Ogólne i Kasa/Bank

image_print

Ogólne

Nowości

1. Pakiet VAT e-commerce. Wprowadzone zostały nowe funkcje związane z pakietem VAT e-commerce, który ma zacząć obowiązywać od 1 lipca 2021 roku. W skutek tych zmian w przepisach, w przypadku sprzedaży wysyłkowej (transakcje z konsumentami z innych krajów Unii Europejskiej) po przekroczeniu wartości 10.000 EUR łącznej sprzedaży do krajów UE, dostawca zobowiązany jest do przystąpienia do procedury VAT-OSS lub do rejestracji VAT w kraju przeznaczenia i rozliczania VAT w tym kraju. Poprzez uczestnictwo w nowej procedurze VAT-OSS możliwe jest uniknięcie rejestracji do celów rozliczenia VAT w kraju członkowskim, do którego dostarczane są towary i rozliczenie podatku VAT na jednej deklaracji składanej elektronicznie.

Przy tego rodzaju sprzedaży należy stosować stawkę VAT obowiązującą w kraju, do którego dostarczane są towary. W związku z tym w Konfiguracji Programu/ Ogólne/ Stawki VAT zostały dodane stawki VAT obowiązujące we wszystkich krajach UE. Lista stawek podzielona jest na poszczególne kraje:

Podczas wprowadzania bądź edytowania stawki VAT, na formularzu stawki znajduje się informacja czy jest to stawka podstawowa czy też obniżona. Wskazywany jest również prefiks kraju (pole obowiązkowe), którego dana stawka VAT dotyczy:

Podczas dodawania nowej stawki domyślnie podpowiada się stawka podstawowa oraz kraj PL. Dostępne do wyboru są kody krajów należących do Unii Europejskiej.

Na karcie kontrahenta został dodany nowy rodzaj transakcji Procedura OSS. Ten rodzaj powinien zostać wybrany dla tych kontrahentów będących osobami fizycznymi z innego kraju UE, dla których realizowana jest sprzedaż towarów na odległość. Pozwoli to na skorzystanie z uproszczonej procedury OSS w przypadku przekroczenia limitu 10 tys. EUR.

Po wybraniu rodzaju transakcji Procedura OSS wymagane jest wskazanie prefiksu kraju UE na zakładce [Ogólne] karty kontrahenta.
Jeżeli w programie sporządzana jest deklaracja Intrastat, po wybraniu na karcie kontrahenta rodzaju transakcji Procedura OSS możliwe jest wskazanie domyślnego kodu transakcji (podobnie jak dla rodzaju transakcji: Wewnątrzunijny).
Jeżeli kontrahent ma na swojej karcie wybrany rodzaj transakcji Procedura OSS, ten rodzaj przenoszony jest domyślnie na dokument sprzedażowy w module Handel oraz w Rejestrze VAT Sprzedaży. W przypadku wybrania takiego kontrahenta na dokumencie zakupowym, podstawiony zostanie rodzaj transakcji Nabycie wewnątrzunijne.
W przypadku konieczności ustawienia nowego rodzaju transakcji dla większej ilości kontrahentów, możliwe jest skorzystanie z operacji seryjnej Zmień status dostępnej na liście kontrahentów:

Po wyborze rodzaju transakcji Procedura OSS wymagane jest wskazanie kodu kraju wewnątrzunijnego. W przeciwnym razie seryjna zmiana statusu kontrahentów nie będzie możliwa.

Na formularzu kategorii pod listą kodów JPK_V7 dodana została sekcja Stawki VAT (procedura OSS) zawierająca tabelę z listą domyślnych stawek VAT dla poszczególnych krajów:

Tabela zawiera takie informacje, jak: kod kraju, nazwa kraju i stawka VAT. Dla każdego kraju możliwe jest wskazanie tylko jednej stawki VAT przenoszonej na dokument z danej kategorii.
Opis pozostałych zmian związanych z pakietem VAT e-commerce dostępny jest w części Księgowość oraz Handel z magazynem.

