji w Comarch ERP Detal. Rozbudowana została funkcja kasowania dokumentów o dokumenty dostępne w Comarch ERP Detal. Funkcja dostępna jest z poziomu Comarch ERP Optima na zakładce Narzędzia/Kasowanie danych/Usuwanie transakcji handlowo-magazynowych na oknie Usuwanie transakcji handlowych i magazynowych dodano parametr: Usuń dokumenty w Detalu, który jest domyślnie zaznaczony. Parametr umożliwia usunięcie z bazy danych dokumentów wystawionych w Detalu do wskazanej daty. Podczas usuwania transakcji nie są usuwane zdarzenia i zapisy kasowo/bankowe, tylko powiązania z usuwanymi dokumentami. Takie zapisy i zdarzenia można usunąć ręcznie. Jeżeli Faktury lub Paragony zostały przed usunięciem zaksięgowane do Rejestru VAT, to po usunięciu tych dokumentów zapisy i zdarzenia kasowo/bankowe zostają przepięte na dokumenty w Rejestrze VAT.
Przed usuwaniem dokumentów z Comarch ERP Detal zaleca się wykonać test bazy przed usunięciem transakcji handlowych i magazynowych, dostępny na zakładce Narzędzia/Kasowanie danych, który umożliwia sprawdzenie czy w bazie nie występują niezsynchronizowane dokumenty z Comarch ERP Detal.

2. Komunikacja z drukarką fiskalną w sieci LAN. Dla drukarek fiskalnych działających na sterownikach: Elzab, Elzab Online, Novitus od 2.0, Posnet Thermal HS i FV umożliwiono komunikację przez sieć LAN. W tym celu w konfiguracji programu Drukarka fiskalna należy wybrać odpowiedni sterownik i zaznaczyć parametr TCP/IP. Dodatkowo jeśli program uruchomiony jest w połączeniu terminalowym, to należy zaznaczyć parametr Sterownik terminalowy. Następnie uzupełnić poniższe ustawienia:

  • Adres IP: Adres IPv4 przypisany do drukarki fiskalnej, na którym ma się odbywać komunikacja z komputerem.
  • Port TCP/IP: Port TCP/IP ustawiony na drukarce fiskalnej do komunikacji z komputerem. W zależności od wyboru sterownika drukarki program podpowie domyślną wartość: Elzab i Elzab Online – 8000, Novitus od 2.0 – 6001, Posnet Thermal HS i FV – 6666

 

W celu weryfikacji poprawności ustawień można wykonać Test połączenia.

Drukarki fiskalne nie są przystosowane do fiskalizacji z wielu stanowisk jednocześnie. W celu zapewnienia poprawnej fiskalizacji należy unikać równoczesnego drukowania z kilku stanowisk.

Zmiany

1. Drukarka fiskalna w połączeniu terminalowym. W konfiguracji drukarki fiskalnej Drukarka fiskalna nie ma do wyboru sterowników z dopiskiem terminal. Zamiast tego, po wybraniu sterownika odpowiedniego dla modelu drukarki, należy zaznaczyć parametr Sterownik terminalowy.

 

Czy ten artykuł był pomocny?