Pakiet mobilności (Płace i Kadry Plus)

image_print

Funkcjonalność pozwalającą na rozliczenie podatku dochodowego oraz składek na ubezpieczenia społeczne kierowców międzynarodowych zgodnie z tzw. Pakietem mobilności pracowników etatowych oraz osób z zawartymi umowami cywilnoprawnymi. Funkcjonalność dostępna  jest w module Płace i Kadry Plus.

Na liście pracowników znajduje się opcja ‘Diety kierowcy międzynarodowego’.

Po jej wybraniu w oknie ‘Diety kierowcy międzynarodowego’ Użytkownik może wskazać wartość diet,  okres od-do, za który przysługują, oraz z rozwijanej listy wybrać kraj, w którym pracownik wykonywał pracę.

 

1.1 Naliczanie wypłat

Podczas naliczania wynagrodzeń etatowych, innych oraz umów program będzie sprawdzał, czy pracownik ma wprowadzoną informację o dietach przysługujących za miesiąc, za który liczymy wynagrodzenie (znaczenie ma okres od-do wypłaty).  Jeżeli tak, to wypłata zostanie rozliczona zgodnie z zasadami pakietu mobilności.

Rozliczenie kierowców międzynarodowych podlega innym zasadom niż w przypadku pracowników zatrudnionych i wykonujących pracę w Polsce.

Podstawa podatku kierowców zatrudnionych na etat jest wyliczana od sumy naliczonych opodatkowanych elementów pomniejszonej o równowartość 30% diet należnych za okres pracy wykonywanej za granicą (w wypłatach umów podstawa opodatkowania nie jest pomniejszana o 30% diet).

Podczas naliczania wypłaty  program  będzie pobierał z danych pracownika kwotę diet za miesiąc, za który są naliczone elementy w wypłatach w tym miesiącu deklaracji i przemnoży przez stałą wartość 30%.  Wartość diet, które pomniejszają podstawę opodatkowania zostanie zapisana na formularzu wypłaty oraz zestawieniu  na zakładce [Podatki] w polu  ‘Pomniejszenie o 30% diet’.

Podstawa składek ZUS kierowców jest wyliczana od sumy oskładkowanych elementów pomniejszonej o równowartość diet za pobyt pobytu za granicą, jeśli podlegające ubezpieczeniom wynagrodzenie, które pracownik otrzymał w danym miesiącu deklaracji jest wyższe od przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia (kwota zapisana w konfiguracji programu w gałęzi Płace/Wynagrodzenia polu Minimalnej podstawy skł. ZUS dla oddeleg. )

Przy sprawdzaniu kwoty wynagrodzenia uwzględniane są wszystkie oskładkowane elementy wypłacone w danym miesiącu deklaracji. Nie ma znaczenia na jakiej liście płac zostały naliczone ani za jaki okres. Znaczenie ma jedynie data wypłaty.

Jeśli podstawa po pomniejszeniu o diety byłaby niższa od przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia to nastąpi podwyższenie wyliczonej podstawy do tej minimalnej obowiązującej wysokości.

W przypadku, gdy przychód pracownika w danym miesiącu będzie niższy od kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia podstawę składek stanowi kwota faktycznie otrzymanego wynagrodzenia.

W przypadku gdy podstawa opodatkowania będzie niższa niż podstawa oskładkowania program naliczy wartość składek społecznych od przychodu opodatkowanego. Zostaną one zapisane w na formularzu wypłaty na zakładce [3.Podatki] w polu ‘w tym podlegające odliczeniu od podstawy opodatkowania’. Te składki społeczne pomniejszą podstawę opodatkowania przy wyliczaniu zaliczki podatku.

Podstawa składki zdrowotnej będzie naliczana na podstawie kwoty podstawy składek społecznych pomniejszonej o składki społeczne oraz elementów, które podlegają jedynie ubezpieczeniu zdrowotnemu.

Na PIT-11 jako przychód będzie wykazywana kwota wynagrodzenia kierowców po pomniejszeniu o 30% diet. Składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne będą wykazane jedynie te, które były naliczone od tej części wynagrodzenia, która była opodatkowana.

1.2  Wyliczanie podstawy zasiłków

Wliczając do podstawy chorobowego wynagrodzenie z miesiąca, w którym stosowano rozliczenie zgodne z zasadami pakietu mobilności, zostanie uwzględniona podstawa składek społecznych pomniejszona o składki ZUS. W podstawie zostaną uwzględnione wszystkie elementy, które stanowiły podstawę składek społecznych niezależnie od tego czy mają ustawione w konfiguracji wliczania do podstawy zasiłku. Jeśli pracownik miał w danym miesiącu nieobecność usprawiedliwioną wynagrodzenie z tego miesiąca nie będzie dopełniane do podstawy zasiłku. Zmiany wprowadzono także na Zaświadczeniu płatnika składek Z-3.

Czy ten artykuł był pomocny?