2. Wiadomości od Klientów. W przypadku programu w wersji dla Biur rachunkowych dodane zostały powiadomienia dla pracowników Biur Rachunkowych o wiadomościach od Klientów, które zostały przesłane na portal iKsięgowość24. W Comarch ERP Optima w menu Kasa/Bank oraz Rejestry VAT dodana została ikona Wiadomości od Klientów . Jest ona widoczna również po otwarciu listy dokumentów w Rejestrze VAT oraz Preliminarza płatności. W programie Comarch ERP Optima Biuro Rachunkowe ikona Wiadomości od Klientów została dodana w menu Operacje seryjne oraz w Rejestrach VAT. Po otworzeniu okna, dla którego ta ikona jest dostępna na wstążce programu (np. Rejestry VAT) następuje sprawdzenie czy są dostępne nieprzeczytane wiadomości od Klientów na portalu iKsięgowość24. Jeżeli są, wyświetlana jest chmurka z informacją o ich ilości:

Chmurka będzie widoczna przez 10s, chyba że Użytkownik zamknie ją za pomocą ikony X. Kolejne sprawdzenie ilości nieprzeczytanych wiadomości odbywa się co 30 minut.
Po kliknięciu na ikonę Wiadomości od Klientów otwierana jest przeglądarka internetowa z Panelem Biura na portalu iKsięgowość24 z listą wiadomości od Klientów.
Jeżeli dany operator nie ma uzupełnionego loginu SSO w ramach Comarch Cloud (czyli nie logował się z programu do Systemu Obsługi Zgłoszeń, Indywidualnych Stron Klientów lub Społeczności Comarch ERP), po kliknięciu na ikonę pojawia się prośba o podanie loginu i hasła:

Po wpisaniu danych logowania i kliknięciu Zaloguj zostaną one zapamiętane, dzięki czemu przy kolejnym kliknięciu w ikonę od razu nastąpi zalogowanie na portal iKsięgowość24. Wybranie opcji Uruchom bez logowania powoduje otwarcie przeglądarki internetowej ze stroną logowania do portalu iKsięgowość24.

3. Seryjny import rachunków bankowych. Umożliwiono seryjny import rachunków bankowych dla zaznaczonych kontrahentów z Wykazu podatników VAT. Na liście kontrahentów w menu Operacji seryjnych dodana została funkcja Importuj rachunki bankowe. Po jej wybraniu następuje dodanie, dla zaznaczonych na liście kontrahentów, rachunków bankowych z Wykazu podatników VAT. Jeżeli żaden kontrahent nie jest zaznaczony, import następuje dla kontrahenta podświetlonego na liście. Rachunki bankowe importowane są wyłącznie dla kontrahentów z polskim numerem NIP.

Podczas importu nie są usuwane istniejące rachunku kontrahenta a jedynie dopisywane kolejne (inne niż znajdujące się na karcie kontrahenta). Podczas weryfikacji istniejących rachunków w celu uniknięcia zduplikowanych pozycji, rachunki z przedrostkiem PL i bez przedrostka są traktowane jako ten sam rachunek. Podczas porównywania pomijane są również występujące w numerach rachunków spacje i kreski. Dla każdego zaimportowanego rachunku bankowego uzupełniana jest historia weryfikacji w Wykazie podatników VAT.

Import rachunków bankowych powoduje zapis odpowiedniej informacji w logu Historii zmian.

W przypadku kiedy program funkcjonuje jako moduł handlowy współpracujący z Comarch ERP XL, import rachunków bankowych kontrahentów nie jest dostępny w Operacjach seryjnych ani z poziomu kartoteki kontrahenta.

Zmiany

1. JPK – podgląd arkusza MS Excel. Umożliwiono podgląd arkusza MS Excel z zawartością pliku JPK z poziomu innego stanowiska komputerowego niż to na którym plik utworzono lub w przypadku zmiany katalogu przechowywania plików JPK. W takim przypadku po kliknięciu opcji Podgląd pliku, w katalogu wskazanym aktualnie w Konfiguracji Stanowiska/ Ogólne/ Jednolity Plik Kontrolny tworzony jest plik arkusza kalkulacyjnego z zawartością pliku JPK, który następnie jest otwierany.

2. JPK_V7 – adres e-mail. W przypadku korekty części ewidencyjnej pliku JPK_V7, adres e-mail pobierany jest z Konfiguracji Firmy/ Dane firmy/ VAT,AKC- WW, CUK. Jeżeli adres e-mail nie jest tam uzupełniony, wówczas pobierany jest z Pieczątki firmy.

3. Pliki JPK. Wprowadzono weryfikację występowania niedozwolonych, „białych” znaków w plikach JPK. Obecnie taki znaki nie są przenoszone do generowanych plików JPK, co mogło powodować błędy przy ich tworzeniu.

