Płace i Kadry

image_print

Płace i Kadry

Nowości

 1. Tarcza antykryzysowa – czas pracy. Wprowadzono nowe standardowe strefy ułatwiające ewidencję czasu pracy w przypadku:
   • pracy zdalnej
   • przestoju płatnego 50%
   • przestoju płatnego 100%

Strefa Czas przestoju płatny 50% pozwala na odnotowanie przestoju ekonomicznego płatnego 50% stawki pracownika. Za pomocą strefy Czas przestoju płatny 100% można zaewidencjonować przestój płatny 100% stawki pracownika. Strefa praca zdalna pozwala na ewidencję czasu pracy wykonywanej zdalnie.

Więcej informacji na temat nowych stref można znaleźć w artykule Tarcza antykryzysowa.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 658)

 1. Zasiłek chorobowy pracowników służb medycznych. Umożliwiono naliczenie pracownikom służby zdrowia zasiłku chorobowego płatnego 100%.

Od 01.04.2020 r. ubezpieczony, który wykonuje zawód medyczny w podmiocie leczniczym, ma prawo do zasiłku chorobowego w wysokości 100% podstawy wymiaru, jeśli:

  • jest niezdolny do pracy z powodu COVID-19, a niezdolność ta powstała w związku z wykonywaniem obowiązków wynikających z zatrudnienia w podmiocie leczniczym lub
  • przebywa na obowiązkowej kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych, ponieważ pozostawał w styczności z osobami chorymi z powodu COVID-19 w związku z wykonywaniem obowiązków wynikających z zatrudnienia w podmiocie leczniczym.

W programie dla nieobecności typu 'Zwolnienie chorobowe’ dodano nową przyczynę Niezdolność do pracy/ kwarantanna służb medycznych. Po wybraniu tej opcji w wypłacie od pierwszego dnia nieobecności zostanie naliczony zasiłek chorobowy w wysokości 100% podstawy wymiaru.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 567)

 1. Dodatkowy urlop opiekuńczy właściciela. Umożliwiono odnotowanie właścicielowi nieobecności związanej z koniecznością osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem w wieku do lat 8, jeżeli w związku ze zwalczaniem zakażenia wirusem i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej u ludzi, wywołanej wirusem COVID-19 nastąpiło zamknięcie żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły do których uczęszcza dziecko.

Na liście standardowych nieobecności właściciela dodano pozycję Wł.Dodatkowy urlop opiekuńczy (zasiłek). Nieobecność ta nie pomniejsza limitu 60 dni pobierania zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzowym.

Zmiany

 1. Wydruk Nieobecności (wybrane) według przyczyny. Dodano możliwość wykonania raportu dla osób przebywających na zwolnieniu chorobowym z powodu niezdolności do pracy/kwarantanny służb medycznych.  
 2. Zasiłek chorobowy zleceniobiorcy. Wprowadzono zmiany w naliczaniu zasiłku chorobowego dla zleceniobiorców. Zasiłek będzie naliczany tylko w przypadku, gdy zleceniobiorca podlega ubezpieczeniu chorobowemu. Informacja o ubezpieczeniu jest sprawdzana na formularzu danych kadrowych pracownika na zakładce 4.Ubezpieczenie(etat).

Poprawiono

 1. Wypłaty pracowników. Wprowadzono zmiany optymalizacyjne służące skróceniu czasu naliczania wypłat z rozliczeniem zwolnienia chorobowego oraz dodatkami zdefiniowanymi algorytmem 10.
 2. Deklaracje DRA. Zoptymalizowano proces naliczania deklaracji ZUS DRA przy zaznaczonych parametrach ‘Generuj zerowe RCA dla nowo zatrudnionych pracowników’ oraz 'Generuj zerowe RCA/RZA dla umów cywilnoprawnych bez wypłat’.
 3. Deklaracja ZUS RCA. Poprawiono wykazywanie wymiaru etatu na deklaracji ZUS RCA w przypadku zmiany wymiaru etatu dla pracownika, który ma wypłacane wynagrodzenie do 10. dnia kolejnego miesiąca. Po zmianie, w deklaracji zostanie wykazany wymiar etatu obowiązujący w miesiącu, za który jest naliczona deklaracja. Poprzednio był wykazywany wymiar etatu obowiązujący w okresie, za który wypłata była naliczona.
 4. Zajęcie wynagrodzenia. W sytuacji gdy w wypłacie naliczony był przychód z tytułu PPK niepoprawnie wyliczała się kwota zajęcia komorniczego. Poprawiono.

Czy ten artykuł był pomocny?