4. Autonumeracja akronimów kontrahentów. Na nowo tworzonych bazach firmowych automatycznie zaznaczany jest parametr Autonumeracja akronimów kontrahentów przy dodawaniu znajdujący się w Konfiguracji Firmy/ Ogólne/ Parametry. Domyślnie nadawany akronim kontrahenta składa się z 6-cyfrowego numeru z zerami.

5. Dodawanie kontrahenta. Podczas dodawania nowego kontrahenta, jeżeli parametr Autonumeracja akronimów kontrahentów przy dodawaniu jest zaznaczony, kursor ustawiany jest w polu NIP. Jeżeli parametr nie jest zaznaczony, wówczas kursor ustawiany jest w polu z kodem kontrahenta.

6. Kontrahent – rodzaj transakcji. Na formularzu kontrahenta na zakładce [Handlowe] zmieniono nazwę pola Status na Rodzaj transakcji. Zmieniona została również nazwa kolumny na liście kontrahentów.

7. Waluta EUR. Podczas konwersji bazy z poprzednich wersji, jeżeli w Konfiguracji brakuje waluty EUR, jest ona dodawana. Blokowana jest również możliwość jej usunięcia, co związane jest z procedurą VAT-OSS.

8. Otwieranie wyeksportowanych plików. Opcja Reset wszystkich komunikatów dostępna w menu Widok usuwa również zapamiętaną odpowiedź dla komunikatu: Czy otworzyć wyeksportowany plik? pojawiającego się po eksporcie wydruku do pliku bądź danych do MS Excel. W związku z tym z menu Widok usunięta została opcja Otwieranie wyeksportowanych plików.

9. Nazwa kontrahenta. Na rozwijanej na dokumentach liście kontrahentów umożliwiono wyszukiwanie wg drugiej i trzeciej linii nazwy kontrahenta.

10. Wymiana danych. Sekcja Wymiana danych na wstążce programu została udostępniona po otwarciu listy dokumentów w Rejestrze VAT oraz Preliminarza płatności.

11. Konfiguracja parametrów firmy. W Kreatorze konfiguracji parametrów firmy, podczas wyboru bazy danych z której mają zostać skopiowane ustawienia, lista baz firmowych wyświetlana jest w kolejności alfabetycznej.

12. Dodawanie nowej bazy. Umożliwiono dodanie nowej bazy w Comarch ERP Optima Biuro Rachunkowe w przypadku, kiedy podczas logowania pobrany został wyłącznie moduł Biuro Rachunkowe.

13. Otwieranie okna programu. Podczas otwierania okna programu Comarch ERP Optima oraz Comarch ERP Optima Biuro Rachunkowe przywracany jest rozmiar i położenie okna na ekranie sprzed jego ostatniego zamknięcia.

14. Sztuczna inteligencja. W module Sztuczna inteligencja została dodana funkcja Sugerowanie faktur cyklicznych. Jest to usługa pomagająca zautomatyzować proces wystawiana faktur sprzedaży oraz faktur pro forma za pomocą mechanizmu, który analizuje wystawione dokumenty pod kątem ich powtarzalności. Szczegółowy opis funkcji znajduje się w części CRM, Obieg dokumentów i Serwis.

15. Przygotuj logi do wysłania. Po wybraniu funkcji Przygotuj logi do wysłania, dostępnej zarówno w menu System, jak również Narzędzia/ Operacje automatyczne, dołączone do wiadomości spakowane archiwum zawiera również logi Serwisu Operacji Automatycznych.

16. Serwis Operacji Automatycznych. Zmieniono format zapisu logów Serwisu Operacji Automatycznych. Obecnie zamiast do pliku tekstowego są one zapisywanie do pliku MS Excel.

17. Pobierz logi programu. W przypadku Comarch ERP Optima Chmura Standard w menu System zamiast ikony Przygotuj logi do wysłania dostępna jest ikona Pobierz logi programu . Po jej kliknięciu na komputerze lokalnym użytkownika tworzony jest spakowany plik zawierający logi programu, po czym następuje otwarcie katalogu, w którym plik został utworzony.

Poprawiono

1. Generowanie plików JPK_V7. Poprawiono szybkość przeliczania części ewidencyjnej plików JPK_V7.

2. Wysyłanie plików JPK_V7. W przypadku gdy plik JPK_V7 z deklaracją był już utworzony a nastąpiła zmiana danych na deklaracji (np. uzupełniono kwotę do zwrotu na rachunek bankowy) i w trakcie zapisywania pliku przerwano tę operację, wówczas plik XML nie był aktualizowany o zmienione dane na deklaracji. Działanie poprawiono poprzez ponowne utworzenie pliku w momencie jego wysyłki na serwery Ministerstwa Finansów.

3. Moje skróty – ikony. Przy kolejnym zalogowaniu się operatora mogły znikać ikony z pozycji dodanych w grupie Moje skróty w Menu Nawigacji. Działanie poprawiono.

4. Kolumny użytkownika. Poprawiono podsumowanie dla kolumn użytkownika korzystających z filtra daty '#filtrDDataFilter#’.

5. Filtrowanie kolumn. Podczas próby wklejania w wierszu filtra pod nagłówkiem kolumny skopiowanej wartości mógł pojawiać się komunikat: Odwołanie do obiektu nie zostać ustawione na wystąpienie obiektu. Działanie poprawiono.

6. Limit wykorzystanego kredytu. Poprawiono mechanizm wyliczania limitu wykorzystanego kredytu w przypadku łączenia kart kontrahentów.

7. Pieczątka firmy. Podczas próby pobrania danych z bazy VIES z poziomu pieczątki firmy, jeżeli podano nieprawidłowy numer NIP, pojawiał się komunikat: INVALID_INPUT. Działanie poprawiono.

8. Funkcje dodatkowe. Podczas wykonywania funkcji dodatkowej mającej ustawiony warunek: Wykonuj automatycznie – przed zapisem zmian mógł pojawiać się komunikat: Odwołanie do obiektu nie zostało ustawione na wystąpienie obiektu. Działanie poprawiono.

9. Import ustawień operatora. Przy imporcie ustawień operatora wyeksportowanych z innej bazy konfiguracyjnej mógł pojawiać się komunikat: Dojście do wiersza odnosi się do usuniętego wiersza lub wiersza oznaczonego do usunięcia. Działanie poprawiono.

10. Skórki w programie. Po wybraniu ciemnych skórek na niektórych oknach czcionka pozostawała czarna zamiast zmienić się na białą, przez co napisy były słabo widoczne. Działanie poprawiono.

11. Numer telefonu. W przypadku wpisania na karcie kontrahenta numeru telefonu zaczynającego się od +48 lub jeżeli we wpisanym numerze występowała spacja, podczas próby wykonania połączenia pojawiał się komunikat: Nieprawidłowy format polecenia 'callto’. Działanie poprawiono.

12. Pobieranie danych VIES. Podczas importu danych kontrahentów z bazy VIES dane adresowe mogły nie zostać zaimportowane. Działanie poprawiono.

13. Wyślij SMS. Podczas wysyłki SMS z poziomu listy plików JPK pojawiał się komunikat: Unable to cast object of type 'Optima.Slowniki.View.WinForms.JpkV7GeneratorView’ to type 'Optima.Common.View.WinForms.OpEditForm’. Działanie poprawiono.

14. Serwis operacji automatycznych. Poprawiono działanie serwisu operacji automatycznych w przypadku gdy usługa działa na operatorze posiadającym przypisane konto domenowe.

15. Logowanie domenowe. Poprawiono weryfikację pobieranych modułów w przypadku logowania domenowego w Comarch ERP Optima Chmura Standard.

Kasa/Bank

Zmiany

1. Rozliczenia podmiotu. Wprowadzono zmiany ergonomiczne na oknie Lista rozliczeń kasowych/bankowych kontrahenta. Zmniejszono sekcję Filtr aktywny i powiększono sekcję w której prezentujemy dokumenty kontrahenta.

Poprawiono

1. Lista formatów przelewów. Zablokowano usuwanie z listy formatu elektronicznej wymiany danych pomiędzy bankami, który został wskazany na formularzu banku jako format do importu.

2. Import przelewów podatkowych. W przypadku, gdy w programie Comarch ERP Optima w wersji wcześniejszej niż 2021.2 na formularzu urzędu skarbowego uzupełniono indywidualny rachunek podatkowy podatnika, a następnie w Konfiguracji firmy zmieniono urząd skarbowy przy imporcie wyciągów bankowych program niepoprawnie rozpoznawał podmiot płatności. Działanie poprawiono.

3. Webservice BNP Paribas. Umożliwiono import z BNP Paribas przelewów w których numer rachunku bankowego poprzedzony był znakiem ‘/’.

4. Wydruk potwierdzenie salda. Poprawiono wydruk Potwierdzenia salda i Ponaglenia zapłaty dla kontrahenta, który w adresie nie posiada ulicy.

Czy ten artykuł był pomocny?